ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ้างกรรมการ ไม่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม (0702/5238) | รับทำเงินเดือน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ้างกรรมการ ไม่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม (0702/5238) | รับทำเงินเดือน

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ้างกรรมการ ไม่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม (0702/5238)

ค่าใช้จ่ายที่กิจการจ้างกรรมการ นอกจากเงินเดือนแล้วยังมี รถประจำตำแหน่งพร้อมคนขับรถ ค่าเรียนของบุตร ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันสุขภาพของกรรมการและครอบครัว เงินเดือนหรือประโยชน์เพิ่มที่ได้รับนี้ตามสัญญาจ้างแรงงาน ถือเป็นรายจ่ายที่มีสิทธินำมาบันทึกเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิของกิจการไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี(3) และ (13)

เลขที่หนังสือ : กค 0702/5238

วันที่ : 25 มิถุนายน 2555

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) (13) แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อกฎหมาย : มาตรา 65 ตรี (3) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อหารือ
บริษัทฯ จ้างกรรมการผู้จัดการชาวมาเลเซีย ซึ่งสัญญาจ้างแรงงานมีข้อตกลงจ้างเบื้องต้น ๓ ปี นอกจากเงินเดือน เดือนละ ๒๓๔,๗๕๐ บาท ผู้รับจ้างยังได้รับประโยชน์หรือผลตอบแทนอื่น ได้แก่ รถประจำตำแหน่งและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมคนขับรถ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเข้าศึกษาโรงเรียนของบุตร โดยบริษัทฯ จะชดเชย ค่าภาษีเงินได้ในส่วนนี้ ค่าตั๋ว เครื่องบินไป-กลับระหว่างกรุงเทพฯ – มาเลเซีย ชั้นประหยัดจำนวน ๕ ที่นั่ง ต่อไตรมาส ค่าประกันสุขภาพของกรรมการ ผู้จัดการและครอบครัว และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ร้อยละ ๑๑.๕ ของเงินเดือน และบริษัทฯ ขอหารือว่า ประโยชน์หรือผลตอบแทนอื่น รวมทั้งค่าภาษีออกแทนเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา ๖๕ ตรี (๓) และ (๑๓) แห่ง ประมวลรัษฎากร หรือไม่

แนววินิจฉัย
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเงินเดือนหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้รับตามข้อตกลงในสัญญาจ้างแรงงาน เมื่อผู้รับมีหน้าที่ หรือความผูกพันในทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ จึงถือว่าบริษัทฯ จ่ายไปเพื่อประโยชน์ในการหารายได้ หรือใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยตรง และมีสิทธินำมาเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ นิติบุคคล ไม่ต้องห้ามตามมาตรา ๖๕ ตรี (๓) และ (๑๓) แห่งประมวลรัษฎากร

เลขตู้ : 75/38175

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.