เงินได้จากหน้าที่การงานในต่างประเทศ (0702/7797) | รับทำเงินเดือน เงินได้จากหน้าที่การงานในต่างประเทศ (0702/7797) | รับทำเงินเดือน

เงินได้จากหน้าที่การงานในต่างประเทศ (0702/7797)

กรณีชาวต่างชาติอยู่ในประเทศไทยเกิน 180 วัน มีเงินได้จากต่างประเทศและนำเงินได้ดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทย ในปีภาษีเดียวกัน เงินได้ดังกล่าวต้องเสียภาษี

เช่นเดียวกัน กรณีคนไทยอยู่ในประเทศไทยเกิน 180 วัน (มีบางกรณีไปทำงานต่างประเทศนานหลายเดือนทำให้อยู่ในประเทศไทยไม่ถึง 180 วันก็มี เช่น นักกีฬา นักแสดง)  มีเงินได้จากต่างประเทศ ถ้าไม่ได้นำเงินได้ดังกล่าวเข้ามาในประเทศ ก็จะไม่ต้องเสียภาษีในประเทศไทย แต่ถ้านำเงินได้ดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทยในปีที่มีเงินได้ ก็ต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทย เช่นกัน

เลขที่หนังสือ : กค 0702/7797

วันที่ : 3 กันยายน 2555

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจัดเก็บภาษีจากเงินได้ที่เกิดจากหน้าที่การงานในต่างประเทศ

ข้อกฎหมาย : มาตรา 40(1) และมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อหารือ
หารือเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจัดเก็บภาษีจากเงินได้ที่เกิดจากหน้าที่การงานในต่างประเทศ โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า ในปี ๒๕๕๒ นาย ท. เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย มีเงินได้ประเภทเงินเดือนและเงินปันผลใน ประเทศฟินแลนด์ โดยนาย ท. ได้รับเงินเดือน จำนวน ๕,๗๓๐ ยูโร และดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑,๕๑๐ ยูโร และในปี ๒๕๕๒ นาย ท. ได้โอนเงินจำนวนหนึ่ง (ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าเป็นเงินจำนวนเท่าใด) จากบัญชีเงินฝากธนาคารในประเทศฟินแลนด์เข้ามาในประเทศไทย เจ้าพนักงานสรรพากรจึงแนะนำให้นาย ท. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. ๙๐) จากเงินได้ที่โอนเข้ามาในประเทศไทย กล่าวคือ เงินเดือน จำนวน ๕,๗๓๐ ยูโร หรือ ๒๗๑,๑๙๙.๘๑ บาท และดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑,๕๑๐ ยูโร หรือ ๗๒,๖๗๓.๘๘ บาท แต่นาย ท. โต้แย้งว่า เงินได้ของนาย ท. ที่โอนเข้ามาในประเทศไทยในปี ๒๕๕๒ เป็นเงินได้ของปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นเงินได้ของปีใด บท. จึงขอทราบว่า นาย ท. ต้องนำเงินได้ที่โอนเข้ามาในประเทศไทยในปี๒๕๕๒ ทั้งจำนวนมารวมคำนวณเพื่อภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือไม่ อย่างไร

แนววินิจฉัย
เนื่องจากในปี ๒๕๕๒ นาย ท. เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยและได้รับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๑) และ ๔๐(๔)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร จากประเทศฟินแลนด์ หากนาย ท. นำเงินได้พึงประเมินที่ได้รับดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทยในปีภาษีเดียวกันกับที่ได้รับเงินได้ นาย ท. ต้องนำเงินได้ที่นำเข้ามาในประเทศไทยทั้งจำนวนมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร

เลขตู้ : 75/38265

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.