นิติบุคคลอาคารชุดไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม | รับทำเงินเดือน นิติบุคคลอาคารชุดไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม | รับทำเงินเดือน

นิติบุคคลอาคารชุดไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผมได้รับคำถามเกี่ยวกับเรื่องของนิติบุคคลอาคารชุดอยู่หลายครั้งเหมือนกัน เราลองมาดูข้อกฎหมายกันนะครับ

เนื่องจากนิติบุคคลอาคารชุดไม่ใช่นิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

เราจะเห็นได้ว่านิติบุคคลอาคารชุด ถูกจัดตั้งขึ้นมาโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่มุ่งในทางการค้าเพื่อหากำไร จึงไม่อยู่ในบังคับให้ต้องจัดทำบัญชีและงบการเงิน และไม่ต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีเซ็นต์รับรองงบการเงิน

การเก็บเงินจากสมาชิกของนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง ลองมาคิดดูนะครับ ถ้านิติบุคคลอาคารชุดต้องเสียภาษีหรือต้องจ่าย VAT เค้าก็ต้องมาเก็บเงินเพิ่มกับสมาชิกอยู่ดี ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องครับ

นิติบุคคลอาคารชุด อาจจัดให้มีการทำบัญชีหรือจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบ เพื่อความโปร่งใสในการทำงานเพื่อให้คณะกรรมการและสมาชิกสามารถตรวจสอบได้

เมื่อนิติบุคคลไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจึงไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วย แต่ถ้าหากนิติบุคคลเป็นผู้จ่ายเงินได้ ยังคงมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งนะครับ เช่น จ่ายเงินเดือน จ่ายค่ายาม ฯลฯ

อ้างอิงคำวินิจฉัยของสรรพากร

กิจการที่ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

เลขที่: :
401537

เรื่อง: :
นิติบุคคลอาคารชุดไม่เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

คำถาม: :
นิติบุคคลอาคารชุดต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ และต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

คำตอบ: :
นิติบุคคลอาคารชุดไม่เป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จึงไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่ 33/2540ฯ นิติบุคคลอาคารชุดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ซึ่งกระทำการเฉพาะตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ไม่เข้าลักษณะเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่ต้องนำเงินกองทุน ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และค่าสาธารณูปโภคที่เป็นค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอย่างอื่นที่เรียกเก็บจากเจ้าของห้องชุดมารวมคำนวณ เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
1. นิติบุคคลอาคารชุดต้องกระทำกิจการเฉพาะเพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วน กลางหรือกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายว่าด้วยอาคารชุดกำหนดไว้
2. นิติบุคคลอาคารชุดต้องไม่กระทำกิจการใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายว่าด้วยอาคารชุดกำหนด
3. นิติบุคคลอาคารชุดต้องไม่ขายสินค้าหรือให้บริการใดกับบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่เจ้าของห้องชุดนั้น
4. กิจการตามวัตถุประสงค์ ตาม 1. ต้องเป็นกิจการซึ่งตามปกติวิสัยในการจัดการดูแลรักษาอาคารชุดเป็นกิจการที่จำเป็นและสมควร

Comments

 1. ปริวัฏ แซ่ตั้ง says:

  สอบถาครับ เป็นเสมียร นิติคอนโด ได้รับเงินเดือนจากผู้จัดการนิติของคอนโด เป็นเงินสดบ้าง โอนเข้า บช บ้าง แต่ไม่มีหักภาษี ณ.ที่จ่าย จะยื่นภาษี ภงด91 ก็ต้องใส่เลขที่ผู้หักภาษี แต่ นิติไม่มีเลขที่ผู้หักภาษี ทำให้เรายื่นภาษีไม่ได้ คำถามคือ เราต้องทำอย่างไรครับ หรือ ไม่ต้องยื่นภาษี ทำงานตามปกติ ครับ

 2. ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นค่ะ ในฐานนะที่เป็นนักบัญชี พอจะทราบหลักการหัก ภาษีอยู่บ้างค่ะ
  จากคำถามของความเห็นของคุณ อภิษฐา แยกออกเป็น 2 กรณี
  กรณีที่ 1 คือ ถ้านิติบุคคลจ่ายค่าใช้จ่าย แล้วต้องหัก ณ ที่จ่ายด้วยหรอคะ แล้วจะเอาไปใช้ตอนไหนคะ
  ขอตอบว่า ต้องหัก ณ ที่จ่ายค่ะ เพราะ เงินที่เราหัก ไว้เป็นเงินของฝั่งตรงข้ามค่ะ แล้วพอหัก ไว้แล้วก็นำไปส่งให้สรรพากรค่ะ ไม่ใช่เงินคอนโดค่ะ เหมือนทำหน้าที่แทนสรรพากรเฉยๆค่ะ

  กรณีที่ 2 คือ กรณีจ่ายค่าเบี้ยประกัน บางครั้งก็หัก บางครั้งก็ไม่หัก
  ขอตอบว่า การจ่ายค่าเบี้ยประกัน ปกติแล้วต้องหัก ณ ที่จ่าย 1 % สำหรับค่าเบี้ยประกันวินาศภัย ประกันสุขภาพค่ะ
  แต่ถ้าเป็นประกันสุขภาพพ่วงประกันชีวิต ไม่ต้องหักค่ะ ข้อหารือ สรรพากร ตามลิงค์แนบค่ะ http://interapp3.rd.go.th/call_center_inter/show/faq1.php?id=401746&caption=6.%20%C0%D2%C9%D5%CB%D1%A1%20%B3%20%B7%D5%E8%A8%E8%D2%C2

 3. ถ้านิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้จ่ายเงินได้ ยังคงต้องมีหน้าหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือคะ แล้วเขาจะเอาไปใช้ได้ไงคะ ในเมื่อเขาไม่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

  ยกตัวอย่าง ค่าเบี้ยประกันวินาศภัยค่ะ

  เป็นปัญหากันมากเลยว่าเวลาเขาจ่ายเงินให้บริษัทประกันภัย ต้องหักภาษี ไว้หรือไม่ เพราะธรรมเนียมปฏิบัติเขาหักกันอยู่ค่ะ

  แต่บางที่เขาก็ไม่ได้หักมา อย่างนี้ต้องทำไงคะ

 4. อยากทราบว่า ถ้านิติบุคคลอาคารชุดนั้น ได้มีการขายทรัพย์สินออกไป

  จะต้องยื่น Vat เหมือนกิจการปกติทั่วไปหรือไม่ค่ะ หรือว่าได้รับยกเว้น

  ขอบคุณค่ะ

 5. ตอบคุณกมลชนก

  สามารถทำได้ครับ แต่ปกติแล้วไม่ค่อยมีใครทำกัน อีกอย่างปกติงานสอบบัญชีตามมาตรฐานเค้าตรวจเป็นปีๆ ครับ ราคาค่าทำงบ 2 ปี กับทำแยกทีละปี ไม่แตกต่างกันครับ

 6. พอดีมีเพื่อนเป็นกรรมการอาคารชุด
  เค้ารับตำแหน่งตั้งแต่กรกฏาคม 52
  ยังไม่เคยปิดบัญชี หรือมีการประชุมเลย

  ตอนนี้เพื่อนจะจัดประชุมเพื่อเลือกกรรมการชุดใหม่
  จึงจะทำการปิดงบรายรับ/จ่ายให้ที่ประชุมรับทราบ
  อยากทราบว่าถ้าจะปิดทีเดียว ณ สิ้นสุด 31 ธ.ค.54
  และให้ผู้สอบบัญชีเซ็นรับรอง จะสามารถทำได้หรือไม่คะ
  (ทำเป็นเล่มเดียว ไม่แยกรายปี)

  ขอบพระคุณค่ะ

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.