เบี้ยปรับเงินเพิ่ม ค่าปรับอาญา | รับทำเงินเดือน เบี้ยปรับเงินเพิ่ม ค่าปรับอาญา | รับทำเงินเดือน

เบี้ยปรับเงินเพิ่ม ค่าปรับอาญา

ผู้เขียน..เกียรติชัย

ผมมักจะถูกถามเรื่องค่าปรับกรณีไม่ได้ยื่นแบบไม่ได้ยื่นงบ หรือเงินเพิ่มคำนวณยังไง บางทีก็ลืมเหมือนกันก็เลยเขียนสรุปออกมาเพราะบางเรื่องกฎหมายก็ไม่ได้ระบุไว้ชัดเจน เช่น ค่าปรับอาญากรณีไม่ได้ยื่นแบบ เป็นต้น มาดูกันว่าเบี้ยปรับเงินเพิ่มในแต่ละเรื่องมีอะไร

เบี้ยปรับเงินเพิ่ม – ภาษีมูลค่าเพิ่ม

1. ค่าปรับอาญา กรณีไม่ได้ยื่นแบบ ภพ.30 (ไม่เคยยื่นแบบมาก่อน)

 • กำหนดการยื่นแบบ ภพ.30 ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
 • กรณียื่นแบบเกินกำหนดเวลา แต่ไม่เกิน 7 วัน ปรับ 300 บาท
 • กรณียื่นแบบเกินกำหนดเวลา และเกิน 7 วัน ปรับ 500 บาท

2. เงินเพิ่ม

 • คิดในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน ของภาษีที่ต้องชำระทั้งสิ้น (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน)
 • กรณีไม่มีภาษีต้องเสีย ก็ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม จะเสียแต่ค่าปรับอาญากรณีไม่ยื่นแบบเท่านั้น

3. เบี้ยปรับ การเสียค่าเบี้ยปรับแบ่งได้ 2 กรณี คือ

 • กรณียิ่นแบบเพิ่มเติม (ต้องมีการยื่นแบบปกติมาก่อนถึงจะยื่นเพิ่มเติมได้) กับ
 • กรณีไม่เคยยื่นแบบมาก่อน (อาจจะลืมยื่นหรือมีเงินไม่พอจ่ายก็เลยไม่ยื่น)

3.1 กรณียื่นเพิ่มเติม คิดเบี้ยปรับในอัตรา 2% – 20%

 • ถ้าชำระภายใน 1-15 วัน คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 2%
 • ถ้าชำระภายใน 16-30 วัน คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 5%
 • ถ้าชำระภายใน 31-60 วัน คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 10%
 • ถ้าชำระหลัง 60 วันไปแล้ว คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 20%

หมายเหตุ

 • ถ้ามีภาษีซื้อที่ลืมยื่นไม่สามารถนำมาหักออกได้นะครับ แต่สามารถนำมาขอคืนภาษีได้ตามปกติ ที่จริงไม่ต้องยื่นเพิ่มเติมก็ได้ เพราะเราสามารถนำมายื่นขอคืนได้ในเดือนถัดไปอยู่แล้ว (ไม่เกิน 6 เดือน)
 • กฎหมายระบุไว้ว่า ให้นำภาษีที่ต้องชำระคูณ 1 เท่า แต่ไม่ต้องไปคูณก็ได้เพราะตัวเงินก็ได้เท่าเดิมอยู่แล้ว ผมใส่ไว้เป็นหมายเหตุจะได้ไม่งง

3.2 กรณีไม่ได้ยื่นแบบมาก่อน

 • ถ้าชำระภายใน 1-15 วัน คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 2%  x 2 เท่า
 • ถ้าชำระภายใน 16-30 วัน คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 5% x 2 เท่า
 • ถ้าชำระภายใน 31-60 วัน คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 10%  x 2 เท่า
 • ถ้าชำระหลัง 60 วันไปแล้ว คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 20%  x 2 เท่า

หมายเหตุ

 • ถ้าไม่มีภาษีต้องชำระ ก็ไม่เสียค่าเบี้ยปรับ แต่ยังคงต้องเสียค่าปรับอาญากรณีไม่ยื่นแบบ 500 บาท

4. การนับวัน กรณียื่นแบบเพิ่มเติมและไม่ได้ยื่นแบบ

ให้นับตั้งแต่วันที่ถึงกำหนดชำระเดือนก่อน (หรือวันสุดท้ายของการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งอาจจะไม่ใช่วันที่ 15 ก็ได้ กรณีที่วันที่ 15 ตรงกับวันเสาร์และวันที่ 16 เป็นอาทิตย์ วันสุดท้ายของการยื่นแบบก็จะเป็นวันจันทร์ที่ 17

ตัวอย่างเช่น ถ้าวันสุดท้ายของการยื่นแบบตรงกับวันที่ 15 ของเดือนก่อนและเป็นเดือนที่มี 31 วัน วันครบกำหนดชำระภาษีถ้าต้องการชำระภายใน 30 วัน จะตรงกับวันที่ 14 ของเดือนถัดไป และถ้าวันที่ 14 ตรงกับวันเสาร์และวันที่ 15 เป็นวันอาทิตย์ ก็ต้องไปชำระก่อนคือชำระในวันศุกร์ที่ 13 ถ้าไปชำระในวันจันทร์ที่ 16 จำนวนวันก็จะเกิน 30 วันไปเป็น 32 วัน จะทำให้ค่าเบี้ยปรับขยับ จาก 5% ไปเป็น 10% แทน

อีกตัวอย่างหนึ่ง ถ้าวันสุดท้ายของการยื่นแบบตรงกับวันจันทร์ที่ 17 (บังเอิญเดือนก่อนวันที่ 15 ตรงกับวันเสาร์ ทำให้ต้องเลื่อนการยื่นแบบมาเป็นวันจันทร์ที่ 17 แทน) และเป็นเดือนที่มี 30 วัน ถ้าชำระภายใน 30 วัน จะต้องชำระภายในวันที่ 17 ของเดือนถัดไป เป็นต้น

หมายเหตุ วันหยุดให้ดูที่วันหยุดราชการ พูดง่ายๆ ก็คือสรรพากรหยุด การนับวันถึงจะเลื่อนออกไป

ข้อมูลอ้างอิงเผื่อใครอยากเข้าไปอ่าน ผมเอามาสรุปให้ตามข้อมูลข้างบนแล้ว

เบี้ยปรับเงินเพิ่ม – ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กรณียื่นแบบ ภงด.90 ภงด.91 เกินกำหนดเวลา

 • ค่าปรับอาญา ถ้ายื่นภายใน 7 วัน ปรับ 100 บาท ถ้าเกิน 7 วัน ปรับ 200 บาท
 • เงินเพิ่ม อีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน)

เบี้ยปรับเงินเพิ่ม – ภาษีเงินได้นิติบุคคล

กรณียื่นแบบ ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53 เกินกำหนดเวลา

 • ค่าปรับอาญา กรณียื่นภายใน 7 วัน ปรับ 100 บาท หากเกิน 7 วัน ปรับ 200 บาท
 • เงินเพิ่ม อีกในอัตรา 1.5% ต่อเดือน (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน) กรณีไม่มีภาษีต้องเสียก็ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม จ่ายแต่ค่าปรับอาญาเท่านั้น

กรณียื่นแบบ ภงด.50 เกินกำหนดเวลา

 • ค่าปรับอาญา กรณียื่นภายใน 7 วัน ปรับ 1,000 บาท หากเกิน 7 วัน ปรับ 2,000 บาท (แนะนำว่าถ้าไม่ทันจริงๆ ให้ยื่นแบบเปล่าไปก่อน แล้วค่อยไปยื่นเพิ่มเติมทีหลังจะได้ไม่เสียค่าปรับ)
 • เงินเพิ่ม อีกในอัตรา 1.5% ต่อเดือน (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน) กรณีไม่มีภาษีต้องเสียก็ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม จ่ายแต่ค่าปรับอาญาเท่านั้น

ค่าปรับยื่นงบการเงินล่าช้าที่กระทรวงพาณิชย์

การยื่นงบการเงินล่าช้าหรือไม่ได้ยื่นงบการเงิน ค่าปรับจะมีอยู่ 2 ส่วนนะครับคือ ในส่วนของกรมสรรพากร กับในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ลองมาดูในส่วนของกรมสรรพากรกันก่อน คุณต้องเสียค่าปรับอาญายื่นแบบเกินกำหนดเวลาไม่เกิน 2,000 บาท เค้าใช้คำว่าไม่เกิน 2,000 บาทนะครับ แต่แนวปฏิบัติของสรรพากรจะเรียกเก็บค่าปรับ 1,000 บาท สำหรับแบบที่ยื่นเกินกำหนดเวลา แต่ไม่เกิน 7 วัน หากเกิน 7 วัน ค่าปรับจะอยู่ที่ 2,000 บาท และต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของจำนวนภาษีที่ต้องชำระ (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน) ถ้าคุณไม่มีภาษีต้องชำระก็ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม

ส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ผมแนบตารางค่าปรับมาให้ (ดููตารางค่าปรับด้านล่าง) การจ่ายค่าปรับให้ดูในเรื่องของระยะเวลา ถ้าคุณยื่นล่าช้าไม่เกิน 2 เดือน ค่าปรับจะอยู่ที่ 1,200 บาท โดยจ่ายค่าปรับในนามบริษัท 600 บาท และจ่ายค่าปรับในนามกรรมการอีก 600 บาท เป็นต้น

DBD_FARE_RATE

คำชี้แจงเกี่ยวกับการยื่นงบการเงิน

1. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ต้องยื่นงบการเงินภายใน 5 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี ดังนั้นงบการเงินที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี จะต้องยื่นภายในวันที่ 31 พฤษภาคมของปีถัดไป

2. บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด ต้องจัดทำงบการเงินขึ้นเพื่อให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบรับรอง แล้วจึงนำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ โดยจะต้องจัดให้มีการประชุมเพื่ออนุมัติงบการเงินภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี ดังนั้น รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี จะต้องจัดประชุมภายในวันที่ 30 เมษายน ของปีถัดไป มิฉะนั้นจะมีความผิดโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท งบการเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่แล้ว จะต้องนำไปยื่นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ เช่น 1. ประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม จะต้องนำไปยื่นภายในวันที่ 30 เมษายน ของเดือนถัดไป 2. ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน จะต้องนำไปยื่นภายในวันที่ 20 พฤษภาคม ของเดือนถัดไป

ไฟล์ตารางอัตราค่าปรับกรณียื่นงบล่าช้า

Comments

 1. รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ ทางบริษัทได้ยื่นภาษีขายตกหล่นตั้งแต่เดือนตุลาคม จนตอนนี้เดือนธันวาคมเราสามารถยื่นเพิ่มเติมได้ไหมค่ะ
  แล้วต้องทำอย่างไรค่ะ เสียค่าปรับเท่าไรค่ะ

 2. กรณียื่นเพิ่มเติม ภ.ง.ด.54, ภ.พ.36 คำนวณเบี้ยปรับเงินเพิ่มยังงัยครับ

 3. ถ้าไม่ได้ยื่น ภพ.30 ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถีง กรกฎาคม 56

  จะต้องเสียค่าปรับอย่างไรบ้างค่ะ แล้วสามารถจ่ายเป็นเช็คได้หรือไม่ค่ะ

 4. ตอบคุณ pui

  การส่งเงินสมทบสามารถส่งได้ถึงวันที่ 29 ของเดือนถัดไป ถ้าไปจ่ายวันที่ 16 ไม่มีค่าปรับครับ

 5. อยากรบกวนสอบถามเรื่องส่งเงินสมทบ ให้กับลูกจ้าง ค่ะ คือ 1-15 ของเดือนถัดไป แต่ถ้า วัน ที่ 15 เป็นวันเสาร์ แต่นำส่งวันจันทร์ จะมีค่าปรับ รึเปล่าค่ะ และเท่าไหร่ค่ะ ขอบคุณค่ะ

 6. ตอบคุณ pmm

  ให้ยื่นปรับปรุงภาษีของเดือน กย.ครับ จะทำให้ต้องชำระภาษี+ค่าปรับเพิ่มเติม แต่ยอดของเดือนถัดไป ที่นำไปใช้ก็จะถูกต้องครับ

 7. สอบถามค่ะ ถ้าเดือน สค ยื่น ภพ.30 ภายในกำหนดเวลา โดย
  1. ไม่มียอดขายในเดือนนั้น 2. มีภาษีที่ชำระไว้เกินยกมา จึงไม่ต้องเสียภาษีเพิ่มในเดือนนี้ แต่กรอกภาษีซื้อเกินกว่าความจริง
  ทำให้ภาษีที่ชำระไว้เกินเยอะเกินกว่าความเป็นจริง ซึ่งเมื่อทำ ภพ.30 ของเดือน กย ที่มีภาษีขาย เยอะกว่า ภาษีซื้อ + ที่ชำระไว้เกิน ทำให้เสียภาษีน้อยกว่าที่ควรจะเสีย เนื่องจาก ภาษีที่ชำระไว้เกิน ผิดพลาดมาตั้งแต่เดือน สค.
  ในกรณีนี้จะเสียค่ีาปรับยังไงคะ

 8. ตอบคุณต๋อย

  1.กรอกภาษีส่วนที่ชำระขาดลงไป (เนื่องจากยอดซื้อขายมันถูกต้องแล้ว)
  2.เบี้ยปรับในกรณีนี้ ต้องดูว่าภาษีที่ยื่นขาด อยู่ในช่วงกี่วัน จะมีเบี้ยปรับตั้งแต่ 2-20% ส่วนเงินเพิ่มคิดที่ร้อยละ 1.5 ต่อเดือน

  ประเด็นคือ ชำระภาษีไว้ขาดซึ่งไม่ต่างจากยื่นภาษีขายไว้ไม่ครบ เพราะมันส่งผลเหมือนกัน จึงต้องใช้วิธีคิดเหมือนกันครับ

 9. กรณีกรอกแบบภ.พ.30 ถูกต้องทั้งหมด ทั้งภาษีขาย+ภาษีซื้อ แต่คำนวณภาษีที่ต้องชำระผิด เรียนสอบถามดังนี้ค่ะ
  1. กรณียื่นแบบเพิ่มเติม จะต้องกรอกแบบอย่างไรคะ
  2. เบี้ยปรับ+เงินเพิ่ม คำนวณอย่างไรคะ (ถ้าดูตามตัวอย่างของกรมฯ น่าจะคำนวณเงินเพิ่มอย่างเดียวใช่หรือไม่ ตามตัวอย่าง ข้อ3.)
  ขอบคุณค่ะ

 10. ตอบคุณตุ้ม

  สามารถยื่นปิดงบปี 2554 ได้ครับ (แต่ควรจะยื่นปี 2553 ด้วย)

 11. กรณีปี่ที่แล้ว (เอกสารปี2553) ยังไม่ได้ยื่นปิดงบ แต่เสียค่าปรับแล้ว มาปีนี้(เอกสาร2554) สามารถยื่นปิดงบได้เปล่าค่ะ

 12. ตอบคุณโจ๊ก

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของรายได้ที่นำส่ง ตั้งแต่เดือนที่รายได้สะสมเกิน 1.8 ล้าน
  เบี้ยปรับ 2-20% เงินเพิ่มอีกเดือนละ 1.5%

 13. ผมจดทะเบียนเป็นหจก. มา5ปีแล้ว ยื่นแต่ภงด.50 เมื่อเดือนที่แล้วสรรพกรเรียกไปพบบอกรายได้เกิน 1.8ล้าน ไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่มต้องโดนปรับและอาจต้องโดนย้อนหลังหลายปี อยากทราบว่าจะโดนปรับอย่างไรครับ

 14. ตอบคุณบุญ

  ค่าปรับอาญาไม่ยื่นแบบเดือนละ 200 บาท ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน (ถ้ามี) และเงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือน

 15. สอบถามเรื่องค่าปรับภาษี ภงด.1 ค่ะ หากไม่ได้ยื่นเลยตั้งแต่ กพ 2554 เงินเดือน 3 หมื่น ต้องโดนปรับกี่บาทคะ (ไม่ได้ยื่นสักเดือนค่ะ)
  ขอบคุณค่ะ

 16. ขอบคุณมากเลยคะ

  บริษัทเพิ่งเปิดคะ และคิดว่ายอดไม่น่าถึง 1.8 ล้านบาทคะ

  ไม่ทราบว่าพอแนะนำได้ไหมคะ ว่าจะยื่นขอบัตรผู้จัดการเพื่อนำเข้า ต้องมีเอกสารอะไรบ้างคะ กรณียื่นเอง และ กรณียื่นผ่านออนไลน์

 17. ตอบคุณ HONG

  สามารถทำได้ครับ ไม่จำเป็นต้องจด VAT ก็ได้ เพียงแต่ว่า กรณีมี VAT ซื้อจากการนำเข้าจะนำมาขอคืนภาษีไ่ม่ได้ อีกอย่างให้ดูด้วยว่า ยอดขายต่อปีต้องไม่เกิน 1.8 ล้านบาท

 18. ถ้าเปิดบริษัท มีเลขผู้เสียภาษีอากรแล้ว แต่ไม่ต้องการยื่น ภพ 01 และ ภพ 30
  แต่ทางบริษัทต้องการนำเข้า ต้องการมีบัตรผู้จัดการ อยากทราบว่าทำได้ไหมคะ เพราะเห็นว่าต้องมีหลักฐาน พวกเลข ภพ หรือว่าดิฉันควรจะต้องยื่น ภพ 01 เท่านั้นจึงมีบัตรผู้จัดการเพื่อนำเข้าได้

  รบกวนอักคำถามคะ อยากทราบค่าใช้จ่ายกรณี รับจัดบัญชีคะ รบกวนส่งมาอีเมล์ให้หน่อยนะคะ nami_hong@yahoo.com

 19. ตอบคุณมิ้ว

  ให้ยื่นแบบ ภพ.09 แจ้งหยุดประกอบกิจการชั่วคราวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน ทั้งนี้ ต้องมีหนังสือชี้แจงเหตุผลในการหยุดกิจการด้วยครับ

 20. ทางบริษัทเราไม่มีรายได้เกิดขึ้นเลยเป็นระยะเวลา 3 ปีถ้าเราจะไม่ส่ง ภ.พ.30 จะต้องทำอย่างไร แต่ทางเราจะหยุดส่ง แบบ ภพ.30 แต่ไม่ต้องการที่จะหยุดกิจการต้องทำอย่างไรบ้างคะ

 21. ตอบคุณเกว

  ไม่ได้ครับ ต้องยื่น ภพ.30 ทุกเดือนครับ

 22. ขอรบกวนอยากทราบว่าในกรณีที่กิจการไม่มีรายได้เกิดขี้นแล้วจะขอหยุดส่งแบบ ภพ. 30 ได้อย่างไร (แต่ไม่ได้ขอหยุดกิจการ)

 23. ตอบคุณน้ำฝน
  ยอดขายต้องยื่นภายในเดือนภาษีครับ ให้ทำยื่นเพิ่มเติมได้ แต่เนื่องจากไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มต้องฃำระ จึงไม่มีเบี้ยปรับเงินเพิ่มแต่อย่างใด

 24. กรณียื่นภพ.30 ในข้อที่3 ยอดขายที่ได้รับการยกเว้น(ภาษี)
  ถ้ายื่นเพิ่มเติมล่าช้าได้กี่เดือนค่ะ

 25. ได้ตรวจเช็ควันที่เป็นผู้ประกอบการแล้วเป็นวันที่ 5/4/2554 ขอบคุณมากนะค่ะที่ช่วยตอบคำถามให้..

 26. ตอบคุณ Aey

  ลองเช็คดูว่า วันที่อนุมัติให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นวันที่เท่าไหร่ วันที่ออก/วันที่ยื่น ไม่เกี่ยวครับ ให้ดูวันที่เค้าอนุมัติ

  แต่ดูแล้วน่าจะหลังเดือน 3/2554 เพราะฉะนั้นใบกำกับภาษีที่ไม่ได้ยื่นของเดือน 3 ไม่น่าจะนำมาขอคืนได้ครับ

 27. ลืมยื่นภาษีซื้อ ใบกำกับวันที่ 18/3/54

  -ใบภพ.20 ออกให้วันที่ 20/5/54
  -ใบภพ.01 ภพ01.1 ยื่นวันที่ 5/4/54
  -ขอจดทะเบียนในเว็ป 9/3/54

  ยื่นภาษีซื้อรวมกับของเดือนตุลาคมได้ไหม
  หรือต้องยื่นเพิ่มเติม มีค่าปรับไหม

  ขอบคุณค่ะ

 28. ตอบคุณ Nanthana

  ต้องรอให้ทางสรรพากรแจ้งผลการจดทะเบียนก่อนครับว่าได้รับอนุมัติหรือยัง (ปกติเค้าแจ้งผลให้ทราบไม่เกิน 15 วันทำการ)

  หลังจากได้รับอนุมัติแล้ว (ดูวันที่ได้รับอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต้องยื่นแบบ ภพ.30 ทุกเดือน ไม่ว่าเดือนนั้นจะมีรายรับ-รายจ่าย หรือไม่ก็ตาม

 29. เรียนสอบถามเรื่องการยื่นแบบ ภพ.30 ค่ะ
  ได้ยื่นจดทะเบียนทางอินเตอร์เนต ภ.พ.01 ลงวันที่ 29 กันยายน 2554
  แต่ ณ วันนี้ ยังไม่ได้รับบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (แต่มีเลขในภ.พ.01 แล้ว) และยังไม่ได้ ภพ.20 ค่ะ ไม่ทราบว่า ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2554 นี้ต้องยื่น ภพ.30 ไหมคะ ยังไม่ได้มีการซื้อ,การขาย ไม่มีใบกำกับภาษี ต้องยื่นแบบฟอร์มเปล่าหรือไม่คะ

 30. ตอบคุณ ratikal

  เครดิตภาษีจะนำมาใช้ไม่ได้ครับ กรณียื่นเพิ่มเติม จะใช้ได้กรณียื่นปกติเท่านั้น
  กรณียื่นเพิ่มเติม ต้องชำระเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมเบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม

 31. รบกวนหน่อยถามเกี่ยวกับการยื่น ภพ.30 หน่อยค่ะ คือ
  เมื่อเดือน 8 ยื่นแบบ มีเครดิตภาษี 5000
  แล้วเดือน 9 ยื่นแบบ มีเครดิตภาษีเพิ่มอีก 4000 รวมเป็น 9000
  แต่มีรายได้ใบหนึ่งลืมยื่นในเดือน 8 แล้วต้องการยื่นเพิ่มเติมของเดือน 8
  อยากถามเครดิตภาษีที่มีอยู่สามารถนำมาใช้ได้หรือไม่ค่ะ แล้วถ้าใช้ได้จะใช้ได้ 5000 หรือ 9000 ค่ะ

 32. ตอบคุณสงสัย

  ทำเรื่องขอคืนภาษีของเดือน 5 แล้วส่วนของเดือน 6 ก็ให้ยื่นแบบเพิ่มเติมเข้าไปครับ

 33. รบกวนหน่อยค่ะกรณียื่นภ.ง.ด53 ผิดคือเดือน5ยื่นไปแล้ว แต่พอมาเดือน 6 นำข้อมูลเดือน5 มายื่นแต่หัก ณ ที่จ่ายเดือน 6ไม่ได้ยื่นนำข้อมูลเดือน 5มายื่นแทนหมดเลย ต้องทำยังไงคะ

 34. ตอบคุณสุรินพร

  ตอนยื่นเค้าจะยังไม่เรียกเก็บค่าปรับ ส่วนค่าปรับส่วนใหญ่จะชำระเป็นเงินสดครับ

 35. ตอบผู้มีปัญหา
  1.เท่าที่อ่านดูถือเป็นเงินได้จากการรับทำงานให้ ตามมาตรา 40 (2) เนื่องจากไม่ได้จัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญ เป็นการรับเหมาค่าแรง เท่านั้น ไม่ต้องยื่นแบบ ภงด.94 ครับ
  2.ให้ทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย และยื่นแบบ ภพ.30 ทุกเดือน
  3.ถ้าจด VAT ไว้ ก่อนต้องออกใบกำกับภาษีทุกครั้ง (ไม่ออกไม่ได้ครับ)

 36. สุรินพร says:

  ค่าปรับกรณียื่นงบล่าช้า ที่กระทรวงพาณิชย์ จำเป็นไหมที่ต้องจ่ายเงินสดอย่างเดียว จ่ายเป็นเช็คได้ไหม

 37. ผู้มีปัญหา says:

  รับเหมาผลิตงานเสาเข็มจากโรงงาน โดยโรงงานออกหินทรายปูนและเหล็กส่วนผู้ัรับเหมาออกค่าแรงคนงานและวัสดุเช่นน้ำมันทาแบบ ลวดมัดเหล็กและอื่นๆ
  1.ช่วงเดือนม.ค-มี.ค.รับเหมาผลิตเสาเข็ม(ยังไม่ได้จดพานิชย์และภาษีแต่มีสัญญาจ้างเหมาค่ะ ต้องยื่นภงด.94ใช่ไหมค่ะต้องยื่นวงเล็บอะไร
  2.เดือนสิงหาคมเพิ่งไปจดทะเบียนพานิชย์และภาษีมูค่าเพิ่ม ต้องทำอย่างไรต่อค่ะ ต้องทำบัญชีหรือต้องยื่นเอกสารอะไรบ้างกับสรรพภากร
  เพราะไม่เคยทำมาก่อน
  3.ผู้รับเหมาต้องออกใบกำกับภาษีให้กับทางโรงงานด้วยใช่มั้ย
  แล้วระบุว่าค่าจ้างเหมาผลิตเสาเข็มได้มั้ย

 38. ตอบคุณ wan

  ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จ่ายไปนำมาหักตอนคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ได้ครับ ยกเว้นว่าคุณมีรายได้ตามมาตรา 40(5)-(8) และเลือกหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร ค่าใช้จ่ายที่มี VAT สามารถนำมาหักได้

 39. รบกวนถามค่ะว่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่จ่ายไปแล้วนำมาหักตอนคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนปลายปีได้มั้ยค่ะ

 40. ตอบคุณส้ม

  ไม่มีเบี้ยปรับ แต่จะมีเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือน คำนวณจากภาษีที่ต้องชำระครับ

 41. ค่าเบี้ยปรับร้อยละ1.5 คิดต่อเดือนจากยอดภาษีที่ต้องชำระใช่มั้ยคะ

  แล้วไม่ทราบว่าเงินเพิ่มต้องชำระด้วยมั้ยคะ และหากต้องชำระคำนวณ

  อย่างไรคะ

 42. จะมีวิธีไหนไหมคะที่จะขอแก้ไขเลขที่ผู้เสียภาษีโดยไม่ต้องยื่นเพิ่มเติม และถ้าไปติดต่อสรรพากรในเดือนถัดไปจะต้องเสียค่าปรับหรือเงินเพิ่มอะไรไหมคะ

 43. ตอบคุณ TK

  ปกติสรรพากรจะไม่ค่อยตรวจที่อยู่นะครับ จะตรวจให้แต่เลขที่ผู้เสียภาษี กับชื่อกิจการ กรณีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีถูกต้อง ก็ไม่ต้องแก้ไขก็ได้

  แต่ถ้าเลขผู้เสียภาษีไม่ถูก ก็เหมือนกับไม่ได้ยื่นแบบ (ยื่นให้บริษัทอื่นไปแทน) แนะนำให้ติดต่อสรรพากรที่ยื่นแบบ เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องครับ (อาจจะต้องยื่นเพิ่มเติม)

 44. พอดียื่นภงด.3 และ53ไปแล้ว แต่พอมาตรวจสอบอีกครั้งปรากฎว่าใส่ข้อมูลผิดพลาด คือบางฉบับชื่อถูกแต่ที่อยู่ผิด บางฉบับชื่อถูก ที่อยู่ถูก แต่เลขที่เสียภาษีผิด บางครั้งก็สะกดชื่อผิด จะต้องทำยังไงและแก้ไขได้ไหมคะ

 45. ตอบคุณส้ม

  ถ้ามีภาษีต้องชำระเพิ่มเติม ต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5

 46. หากไม่ได้ยื่นแบบภงด.50 กับกรมสรรพากร จะมีค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่มเท่าไหร่คะ นอกจากค่าปรับแบบที่ต้องเสีย 2,000.บาท

 47. กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.51 เกินกำหนดเวลาต้องรับผิด
  1.ค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในเวลาที่กำหนด ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร
  2.กรณีมีภาษีต้องชำระ ต้องเสียเงินเพิ่มอัตราร้อยละ 20 ของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระ ทั้งนี้หากเป็นกรณีที่ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีพร้อมกับการ ยื่นแบบโดยไม่ได้รับคำเตือนหรือคำเรียกตรวจสอบเป็นหนังสือ ให้ลดเงินเพิ่ม ตามข้อ 16(2) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.81/2542ฯ ให้เสียอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ แต่ไม่เกินเงินเพิ่มตามที่กฎหมายกำหนด

 48. จดทะเบียนปี 51ไม่เคยยื่น ภ.ง.ด. 51 เลยเพิ่งยื่นครั้งแรกเดือน8 ปี54 ต้องโดนโทษอะไรบ้าง (ภ.ง.ด.50 ยื่นทุกปี ไม่มีรายการเป็นงบเปล่า) โทษปรับอายุความกี่ปี ปรับกี่คร้ง(ปี52กับ53)

 49. ขอบคุณมากนะคะ
  ขอสอบถามเพิ่มนะคะ ถ้าเราจ่ายเงินเดือนให้กับวิศวกรฮ่องกงเอง โดยที่แม่จะไม่เรียกเก็บค่าบริการจากเราอีก เวลาเราจ่ายเงินให้กับคนฮ่องกงที่ทำงานในไทย เกิน 6 เดือน ต้องหัก ณ ที่จ่ายแบบก้าวหน้า ใช่มั้ยคะ

  แล้วทางบ.แม่ที่ฮองกง ทำให้ต้องเสีย ภาษีนิติบุคคลให้ไทยรึไม่ เพราะจะถือว่ามีสถาานประกอบการในไทรรึป่าวที่ส่งวิศกรเข้่ามาทำงานให้เราค่ะ

  ขอบคุณมากๆๆๆนะคะ

 50. ตอบคุณ wilawan

  ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ครับ

 51. ขอสอบถามหน่อยนะคะ บริษัทเป็นนายหน้าค่าแร่คะ โดยผู้ขายอยู่ในประเทศไทย ส่วนผู้ซื้ออยู่ในต่างประเทศ บริษัทเป็นนายหน้าในการขายแล้วได้เงินค่านายหน้าเข้ามาโดยได้รับจากผู้ซื้อจากต่างประเทศ อยากทราบว่าแบบนี้บริษัทเราต้องเสียภาษี7% มั้ยค่ะ ช่วยตอบหน่อยนะคะ

 52. ตอบคุณสรัญ

  เนื่องจากฮ่องกงมีอนุสัญญาภาษีซ้อน จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 15%

  แต่ถ้าเป็นกรณีต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เนื่องจากถือว่ามีสถานประกอบการถาวรในไทย ให้หักในอัตรา 5% ตาม ทป.4/2528

  ข้อ 12 ให้บุคคล บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินที่เป็นค่าจ้างทำของให้แก่ผู้รับจ้างซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งตั้ง ขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมิได้มีสำนักงานสาขาตั้งอยู่เป็นการถาวรในประเทศไทยหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยคำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 5.0

 53. รบกวนสอบถาม การจ่ายเงินค่าบริการไปต่างประเทศฮ่องกง(มีอนุสัญญาภาษีซ้อน) ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% หรือ 15% คะ

  เนื่องจากทางบริษัทแม่จะส่งพนง.เข้ามาช่วยดูแลจัดการงานต่างๆเนื่องจากบริษัทเพิ่งจะเปิดไม่นานค่ะ แต่การส่งคนเข้ามาไม่มี work permit นะคะและเข้ามาเกิน 6 เดือน ซึ่งจะถือว่ามีสถานประกอบการถาวร ในไทย ใช่มั้ยคะ
  ก็ทำให้ไม่หักณที่จ่ายไม่ได้ แต่จะหักก็ไม่แน่ใจว่าหัก 3% นั้นถูกรึป่าว เวลาถูกตรวจจะพิสูจน์อย่างไร พนงจากบ.แม่ไม่มี work permit ไม่ผิดใช่มั้ยคะ

  ขอบคุณมากมากนะคะ
  สรัญ

 54. ตอบคุณพงษ์

  สามารถขอคืนได้กรณีที่ชำระภาษีเกินไป ปกติบริษัทต้องยื่นแบบ ภงด.50 ทุกปีอยู่แล้ว โดยใน ภงด.50 ถ้ามีภาษีต้องชำระ เราสามารถนำภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายมาหักยอด ออกได้

  กรณีไม่มีภาษีต้องชำระ หรือถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ไปมากกว่า ในแบบจะมีช่องในเซ็นชื่อเพื่อยันยันขอคืนภาษี แต่สรรพากรจะขอตรวจสอบบัญชีก่อนคืนภาษีนะครับ

 55. ผมเปิด บจก รับเมาก่อสร้าง โดนหัก ณ ที่ จ่าย 3% มีสิทได้คืนมั้ยคับและจะได้คืนเมื่อไหร คับ
  ขอบคุณคับ

 56. ตอบคุณอาคม

  ค่าปรับไม่ยื่นงบการเงิน ใ้ห้ดูอัตราค่าปรับข้างบน กรณียื่นล่าช้าเกิน 6 เดือนขึ้นไป ปรับ 12,000 บาท อายุความ 1 ปี นับจากวันถึงกำหนดยื่นงบ

  ค่าปรับไม่ยื่นแบบ ภงด.50 ปรับ 2,000 บาท อายุความ 10 ปี

 57. ไม่ได้ยื่นงบการเงินบรืษัท ปี 52 และ ปื 53 ต้องเสียค่าปรับเท่าไหร่ มีอายุความหรือไม่ ขอบคุณ

 58. ตอบคุณ Muk

  ลองคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบดีกว่า เค้าเป็นที่จะช่วยคุณได้ตอนนี้ เพราะเป็นอำนาจในการประเมินของเค้า ซึ่งเค้าน่าจะทำเรื่องขอลดหย่อนเบี้ยปรับเงินเพิ่มได้ครับ

 59. ขอบคุณ สำนักงานบัญชีที่ตอบคำถามอย่างรวดเร็ว ดิฉันมีอีกคำถามถ้าทางสรรพากรไม่ลดหย่อนเบี้ยปรับให้ ดิฉันมีสิทธิอุทรณ์ต่อศาล หรือเจ้าพนักงานชั้นถัดไปได้ใหมค่ะ

  ดิฉันไม่ได้มีเจตนาจะไม่ชำระภาษีเพราะได้แจ้งรายได้ไปที่ ภงด 90 แต่ไม่ได้แจ้งไปบน ภพ 30 ด้วยว่าไม่ทราบจริงๆ และการแจ้งรายได้ไปบน ภงด 90 ก็ทำมา 3 ปีแล้วทำไมทางสรรพภากรถึงเพิ่งมาเรียกตรวจสอบเวลานี้ ทำให้เบี้ยปรับมีจำนวนมากขึ้นจนน่าตกใจ จนอยากจะหนีไปใกลๆ ดิฉันสามารถขอความเมตตาจากชั้นศาลได้ใหมค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

 60. ตอบคุณ Muk

  ทางเลี่ยงคงไม่มี เนื่องจากถูกตรวจสอบแล้ว คงต้องทำเรื่องขอลดหย่อนในส่วนของเบี้ยปรับเงินเพิ่ม แต่ในส่วนของ VAT ที่ไม่ได้เปิด คงต้องเสียไปตามปกติครับ

  กรณีรายได้ไม่ถึง 1.8 ล้าน ไม่จำเป็นต้องไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ทำเรื่องยกเลิกไปครับ

 61. ตอบคุณอุดม

  ปกติถ้าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ ตอนยื่นแบบ ภพ.30 ทุกเดือน กรณีไม่ยื่นแบบจะมีค่าปรับอาญาไม่ยื่นบบครั้งละ 500 บาทครับ (กรณียื่นแบบย้อนหลัง)

  แนะนำว่าให้ยื่นแบบของเดือนปัจจุบันไปเลยครับ ของเก่ายังไม่ต้องยื่นก็ได้

 62. วันนี้ไปพบเจ้าหน้าที่ สรรพากร โดนเบี้ยปรับ หนึ่งแสนแปดหมื่นบาท เพราะได้ไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกิจการซื๊อมาขายไปเมื่อ พศ 2549 จ่ายภาษีและยื่นแบบ ภพ 30 มาตลอด ปี พศ 2551 ได้เลิกกิจการซื๊อมาขายไปเพราะกิจการไม่ดี แต่ไม่ได้ไปยกเลิกทะเบียนภาษีมูลค่าเพื่ม แต่ได้ยื่นแบบ ภพ 30 เป็น 0 มาตลอดเพราะคิดว่าวันหนึ่งอาจจะกลับไปทำกิจการนี้อีก
  ระหว่างปี 2551-2553 ได้ยื่นแบบ ภงด 90 เพราะมีรายได้จากการให้บริการพิมพ์งาน
  วันนี้่สรรพากรเรียกไปพบและบอกว่า ดิฉันไม่ได้แจ้งรายได้จากการรับจ้างพิมพ์ดีดในใบ ภพ 30. ดิฉันบอกว่าไม่ได้มีเจตนาเลี่ยงภาษีเพราะถ้าจะเลี่ยงคงไม่ยื่นแบบ ภงด 90 ทางสรรพภากร คิดเบี้ยปรับพร้อมเงินเพิ่ม รวมทั้งสิ้น หนึ่งแสนแปดหมื่นบาท
  ดิฉันมีทางเลี่ยงหรือต่อลองขอลดหย่อนอย่างไรบ้าง ขอความกรุณาผู้รู้อนุเคราะห์ด้วย ดิฉันกลุ้มใจมากเพราะไม่ใช่เงินน้อยๆเลย ยังไม่ทราบเลยว่าจะหาที่ใหนมาจ่าย

  ขอบคุณค่ะ

 63. ผมจดทะเบียน หจก.ตั้งแต่วันที่14กุมภา จนถึงวันนี้ 4 กรกฏา ยังไม่ได้ทำการซื้อขายใดๆ และไม่เคยไปยื่น ภพ.30 เลย เดือนกรกฏานี้จะเริ่มทำธุรกิจแล้ว ผมอยากทราบว่า ถ้าไปยื่น ภพ.30 เดือนนี้ จะต้องถูกปรับเท่าไหร่ และผมควรทำอย่างไรครับ ช่วยให้คำแนะนำหน่อยครับ ขอบคุณครับ

 64. ตอบคุณอรนภา

  ควรไปพบตำรวจก่อนครับ

 65. สอบถามค่ะ เปิดบริษัทแต่ไม่ได้ยื่นงบการเงินมา 2 ปี แล้วได้รับจดหมายจากตำรวจให้ไปพบ (น่าจะเสียเงินค่าปรับ) อยากถามว่า กรณีนี้จะต้องเสียค่าอะไรบ้างคะ หากต้องการปิดบริษัทเลย อยากทราบว่าต้องไปพบตำรวจก่อนหรอคะ หรือสามารถใหับริษัทบัญชีดำเนินการทุกอย่างแทนได้เลยค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

 66. ตอบคุณกนกอร

  ถ้าตรวจสอบพบ ก็ต้องชำระภาษี จ่ายเงินเพิ่ม (อาจจะมีเบี้ยปรับด้วย) และค่าปรับอาญาไม่ยื่นแบบ

 67. อยากทราบกรณี บริษัท จำกัด จดทะเบียนเกิน 5 ปี แต่ไม่เคยยื่น ภงด.90 ของกรรมการบริหารเลย จะมีบทลงโทษอย่างไรบ้างค่ะ

 68. ตอบคุณ yardar

  ค่าปรับอาญาไม่ยื่นแบบมีอายุความ 10 ปี ครับ

 69. ค่าปรับอาญากรณีไม่ยื่นแบบ ภพ.30 มีอายุความกี่เดือน/ปีค่ะ

 70. ตอบคุณ natty

  1.เอกสารที่ใช้ สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ
  2.ถูกต้องครับ
  3.ไม่ได้ครับ ถ้ากฎหมายกำหนดให้หักภาษีและนำส่ง ก็ต้องปฏิบัติตาม ถ้าไม่ทำก็ต้องรับผิดชอบจำนวนภาษีที่ไม่ได้หักไว้ รวมถึงเบี้ยปรับเงินเพิ่มด้วย

 71. 1.ขอสอบถามเรื่องการจดวัตถุประสงค์เพิ่มที่กระทรวงพาณิชย์ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ/คชจ.ประมาณเท่าไร
  2.กรณีที่มีการซื้อบริการจากบจก.เปิดใหม่ที่ยังไม่จดVAT เราจะได้ใบวางบิลที่ไม่มี VAT & ไม่ได้ใบกำกับภาษี ใช่ไหมคะ…บจก.เราจด VAT
  3.กรณีจ่ายค่าบริการ แต่ไม่ได้หัก WT ผู้ให้บริการ และทางเราไม่มีการยื่นแบบWT ดังนั้นเราจึงไม่หัก WT ย้อนหลังและไม่นำส่ง สามารถทำได้ไหมคะ
  แล้วเราจะมีความผิดไหมคะ

 72. ตอบคุณต่อลาภ

  เหมือนกันครับ ถ้ามีประกาศเลื่อนวันหรือแจ้งวันสุดท้ายที่ยื่นแบบได้

 73. งบสิ้นสุด 31/12/52 ครับ กำลังจะยื่นล่าช้า ไม่เกิน2 เดือน สอบถามว่า
  การนับวัน ไม่เกิน 2 เดือน ของกระทรวงพาณิชย์ เหมือนกันกรมสรรพากรหรือไม่ครับ หมายความว่า วันสุดท้ายของเดือนที่ 2 คือวันที่ 31/7/53 การนับวัน คิดค่าปรับ ค่าเลื่อนเข้าหรือเลื่อนออกครับ เพราะค่าปรับต่างกัน

 74. ตอบคุณ piyanet

  ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษีอากร อายุความกรณีไม่ยื่นแบบ ภงด.จะอยู่ที่ 10 ปีครับ

 75. ยื่นภงด.50 และงบการเงินล่าช้าเกิน 1 ปี ค่าปรับอาญาจะได้รับยกเว้นเนื่องจากหมดอายุความหรือไม่

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.