นักศึกษาฝึกงานไม่ต้องหักภาษีและประกันสังคม | รับทำเงินเดือน นักศึกษาฝึกงานไม่ต้องหักภาษีและประกันสังคม | รับทำเงินเดือน

นักศึกษาฝึกงานไม่ต้องหักภาษีและประกันสังคม

นักศึกษาฝึกงานไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย อ้างอิงตามเอกสารของสรรพากรดังนี้

เลขที่ข่าว ปชส. 18/2547

วันที่แถลงข่าว 4  มีนาคม  2547

เรื่อง กรมสรรพากรสนับสนุนเต็มที่ในการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียน

—————————————————————————————————————————————-

กรมสรรพากรสนับสนุนนโยบายรัฐบาลอย่างเต็มที่ในการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา

เข้าทำงาน part time ในช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานและมีรายได้เป็นการแบ่งเบาภาระ ของผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่ง

นายสาธิต รังคสิริ ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่า  ” นักเรียน นักศึกษา ที่ทำงาน part time ตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนด ถึงแม้จะทำงานเต็มฤดูกาลช่วงปิดภาคเรียน ก็ยังจะมีเงินได้พึงประเมิน ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี นายจ้างจึงไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เงินได้ของนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าทำงานกรณีนี้แต่อย่างใด

สำหรับนายจ้างที่จ่ายเงินค่าจ้าง นักเรียน นักศึกษา เข้าทำงานเพื่อกิจการของตน ก็สามารถหักรายจ่าย ของธุรกิจในการเสียภาษีเงินได้ประจำปีได้ และถ้าหากการจ้างงานนี้เป็นโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้ว ก็จะทำให้สามารถนำไปหักเป็นรายจ่ายของธุรกิจได้ 1.5 เท่า เป็นพิเศษอีกด้วย”

ในส่วนของประกันสังคมก็ไม่ต้องหักเงินสมทบเนื่องจากเหตุผลดังนี้

ประเด็นแรกที่จะต้องพิจารณา คือ ระหว่างนักศึกษาและบริษัทมีนิติสัมพันธ์กันในฐานะลูกจ้างและนายจ้างหรือไม่ กฎหมายประกันสังคมกำหนดความหมายของลูกจ้างไว้ว่า หมายถึง ผู้ซึ่งทำงานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้าง ส่วนนายจ้าง หมายถึง ผู้ซึ่งรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้าง การที่นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานกับบริษัท นักศึกษาไม่ได้มีเจตนาที่จะทำงานโดยมุ่งประสงค์ที่จะรับค่าจ้างเพื่อตอบแทนการทำงาน แต่มีความประสงค์เพื่อฝึกงานตามหลักสูตรเท่านั้น

ส่วนบริษัทก็มิได้ตกลงรับนักศึกษาเข้าทำงานโดยประสงค์ที่จะใช้แรงงานเยี่ยงลูกจ้างทั่วไป ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและบริษัท จึงมิใช่ลูกจ้างนายจ้างตามกฎหมายประกันสังคม ดังนั้น เงินที่บริษัทจ่ายให้กับนักศึกษาจึงมิใช่ค่าจ้างที่จะต้องนำมาคำนวณเพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ

อ้างอิง…สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย

Comments

  1. ขอบคุณมากครับ สำหรับข้อมูล

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.