แบบฟอร์มภาษีและแบบฟอร์มอื่นๆ | รับทำเงินเดือน แบบฟอร์มภาษีและแบบฟอร์มอื่นๆ | รับทำเงินเดือน

แบบฟอร์มภาษีและแบบฟอร์มอื่นๆ

แบบฟอร์มภาษีของสรรพากรถูกจัดเก็บในรูป pdf ไฟล์ สามารถคลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

แบบฟอร์มในแบบ Excel

แบบฟอร์มของกระทรวงพาณิชย์

คู่มือ/วิธีการ/ขั้นตอน

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับบัญชี

พระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับบัญชี

  • พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 470 พศ.2551 (ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้สุทธิเฉพาะสวนที่ไม่เกิน 150,000 บาท)
  • พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 471 พศ.2551 (ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลและยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งมีทุนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 5 ล้านบาท)
  • พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 472 พศ.2551 (ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ และคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 0.1 สำหรับรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ทั้งนี้ เฉพาะการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ได้กระทำภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ)
  • พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 473 พศ.2551 (บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้ลงทุนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ของเครื่องจักร รวมทั้งทรัพย์สินอย่างอื่น เพื่อใช้ในการประกอบกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น สามารถหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินดังกล่าวได้)
  • พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 474 พศ.2551 (ขยายระยะเวลาการยื่นคำขอจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  • พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 475 พศ.2551 (ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกันนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มใน หรือหลังวันที่ 1 มค.2551)
  • พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 476 พศ.2551 (ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้ที่ให้การสนับสนุนการศึกษาแก่สถานศึกษาของทางราชการสถานศึกษาขององค์การของรัฐบาล โรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)
  • กฎกระทรวง ฉบับที่ 271 พศ.2552 (ลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้มีเงินได้ซึ่งได้ซื้อออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย กำหนดให้เงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวภายในปี พ.ศ. 2552 เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่เกิน 300,000)

กฎหมายบัญชีและภาษี

เอกสารสัมมนาภาษีกรมสรรพากร

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.