เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ จ่ายให้ผู้ประกันตนที่มีรายได้ต่ำกว่าเดือนละ 15,000 บาท | รับทำเงินเดือน เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ จ่ายให้ผู้ประกันตนที่มีรายได้ต่ำกว่าเดือนละ 15,000 บาท | รับทำเงินเดือน

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ จ่ายให้ผู้ประกันตนที่มีรายได้ต่ำกว่าเดือนละ 15,000 บาท

สำนักงานประกันสังคม ขอความร่วมมือนายจ้างเก็บข้อมูลผู้ประกันตน กรอกแบบ สปส.รบ.2000 รวบรวมส่งก่อน 16 มี.ค.52

เลขที่ :
วันที่ประกาศ : 12/2/2552

สปส.ขอความร่วมมือนายจ้างเก็บข้อมูลผู้ประกันตน กรอกแบบ สปส.รบ.2000 รวบรวมส่งก่อน 16 มี.ค.52

สำนักงานประกันสังคม(สปส.) ขอความร่วมมือนายจ้างเก็บข้อมูลผู้ประกันตนตามแบบ คำขอรับเงินตามโครงการช่วยเหลือฯ (สปส.รบ.2000) และรวบรวมข้อมูลส่ง สปส. ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2552 นี้ ส่วนผู้ประกันมาตรา 39 และ 40 สปส.ได้ส่งตรงถึงผู้ประกันตนโดยตรงขอให้ผู้ประกันตนรีบกรอกรายละเอียดและส่ง แบบคำขอคืนภายใน วันที่ 16 มีนาคม 2552 เช่นกัน
สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและช่วย เหลือค่าครองชีพแก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ที่ได้รับค่าจ้างต่ำกว่าเดือนละ 15,000 บาทเป็นเงินคนละ 2,000 บาท ตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ ในขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานได้สนองนโยบายของรัฐบาลโดยได้ออกมาตรการบรรเทา ปัญหาการเลิกจ้าง ของกระทรวงแรงงานคือ มาตรการ 3 ลด 3 เพิ่ม ได้แก่ ลดการเลิกจ้าง ลดการเคลื่อนย้ายแรงงาน ลดค่าครองชีพ เพิ่มการจ้างงาน เพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ และเพิ่มการพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานประกันสังคม ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แก่ผู้ประกันตน จึงได้จัด ส่งแบบคำขอรับเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐใน ส่วนของผู้ประกันตน (สปส.รบ.2000) ให้กับนายจ้าง โดยสำนักงานประกันสังคมขอความร่วมมือจากนายจ้างช่วยจัดเก็บข้อมูลผู้ประกัน ตนที่ทำงานกับนายจ้าง (มาตรา 33 ) โดยนายจ้างต้องสำเนาแบบคำขอให้ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตน ณ วันที่ 13 มกราคม 2552 ที่มีค่าจ้างต่ำกว่า 15,000 บาท กรอกรายละเอียดและส่งแบบคำขอรับเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพ ประชาชนและบุคลากรภาครัฐในส่วนของผู้ประกันตน (สปส.รบ.2000) พร้อมแนบเอกสาร ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด(มหาชน) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยนายจ้างต้องรวบรวมคำขอพร้อมเอกสารแนบและจัดทำใบนำส่งแบบคำขอรับเงิน ตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพฯ (สปส.รบ.2000/1) ส่งให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัด หรือสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ซึ่งสถานประกอบการตั้งอยู่ กรณีที่ผู้ประกันตนเกิน 100 คน นายจ้างสามารถทยอยส่งได้ โดยขอความร่วมมือนายจ้างจัดส่งภายในวันที่ 16 มีนาคม 2552
นอกจากนี้ สำหรับผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 39) และผู้ประกันตนที่ประกันตนเอง (มาตรา 40) สำนักงานประกันสังคมได้จัดส่งแบบคำขอรับเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพ ประชาชนและบุคลากรภาครัฐในส่วนของผู้ประกันตน (สปส.รบ.2000) ให้กับผู้ประกันตนโดยตรง ซึ่งผู้ประกันตนต้องกรอกรายละเอียดและแนบเอกสารเช่นเดียวกับผู้ประกันตนที่ ทำงานกับนายจ้าง (มาตรา 33) แล้วนำส่งได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสำนักงานประกันสังคมเขต พื้นที่ ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2552 เช่นเดียวกัน หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัยต้องการตรวจสอบคำขอรับเงินตามโครงการช่วยเหลือค่า ครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐในส่วนของผู้ประกันตน (สปส.รบ.2000) โปรดติดต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ที่ท่านยื่นแบบคำขอ
สำหรับนายจ้างหรือผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 39) หรือผู้ประกันตนที่ประกันตนเอง (มาตรา 40) ต้องการดาวน์โหลดแบบคำขอรับเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและ บุคลากรภาครัฐในส่วนของผู้ประกันตน (สปส.รบ.2000) เพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่  www.sso.go.th เลือก e–Service และเลือก ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำขอรับเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ ในส่วนของผู้ประกันตน (สปส.รบ.2000)

เอกสารประกอบ

——————————————————–
ศูนย์สารนิเทศ  สายด่วนประกันสังคม  1506  www.sso.go.th

Comments

 1. ข้าฯได้รับเช็คข่วยชาติ๒๐๐๐บาท และเปลี่ยนเป็นเงินสดแล้วที่
  ธนาคารกรุงเทพฯเชียงราย เมื่อวันที่๓มิย.๕๒ ขอขอบคุณเว็บไซท์
  นี้ที่ลงข้อความให้ และยังมีอีเมลไปยังข้าฯที่บ้านอีกทางหนึ่งด้วย
  ขอขอบคุณ คุณเกียรติชัยมากๆ

 2. ข้าฯ พนักงานเทศบาลนครเชียงราย(บำนาญ) เงินบำนาญต่ำกว่า๑๕,๐๐๐บาทต่อเดือน เลขที่บัตรประชาชน 3 5701 00893 35 0 ทำไมไม่มีสิทธิ์
  (ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์)รับเช็คช่วยชาติ ๒๐๐๐บาท ตามที่กรมบัญชีกลางแจ้งทางอินเตอรเน็ตเมื่อ4/6/2099 ทำไมไม่มีสิทธิ์เหมือนข้าราชการบำนาญอื่นๆ

 3. ผู้ประกันตนตามมาตรา 38 ให้ไปยื่นขอรับสิทธิ์ได้ที่สำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่ของนายจ้างสุดท้ายก่อนออกจากงาน เช็คอาจจะได้ล่าช้าเนื่องจากทางสปส.จะส่งเรื่องไปตรวจสอบกับนายจ้างเดิมก่อน ถึงจะส่งเรื่องพิมพ์เช็คได้ และจะมีจดหมายแจ้งไปที่บ้าน ระบุวันที่ให้ไปรับเช็ค ส่วนแบบฟอร์มขอที่ สปส.
  นอกจากนี้ ผมเคยสอบถาม สปส.ว่าสิ้นสุดการยื่นขอรับเช็ค 2000 เมื่อไหร่ เพราะมีบางบริษัทยื่นเรื่องตกหล่น ทางประกันสังคมแจ้งว่ายังไม่มีกำหนดวันสิ้นสุด (เนื่องจากรัฐบาลไม่ได้แจ้งวันปิดรับ)

 4. นวรัตน์ เลิศกษิต says:

  ทำไมบุคคลในมาตรา 38 จีงไม่ได้รับเช็ค 2000 บาทค่ะ เพราะบุคคลในมาตรานี้เป็นบุคคลที่ขาดรายได้ ซึ่งถ้าได้รับเช็คจะต้องนำไปใช้จ่ายอย่างแน่นอน ตลอด 8 ปีก็ส่งประกันสังคมมาตลอดเลยแต่พอตอนเดือดร้อน รัฐบาลยังไม่อนุม้ติเงินส่วนนี้ให้ไม่ยุติธรรมเลยค่ะ อยากวอนขอความเห็นใจด้วยค่ะ

 5. เอาแบบฟอร์ม รบ.2000 มาลงไว้ให้แล้วนะครับ

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.