ขั้นตอนการยื่นแบบประกันสังคมและตัวอย่าง | รับทำเงินเดือน ขั้นตอนการยื่นแบบประกันสังคมและตัวอย่าง | รับทำเงินเดือน

ขั้นตอนการยื่นแบบประกันสังคมและตัวอย่าง

1.กรณีมีพนักงานเข้าทำงานใหม่ จะต้องแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1.1 กรณีไม่เคยขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ให้ยื่นแบบ สปส.1-03 พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง )

1.2 กรณีเคยขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาก่อน (ไม่ว่าทางประกันสังคมจะออกบัตรรับรองสิทธิให้แล้วหรือไม่ก็ตาม) ให้ยื่นแบบ สปส. 1-03/1 เท่านั้น
หมายเหตุ บุคคลที่จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

หลักการนำส่ง สปส.1-03 และ สปส. 1-03/1 มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. สปส. 1-03 → แนบด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน → พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (รวมเรียกว่า 1 แผ่น)
2. สปส. 1-03/1 (รวมเรียกว่า 1 แผ่น )
3. ปะหน้าด้วย สปส.1-02 แล้วรวมจำนวนแผ่นที่นำส่งประกันสังคม
4. ส่งให้ นายจ้าง / ผู้รับมอบอำนาจ → เซ็น → พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)

2. กรณีพนักงานลาออก ให้ยื่นแบบ สปส. 6-09

3. กรณีพนักงานขอเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ และหรือขอแก้ไขบัตร ให้ยื่นแบบ สปส.9-02
(ขอเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ประจำปีได้ในวันที่ 1 ม.ค – 31 มี.ค ของทุกปี )

4. กรณีพนักงานประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง ให้ยื่นแบบ กท.16 และ กท.44

5. กรณีขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม ให้ยื่นแบบ สปส.2-01

ข้อกำหนดของประกันสังคม

– กรณีนำส่ง สปส. 1-03 และ สปส. 1-03 / 1 ให้แจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกันภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับลูกจ้างเข้า
ทำงาน มิฉะนั้นมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
– กรณีนำส่ง สปส. 6-09 ให้แจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน ตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ไม่เกินวันที่ 15
ของเดือน ถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง มิฉะนั้นจะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การกรอกแบบเพื่อนำส่ง สปส.1-03 และ สปส.1-03/1 มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ในส่วนข้อมูลนายจ้าง

1. กรอกชื่อสถานประกอบการ
2. เลขที่บัญชี ของสถานประกอบการ
3. ลำดับที่สาขา (ถ้ามี)
4. วันที่ผู้ประกันตนเข้าทำงาน (ให้กรอกวันเดือนปี ที่ผู้ประกันตนเข้าปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะมีผลต่อการขอรับประโยชน์)
5. ประเภทการจ้าง

ข้อมูลผู้ประกันตน

– ให้กรอกข้อมูลผู้ประกันตนในลำดับที่ 1 – 6 ให้ครบถ้วนเรียบร้อย
คำแนะนำ ข้อ 6. สถานภาพครอบครัว ให้ระบุตามความเป็นจริง กรณีมีบุตรอายุไม่เกิน 6 ปี มากกว่า 2 คน ให้กรอกปี พ.ศ.เกิดเพียง 2 คน เรียงตามลำดับการเกิดก่อนหลังที่มีชีวิตอยู่

ข้อปฏิบัติผู้มีอำนาจเซ็น
– ผู้ลงชื่อรับรองข้อมูลผู้ประกันตนเป็นผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันบริษัทหรือผู้ได้รับมอบอำนาจเท่านั้น
– ใน ( …………………………… ) → ให้ลงคำนำหน้านาม ชื่อ – ชื่อสกุลให้เรียบร้อย
– วันที่ ………………………….. พร้อมลงวันที่ให้เรียบร้อย

ข้อมูลการเลือกสถานพยาบาล
– การเลือกสถานพยาบาลในข้อ 8 ให้ผู้ประกันตนเลือกได้ตามเอกสารรายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคมปีปัจจุบันเท่านั้น

รายละเอียดการทำ สปส.1-03/1 มีขั้นตอนดังนี้

1.กรอกชื่อสถานประกอบการและชื่อสาขาพร้อมเลขที่บัญชี ลำดังสาขา ที่ตั้งสถานประกอบการหรือสาขา ตามที่ได้แจ้งขึ้นทะเบียนนายจ้างไว้ กรณีเป็นสำนักงานใหญ่หรือเป็นกิจการซึ่งไม่มีสาขากรุณาใส่ 000000 ลงที่ช่องลำดับที่สาขา

2.กรอกลำดับที่ เลขประจำตัวประชาชน คำนำหน้านาม ชื่อ-ชื่อนามสกุล ของผู้ประกันตนให้ชัดเจน

3.กรอก วันเดือนปี ที่ผู้ประกันตนเข้าทำงาน

4.ผู้ลงชื่อรับรองข้อมูลผู้ประกนตนเป็นผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันบริษัทหรือผู้ได้รับมอบหมายอำนาจเท่านั้น

5.ลงชื่อ………………………….. นายจ้าง/ผู้รับมอบอำนาจ (ให้เซ็นชื่อนายจ้างหรือผู้ได้รับมอบอำนาจเท่านั้น)
6.ใน ( …………………………… ) → ให้ลงคำนำหน้านาม ชื่อ – ชื่อสกุลให้เรียบร้อย
7.ตำแหน่ง……………… ( ให้กรอกเป็นภาษาไทยชื่อตำแหน่งเต็ม ) ** ห้ามใช้ตัวย่อหรือภาษาอังกฤษ ( PM.)

8. วันที่ ………………………….. พร้อมลงวันที่ให้เรียบร้อย

รายละเอียดการทำ สปส. 6-09 มีขั้นตอนดังนี้

1.กรอกชื่อสถานประกอบการและชื่อสาขาพร้อมเลขที่บัญชี ลำดับที่สาขา ที่ตั้งสถานประกอบการหรือสาขา ตามที่ได้แจ้งขึ้นทะเบียนนายจ้างไว้ กรณีเป็นสำนักงานใหญ่หรือเป็นกิจการซึ่งไม่มีสาขากรุณาใส่ 000000 ลงที่ช่องลำดับที่สาขา

2.กรอกลำดับที่ เลขประจำดัวประชาชน คำนำหน้านาม ชื่อ – ชื่อสกุล ของผู้ประกันตนให้ชัดเจน

3.กรอก วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน คือ วันที่ถัดจากวันสุดท้ายที่ผู้ประกันตนมาทำงาน เช่น ผู้ประกันตนมาทำงานวันสุดท้ายวันที่ 31 สิงหาคม 2550 ให้กรอกวันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนเป็นวันที่ 1 กันยายน 2550
กรณีตาย ระบุวัน เดือน ปี ที่ผู้ประกันตนตาย

4.สาเหตุการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน กรณีลาออก ให้ทำเครื่องหมาย √ ในช่องที่ 1

5.ผู้ลงชื่อรับรองการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนเป็นผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันบริษัทหรือผู้ได้รับมอบอำนาจเท่านั้น

6.ลงชื่อ………………………….. นายจ้าง/ผู้รับมอบอำนาจ (ให้เซ็นชื่อนายจ้างหรือผู้ได้รับมอบอำนาจเท่านั้น)

7. ใน ( …………………………… ) → ให้ลงคำนำหน้านาม ชื่อ – ชื่อสกุลให้เรียบร้อย

8. ตำแหน่ง……………… ( ให้กรอกเป็นภาษาไทยชื่อตำแหน่งเต็ม ) ** ห้ามใช้ตัวย่อหรือภาษาอังกฤษ ( PM.)

9. วันที่ ………………………….. พร้อมลงวันที่ให้เรียบร้อย

ลองมาตัวอย่างการกรอกแบบดูนะครับ

ตัวอย่างการกรอกแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส.1-03

SPS1-03R

ตัวอย่างการกรอกแบบขึ้นทะเบียนผู้กันตน (เคยขึ้นทะเบียนมาก่อนแล้ว) สปส.1-03/1

SPS1-03.1

ตัวอย่างการกรอกหนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน สปส.6-09

SPS6-09

ตัวอย่างการกรอกแบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล สปส.9-02

sps9-02R

ตัวอย่างการกรอกแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จริงผู้ประกันตน สปส.6-10

sps6-10R

สำหรับท่านใดที่สนใจใช้บริการของสำนักงานบัญชี บริการรับทำเงินเดือน เราให้บริการยื่นแบบประกันสังคมด้วย รวมถึงการจัดทำรายงานส่งกองทุนเงินทดแทน แบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปี (กท.20ก) อ่านข้อมูลบริการเพิ่มเติมได้ที่ รับทำเงินเดือน

หมายเหตุ รูปภาพประกอบเอามาจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

Comments

 1. สอบถามคะ ในกรณีที่ เปิดบริษัทใหม่ ถือว่าเป็นมือใหม่เลยคะ และไม่เคยทำเรื่องลูกจ้างเข้าประกันสังคมคะ คือจะต้องยื่นเอกสารอะไรบ้างคะ ทั้งในส่วนนายจ้าง และผู้ประกันตน

 2. จารุจันทร์ says:

  ที่ร.ร.มีครูชื่อเหมื่อกัน 2 คน คนหนึ่งลาออกแต่แจ้งผิด เป็นแจ้งคนที่ยังอยู่เป็นลาออกไป ไปติดต่อที่ประกันสังคม เค้าบอกให้ทำหนังสือชี้แจ้งมาที่ประกันสังคม แต่ไม่มีตัวอย่างให้ รบกวนพอจะแนะนำเรี่องหนังสือชี้แจ้ง หรือมีตัวอย่างให้บ้างไหมค่ะ

 3. @ธัญญา: แนะนำให้แจ้งประกันสังคมในเขตที่บริษัทตั้งอยู่ เค้าอาจจะส่งจดหมายมาให้ไปขึ้นทะเบียนนาจ้าง หรืออาจจะเข้าไปตรวจสอบก็ได้ครับ

 4. คือเพิ่งเรียนจบมา แล้วเข้าทำงานบริษัทมา 5 เดือนแล้ว แต่เจ้านายยังไม่ทำประกันสังคมให้ต้องทำยังไงมั่งค่ะ
  แล้วจะมีผลอะไรรึป่าว

 5. สกาวรัตน์ says:

  ชาวต่างชาติที่บรรจุเป็นครูเอกชนแล้ว ต้องทำประกันสังคมหรือป่าวค่ะ เพราะครูไทยรร.เอกชนที่บรรจุไม่ต้องทำประกันสังคม ทำเฉพาะคนที่ยังไม่บรรจุ

 6. ในกรณีเพิ่มสาขาที่ต่างจังหวัด ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ (สำนักงานใหญ่อยู่ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แต่เพิ่มสาขาที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ)

 7. พรรณิภา says:

  เอกสาร กท. 20 ก กรณีที่อายุเกิน 60 ปีหลังสมัครงาน จำเป็นต้องกรอกค่าจ้างในแบบฟอร์ม กท. 20 ก ไหมค่ะ

 8. ตอบคุณ saitri
  ไม่มีตัวอย่างหนังสือชี้แจ้งครับ

 9. ตอบคุณฐิฎิยกรณ์
  ถือว่ามีความผิดครับ สามารถร้องเรียนได้ที่กรมแรงงานได้เลยครับ

 10. ฐิฏิยกรณ์ อยู่ยััั่งยืน says:

  บริษัท มีลูกจ้าง 2 คน แต่ไม่ยอมทำประกันสังคมให้ ไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆในวันหยุดประจำปี ไม่จ่ายค่าแรงเมื่อบริษัทสั่งหยุดงาน มีใบแพทย์ก็ไม่จ่าย แบบนี้มีความผิดมั้ยคะ ถือว่าโกงแรงงานรึป่าว เจ้าของเป็นชาวต่างชาติค่ะ ในกรณีนี้เราสามารถร้องเรียนอะไรได้บ้าง

 11. ขอตัวอย่างหนังสือชี้แจงเหตุผลกรณีขึ้นทะเบียนนายจ้าง และหนังสือชี้แจงกรณีขึ้นทะเบียนลูกจ้างล่าช้าเกิน 30 วัน ค่ะ
  พอจะมีตัวอย่างมั้ยคะ

 12. @BABA: ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่เริ่มงานครับ

 13. ขอสอบถามการเริ่มอายุประกันสังคมหน่อยค่ะ
  เนื่องจาก ตอนนี้ดิฉันทำงานมา 7 เดือนแล้ว
  แต่เพิ่งได้กรอกรายละเอียด แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
  โดยตั้งแต่ทำงานมาบริษัทได้หักค่าประกันสังคมไปทุกเดือน
  ดังนั้น อายุประกันสังคมดิฉันเริ่มตั้งแต่วันไหนค่ะ
  แล้วค่าประกันสังคมที่จ่ายไปจะนำมาคิดอะไรยังไงค่ะ
  รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ

 14. ตรวจสอบพบว่าพนักงานได้มาติดต่อสอบถามบัตรรับรองสิทธิ์ แต่ทางบริษัทได้ทำการยื่น สปส.9-02 แล้ว แต่บริษัททำรายชื่อ แจ้งเข้าพนักงาน สปส.1-03/1 ตกหล่น อยากทราบว่า จะสามารถแจ้งเข้าย้อนหลังได้ไหมค่ะ เพราะเราได้มีการส่งเงินสบทบ พนักงานไปแล้ว 2 เดือน แต่ก็ไม่มีการแจ้งกลับกับประกันสังคม ว่ายังไม่ขึ้นทะเบียนพนักงาน

 15. ตอบคุณ chakkrit

  -ต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ณ วันสมัคร
  -ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (ไม่เป็นลูกจ้างในสถานประกอบการ) หรือผู้ ประกันตนโดยสมัครใจ มาตรา 39
  -สมัครโดยลงลายมือชื่อในใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และจ่ายเงินสมทบงวดแรกได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ
  -เลือกทางเลือกในการจ่ายเงินสมทบได้ 2 ทางเลือก คือ ชุดสิทธิประโยชน์ 1 จ่าย 100 บาท/เดือน (จ่ายเอง 70 บาท รัฐสนับสนุน 30 บาท) ชุดสิทธิประโยชน์ 2 จ่าย 150 บาท/เดือน (จ่ายเอง 100 บาท รัฐสนับสนุน 50 บาท) ความเป็นผู้ประกันตนจะเริ่มตั้งแต่วันที่จ่ายเงินสมทบงวดแรก

 16. คือว่า อยากทราบว่าทำประกันสังคมด้วยตนเอง โดยไม่ต้องให้บริษัททำให้ จะต้องทำอย่างไงบ้างแล้วเสียค่าใช้จ่ายกี่บาท และจะต้องกรอกเอกสารอะไรบ้าง

 17. ตอบคุณฝ้าย

  ให้ทำจดทหมายชี้แจงไปครับ

 18. ถ้าเกิดว่าแจ้งสาเหตุการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนผิด ต้องแก้ไขยังไงคะ

 19. ตอบคุณอัจฉรา

  กรณีใช้สิทธิสงเคราะห์บุตร ต้องยื่นด้วยครับ

 20. ถ้าสมมุิติว่าเราจะทำประกันสังคมแล้วเรามีลูก1คน เราต้องยื่นใบเกิดลูกด้วยใช่ไหมค่ะ

 21. ถ้าสมมุติว่ามีลูกแล้วแล้วเราทำประกันสังคมต้องยื่นแบบเกิดลูกด้วยหรือไหมค่ะ

 22. ตอบคุณบอย

  ไม่แน่ใจว่าขึ้นทะเบียนลูกจ้าง สปส.1-03, สปส.1-03/1 หรือเปล่า ถ้าใช่ ให้ไปยื่นก็ได้ครับ

  แต่ถ้าเป็นกรณีขึ้นทะเบียนนายจ้าง สามารถมอบอำนาจให้คนอื่นไปยื่นแทนได้ครับ

 23. ตอบคุณหญิง

  ไม่ได้ครับ ยกเว้นว่าเปิดใช้กับบริการอิเล็คทรอนิกส์กับประกันสังคม สามารถแจ้งเข้า-แจ้งออก-ส่งเงินสมทบ ผ่านระบบออนไลน์ได้ครับ

 24. ถ้าจะขึ้นทะเบียนให้ลูกจ้างเซ็นต์เอกสารเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีเวลาไปยื่นสามารถให้ลูกจ้างคนดังกล่าวไปยื่นแทนได้ไหมครับ

 25. ถ้าจะขึ้นทะเบียนให้ลูกจ้างสามารถส่งเอกสารผ่านทางแฟกซ์ได้มั๊ยค่ะ

 26. ตอบคุณกุล

  สามารถให้นายจ้างไปขึ้นทะเบียนประกันสังคมได้ครับ และสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปขึ้นแทนได้ เอกสารที่ใช้จะมี หนังสือรับรอง / ภพ.20 / แผนที่ / สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจ (นายจ้าง) / หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ / แบบ สปส1-01, สป.1-03, สปส.1-03/1, สปส.9-02, แบบแจ้งรายชื่อพนักงาน

 27. อยากทราบว่าถ้าเราไม่เคยทำงานบริษัทไหนมาก่อนแต่ปัจจุบันทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลหอพักแต่ก้อมีพนักงานมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไป จะสามารถทำประกันสังคม ม.39 ได้หรือไม่ ตอนนี้นายจ้างไม่ได้ขึ้นทะเบียนประกันสังคมให้ ถ้าจะให้นายจ้างขึ้นทะเบียนให้ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และ ถ้านายจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ จะสามารถเซ็นมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนได้ไหม

 28. ตอบคุณธัชพล

  สามารถทำประกันสังคมตามมาตรา 40 ได้ครับ แต่จะได้รับการคุ้มครองเพียง 4 กรณี คือ เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพ เงินค่าทำศพ เงินบำเหน็จชราภาพ (เงินออมกรณีชราภาพ)

 29. เป็นลูกจ้างชั่วคราว ่ไม่มีรายได้ประจํา ว่างงานมา4เดือน่แล้ว สามารถจะทําประกันสังคมได้ไหม และจะมีสิทธิ์รับเงินทด่แทนหรือไม่ครับ เพราะยังไม่เคยทํา ถ้ามีสิทธิ์รับ จะได้ภายในกี่เดือนครับ

 30. ตอบคุณ aom am

  กรณีเคยทำประกันสังคมมาก่อน ถ้าลาออกแล้ว สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้ (ประกันตนเอง) แต่ต้องสมัครภายใน 6 เดือนนับจากวันลาออก มิฉะนั้นจะสมัครไม่ได้

  หรือถ้าไปทำงานบริษัทที่ขึ้นทะเบียนนายจ้าง(ประกันสังคม) ทางบริษัทก็จะยื่นนำส่งให้เองครับ

  ปกติแล้วโรงเรียน ราชการ รัฐวิสาหกิจ จะไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมครับ

  กรณีต้องการยื่นขึ้นทะเบียนนายจ้าง-ลูกจ้าง (ประกันสังคม) ให้ไปขอเอกสารที่ประกันสังคม เค้าจะให้เอกสารมา 1 ชุด (มีหลายใบ) นำมากรอกแล้วไปยื่นสมัครได้เลยครับ

 31. ถ้าเป็นโรงเรียนประเภทกวดวิชาที่เพิ่งเปิดทำการใหม่ จะจัดทำเกี่ยวกับประกันสังคมต้องเริ่มต้นจากอะไรค่ะเริ่มตั้งแต่นายจ้าง ที่ต้องเตรียมเอกสาร จนกระทั่งลูกจ้างทั้งที่เคยมีประวัติการทำประกันสังคมมาแล้ว และไม่มีประวัติ ต้องยื่นเอกสารใดบ้าง รบกวนตอบคำถามด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 32. 1. ถ้าเคยทำประกันสังคมมาแล้วในนาม โรงเรียนเอกชนนอกระบบแห่งนึง จากนั้นมีการยกเลิกการทำประกันสังคมกับครูเอกชน จึงได้มีการทำประกันสังคมกับบริษัทที่เราได้ทำงานเสริม จากนั้นก็ได้ยกเลิกการทำประกันสังคมอีกครั้งนึง แต่เราจะกลับไปทำประกันสังคมใหม่กับโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่ทำงานครั้งแรกแต่ว่าทางโรงเรียนมีการเปลี่ยนชื่อและผู้บริหารใหม่ จึงอยากจะทราบว่า ต้องดำเนินการทำประกันสังคมยังไง ค่ะ
  2. ระบบการคิดประกันสังคมนายจ้างกับลูกจ้างตอนนี้เป็นไงค่ะ

 33. ตอบคุณ supalag

  กรณีว่างงานถึงจะขอเงินชดเชยได้ ถ้าไปทำธุรกิจส่วนตัว ถือว่ามีงานทำแล้วครับ ถ้าแจ้งไปแบบนี้ก็จะขอเงินชดเชยไม่ได้ เพราะไม่ใช่กรณีว่างงาน

 34. ถึงแ้ม้ว่าเราจะลาออกไปเพื่อไปเปิดบริษัทของตัวเองนะเหรอค่ะ แล้วจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทไปแล้ว ทำงานอบู่บริษัทของตัวเองที่เป็นเจ้าของอะคะ แต่ทำกันเอง ยังไม่มีลูกจ้างอะคะ่ กรณีแบบนี้จะได้รับเงินชดเชยมั้ยค่ะ เพราะก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้ว่างงานจริงๆอะคะ แค่เราไม่ได้ส่งประกันสังคมต่อ ขอบคุณนะคะ

 35. ตอบคุณ supalag

  กรณีลาออกเองรับเงินชดเชยกรณีว่างงาน 30% ของค่าจ้าง จ่ายให้ไม่เกิน 3 เดือน ส่วนกรณีเลิกจ้างจ่ายชดเชยให้ 50% ของค่าจ้าง จ่ายไม่เกิน 6 เดือน

  ค่าจ้างคือเงินเดือนที่ได้รับจริง แต่สูงสุดต้องไม่เกิน 15,000 บาท ก่อนไปขอรับเงินชดเชยให้ไปขึ้นทะเบียนคนว่างงานที่กรมแรงงานก่อนครับ

 36. พอดีเพื่อนลาออกมาเปิดบริษัทของตัวเอง จะสามารถไปรับเงินทดแทนกรณีว่างงานจาการลาออกได้มั้ยค่ะ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ีมีลูกจ้างอะค่ะ

 37. เพิ่มเติมเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 39 40
  ความคุ้มครองของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (ลูกจ้าง) มี 7 เรื่องคือ
  (1) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย (นอกงาน)
  (2) ตาย
  (3) คลอดบุตร
  (4) ทุพลภาพ
  (5) สงเคราะห์บุตร
  (6) ชราภาพ
  (7) ว่างงาน (ต้องไม่ใช่กรณีถูกไล่ออกจากงาน)

  ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (ประกันตนเอง) จะตัดสิทธิข้อ 7 เรื่องชดเชยกรณีว่างงาน
  (เป็นผู้ประกันตนตามมาตา 33 (ลูกจ้าง) ลาออกจากงาน และต้องสมัครภายใน 6 เดือน)

  ส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จะได้รับสิทธิดังนี้ (ใครจะสมัครก็ได้)
  (ก) ได้ค่าทดแทนการขาดรายได้ในกรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาลครั้งละ 1,000 บาท ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง
  (ข) ตายได้ค่าทำศพ 30,000 บาท
  (ค) คลอดบุตรครรภ์ละ 3,000 บาท ไม่เกิน 2 คน
  (ง) ทุพลภาพได้เงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา 15 ปี
  (จ) ชราภาพเมื่ออายุครบ 60 ปี จะได้เงินบำเหน็จคืนเท่ากับที่ประกันสังคมหักไว้ 2 เท่า (ประกันสังคมจะหักจากเงินที่เก็บ 100 บาทเป็นเงินค่าชราภาพที่เหลือ 180 บาทเป็นกรณีอื่น)

 38. ชัยวุฒิ says:

  ออกจากการเป็นพนักงานบริษัทมาแล้ว2 ปีครับ แต่ไม่ได้แจ้งหรือเซ็นใบลาออก แล้วตอนนี้ก็ว่างงาน แต่อยากทำประกันสังคมไว้เพื่อรักษาตนเองเวลาเจ็บไข้ สามารถทำได้หรือไม่ครับ ถ้าได้ผมต้องทำยังไงบ้างครับ เพื่อจะได้รับสิทธิ์ประกันสังคม

 39. ตอบคุณจตุพร มาสุข

  สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนได้ครับ
  ผู้ประกันตน คือ ลูกจ้างที่เริ่มเข้าทำงานอายุไม่ตำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ และทำงานอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป

 40. อายุ17ทำได้ไหมค่ะ

 41. ตอบคุณแอม

  ไม่ได้แจ้งมาว่าเป็นเงินทดแทนในเรื่องอะไร

 42. พอดีว่าเพิ่งทำงานมาที่เดียวไม่มีประสบการณ์การยื่นเรื่องรับเงินทดแทนหลังลาออกเลยอะค่ะ
  แล้วตอนนี้เพิ่งทราบมาว่าต้องยื่นเรื่องหลังลาออกภายใน30วันเพื่อจะได้รับสิทธิค่าทดแทนเต็มๆ
  ตอนเซ็นใบลาออกก็เซ็นมายังไม่ถึงเดือนนะคะ แต่เพิ่งเห็นว่าในใบลาออกบริษัทเขียนวันที่ที่เราทำงานวันสุดท้ายไว้ซึ่งเกิน30วันมาแล้วค่ะ จึงอยากสอบถามว่าหากยื่นเรื่องรับเงินหลังลาเกิน30วันจะส่งผลให้ได้รับค่าทดแทนน้อยลง หรือเสียสิทธิ์อะไรเพิ่มเติมไปรึเปล่าคะ ขอบคุณค่ะ

 43. ตอบคุณ Ked

  ให้ไปขึ้นทะเบียนนายจ้างครับ ส่วนเอกสารประกอบในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา น่าจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยถึงจะขึ้นทะเบียนนายจ้างได้

 44. ถ้าต้องการทำประกันสังคมให้ลูกจ้างคะ แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนของกิจการเลยคะ เพราะว่าทำเกี่ยวกับร้านนวดคะ
  จะต้องจดทะเบียนแล้วทำยังไงบ้างคะ ช่วยบอกทีนะ

 45. ตอบคุณสกาวรัตน์

  ให้ขึ้นทะเบียนนายจ้างครับ แล้วก็ยื่นขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนให้ลูกจ้างไปด้วย
  ส่วนนายจ้าง(เจ้าของกิจการ) ยื่นเป็นผู้ประกันตนไม่ได้ครับ กฎหมายให้ยื่นได้เฉพาะลูกจ้างเท่านั้นครับ

 46. สกาวรัตน์ says:

  เปิดบริษัทแต่ยังไม่ได้รับพนักงาน ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนประกันตน ตัวเอง(ผู้จัดการ)ใช้สิทธิสามีในการเบิกค่ารักษาพยาบาลตอนนี้คิดจะรับพนักงาน จึงขอคำแนะนำ กรณีรับพนักงานมา ต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน(บริษัท)และลูกจ้าง แล้วตัวนายจ้าง(ผู้จัดการ)ต้องยื่นประกันด้วยไหม ถ้าใช้สิทธิสามีเหมือนเดิมได้หรือเปล่า หรือยื่นเฉพาะลูกจ้าง ไม่ทราบว่าเข้าใจถูกต้องไหม

 47. ตอบคุณหน้าใส

  ให้ไปที่สำนักประกันสังคมแจ้งที่ประชาสัมพันธ์ว่าจะขอขึ้นทะเีบียนนายจ้าง เค้าจะให้เอกสารมาชุดหนึ่ง ให้กรอกเอกสารและเตรียมเอกสาร แล้วนำไปยื่นก็เรียบร้อยครับ

 48. ถ้ากรณีเจ้าของกิจการอยากจะสมัครประกันสังคมและให้ลูกน้องด้วย

  มีขึ้นตอนยังไงค่ะ

 49. ตอบคุณ gift

  ปกติแล้ว เราสามารถยื่นเรื่องเป็นผู้ประักันตนเองตามมาตรา 39 ได้ภายใน 6 เดือนนับจากวันลาออกครับ

 50. อยากทราบว่าเมื่อตอนน้ำท่วม ได้ลาออกจากงาน(เดือนพ.ย54)แล้วได้ไปแจ้งยื่นเรื่องขอประกันตนเองไว้ แต่เค้าให้เริ่มส่งเดือนกพ.55 แต่ในช่วงนั้นบ.ก็ได้ตามตัวกลับไปทำงาน เงินเดือนออกเดือนกพ.55 แล้วทางบ.จ่ายเงินให้ แต่เดือนมี.ค55ก็ไม่ได้ทำงานอีกเพราะกำลังท้อง แล้วอย่างนี้เราต้องไปยื่นเรื่องขอส่งตนเองอีกรอบไหม แล้วเราจะเสียสิทธิ์อะไรบ้างหรือเปล่า
  ถ้าจะเบิกค่าคลอดบุตรก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมค่ะ

 51. ตอบคุณ taro
  หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทน
  แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ (สปส. 2-01)
  – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  – สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกันตนและของทายาทผู้มีสิทธิ (กรณีผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพถึงแก่ความตาย)
  – ใบมรณะบัตรพร้อมสำเนา (กรณีผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพถึงแก่ความตาย)
  – สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร) ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน 9 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด(มหาชน)

  ขั้นตอนการขอรับประโยชน์ทดแทน
  หลักเกณฑ์ที่จะทำให้ท่านมีสิทธิ คือ
  – ผู้ประกันตน / ทายาทผู้มีสิทธิ ต้องกรอกแบบ สปส. 2-01 พร้อมลงลายมือชื่อ และนำมายื่นที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด / สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ หรือยื่นขอรับทางไปรษณีย์โดยมีหลักฐานครบถ้วน
  – เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานและพิจารณา
  – สำนักงานประกันสังคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
  – พิจารณาสั่งจ่าย
  — เงินสด / เช็ค (ผู้ประกันตน / ผู้มีสิทธิมารับด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน)
  ส่งธนาณัติให้ผู้ประกันตน
  — โอนเข้าบัญชีธนาคารตามบัญชีของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนหมายเหตุ : เงินบำนาญชราภาพ จ่ายเป็นรายเดือน เงินบำเหน็จชราภาพ จ่ายครั้งเดียว

 52. แม่กำลังจะเเลิกทำงานเพราะอายุุ 60 เงินประกันสังคมที่ส่งไปต้องทำอย่างไรบ้าง ภายในกี่วัน
  คับ

 53. ตอบคุณธิติยา

  ถ้าออกจากงานมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้
  นอกนั้นต้องสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ซึ่งจะไม่ได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาลครับ

 54. ธิิติิยา says:

  อยากทราบว่่าดิิฉัันออกงานได้สองปีีแล้้วสามารถยืื่นเรื่่องต่่อประกัันตนอีีกได้ใหมค่่ะถ้้าได้ใช้เอกสารอะไรบ้้างค่่ะและอีีกกีี่เดือนสามารถใช้สิิทุธิิ์์ในการรัักษาได้ค่่ะ

 55. ตอบคุณสุทธิตรา

  ถ้าทำงานที่ใหม่แล้ว ที่ทำงานใหม่จะเป็นคนนำส่งให้เองครับ
  ถ้าไม่ได้ทำงานแล้ว ต้องยื่นนำส่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ออกจากงานครับ

 56. ตอบคุณสุธี

  เงินประกันสังคมที่นำส่งจะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่สมทบกรณีชราภาพ (ประมาณ 3%) ซึ่งในส่วนนี้จะขอคืนได้ เมื่อผู้นำส่งมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ (เกษียณ) จะขอคืนได้ภายใน 1 ปีครับ

 57. คุณแม่ ออกจากงานมา 2 ปีโดยประมาณแล้วค่ะ
  ประกันสั่งคมที่เคยทำไว้ก้ไม่ได้ส่งต่อเลย ถ้าต้องการส่งประกันสังคมต่อให้คุณแม่
  จะตอ้งเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ แล้วจะตอ้งเริ่มนับ 1 ในการส่งใหม่ใช่มั้ยค่ะ

  รบกวนชี้แจงทีค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

 58. ตอบคุณพิมนภัส

  สามารถยื่นได้ครับ แต่จะเสียค่าปรับเนื่องจากยื่นล่าช้า ครับ

 59. ตอบคุณกิตติยาภรณ์
  1.ลาออกจากมา สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้ครับ แต่ต้องสมัครภายใน 6 เดือน ถ้าเกินจากนี้จะสมัครไม่ได้

  ส่วนที่ได้งานใหม่แล้ว นายจ้างใหม่ต้องยื่นประกันสังคมต่อให้ครับ ไม่จำเป็นต้องยื่นเอง

  2.สิทธิการเบิกสงเคราะห์บุตร ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนครับ แต่เห็นแจ้งว่าลาออกจากประกันสังคมแล้วก็จะใช้ไม่ได้ครับ อีกอย่างการเบิกสงเคราะห์บุตร ไม่จ่ายย้อนหลัง ยื่นขอไปเมื่อไหร่ก็จะเริ่มจ่ายให้ตั้งแต่เดือนที่ขอไปครับ

 60. ตอบคุณสุธี

  ไม่ได้คืนครับ แต่จะได้บางส่วนคืน (ในเงินสมทบจะมีเงินสะสมชราภาพอยู่)
  ผู้ประกันตนทุกคนจะขอคืนในส่วนนี้ได้ แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ก่อน

 61. พิมนภัส says:

  รบกวนสอบถามค่ะ พอดีรับพนักงานมาตั้งแต่ช่วงเดือน มิย. แต่ตอนนั้นไม่ได้บรรจุและยังไม่ได้ทำประกันสังคมให้ แต่ตอนนี้บรจุเป็นพนักงานประจำแล้ว ถ้าต้องการทำประกันสังคมตอนนี้เดือน ธค. แล้วย้อนหลังไปเดือน มิย. ได้หรือไม่ค่ะ เรื่องการชำระเงินย้อนหลังไม่มีปัญหาค่ะ อยากให้พนักงานได้สิทธิมากกว่าค่ะ

 62. ถามให้เพื่อนค่ะ พอดีเพื่อนมีปัญหาคือตอนลาออกจากงานไม่ได้ส่งเงินประกันสังคมมาประมานเกือบ1ปีค่ะตอนนั้นท้องด้วย ตอนคลอดก็ยังส่งไม่ถึงที่เขากำหนดเลยเบิกไรไม่ได้ค่ะ เลยต้องเสียค่าใช้จ่ายเองค่ะ พอเกิน6เดือนก็ไม่ได้ติดต่อเรื่องค่าคุ้มครองบุตรและตอนนี้ก็ลาออกจากงานแล้วค่ะเลยไม่ได้ส่งมาเกือบปีแล้วค่ะ เราจะสามารถเรียกค่าคุ้มครองบุตรได้ไหมค่ะ ต้องใช้เอกสารไรบ้างค่ะ ขอบคุณค่ะ

 63. ลาออกจากงานมาประมาน1ปีแล้วค่ะ แต่ไม่ได้ตามเรื่องประกันสังคมเลย และไม่ได้ไปแจ้งว่างงานไว้หลังที่ออกจากงาน แต่ตอนนี้ทำงานใหม่แล้วเราสามารถทำประกันสังคมแบบประกันตัวเองได้ไหมค่ะ แล้วต้องใช้เอกสารไรบ้างค่ะ

 64. ลาออกจากการเป็นลูกจ้างชั่วคราวของรัฐ เนื่องจากไปรับราชการ และไม่ได้ส่งเิงินประกันสังคมต่อเป็นเวลามากกว่า 10 เดือน จะสามารถรับเงินที่ส่งไปคืนได้หรือไม่ อย่างไร

 65. ลาออกจากการเป็นลูกจ้างชั่วคราวของรัฐ และไม่ได้ส่งเงินประกันสังคมต่อมากกว่า 10 เดือน จะสามารถขอรับเงินที่ส่งไปคืนได้หรือไม่ อย่างไร

 66. ตอบคุณสุพรรณี

  ปีนี้ประกันสังคมส่งแบบ กท.20 กท.26 มาให้เร็ว

  เนื่องากเพิ่งเริ่มจดทะเบียนไปเดือนมิถุนายน ในการคำนวณรายงานค่าจ้างให้นับตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นเดือนแรกจนถึงเดือนธันวาคมของ ปีนั้น ส่วนในปีถัดไปให้นับตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม ครับ

  วิธีการคำนวณให้ดูตัวอย่างด้านหลังแบบครับ

 67. ตอนนีี้ได้รับหนังสือจากประกันสังคมแบบการคำนวณค่าจ้างเพื่่อประกอบการรายงานค่าจ่าง กท20 เป็นโรงเรียนเอกชนนะคะ พึ่งยืนแบบทำเรื่องไปเมื่อเดือนมิ.ย. การคำนวณก็ต้องเริ่มเดือน มิ.ย. 54 เลยหรือป่าว แล้วพอมีตัวอย่างการกรอกแบบคำนวณค่าจ้าง กท.20 กไหมคะ..รบกวนหน่อย พึ่งรับหน้าที่ใหม่คะ

 68. ตอบคุณ nim

  ไม่จ่ายย้อนหลังครับ จ่ายตั้งแต่วันที่เริ่มยื่นคำขอชดเชยสงเคราะห์บุตร
  ถ้ายื่นไปแล้ว ให้โทรสอบถามดูครับ (บางครั้งก็ช้า คงต้องลองเช็คดู)

 69. แต่รู้สึกว่านิ่มจะแจ้งเรื่องตั้งแต่ต้นเดือน พ.ย แล้วแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นสตางค์เลยค่ะแล้วเค้าจะจ่ายย้อยหลังให้เราไหมค่ะตั้งแต่เราเริ่มเข้าประกัน

 70. ตอบคุณ nim

  สามารถทำเรื่องเบิกสงเคราะห์บุตรได้ครับ ประมาณ 15 วัน เค้าจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ทุกเดือน ให้แจ้งเลขที่บัญชีธนาคารไปครับ

 71. อยากสอบถามว่ากรณีดิฉันคลอดบุตรแล้วปี2549แต่ดิฉันทำประกันสังคมตอนปี2552และตอนนี้ปี2554ดิฉันจะทำเรืองเบิกประกันสงเคราะห์บุตรได้หรือไม่และถ้ายื่นเรื่องแล้วระยะนานแค่ไหนถึงจะได้สตางค์ค่ะ

 72. ตอบคุณ kaeinkoat

  กรณีที่นายจ้างเปลี่ยนชื่อกิจการ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ของลำดันที่สาขา ย้ายสถานประกอบการ หรือยกเลิกกิจการ เป็นต้น นายจ้างต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงโดยใช้หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง (สปส. 6-15) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปต่อสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด

  ส่วนหลักฐานก็มี สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ หนังสือรับรอง(ที่แก้ไขที่อยู่แล้ว) หนังสือมอบอำนาจ บางแห่งก็จะให้แนบ แผนที่ กับ ภาพถ่าย ด้วย

 73. คือ ต้องการยื่นแบบ สปส.6-15 (แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง) ในกรณี ย้ายสถานประกอบการ นะค่ะ ต้องใช้เอกสารอะไรประกอบบ้างคะ แล้วไม่ทราบว่ามีกำหนดต้องยื่นภายในกี่วันรึป่าวคะ

 74. ตอบคุณยุพเรศ

  คำร้องขอคัดเอกสาร สามารถขอได้ที่สำนักงานประกันสังคมครับ ไปเขียนที่นั้นเลยก็ได้ครับ

 75. ทำใบเสร็จจ่ายเงินสมทบประกันสังคมหาย ต้องการจะขอใหม่ ทางพนักงานประกันสังคมแจ้งว่า ต้องทำหนังสือยื่นคำร้องขอคัดสำเนาเอกสาร
  ไม่ทราบว่ามี ตัวอย่างหนังสือยื่นคำร้องแบบนี้ไหมค่ะ อยากทราบด่วนค่ะ

 76. ตอบคุณ Napaphat

  เนื่องจากทั้ง 2 แห่ง อยู่ในกรุงเทพเหมือนกัน ผมแนะนำว่าไม่ควรจดแยกสาขา สามารถยื่นเป็นพนักงานของสำนักงานใหญ่ได้เลย

  แต่ถ้าได้จดทะเบียนประกันสังคมแยกสาขาไว้ สามารถยื่นจ่ายเงินสมทบที่เดียวกับสำนักงานใหญ่ได้ ทำเช็คใบเดียวแต่แยกสาขาก็ได้ครับ ส่วนการกรอกเอกสารก็ให้แยกกันเหมือนเป็นคนละบริษัท เพียงแต่ Code ประกันสังคม กับที่อยู่จะไม่เหมือนกัน

 77. ต้องการยื่นเงินสมทบประกันสังคมของสาขา รวมกับ สนญ.
  ปกติสนญ. ยื่นเงินสมทบผ่านอินเตอร์เน็ต ส่วนของสาขาเพิ่งยื่นไปได้
  1เดือนคือเดือน ก.ย.54 ที่ผ่านมาโดยการนำเอกสารไปยื่นเองที่พิ้นที่
  ของ สนญ. ถ้าต้องการยื่นเงินสมทบรวมสาขากับสนญ. จะต้องยื่นแบบ
  เอกสารใด ที่ไหน กรอกอย่างไร สนญ.อยู่เขตจอมทอง สาขาอยู่ที่
  เขตปทุมวันค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

 78. ตอบคุณจอย

  ต้องเลือกว่าจะใช้สิทธิ์ของที่ไหนครับ ไม่สามารถขึ้นทะเบียนท้้ง 2 ที่ได้ แต่กรณีทำงานเป็นลูกจ้างอาจจะต้องถูกบังคับให้เข้าระบบประกันสังคมครับ

 79. ถ้าเป็นข้าราชการแต่ปลดแล้วแล้วทำงานกับสถาบันแห่งหนึ่งเข้าให้ทำประกันสังคมเราจำเป็นต้องทำมั้ยในเมื่อเราเบิกกับราชการอยู่แล้ว

 80. ตอบคุณนก

  ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 เดือนครับ สำหรับผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้าง ตามมาตรา 33 ถ้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตราอื่น จะเบิกไม่ได้ครับ

 81. ตอนนี่ท้องได้3เดือนคะ สมัครไปวันที่1ก.ย คลอด เดือนมี.คจะได้รับสิทธิหรือป่าวคะ นับยังไงคะ

 82. ตอบคุณแอม

  กรณีเป็นลูกจ้าง จะได้รับสิทธิเบิกค่าคลอดบุตรได้ ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 7 เดือน

 83. คือตอนนี้ตั้งท้องได้สามเดือนกว่าถ้าจะทำประกันสังคมตอนนี้จะใช้สิทธ์ได้เมื่อไรค่ะ แล้วจะเบิกค่าคลอดบุตรได้ไหมค่ะ

 84. ตอบคุณเสาวรัตน์

  ไม่ได้ครับ ลองอ่านรายละเอียดดูนะครับ
  พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2554 ได้มีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่ง สปส.ได้เปิดให้โรงเรียนเอกชนมายื่นจดทะเบียนประกันสังคมมาตรา 33 ให้แก่ครู บุคลากรและลูกจ้างภายในเวลา 30 วันตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดคือภายในวันที่ 9 ก.ค.ที่ผ่านมาโดยแยกเป็น 1.โรงเรียนในระบบที่ไม่ใช่โรงเรียนนานาชาติต้องยื่น จดทะเบียนประกันสังคมให้แก่บุคลากรส่วนอื่นๆ ที่ไม่ได้ทำหน้าที่สอนหรือสนับ สนุนการสอนเช่น แม่บ้าน พนักงานขับรถ พนักงานทำความสะอาด คนสวน 2.โรงเรียนนานาชาติให้ยื่นจดทะเบียนเฉพาะผู้ที่เคยอยู่ในประกันสังคมมาตรา 33 และส่งเงินสมทบมาก่อนวันที่ 12 มกราคม 2551 และไม่ใช่บุคลากรที่ทำหน้าที่สอนหรือสนับสนุนการสอน และ3.โรงเรียนนอกระบบ เช่น โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนสอนวิชาชีพระยะสั้นให้ยื่นจดทะเบียนครู บุคลากรและลูกจ้างได้ทุกกลุ่ม

 85. เสาวรัตน์ says:

  เป็นครูเอกชนและทำการบรรจุเรียบร้อยแล้วมีสิทธิ์ทำประกันไหมคะตอนนี้ใช้สิทธิ์ครูเอกชนอยูแต่ดำเนินการเบิกจ่ายยากมาก เลยอยากทำประกันสังคมคะ ขอบคุณคะ

 86. ขอบคุณค่ะ
  รบกวนอีกค่ะ แม่อายุ 50 ปี อยากทำประกันสังคมให้ ทำได้หรือไม่คะ

 87. ตอบคุณปอ

  สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจะมีหลายเรื่องนะครับ เช่น เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภพา ว่างงาน

  กรณีคลอดบุตร ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 เดือน

 88. ขอบคุณมากค่ะ สอบถามอีกเรืองค่ะ
  กรณีที่จะรับลูกจ้างเข้ามาทำงาน แล้วลูกจ้างกำลังตั้งครรถ์อยู่ ( 2 เดือน )
  รับเข้าวันที่ 1 กย. 54 แจ้งขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมภายในเดือนดังกล่าวค่ะ ( ลูกจ้างยังไม่เคยมีประกันสังคมมาก่อนค่ะ )
  1. ไม่ทราบว่าลูกจ้างท่านนี้จะได้สิทธิ์คลอดบุตรหรือไม่คะ
  2. และลูกจ้างท่านนี้จะได้สิทธิ์อะไรบ้างคะ
  ขอบคุณค่ะ

 89. ตอบคุณปอ

  กรณีไม่มีลูกจ้าง ประกันสังคมไม่รับขึ้นทะเบียนให้ครับ

 90. สอบถามค่ะว่า เปิดบริษัทมาตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2011 ก่อนหน้านี้ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม เนื่องจากยังไม่มีลูกจ้าง อยากทราบว่าไม่มีผลกระทบอะไรใช่หรือเปล่าคะ
  ขอบคุณค่ะ

 91. ตอบคุณ ati

  ต้องทำหนังสือมอบอำนาจครับ

 92. บริษัทพึ่งเปิดใหม่และจะส่งเอกสาร
  สปส.1-01, 1-02, 1-03, 1-03/1, 9-02
  เพื่อขอขึ้นทะเบียนนายจ้าง และส่งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
  โดยที่เอกสารต่างๆผู้มีอำนาจเซ็นและประทับตราเรียบร้อยแล้ว
  และจะส่งให้สำนักงานประกันสังคม
  ผู้ที่นำเอกสารไปส่งต้องได้รับมอบอำนาจมั้ยครับ

 93. ตอบคุณตา

  หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร
  1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร (สปส. 2-01)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส
  3. สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่าของผู้ประกันตน (กรณีจดทะเบียนหย่า) หรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตร ซึ่งเกิดจากคำสั่งศาลพิพากษาให้เป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย
  4. สำเนาสูติบัตร
  5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร) โดยระบุชื่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2549) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2550)

 94. เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นสงเคราะห์บุตรคนเดิม

 95. ตอบคุณกัญชรส

  นายจ้างมีหน้าที่ต้องแจ้งเข้าประกันสังคม และนำส่งเงินสมทบครับ
  กรณีนายจ้างไม่นำส่งเงินสมทบ มีความผิดครับ

 96. แฟนเป็นข้าราชการเบิกตรงได้ เราจะไม่ทำประกันสังคมได้มั๊ยคะ
  และนายจ้างจะต้องแจ้งหรือทำเรื่องอย่างไร นายจ้างจะมีความผิดมั๊ยคะ

 97. ตอบคุณพรศรี

  มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน ต้องไปยื่นขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้างครับ กรณีนายจ้างไม่สามารถไปยื่นขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปยื่นแทนได้ครับ

 98. มีลูกจ้าง 1 คน ลาออกไปโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เมื่อวันที่ 27 ก.ค.54 ไม่สามารถไปยื่นแบบด้วยตัวเองเนื่องจากต้องอยู่ร้านเอง แล้วช่วงยังไม่มีลูกจ้างต้องทำอย่างไรบ้างค่ะรบกวนตอบกลับทางเมลล์ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 99. ตอบคุณสิรภพ

  สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ครับ แต่สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจะน้อยกว่าผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (หรือที่เป็นลูกจ้าง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ http://www.sso.go.th/wpr/category.jsp?lang=th&cat=622

 100. สิรภพ โตษยานนท์ says:

  ต้องการทำบัตรประกันสังคม แต่มีอาชีพค้าขายของในตลาดนัดรายได้ไม่แน่นอน ทำคนเดียว ไม่มีลูกจ้าง สามารถทำได้ไหมครับแล้ว ต้องไปติดต่อที่ไหนได้บ้าง และต้องเริ่มต้นอย่างไร เตรียมเอกสารอะไรบ้าง
  รบกวนตอบคำถามด้วยนะครับ ชอบคุณมาก

 101. อยากทราบว่าคนงานกำลังทำงานอยู่แล้วเกินอุบัติเหตุจนทุพพลภาพจะได้รับสิทธิ์อะำไรนอกจาก กท.16 กท.44 และ สปส.2-01 อยากทราบด่วนคะ่ะ

 102. ตอบคุณกชพร

  ปกตินายจ้างต้องเป็นผู้ยื่นให้ครับ แต่ในกรณีที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ให้ยื่นที่ภูมิลำเนาปัจจุบันที่เราอยู่

 103. ขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยตอบคำถาม แต่รบกวนอีกนิดนะคะ
  ไม่ทราบว่าต้องยื่นประกันตนที่เขตที่เราจะไปทำงานที่ใหม่ใช่ไหมคะ และไม่ทราบว่าต้องใช้เอกสารใดบ้างคะ แล้วเราจะได้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลเหมือนเดิมไหมคะ รบกวนตอบปัญหาหน่อยนะคะ ขอบคุณมากๆๆๆค่ะ
  ลืมอธิบายไปค่ะ เดิมทำงานที่อยุธยาค่ะ แต่ที่ทำงานใหม่คือในกรุงเทพฯค่ะ

 104. ตอบคุณกชพร

  ถ้าเคยเป็นลูกจ้างและนายจ้างเดิมส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้ครับ (ต้องสมัครภายใน 6 เดือนนับจากออกจาที่ทำงานเดิม)

 105. อยากถามว่า เราสามารถยื่นทำประกันสังคมเองได้หรือไม่คะ กรณีที่นายจ้างเคยทำประกันสังให้ แต่ถูกเลิกจ้าง แล้วไปทำงานที่ทำงานใหม่ แต่ที่ทำงานใหม่ไม่มีประกันสังคมให้ กรณีเช่นนี้เราสามารถดำเนินเรื่องยื่นประกันสังคมเองได้ไหมคะ แล้วต้องใช้เอกสารใดบ้างคะ
  กรณีต้องให้นายจ้างยื่นทำประกันสังคมให้ แต่นายจ้างไม่ได้จดทะเบียนบริษัท เพราะเป็นร้านขายส่งเครื่องเขียนธรรมดาน่ะค่ะ ต้องใช้เอกสารใดในการจดทะเบียนบ้างคะ

 106. ตอบคุณก้อย

  ได้ครับ วันที่รับพนักงานกับวันที่แจ้งเข้า ไม่จำเป็นต้องเป็นวันเดียวกันครับ กฎหมายกำหนดให้แจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับลูกจ้างเข้าทำงาน

 107. ตอบคุณโบว์

  ไม่มีครับ (ทุก รพ.ต้องจ่ายค่าฝากคลอด+ค่าคลอดเองครับ) เมื่อคลอดแล้วให้นำใบสูจิบัตร (ใบเกิด) ไปทำเรื่องเบิกค่าคลอดกับประกันสังคมได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นฝ่ายหญิงนะครับ กรณีฝ่ายหญิงไม่ทำงานไม่มีประกันสังคม แต่ฝ่ายชาย(สามี) มีประกันสังคม ก็สามารถทำเรื่องเบิกค่าคลอดได้ครับ

  ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิกรณีคลอดบุตรจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 เดือน ครับ

 108. ถ้ารับลูกจ้างเข้าทำงานวันที่ 1 มิถุนายน 2554 แล้วตรงที่นายจ้างเซ็นลงเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 และ ไปยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมในวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 ได้มั้ยคะ

 109. พอมีร.พ.ไหนบ้างคะในเชียงใหม่ กรณีที่ฝากท้อง+คลอดลูกแล้วไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน แล้วต้องส่งเงินสมทบกี่เดือนขึ้นไปถึงจะเบิกค่าคลอดบุตรได้คะ ..

 110. พอมีร.พ.ไหนบ้างคะในเชียงใหม่ กรณีที่ฝากท้อง+คลอดลูกแล้วไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน

 111. ตอบคุณป้อม

  เลขบัญชีน่าจะหมายถึงเลขทะเบียนนายจ้างครับ นายจ้างต้องขึ้นทะเบียนก่อนครับ ถึงจะมีเลขบัญชี

 112. สอบถามเรื่องการทำประกันสังคมแบบมีนายจ้างคะต้องทำยังไงบ้างคะ
  คือตอนนี้ขึ้นทะเบียนประกันสังคมแบบมาตรา39 อยู่ค่ะ
  แล้วจะทำแบบมีนายจ้างต้องใช้แบบฟอร์มอารายบ้างคะ คือดูแล้ว 1 มี สปส 103/1 แล้วไม่เข้าใจตรงที่ว่าเลขที่บัญชีอ่ะค่ะต้องกรอกเลขที่บัญชีอะไรคะคือนายจ้างก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเขาก็ไม่เคยทำค่ะ

 113. ตอบคุณอิน

  ให้แจ้งว่า เริ่มมีลูกจ้างในเดือนปัจจุบันครับ ถ้าแจ้งย้อนหลังจะมีโทษปรับครับ

 114. ผมเปิดโรงเรียนกวดวิชามา3-4เดือนยังไม่ได้ไปจดทะเบียนธุรกิจหรือขึ้นทะเบียนนายจ้างและทำประกันสังคม มีลูกจ้าง1คนและกำลังจะหมดช่วงทดลองงาน3เดือน จึงอยากจะทำประกันสังคมให้พนักงานและคิดจะขึ้นทะเบียนนายจ้าง ด้วย ผมจะมีโทษอะไรมั้ยครับเพราะเปิดมา3-*4เดือนแล้ว
  ขอบคุณครับ

 115. ตอบคุณ April

  ไม่ได้ครับ เนื่องจากประกันสังคมกำหนดให้บริษัทมีหน้าที่หักประกันสังคมลูกจ้าง ไม่หักไม่ได้ครับ

 116. อยากถามว่า คือตอนนี้ออกจากงานที่เก่า เมื่อ พฤษภาคม 53 ที่ทำงานเก่ามีประกันสังคมให้ และพอหมดสิทธ์ 6 เดือน ก้อไม่ได้ทำต่ออีกเลย ถ้าปัจจุบันเดือนเมษายน กำลังจะเริ่มหางานทำที่ใหม่ แต่ไม่อยากใช้ประกันสังคม เราสามารถแจ้งกับบริษัทใหม่ได้มั้ยค่ะว่าเราไม่ต้องการทำประกันสังคม (ถ้าบริษัทนั้นต้องให้เรามีประกันสังคม)

 117. ตอบคุณรัตนา

  ไ่ม่ได้ครับ ปกตินายจ้างต้องเป็นผู้ยื่นเรื่องให้ครับ

 118. รัตนา อ่อนสี says:

  อยากจะรบกวนถามหน่อยค่ะ ว่าไม่เคยมีประกันสังคมเลยตั้งแต่เริ่มทำงานมา และตอนนี็ทำงานที่โรงเรียนสอนภาษา จะทำประำัำกันสังคมได้ไหมค่ะ ด่วนๆๆ

 119. ตอบคุณ miont

  ถ้าหมายถึง ไปขึ้นทะเบียนนายจ้าง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนได้ครับ

 120. ตอบคุณนก

  กรณีไม่แจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างตามกำหนดมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 121. มีเรื่องรบกวนจะเรียนถามน่ะค่ะ คือว่าฝ่ายบุคคลสามารถให้คนอื่นไปยื่นเอกสารในการทำประกันสังคมแทนได้รึเปล่าค่ะ เช่น คนขับรถ เป็นต้น
  หรือว่าจำเป็นต้องไปด้วยตนเอง และต้องไปยื่นที่ไหนค่ะ

  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 122. อยากจะทราบว่า

  ฝ่ายบุคคล สามารถที่จะให้คนอื่นไปยื่นเอกสารในการทำประกันสังคมแทนได้รึเปล่าค่ะ เช่น คนขับรถ เป็นต้น แล้วจะต้องไปยื่นที่ไหนของจังหวัดชลบุรีค่ะ หรือส่งรายละเอียดทางเมล์ก็ได้ค่ะ

  ขอบคุณล่วงหน้าน่ะค่ะ

 123. อยากทราบว่าถ้าไม่ได้ยื่นประกันสังคมและยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนนายจ้างมีลูกจ้าง 2 คน ตั้งแต่ ม.ค.53 ต้องเสียคชจ.เท่าไรค่าปรับเท่าไรค่ะ

 124. ขอคุณมากนะคะที่ตอบคำถามแต่
  เรื่องที่ทำให้ดิฉันคลางแคลงใจเป็นอย่างมากก็คือ สามีดิฉันไม่เคยลาออกจากบริษัทนี้เลยน่ะสิคะ เพียงแค่ย้ายไปทำงานอีกสาขาหนึ่งตามที่ทางบริษัทขอมาเท่านั้น

 125. ตอบคุณเอ

  1.ลูกจ้างไม่สามารถทำประกันด้วยตนเองได้
  2.กรณีบริษัทเคยนำส่งประกันสังคมมาก่อน (เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33) และลาออกมา สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต่อได้ กรณีไม่ใช่ลูกจ้างแต่เป็นผู้ประกอบวิชีพอิสระอื่นๆ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ ซึ่งจะได้รับความคุ้มครอง 4 กรณีคือ กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย
  3.ให้ติดต่อสำนักงานประักันสังคในพื้นที่ครับ
  4.กรณีบริษัทไม่ได้นำส่ง ต้องคืนให้พนักงานครับ

 126. สวัสดีค่ะ มีเรื่องรบกวนอยากสอบถาม
  คือทางสามีของดิฉันทำงานอยู่บริษัทที่หนึ่งแล้วได้มีการขอให้ย้ายไปทำงานที่สาขาที่สองเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 52 แล้วผ่านมาอีก 4 เดือนก็ได้มีการขอให้ย้ายกลับมาทำที่สาขาเดิม
  เมื่อต้นปี 54 นี้ ดิฉันได้สอบถามว่าทางสามีได้รับบัตรประกันสังคมหรือยัง เนื่องจากดิฉันได้รับแล้ว ปรากฎว่าทางสามียังไม่ได้ ดิฉันเลยให้ทางสามีทวงถาม ปรากฎว่าก็ได้รับคำตอบว่าจะจัดการให้ และบ่ายเบี่ยงมาตลอด ดิฉันร้อนใจเลยโทรไปสอบถามทางประกันสังคม จึงได้ทราบว่ามีการคัดชื่อของสามีออกจากบริษัทไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 52 แล้ว แต่มีการนำส่งภาษีจนถึงสิ้นปี 53 ดิฉันจึงบอกทางสามีว่าให้ไปบอกทางบริษัทให้จัดการให้ และได้รับคำตอบจากทางผู้จัดการร้านว่า ให้สามีดิฉันไปทำเรื่องเองเลย (บริษัทสามีทำร้านอาหารอิตาลี่ที่สุขุมวิท)

  ดิฉันอยากถามเป็นข้อๆ ดังนี้
  1. ลูกจ้างสามารถทำประกันสังคมเองได้เลยหรือไม่ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
  2. สิทธิที่จะได้รับนั้นยังคงเหมือนเดิม หรือหากเปลี่ยนแปลง มีเรื่องใดบ้างที่เปลี่ยนไป
  3. เราสามารถเอาผิดกับบริษัทในเรื่องอะไรได้บ้างหรือไม่
  4. แล้วค่าประกันสังคมที่หักไปทุกเดือนๆ ตั้งแต่สิ้นปี 52 จนถึงปัจจุบันสามารถเรียกคืนได้หรือไม่ ในเมื่อช่วงระยะเวลานั้นเราไม่ได้รับการคุ้มครองเลย

  รบกวนตอบข้อสงสัยด้วยนะคะ
  ขอบคุณมากคะ

 127. ตอบคุณ Aor

  ไม่จำเป็นต้องยื่น สปส.9-02 แล้วครับ เพราะเราสามารถเลือกโรงพยาบาลได้ใน แบบ สปส.1-03 อยู่แล้ว (สามารถใส่โรงพยาบาลสำรองได้)

 128. รบกวนสอบถามค่ะ

  มีพนักงานเข้ามาทำงานใหม่ ไม่เคยมีประกันสังคมมาก่อน กรณีนี้เรายื่นแบบ สปส.1-03 แล้วต้องยื่นแบบ สปส.9-02 พร้อมกันด้วยหรือเปล่าคะ

  อีกกรณี สามีภรรยา มีประกันสังคัมทั้งคู่ โดยปกติเบิกสิทธิบุตรจากภรรยา ต่อมาภรรยาลาออกจากงาน จะเปลี่ยนสิทธิบุตรไปที่สามีได้อย่างไรคะ ต้องทำยังไงและแจ้งประกันสังคมอย่างไร

  ขอบคุณค่ะ

 129. ตอบคุณจิติมาฆ์

  แฟนผมก็เป็นข้าราชการครับ เมื่อก่อนผมทำงานประจำ ก็จะเบิกได้เฉพาะประกันสังคมเท่านั้นครับ

  ปกติเราสามารถอยู่ในกองทุนใดกองทุนหนึ่งเท่านั้น ต้องเลือกเอาครับ ไม่สามารถอยู่ทั้ง 2 กองได้

 130. จุติมาฆ์ says:

  รบกวนสอบถามค่ะ กรณีที่สามีเป็นข้าราชการ ภรรยาสามารถใช้สิทธิเบิกของสามีได้อยู่แล้ว และถ้าตัวภรรยาจะเข้าทำงานบริษัท เราจะไม่ทำประกันสังคมได้หรือเปล่าคะ และถ้าต้องทำประกันสังคม จะสามารถใช้สิทธิที่เคยเบิกของสามีอีกได้หรือเปล่า หรือใช้ได้เฉพาะประกันสังคมอย่างเดียว
  ขอบคุณมากค่ะ

 131. ขอบคุณมากครับ ขอถามอีกนิดนะครับ ถ้าเป็นแบบนี้แล้วผมควรจะจ่ายเงินให้พนักงานเท่าไหร่ดีครับ เต็มจำนวน หรือ แล้วแต่ตกลงกัน แล้วจะทำเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้หรือไม่ หรือว่าต้องควักเงินส่วนตัวของผมออกเองครับ

  ขอบคุณครับ

 132. ตอบคุณ Kong

  ถ้าจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปจะไม่ได้รับเงินคืนครับ เนื่องจากการใช้ิสิทธิรักษาพยาบาลของประกันสังคมตามโรงพยาบาลที่กำหนด ไม่ต้องจ่ายเงินครับ (ยกเว้นเรื่องฉุกเฉินเท่านั้น ถึงจะหาโรงพยาบาลอื่นนอกจากที่กำหนดได้)

 133. รบกวนตอบด้วยนะครับ

  ขอบคุณมากๆครับ

 134. สวัสดีครับ

  ขอถามว่าถ้าพนักงานมีบัตรประกันสังคม และได้ไปรับการรักษาตามโรงพยาบาลดังกล่าว แต่ทางโรงพยาบาลไม่ได้จ่ายเงินให้เลย โดยทางโรงพยาบาลได้โทรมาถามว่าจะให้เบิกกองทุนรวมไหม ผมเลยตอบว่าไม่ สรุปคือพนักงานได้ออกค่ารักษาเองทั้งหมดประมาณ 1200 บาท อยากทราบว่าผมต้องทำอย่างไรบ้างครับ เพราะว่า พนักงานจะมาขอเบิกเงินค่ารักษาครับ

  ขอบคุณครับ

 135. ตอบคุณ Sujitra

  ไม่เป็นไรครับ ถูกต้องแล้วครับ เพราะการจะไปขึ้นทะเบียนนายจ้างได้ต้องมีลูกจ้างอย่างน้อย 1 ราย ก่อนหน้านี้ไม่มีลูกจ้าง ประกันสังคมก็จะไม่รับขึ้นทะเบียนให้อยู่แล้ว

 136. เปิด หจก มา 2 ปีแล้ว ถ้าจะขอขึ้นทะเบียนนายจ้างปีนี้จะเป็นไรมั๊ย เพิ่งมีลูกจ้างค่ะ

 137. ตอบคุณ than

  ต้องตามที่แผนกบุคคลว่าเค้าส่งเรื่องให้ประกันสัีงคมหรือยัง อาจจะส่งแล้วแต่ข้อมูลมาช้าก็ได้ เคยมีเคสแบบนี้ ทางแผนกบุคคลจะเอาใบเสร็จที่นำส่งไปยืนยันอีกทีก็เรียบร้อยครับ

 138. หนูทำงานมาเกือบ 10 เดือนแล้ว ทำงานที่นี่เป้นที่แรก และตั้งแต่วันแรกที่เข้างาน บริษัทก็ให้ทำประกันสังคม และหักเงินไปทุกเดือน แต่พอหนูไม่สบาย ไปคลินิคประกันสังคม พยาบาลแจ้งว่า หนูไม่มีสิทธิ์ประกันสังคม คือไม่มีชื่อหนูในโรงพยาบาลค่ะ หนูจึงไปตามเรื่องกับที่บริษัท จนป่านนี้ก็ยังไม่มีบัตรและสิทธิ์ หนูควรจะทำอย่างไรคะ โดนหักไปทุกเดือน มา 9 เดือน

 139. ตอบคุณสิริพร

  ขึ้นทะเบียนนายจ้างแล้ว ให้ยื่นแบบ สปส.1-03 หรือ สปส.1-03/1 ครับ

 140. ถ้าจะทำประกันสังคมให้กับพนักงาน ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
  เพราะเพิ่งเปิดหจก.ค่ะ รบกวนตอบกลับด้วยค่ะ

 141. ตอบคุณสิริพร

  ขอเอกสารการขึ้นทะเบียนนายจ้างที่ประกันสังคม (เค้าจะให้เอกสารมาชุดหนึ่ง)
  เอกสารที่ใช้ผมเคยไปยื่นมาหลายที่ขอไม่เหมือนกันครับ แนะนำว่าเตรียมไปให้หมดตามที่ผมบอก หรือไม่ก็ถามเจ้าหน้าที่ก็ได้

  เอกสารที่ใช้แนบอื่นๆ มี หนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์ รายงานการประชุม (ถ้ามี) หนังสือบริครณห์สนธิ รายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าบ้าน สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ รูปถ่ายบริษัท แผนที่

 142. รบกวนสอบถามค่ะ
  เราเปิดเป็นหจก.เพิ่งจะมีพนักงานค่ะ
  ถ้าจะทำประกันสังคมให้กับพนักงาน ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
  ใช้เอกสารอะไรบ้าง รบกวนชี้แจงค่ะ
  ขอบพระคุณค่ะ

 143. ตอบคุณบี

  ผมดูแล้วต่างกันเพียง 1 วัน ไม่ส่งผลกระทบหรอกครับ กรณีมีปัญหาภายหลัง ประกันสังคมจะแจ้งให้คุณตรวจสอบแล้วทำการแก้ไขก็ได้ หรือไม่อย่างนั้นก็ให้แจ้งการลาออกซ้ำไปอีกครั้งครับ

  เมื่อประกันสังคมตรวจพบ เค้าจะทำเรื่องสอบถามคุณกลับไป คุณก็แจ้งไปว่าอันไหนถูก
  จำได้ว่าลูกค้าที่ผมดูแล เคยมีการแจ้งลาออกซ้ำไป แล้ววันลาออกก็เป็นคนละวันกันด้วย ตอนไปยื่นแบบ เค้าจะถามกลับมาว่า พนักงานคนนี้เคยแจ้งการลาออกแล้วนะ ตกลงอันไหนถูกอันไหนผิด แล้วจะใ้ห้เราเซ็นชื่อกำกับถ้ามีการแก้ไข

 144. ขอสอบถามค่ะ ยื่นแบบสปส6-09ไปแต่ระบุวันทีสิ้นสุดการจ้างงานผิดคือไประบุวันสุดท้ายที่พนักงานทำงาน 31/1/2554 แทน ซึ่งที่ถูกต้องคือ 1/2/2554 อยากทราบว่าต้องทำการแก้ไขหรือไม่คะ และอย่างไร และหากไม่แก้ไขจะเกิดผลอะไรบ้างคะกับบริษัท และกับลูกจ้างค่ะ

 145. ตอบคุณสัญญรัตน์

  กรณีชาวต่างชาติเป็นลูกจ้าง ก็ต้องนำส่งเงินประกันสังคมครับ กับขึ้นทะเบียนลูกจ้าง ถึงจะีมีเลข 13 หลักได้

 146. สัญญรัตน์ says:

  อยากทราบว่าในกรณีของชาวต่างชาติทุกคนที่ทำงาน(มีworkpermit) จะได้รับเลขผู้ประกันตน13หลักทุกคนเลยหรือไม่ค่ะ

 147. ตอบคุณเอ

  ทำได้ครับ บุคคลธรรมดาที่มีลูกจ้าง สามารถขึ้นทะเบียนนายจ้างได้ครับ

 148. เอ เก่งกาจ says:

  อยากทราบว่าที่บ้านเปิดร้านขายอาหารตามสั่งเล็กๆคะแต่อยากจะทำประกันสังคมให้ลูกจ้าง มีลูกจ้าง2คนคะ แต่ไม่ได้จดทะเบียนร้านค้าจะทำได้รึเปล่าคะต้องทำยังไงบ้างและต้องเตรียมเอกสารใดบ้างคะ เพราะคิดว่าจะรับลูกจ้างเพิ่มคะเค้าจะได้มีประกันสังคมกันทุกคนนะคะ ช่วยตอบด่วนด้วยนะคะ อยู่ที่เชียงใหม่คะ ขอบคุณคะ

 149. ตอบคุณฐิติวราภรณ์

  ไม่น่าจะเป็นไรนะครับ ทางประกันสังคมเค้าไม่ได้ เอาข้อมูลที่เรากรอกในใบ สปส.1-03/1 ไปคำนวณนะครับ เพราะในนั้นก็ไม่ได้ระบุอัตราค่าจ้างลงไป

  อีกอย่างกรณีพนักงานรายวันปรับเป็นรายเดือน รายเดือนลาออกจากงานแล้วไปทำงานเป็นลูกจ้างรายวัน หรือ มีการปรับค่าจ้าง ประกันสังคมเค้าก็จะไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ครับ ค่าจ้างมันจะแสดงอยู่ในใบแนบ สปส.1-10 เท่านั้น

  แบบแจ้งลูกจ้างเข้าใหม่กรณีมีบัตรประกันสังคมอยู่แล้ว สปส.1-03 ก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นพนักงานรายวันหรือรายเดือน

 150. ฐิติวราภรณ์ says:

  ดิฉันยื่นขึ้นทะเบียนนายจ้างเรียบร้อยแล้ว ส่งเงินสมทบเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 54 แต่ทีนี้ ดิฉันยื่นว่าพนักงานเป็นรายเดือนหมด ต้องการแก้ไขข้อมูลเพราะว่าพนักงานเป็นรายวันอ่ะค่ะ แต่จ่ายค่าจ่างเป็นเดือน จะแก้ไขข้อมูลที่สำนักงานประกันสังคมได้ไหมคะ ทำไมเจ้าหน้าที่ของ สปส.ไม่ให้แก้ไขอ่ะคะ ไม่งั้น ลูกจ้างต้องโดนหัก เท่าเดิมทุกเดือน ทั้งที่บางวันเค้าก็ไม่ได้มาทำงานอ่ะค่ะ แต่เราหักเค้าเต็มๆ ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ

 151. ให้ยื่นขึ้นทะเบียนนายจ้าง แล้วแจ้งว่าเริ่มมีลูกจ้างเมื่อไหร่ ถ้าแจ้งเดือนปัจจุบันก็เริ่มยื่นได้เลยปกติ (แต่ถ้าแจ้งย้อนหลังก็จะมีค่าปรับครับ)

 152. ไม่ประสงค์ออกนาม says:

  ในกรณีที่บริษัทเป็นกิจการเกกี่ยวกับการบริการ สถานบันเทิง ขายอาหารและเครื่องดื่ม บริษัทจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตั้งแต่ปี 52 แล้ว แต่ไม่เคยนำส่งยืนเรื่องไปที่ประกันสังคมเลย และไม่เคยยื่นทะเบียนนายจ้างเลย ไม่รู้ว่าจะโดนอะไรบ้าง และถ้าต้องทำควรจะต้องทำอย่างไร เริ่มต้นไม่ถูกครับ ตอบด่วนเลยกะดีครับจะได้เริ่มปี 54 นี้เลย

 153. ตอบคุณน๊อต

  ที่ำคำนวณมาน่าจะถูกต้องนะครับ เพราะกองทุนเงินทดแทนจ่ายสูงสุดต่อเดือนไม่เกิน 12,000 บาท ครับ

  ค่าทดแทนรายเดือน กรณีไม่สามารถทำงานได้ ต้องหยุดพักรักษาตัวเกิน 3 วัน ขึ้นไปจะได้รับในอัตรา ร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน ไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำรายวันในท้องที่ที่ลูกจ้างทำงานและสูงสุดไม่เกินเดือนละ 12,000 บาท

 154. สอบถามเรื่อง กองทุนทดแทน กรณีที่เกิดอุบัติเหตุในการทำงานแล้วสูญเสียอวัยวะ อยากทราบว่าต้องมีขั้นตอนในการดำเนินงานอย่างไรค่ะ
  และเงินทดแทนที่บอกว่าได้ร้อยละ 60 % ของเงินเดือน และถ้าตอนนี้เงินเดือน 20000 บาท/เดือน คือคิดจาก 20000*60% = 12000 บาท และนำไปคูณกับระยะเวลาที่กำหนดเลยใช่ไหมค่ะ

 155. ตอบคุณน้ำ

  ได้ครับ (แนะนำว่าทำสัญญาจ้าง หรือเขียนใบสมัครไว้ด้วยก็ดี)

 156. คือ อยากทราบว่า ถ้า กรณีที่เจ้าของกิจการ คือ มีลูกจ้างอยู่4คน 1คนเป็นลูกจ้างที่จ้างมาช่วยงาน อีก2คนเป็นลูกชายที่ทำงานให้พ่อ และอีกคนเป็น ลูกสะใภ้ ที่จดทะเบียนแล้ว คือ จะเป็นนามสกุลเดียวกันถึง สามคน กับเจ้าของกิจการ(ผู้เป็นพ่อ) แบบนี้จะ ยื่นเรื่องขอทำประกันสังคมได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะ ( ทำเกี่ยวกับ สถานตรวจสภาพรถ และ ทำ พรบ )

 157. ตอบคุณนา

  ต้องทำงานเป็นลูกจ้างถึงจะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนได้ และต้องนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือนถึงจะมีสิทธิในเรื่องรักษาพยาบาล

 158. เคยทำงานและตอนนี้ลาออกจากงานน่าจะ3ปีแล้ว ทำตอนปิดเทอมประมาณ1เดือน และมีการทำประกันสังคม ไม่ทราบว่าตอนนี้อยากจะทำประกันสังคมได้หรือไม่ เพราะออกจากงานนานแล้ว และถ้าทำได้ต้องจ่ายกี่เดือนถึงจะคุ้มครอง และจ่ายเดือนละเท่าไร

 159. อยากถามว่าดิฉันได้ส่งเงินสมทบโดยการจ่ายทางธนาณัติธรรมดาไปที่ประกันสังคมขอนแก่นเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.53 เงินจะถึงที่ปกส.ขอนแก่นไหมคะ เพราะเพิ่งเคยส่งทางธนาณัติเป็นครั้งแรกที่อยู่ปัจจุบันมีแต่ธนาคารธกส.ค่ะและเซเว่นหรือเคาร์เตอร์เซอร์วิสก็ไม่มีจึงส่งทางธนาณัติดิฉันเช็คทางอินเตอร์เน็ตแล้วแต่ไม่พบข้อมูลรายการที่ส่งหรือเพราะว่าติดวันหยุด อ้อดิฉันสามารถส่งเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 ใช่ไหมคะเพราะดิฉันสับสนว่าไม่เกิน วันที่ 5 ของเดือนถัดไปรบกวนผู้รู้ตอบข้อสงสัยให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

 160. ตอบคุณ kea

  1.ไม่ได้ครับ ต้องส่งเงินสบทบมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน จีงจะขอสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้
  2.สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ครับ แต่ผลประโยชน์จะได้น้อยกว่า อันนี้ใครก็สมัครได้ ไม่จำเป็นต้องเคยส่งเงินสมทบมาก่อน
  3.สำหรับสิทธิการรักษาพยาบาลต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 งวด ถึงจะได้สิทธิครับ

 161. คือส่งครบ3เดือนแล้วลาออกจากงานค่ะ ทราบว่าจะมีสิทธิ์รักษากับโรงพยาบาลในประกันสังคมที่เลือกไว้อีก6เดือนนับจากวันลาออก แล้วจะไม่ทำงานกับบริษัทใดๆอีกเพราะทำกิจการส่วนตัวเล็กๆ แบบนี้
  1. สามารถส่งประกันสังคมต่อได้ไหมคะ ขอส่งเอง
  2. ถ้าไม่ได้คือต้องปล่อยขาดหรือคะ ทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้เลยหรอ
  3. นับจากวันลาออกผ่านไปเกิน 6 เดือนแล้วแล้วกลับมาทำงานกับบริษัทใดๆอีกสามารถเริมส่งประกันสังคมใหม่ได้ไหมคะ

  รบกวนตอบด้วยนะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะ

 162. ตอบคุณ nANai2ad

  1.ให้ยื่นแบบนำส่งเงิน สปส.1-10 ของเดือนปัจจุบันไปก่อนทุกเดือน
  2.ลองไปคัดใบเสร็จ สปส.1-10 ของเดือนที่คาดว่าจะไ่ม่ได้่ส่ง หรือจะคัดมันสัก 1 ปีเลยก็ได้ (จะได้รู้ว่าเดือนไหนไม่ได้นำส่ง) หรือไม่ก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ให้เค้าเช็คให้ก็ได้
  3.ส่วนพนักงานที่ไม่แน่ใจว่าแจ้งเข้า-แจ้งออกหรือไม่ ถ้าคุณยื่นแบบตามข้อ 1 แล้ว เดี่ยวประกันสังคมจะมีจดหมายมาถามเอง เช่น เค้าคีย์เงินสมทบพนักงานบางคนไม่ได้ เนื่องจากไม่พบว่ามีการแจ้งเข้ามาออก

 163. คือฝ่ายบุคคล คนเก่าออกไปแล้วไม่ได้ส่งงานต่อ แล้วเชคได้ว่ายังไม่ได้นำส่งประกันสังคมมาหลายเดือนแล้ว แล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าบุคคล คนเำก่าได้แจ้งชื่อพนักงานคนไหน เข้า-ออก แล้วบ้างอยากทราบว่าจะต้องทำอย่างไรถึงจะรูรายละเอียดนั้น

 164. ตอบคุณนีโน่

  ลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สมัครประกันสังคมไม่ได้ครับ

 165. เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นงานหลัก ทำงานบริษัทเป็นงานเสริม อยากทราบว่าจะทำประกันสังคมในงานบริษัทเสริมได้หรือไม่ อยากได้เงินผู้สูงอายุตอนเกษียร

 166. ตอบคุณอาชสิทธิ

  พนักงานใหม่ ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 3 เดือน จึงจะมีสิทธิรักษาพยาบาล ส่วนผู้ที่ออกจากงานประกันสังคมยังคุ้มครองต่อให้อีก 6 เดือน ถ้ากลับมาทำงานและส่งเงินต่อในเดือนที่ 4,5,6 ก็จะกลับมาใช้สิทธิได้เหมือนเดิม

 167. ตอบคุณ DEB

  ต้องแจ้งสำนักงานประกันสังคม เค้ามีฝ่ายตรวจสอบครับ

 168. อยากถามว่าพนักงานสามารถใช้สิทธิ รักษาตัวได้เมื่อไร หลังจากเป็น พนง และสมัครขึ้นทะเบียน สปส แล้วใน 30 วัน กับบริษัท
  ทั้ง พนง จบใหม่เริ่มเข้าทำงาน และ พนง ที่เคยทำงานมา ขึ้นทะเบียนแล้วและลาออกแล้วกลับมาทำงานใหม่อีกครั้ง ส่งเงินสมทบต่อ

 169. สอบถามบริษัทประกอบกิจการเป็นร้านเกมส์ตามห้าง เปิดดำเนินการมาเป็นเวลา 10 กว่าปี มีพนักงานเป็นร้อยคน รวมทุกสาขา ไม่ยอมยื่นจะทะเบียนประกันสังคมให้พนักงาน ไม่ทราบจะดำเนินการอย่างไรกับบริษัทได้ ครับ

 170. ตอบคุณ Kong

  ปกติหนังสือรับรองเงินเดือนจะออกให้กับลูกจ้าง(พนักงาน)ครับ ถ้าเค้าเป็นลูกจ้าง ก็ออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้ได้ครับ

 171. ผมให้คนแถวบ้านเอางานไปทำเหมาที่บ้านเค้าเอง โดยไม่ได้ทำสัญญาว่าจ้างใดๆทั้งสิ้น

  อยากทราบว่าผมจะออกใบรับรองเงินเดือน หรือ ใบรับรองค่าแรงให้เค้าได้มั้ยครับ (เค้าขอมาครับ)

  ขอบคุณครับ

 172. ตอบคุณกันต์

  1.ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน
  2.ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน

 173. ถ้าเป้นพนักงานรายวัน แล้วทำงานได้ครบ 1 ปี ทางบริษัทจะให้ออก
  แล้วเราจะได้รับสิทธิใดบ้างใหม

 174. ตอบคุณตัวเล็ก

  1.ต้องดูว่าจดทะเบียนด้วยชื่ออะไร ถ้าใช้ชื่อตัวเองจด ก็น่าจะเสียภาษีเงินได้แบบบุคคลธรรมดา
  2.ถ้าไม่มีข้อมูลรายรับ-รายจ่าย เวลายื่นเสียภาษีก็อาจจะไม่ถูกต้อง ถ้าเสียภาษีน้อยไปอาจถูกเรียกเก็บเพิ่มภายหลังได้ แต่ถ้าเสียภาษีมากไปมันก็ยุ่งยากที่จะทำเรื่องขอคืนภาษี
  3.ถ้าถูกตรวจสอบก็ต้องโดยภาษีย้อนหลังครับ
  4.ลองคุยกับธนาคารดูดีกว่าครับ การที่เค้าจะให้สินเชื่อเค้าก็อยากรู้ว่าเรามีรายได้เท่าไหร่ หักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเท่าไหร่ กู้เงินไปจะใช้คืนได้ไหม๊ วงเงินกู้ที่ให้ดูจากความสามารถในการชำระหนี้

 175. ตอบคุณตัวเล็ก

  ประกันสังคมคำนวณจากค่าจ้าง หรือเงินทุกประเภทที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทนการทำงานในวันและเวลาทำงานปกติ ลองเข้าดูความหมายของค่าจ้างได้ที่นี่ http://www.kiatchai.com/archives/575

 176. รบกวนอีกนิดนะคะ ที่บ้านของน้าทำธุรกิจเกี่ยวกับรถร่วมบริการ มีรายได้ไม่แน่นอน มีลูกจ้าง 4 คน ตอนเริ่มทำใหม่ๆน้าเค้าจดทะเบียนเป็นรถร่วมกับเจ้าของสาย พอดีลูกของน้าเค้าจะทำสินเชื่อกับแบงค์ แล้วเค้าต้องใช้เอกสารเกี่ยวกับทะเบียนการค้า บัญชีรายรับรายจ่ายของธุรกิจ แล้วก็การเสียภาษี ถามนะคะ
  1> ยังงี้น้าของเล็กต้องเสียภาษีหรือป่าว เสียเป็นแบบไหน บุคคล/บริษัท
  2>เค้าไม่เคยทำบัญชีรายรับรายจ่าย ส่วนมากจะจดๆใส่สมุดว่า ได้เที่ยวละเท่าไหร่ สรุปยอดเป็นรายเดือนเอาน่ะคะ ไม่มีใบเสร็จ ไม่มีหลักฐาน จะมีปัญหาเวลายื่นทำเรื่องขอเสียภาษีมั้ยคะ
  3>จดทะเบียนมาหลายปีแล้ว แต่ไม่เคยเสียภาษีอะไรเลยจะโดนภาษีย้อนหลังหรือป่าว
  4>เอกสารการจดทะเบียนรถร่วมเป็นชื่อของน้า แต่ลูกเค้ารับช่วงมาทำ แนวธุรกิจครอบครัวน่ะค่ะ ยังงี้ต้องไปโอนหรือขึ้นทะเบียนใหม่หรือป่าวคะ ถ้าจะทำสินเชื่อ

  ขออภัยหากคำถามเย๊อะไปหน่อย
  เพราะไม่มีความรู้จึงได้แต่หวังพึ่งคุณเกียรติชัย ให้ความกระจ่าง ขอบคุญล่วงหน้านะคะ (( เล็กเล็ก ))

 177. อยากทราบว่า ทางประกันสังคมคิดอัตราการนำส่งเบี้ยประกันยังไงคะ คิดจากฐานเงินเดือนของพนักงานใช่หรือป่าวคะ แล้วถ้าพนักงานมีเงินเดือนแค่ 3000 บาทต่อเดือนนี่ต้องเสียประมาณเท่าไหร่คะ เพิ่งมารับหน้าที่นำเงินส่งประสังคมให้ลูกจ้างน่ะค่ะ แต่ไม่รู้ว่าคิดกันยังไง

 178. ตอบคุณจิราพร

  ทำไม่ได้ครับ การจะยื่นขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้ ต้องเคยเป็นลูกจ้างที่นายจ้างเคยขึ้นทะเบียนมาก่อนแล้วครับ และลาออกจากงานจึงจะขอยื่นเป็นผู้ประกันตนเองต่อได้ครับ

 179. ขอสอบถามหน่อยนะคะ ว่าเป็นครูเอกชนมา3ปีแล้วจะขอยื่นทำประกันตนเองได้หรือป่าว ถ้าทำไม่ได้แล้วเมื่อไหร่จะทำได้คะ หรือจะต้องหางานใหม่ที่ไม่ใช่โรงเรียนเอกชนทำคะ อยากทำมากๆๆ เพราะต้องหาหมอบ่อยๆ ขอบคุณค่ะ

 180. sso

 181. ตอบคุณแม้ว

  ให้นายจ้างแจ้งเข้าครับ แนบสำเนาบัตรประชาชน

 182. ทำงานเปนครูจ้างสอนมาเทอมนึงแล้ว ตอนแรกไม่อยากทำเลยประกันสังคมเพราะคิดว่าใช่สิทธิบัตรอื่นอยู่ แต่พอมาเทอมสองอยากทำประกันสังคมต้องทำอย่างไร เตรียมเอกสารอะไรบ้าง ช่วยตอบด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 183. ตอบคุณต้า

  เอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนนายจ้างมี
  1.สำเนาหนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์ (ไม่เกิน 6 เดือน)
  2.สำเนา ภพ.20 หรือ ภพ.01
  3.สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
  4.สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านกรรมการ
  5.แผนที่ตั้งกิจการ (ห้ามใช้มือวาด)
  6.หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ หรือสัญญาเช่า
  7.หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
  8.แบบรายชื่อพนักงาน
  9.แบบแจ้งเข้า สปส.1-03,สปส.1-03/1,สปส.9-02

  บางทีจะขอรูปถ่ายที่ตั้งกิจการด้วย (บางทีก็ไม่ขอ)

 184. อีกนิดนะคะ การยื่นขอขึ้นทะเบียนนายจ้างมีเอกสารและค่าใช้จ่ายอย่างไรคะ

 185. มีประกันสังคมแล้วแต่ลาออกมาทำงานเป็นร้านอาหารเล็กๆที่ไม่มีประกันสังคมให้
  นอกจากประกันตนเองแล้วมีอะไรแนะนำให้บ้างคะ (ว่าจะลองคุยกับร้านให้ยื่นทำประกันสังคมให้ อยากทราบข้อดีที่เค้าฟังแล้วจะเห็นดีด้วย…จริงๆก็เพื่อต้วเองแหละค่ะ) ขอบคุณมากค่ะ

 186. ตอบคุณสุรีรัตน์

  ต้องจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือน (ภายในระยะเวลา 15 เดือน) จึงจะได้รับ “บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล” ครับ

 187. หนูอยากทรายว่าประกันสังคมจะเริ่มใช้ตอนทำงานได้กี่เดือนคะ
  เพราะเห็นเขาหักประกันสังคมหนูตั้งแต่ตอนเข้าทำงานเลยนะคะ
  แต่เมื่อวันที่27ตุลาคม53หนูลื่นเขากระแทกอย่างแรงเลยไปหาหมอแต่ประกันสังคมยังใช้ไม่ได้คะหนูเข้าทำงานวันที่13กรกฎาคม53คะ

 188. ตอบคุณกนกวรรณ

  ปรับค่าจ้างไม่ต้องแจ้งประกันสังคมครับ ตอนยื่น สปส.1-10 มันก็จะแสดงเงินเดือนอยู่แล้ว

 189. กนกวรรณ says:

  ถ้าต้องการเปลี่ยนค่าจ้างพนักงานใช้แบบฟอร์มแบบไหนคะ

 190. ตอบคุณหลิง

  ต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนครับ ผมเอาคุณสมบัติของผู้ประกันตนมาให้อ่านนะครับ
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1.เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน
  2. ต้องยื่นคำของเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39 ภายใน 6 เดือนนับแต่วันสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง
  3. ต้องไม่เป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคม

 191. ถ้าทำงานยังไม่ถึง1ปี (ประมาณ6-7เดือน)แต่ต้องออกจากงานก่อน แล้วจะขอยื่นประกันตนเองได้ไหมคะ

 192. ตอบคุณสุดารัตน์

  บุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจ และมีลูกจ้าง สามารถทำเรื่องขอขึ้นทะเบียนนายจ้างได้ครับ

 193. สุดารัตน์ says:

  ถ้าเป็นองค์กรที่ไม่ได้จดทะเบียนจะสามารถยื่นได้ไหมค่ะ
  หัวหน้าบอกว่าให้ไปติดต่อเอง แล้วเขาจะรับรองให้อ่ะค่ะ
  อยากได้ประกันสังคมเผื่อฉุกเฉิน
  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 194. ตอบคุณ Nanny24

  แจ้งขอรับเงินสงเคราะห์ได้ครับ แต่ขอย้อนหลังไม่น่าจะได้ แต่เค้าจะเริ่มให้ตั้งแต่วันที่ส่งเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์

 195. ดิฉันเริ่มเข้าทำงาน เดือนธันวาคมปีที่แล้ว และได้ยื่นแบบ สปส.1-03 แต่ไม่ได้แจ้งว่ามีบุตร เพราะไม่อยากให้ทางบ.รู้ว่ามีบุตรแล้ว ตอนนี้ดิฉัน สามารถแก้ไขข้อมูล เพื่อขอเิงินสงเคราะห์บุตรได้หรือไม่ และสามารถขอย้อนหลังได้หรือไม่

 196. ขอบคุณมากนะคะ แล้วจะทดลองทำดูค่ะ

 197. ตอบคุณ Nany

  การขึ้นทะเบียนนายจ้างประกันสังคม บุคคลธรรมดาที่มีลูกจ้างก็สามารถขึ้นทะเบียนนายจ้างได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด อธิบายขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
  1.ไปที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ (พื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่) และขอเอกสารการขึ้นทะเบียนนายจ้างมา เค้าจะให้เอกสารมาชุดหนึ่งพร้อมคำแนะนำในการจด
  2.เอกสารที่ให้มา กรอกให้หมด (ถ้ารู้เรื่องก็กรอกเท่าที่ต้องใช้ก็ได้)
  3.เตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านนายจ้างไปด้วย
  4.รูปถ่าย แผนที่ที่ตั้ง สำนักงาน
  5.แนบสำเนาบัตรประชาชนลูกจ้าง กับแบบ สปส.1-03
  6.กรณีมอบอำนาจให้กรอกแบบฟอร์ม ซึ่งเค้าจะให้มาแล้ว แล้วก็แนบบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจพร้อมติดอากร 10 บาท
  ประมาณนี้ ทดลองทำดู อาจต้องไป 1-2 ครั้งก็ได้ ถือเป็นการเรียนรู้จะได้ทำเป็นครับ

 198. น้าทำรับเหมาก่อสร้างค่ะ จดทะเบียนเป็น หจก.แล้ว ปกติมีแต่ลูกจ้างรายวัน แต่ตอนนี้ดิฉันเข้ามาดูเรื่องเอกสารต่างๆน่ะค่ะ น้าเลยจะทำประกันสังคมให้ แต่ให้ดิฉันติดต่อทำเอง แต่ว่าดิฉันไม่มีข้อมูลเรื่องการทำประกันสังคมเลยค่ะ อยากให้ช่วยแนะนำขั้นตอนการทำ ว่าต้องใช้เอกสารไรบ้าง ทำยังไง ไปที่ไหน คือไม่มีประสบการณ์ทำงานเลยค่ะ เพิ่งเรียนจบมา ดูจากข้อมูลข้างบนมันเยอะมาก ใบอะไรนักไม่รุ้ ไม่เข้าใจค่ะ

  น้าเคยบอกว่า ถามมาเค้าบอกว่าต้องขอใบรับรองบริษัทก่อน ถึงจะทำประกันสังคมได้ แต่เท่าที่อ่านไม่เห็นมีบอกเลย เลยไม่เข้าใจค่ะ แนะนำให้ละเอียดได้มั้ยคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะ อยากทราบก่อนที่จะเดินเข้าไปทำแบบเอ๋อๆ น่ะค่ะ แถมยังไม่รู้อีกว่าจะต้องติดต่อที่ไหนก่อน ขอบคุณค่ะ

 199. งงขั้นตอนมาก สงสัยต้องลองไปทำซักครั้ง น่าจะเข้าใจตามขั้นตอนที่อธิบายมานะครับ ขอบคุณมาก

 200. ตอบคุณนา

  1.ได้ครับ คุณนาก็ไปขึ้นทะเบียนนายจ้าง แจ้งว่าประกอบธุรกิจอะไร มีลูกจ้างกี่คน
  2.เสียภาษีแบบบุคคลธรรมดา
  3.ได้ครับ ผมอ่านดูแล้วไม่ได้กำหนดห้ามไว้

 201. สวัสดีค่ะ
  ขอรบกวนถามนะคะ พอดีจะรับเหมาทำความสะอาดอาคาร และมีพนักงานอยู่ ประมาณ 10 คน ซึ่งพนักงานเหล่านี้มีประกันสังคมของบริษัทเดิมอยู่แล้ว
  คำถาม 1. ดิฉันไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัท หรือ หจก. และต้องการทำ ประกันสังคมให้พนักงาน ทำได้หรือไม่คะ
  2. กรณีจากข้อ 1 ตัวดิฉันต้องภาษีเป็นแบบไหนคะ

  3. ปัจจุบันตัวดิฉันได้ส่งมาตรา 39 จะมีผลอย่างไรบ้างคะ คือสามารถส่งต่อได้หรือไม่
  ขอบคุณค่ะ

 202. ตอบคุณ Kong

  กรณีที่พนักงานไม่ได้ใช้บัตรประกันสังคมแต่แรก จะเบิกค่ารักษาพยาบาลคืนไม่ได้ครับ ปกติถ้าเป็นโรงพยาบาลที่เราเลือกอยู่แล้วก็จะไม่เสียเงินอยู่แล้ว

  ถ้าเป็นลูกจ้างก็อยู่ในบังคับต้องแจ้งสมัครกองทุนประกันสังคม (ไม่เกี่ยวกับว่านามสกุลเดียวกับนายจ้าง) ทำสัญญาจ้างไว้ด้วยก็ดี

  ปกติถ้ามีบัตร 30 บาทก็ต้องไปแจ้งยกเลิกก่อนครับ ไม่อย่างนั้นก็จะสมัครประกันสังคมไม่ได้ (ต้องเลือกว่าจะอยู่กองทุนไหน อยู่ทั้ง 2 กองทุนไม่ได้)

 203. ถ้าเกิดว่าพนักงานมีบัตร 30 บาทอยู่แล้วจะสามารถทำประกันสังคมได้หรือไม่

  และถ้าพนักงานอยากได้บัตรประกันสังคมมากกว่าบัตร 30 บาท จะมีวิธีใดเพื่อยกเลิกบัตร 30 บาทบ้างครับ
  (เหมือนพนักงานเค้าบอกว่าที่ทำงานเดิมเอาเข้าประกันสังคมไม่ได้เพราะว่ามีบัตร 30 บาทแล้ว)

  ขอบคุณมากๆครับ

 204. ขอถามอีกนะครับ..

  ในกรณีที่ลูกจ้างนามสกุลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ (เป็นพ่อลูกกัน)

  ลูกจ้าง (ลูก) จะสามารถทำประกันสังคมได้หรือไม่ครับ
  (คือว่าผมยื่นไปแล้วแต่ทางบัญชีเค้าบอกว่าไม่ได้ครับเพราะนามสกุลเดียวกัน)

  แล้วแบบนี้ลูกจ้างจะทำอย่างไรให้มีประกันสังคมได้ครับ
  (กลัวเวลาโดนตรวจสอบแล้วถามว่าทำไมลูกจ้างคนนี้ไม่มีประกันสังคมครับ)

  ขอบคุณครับ

 205. สวัสดีครับ

  ถ้าเกิดว่าพนักงานทำงานไม่ไหวจึงลางานเพื่อไปหาหมอ ผลตรวจว่าเป็นความดันโลหิตสูง เสียค่าใช้จ่ายไป 5000 บาท

  ได้ใบรับรองแพทย์ และ ใบเสร็จรับเงินมา (แต่ไม่ได้ยื่นบัตรประกันสังคมตอนรักษา)

  อยากถามว่าในกรณีนี้ ต้องกรอกเอกสารใดบ้างครับ และสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้จำนวนกี่บาทครับ

  ขอบคุณมากๆครับ

 206. ตอบคุณพงษ์พณิช

  ปกติ นอกจากเราจะจ่ายเงินสมทบประกันสังคมแล้ว บริษัทยังจ่ายเงินให้กับกองทุนเงินทดแทนด้วย 2 กองทุนต่างกันตรงที่ กองทุนเงินทดแทน ดูแลอุบัติเหตุที่เกิดระหว่างงานและการเจ็บป่วยระหว่างทำงาน เช่น ส่งเอกสารแล้วเกิดอุบัติ หรือหายใจเอาสารพิษเข้าไปแล้วเจ็บป่วย เป็นต้น

  ส่วนประกันสังคมดูแลอุบัติเหตุนอกงานรวมถึงเจ็บป่วยนอกงานด้วย ผมเข้าใจว่าบุคคลที่ดูแลคุณ เห็นว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างปฎิบัติงาน จึงให้ทำเรื่องเบิกกองทุนเงินทดแทน ซึ่งก็ต้องมีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุครับว่าเกิดขึ้นได้ยังไง อย่างที่เค้าถามคุณนะ ถูกต้องแล้วครับ

 207. พงษ์พนิช says:

  สวัสดีครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลครับ ตอนเกิดเหตุไม่ใช่หน้าที่ ผมได้ไปติดต่อลูกค้าที่ตึกยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ แล้วถูกลิฟท์หนีบที่นิ้วหัวแม่มือขวาครับ เมื่อเวลา 11.00 น แต่ผมไปเลือกใช้บริการโรงพยาบาลตามที่เลือกไว้ แต่ไปตอนเลิกงานครับ

  จุดเนี่ยแหละที่ผมจะถามต่อว่าผมจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ใช่ หรือ ไม่
  แต่โรงพยาบาลให้ผมจ่ายไปก่อน หรือ ให้เบิกเงินทดแทน อ่ะครับ

  ตามจริงผมต้องการที่จะรักษานิ้วผมก็จบแล้ว ก็ไม่เอาอะไรมากแต่กับต้องทำเรื่องให้เบิกเงินทดแทน แล้วให้แจ้งฝ่ายบุคคลที่ของบริษัทอีกว่ามีพนักงานเจ็บจากการทำงาน บอกชื่อ แล้วสถานที่เกิดอุบัติเหตุอีก แล้วต้องแจ้งว่าฝ่ายบุคคลรับรู้เรื่องนี้ตอนไหน

  ทั้งๆที่ผมบอกไปว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของบริษัทที่ผมทำอยู่เนี่ย

  วันหลังผมเป็นอะไรที่ไม่หนัก จะจำไว้ว่าไม่สมควรไปโรงพยาบาลเลย(งานเข้าผมเลย)

 208. ตอบคุณกัญจนา

  ถ้าเป็นการทำงานตามบริษัททำได้ครับ กรณีนี้คุณกัญจนาต้องไปขึ้นทะเบียนนายจ้าง บอกด้วยว่าประกอบธรกิจประเภทอะไร มีลูกจ้างกี่คน เป็นต้น นอกจากขึ้นทะเบียนนายจ้างแล้วยังต้องขึ้นทะเบียนในส่วนของกองทุนเงินทดแทนด้วย (บังคับ)

  ปกติถ้าเป็นการทำงานบ้านตามบ้านทั่วไป ไม่ถือเป็นลูกจ้างตามประกันสังคมครับ

 209. กัญจนา ไทยอ่อน says:

  จ้างคนมาเป็นยามอยู่ท่บ้าน อยากทำประกันสังคมให้ ทำได้หรือเปล่าคะ คนทำงานบ้านทำได้หรือเปล่าคะ

 210. ตอบคุณตั้ม

  ไม่ได้ครับ คนไทยลาออกจากงานก็ไม่ได้รับเงินคืน ไม่เกี่ยวกับว่าเป็นชาวต่างชาติ

 211. ขอถามหน่อยครับ ถ้าลูกจ้างเป็นชาวต่างชาติ แล้วก่อนกลับประเทศ จะขอเงินประกันสังคมคืนได้หรือไม่ครับ ขอบคุณมากครับ

 212. ตอบคุณฝน

  ต้องยื่นเรื่องแก้ไขไปใหม่

 213. ตอบคุณหนิง

  ยื่นแบบทางไปรษณีย์ไม่ได้นะครับ (ยังไม่เคยได้ยินมาก่อน) แต่มีอีกวิธีคือ ให้สมัครขอทำธุรกรรมผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต (สปส.1-05) ต่อไปก็ยื่นเข้า-ยื่นออกผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้

 214. ตอบคุณตุ๊ก

  กรณีมีพนักงานเข้าใหม่ ยื่นแบบ สปส.1-03
  กรณีมีพนักงานลาออก ยื่นแบบ สปส.6-09
  ทุกเดือนก็นำส่งเงินสมทบ แบบ สปส.1-10

 215. อยากทราบว่า ถ้าต้องการแก้ไขการแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตรง
  สาเหตุการสิ้นสุด จะต้องทำอย่างไรค่ะ (ติ๊กเครื่องหมายผิดช่อง)

 216. ขอสอบถามข้อมูลหน่อยค่ะ
  พอดีว่าบริษัทอยู่ไกลศาลากลางมากค่ะ ถ้าจะแจ้ง-เข้าออกพนักงานที่ประกันสังคมต้องเดินทางไกล จะสามารถส่งทางไปรษณีย์ไปยังประกันสังคมได้ไหมคะ
  ถ้าส่งได้ส่งให้ที่อยู่ได และส่งตรงถึงหน่วยได
  ขอบคุณค่ะ

 217. มีเรื่องรบกวนหน่อยค่ะ คือตอนนี้พี่สาวเพิ่งเปิด หจก.ใหม่และฉันต้องเป็นคนทำเรื่องเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับประกันสังคมและภาษี แต่ไม่เคยทำมาก่อนเลยต้องทำอะไรบ้างคะและเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 218. ตอบคุณสามารถ

  ได้ครับ นายจ้างจะเป็นนิติบุคคล(บริษัท,หจก.) หรือเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้

  ขั้นตอนคือ
  1.ให้นายจ้างขึนทะเบียนนายจ้างโดยใช้ (แบบสปส.1-01) แนบเอกสารบัตรประชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบทะเบียนพาณิชย์(ถ้ามี) แผนที่ตั้งกิจการ ภาพถ่ายสถานที่ตั้งกิจการ
  2.ขึ้นทะเบียนลูกจ้างโดยใช้แบบ สปส.1-03 แนบบัตรประชาชนลูกจ้างด้วย
  3.แบบนำส่งรายชื่อลูกจ้าง

 219. ผมมีลูกน้อง 5 คน ทำงานในโรงงานเเห้งนึ่งเป็นงานรับเหมา เเต่ผมไม่ได้จดทะเบียนเป็นชื่อบริษัท ถ้าต้องการทำประกันสังคมให้กับน้องจะทำได้มั้ยครับ
  เเล้วทำอย่างไร

 220. ตอบครูเอกชน

  ทำประกันสังคมเองไม่ได้ครับ ต้องใช้นายจ้างเป็นผู้ทำให้ แต่ถ้าเคยเป็นผู้ประกันตนมาก่อน แล้วลาออกมาจึงจะสามารถขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้

 221. ครูเอกชน says:

  ขอสอบถามหน่อยครับเรื่องจะทำประกันสังคม ตอนนี้ผมทำงานเป็นครูสอนที่โรงเรียนเอกชน แต่ยังไม่ได้บรรจุเป็นครูของโรงเรียน จะสามารถยื่นทำประกันสังคมได้ไหมครับ ต้องให้นายจ้างยื่น หรือตัวเราเองไปยื้นขอทำประกันครับ..

 222. ตอบคุณจอย

  ปกติ มอบอำนาจให้คนอื่นไปทำแทนได้ แต่ส่งเอกสารให้ประกันสังคมทาง EMS ยังไม่เคยเจอมาก่อน

 223. ถ้าต้องการขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีคลอดบุตร/สงเคราะห์บุตร
  แนบเฉพาะสำเนาสูติบัตรของบุตร พร้อมเอกสารต่างๆ โดยส่งEMS ได้ไหมคะ
  (ไม่แนบต้นฉบับสูติบัตรของบุตร) เนื่องจากต้องคลอดที่ต่างจังหวัด
  แต่ส่งเอกสารมาที่กรุงเทพฯ สถานที่ยื่นประกันสังคมของตน

 224. ตอบคุณแอน

  ไม่ได้ครับ ต้องเป็นลูกจ้างและให้นายจ้างเป็นผู้ยื่่น หรือเคยลูกจ้างและมีประกันสังคมอยู่แล้ว ลาออกมา สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต่อได้ครับ

 225. สวัสดีค่ะ

  คุณพ่ออายุ 51 ปี ไม่ได้ทำงานแล้วค่ะ
  และได้รับเงินค่าใช้จ่ายจากลูก ๆ แทนค่ะ

  แต่คุณพ่อต้องการทำประกันสังคม
  โดยที่จะยื่นในลักษณะ “ประกันตนเอง”
  สามารถทำได้มั้ยคะ

  ถ้าได้……จะสามารถใช้สิทธิจากประกันสังคม
  หลังจากชำระเบี้ยไปนานกี่เดือนคะ
  แล้วสิทธิ์ประกันสังคมจะคุ้มครองตลอดไปหรือไม่คะ

  ขอบคุณค่ะ

 226. ตอบคุณโอ

  เงินน่าจะยังเข้าได้ตามปกติ แต่แนะนะว่าคุณโอ ควรจะไป update สมุดเงินฝากใหม่ และนำใบเปลี่ยนนามสกุลไปด้วย เพื่อแก้ไขกับประกันสังคม

 227. กรณีที่เคยได้ขอเงินสงเคราะห์บุตรไปเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 แล้วได้แนบสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไป แต่ตอนนั้นสมุดเงินฝากยังเป็นนามสกุลเดิม แต่ตอนนี้ถ้าเปลี่ยนนามสกุลใหม่เป็นนามสกุลสามีในสมุดเงินฝากอย่างเดียวแต่ไม่ได้เปลี่ยนเลขที่บัญชี เราต้องเอาเอกสารอะไรไปยื่นให้กับประกันสังคมบ้าง

 228. ตอบคุณหมวย

  เนื่องจากประกันสังคมกำหนดไว้ว่า นายจ้างต้องแจ้งประกันสังคมภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ถัดจากเดือนที่ลูกจ้างลาออก คุณหมวยก็ไปแจ้งเรื่องไว้ที่ประกันสังคมหลังจากเค้าตรวจสอบสิทธิแล้วจึงจะดำเนินการจ่ายให้ครับ

 229. อยากทราบว่าออกจากงานได้ประมาณ 8 วัน แล้วไปขึ้นทะเบียนว่างงานไว้จะได้รับสิทธิว่างงานใหมเพราะไม่มีหนังสือรับรองออกจากงาน และเวลาไปขึ้นทะเบียนว่างงานจะต้องทำอย่างไรบ้าง แล้วแบบสปส.6-09 ที่นายจ้างยื่นไปทางประกันสังคมเราต้องไปขอจากประกันสังคมหรือทางประกันสังคมจะส่งให้ทางกรมแรงงานเองคะ

 230. ตอบคุณหมวย

  แบบแจ้งการลาออกของผู้ประกันตน สปส.6-09 นายจ้างต้องเป็นผู้ยื่นและลงนามพร้อมประทับครับ ประกันสังคมจะตรวจสอบเรื่องลายเซ็นต์นายจ้างด้วยว่าถูกต้องหรือไม่

 231. ตอบคุณแอน

  เหมือนกันครับ ให้ดูว่าใช่แบบ สปส.6-09 หรือเปล่า ถ้าลูกจ้างลาออกก็ให้ใช้แบบแจ้งการลาออกของผู้ประกันตน (สปส. 6-09) ครับ

 232. อยากทราบว่าแบบ สปส.6-09 ลูกจ้างยื่นเองได้ใหมคะหรือว่าต้องเป็นนายจ้างเท่านั้น แล้วตามปกตินายจ้างจะยื่นภายในกี่วันหลังจากลูกจ้างลาออก ช่วยตอบด้วยนะคะ ขอบคุณคะ

 233. อยากทราบว่าแบบแจ้งการลาออกของผู้ประกันตน กับ หนังสือแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน ต่างกันยังไงค่ะ แล้วถ้าลูกจ้างลาออก เราต้องใช้แบบไหนกันแน่ ไม่เข้าใจค่ะ ช่วยตอบด่วนๆ เลยนะค่ะ อยากทราบจริงๆ ค่ะ
  ขอบคุณมากค่ะ

 234. ตอบคุณภัค

  การยื่นจดประกันสังคม นายจ้างสามารถมอบอำนาจให้คนอื่นไปยื่นจดได้ครับ ผมก็เคยไปยื่นจดให้ลูกค้า

 235. สวัสดีค่ะ ตอนนี้มีปัญหามากๆค่ะใครก็ได้ช่วยแนะนำดิฉันทีไม่รู้จะทำยังงัยแล้ว คือเรื่องมีอยู่ว่าดิฉันได้ทำงาน spa แห่งหนึ่งมา 2 ปี กว่าแล้ว แต่นายจ้างไม่ยอมทำประกันสังคมให้ พนักงานมีประมาณเกือบ 30 คน
  เหมือนจะพยายามทำให้แต่ก็ไม่สำเร็จสักที ทีแรกดิฉันก็ไม่สนใจที่จะทำเท่าไหร่แต่ตอนนี้เข้าออกโรงพยาบาลทุกอาทิตย์เลย ใช้เงินตัวเองทั้งนั้นเครียดเลยค่ะ จะทำยังงัยถึงจะให้เขาเริ่มทำให้คะ โดยที่เขาจะไม่มีความผิดน่ะค่ะ คืออยู่ทำงานที่นี่ก็สบายๆค่ะ เหมือนอยู่กันแบบญาติๆแต่มาเสียเซลล์ตรงไม่มีประกันสังคมให้นี่ละค่ะ และก็เหมือนเจ้าของเขาไม่รู้ว่าจะต้องทำยังงัยบ้าง แกบอกแกไปจ้างทนายไปทำให้แล้วเรื่องก็เงียบหายไป แต่งเพิ่ง มารู้จากข้อมูลข้างบนว่าเจ้าของต้องไปยื่นเรื่องเอง คือ ณ ความคิดดิฉันตอนนี้แกคงไม่รู้เรื่องจริงแกไม่ได้เรียนสูงแต่ขยันทำมาหากินจนเจอกับฝรั่งเปิด spa ให้และกิจการไปได้ดี แต่ใจอีกประเด็นหนึ่งก็คิดว่าแกงกไม่อยากทำให้
  เงินเดือนไม่มีค่ะ แบ่ง % จากการนวด
  รบกวนตอบทีนะคะเดือดร้อนมากๆ เพราะมีความรู้สึกจะต้องผ่าตัดไม่มีเงินค่ะ

 236. ตอบคุณ ธริญญ์

  ต้องมีนายจ้างที่ขึ้นทะเบียน ถึงจะแจ้งนำส่งได้ครับ

 237. ธริญญ์ เนตไธสง says:

  ผมเป็นพนักงานทำงานที่วัด แต่อยากจะทำประกันสังคม จะมีวิธีทำได้ไหมครับ ผมและเพือนอีกหลายคนไม่มีใครทำประกันสังคมเลย เพื่อนแต่ละคนก้ออยากทำ ที่วัดก็อยากทำให้ แต่ไม่รู้จะทำให้ยังไง ใครที่รู้ช่วยบอกวิธีให้หน่อยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

 238. ตอบคุณส้ม

  ปกติก็ไม่ได้ขอมากขนาดนี้นะครับ ส่วนใหญ่จะขอดูใบเสร็จนำส่งประกันสังคมกับรายงานนำส่งและ ภงด.1

 239. ค่ะ ถามอีกอย่างค่ะ พอดีโทรไปที่สำนักงานเขตเขาบอกให้ เอาเอกสารเพิ่มเติม มี ใบสมัครงาน เอกการการรับเงินเดือน บัตรลงเวลา ภงด1ของทุกเดือน
  มันต้องเตรียมด้วยหรอค่ะ

 240. ถ้าเปลี่ยนผู้มีอำนาจลงนามต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ

 241. ตอบคุณชนัญชิดา

  ไม่จำเป็นครับ สามารถขึ้นทะเบียนนายจ้างได้เลย

 242. ชนัญชิดา says:

  สวัสดีค่ะ
  คือดิฉันได้รับหน้าที่ให้จัดการเกี่ยวกับการทำประกันสังคมให้พนักงานในบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทเปิดใหม่เจ้าของกิจการเป็นชาวต่างชาติ ไม่ทราบว่าเจ้าของกิจการต้องได้รับwork promitก่อนถึงจะขึ้นทะเบียนนายจ้างรึปล่าวคะ

 243. ตอบคุณส้ม

  สิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรคือต้องจ่ายเงินสมทบครบ 7 เดือน (ภายใน 15 เดือน) ถ้าส่งเงินสมทบครบ 7 เดือนแล้ว สามารถใช้สิทธิ์เบิกค่าคลอดบุตรได้ครับ

 244. อยากทราบว่า ส่งประกันสังคมตั้งแต่ 2 มกราคม53 แล้วจะคลอดบุตร สิงหา 53 มันครบ7เดือนพอดี แบบนี้จะให้สิทธิ์ได้ไหมค่ะ

 245. ตอบคุณรัส

  ต้องส่งเงินสมทบก่อน จึงจะมีสิทธิ์ขอรับเงินสงเคราะห์บุตรต่อได้ครับ

 246. อยากทราบว่ามีพนักงานใหม่มาทำงานที่บริษัท แล้วอยากทำเรื่องส่งเคราะบุตรซึ่งที่ทำงานเก่าเคยทำแล้วหนหนึ่งแต่ออกจากงานมา2 เดือนเลยสิ้นสุดการได้รับเงินตรงนี้ อยากทราบว่าจะทำได้เลยหรือเปล่าค่ะ

 247. ตอบคุณฉัตรชัย

  ไม่ได้ครับ ต้องให้นายจ้างเป็นผู้ทำให้ยกเว้นว่าเคยเป็นผู้ประกันตนมาก่อนแล้วลาออกจากงาน ถึงจะสามารถสมัครขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้

 248. ฉัตรชัย says:

  ผมเป็นลูกจ้างร้านขายเสื้อผ้าแห่งหนึ่ง เจ้านายไม่ทำประกันสังคมให้ ผมอยากไปทำกันเอง อยากทราบว่าทำได้หรือไม่ แล้วต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับ

 249. ตอบคุณเนตร

  ถูกต้องครับ
  ใช้บัตรประขาขนแทนได้ครับ ปกติถึงไม่มีบัตรประกันสังคม ก็ต้องมีบัตรรับรองสิทธิที่ออกให้ทุกปี

 250. เช็คดูจากเว็บไซค์ ได้จ่ายเงินสมทบเดือนก.ค.,ธ.ค.,ม.ค.,ก.พ.,มี.ค.,เม.ย.,พ.ค. แล้วก็เดือนปัจจุบันที่พึ่งไปส่งมาก็เดือน มิ.ย. ถ้าลองนับไปเรื่อยว่าจะทำงานจนถึงเดือนส.ค. ก็ได้ 10 เดือน ใช่ไหมคะ *-* นับอย่างนี้ถูกไหม?
  /ขอบคุณนะคะสำหรับคำตอบ อ้อ แล้วไม่มีบัตรประกันสังคมเบิกได้ไหมคะ

 251. ตอบคุณเนตร

  ต้องจ่ายเงินสมทบครบ 7 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนวันคลอด ถึงจะมีสิทธิ์เบิกค่าคลอดได้
  ตัวอย่างเช่น เริ่มจ่ายสมทบเดือน 1 ถึงเดือน 7 อย่างนี้ก็คือจ่ายครบ 7 เดือน
  หรือกรณีเริ่มจ่ายสมทบเดือนที่ 1 ถึง 4 แล้วลาออกไปเริ่มจ่ายอีกที่เดือน 8 ถึง 10 อย่างนี้ก็ถือว่าจ่ายครบ 7 เดือน ถึงจะมีสิทธิเบิกได้ครับ

 252. ทำงานที่แรก 1 เดือน(ก.ค. 52) ซึ่งบริษัทฯได้ทำประกันสังคมให้ แล้วออกมาทำงานอีกบริษัทจนครบ 4 เดือน(ส.ค.-พ.ย. 52) จึงได้รับบรรจุเป็นลูกจ้างประจำในเดือนที่ 4 (ธ.ค.52) แล้วปัญหามีอยู่ว่า ไม่เคยได้รับบัตรประกันสังคมเลยคะ แต่ได้เช็คสิทธิ์ประกันสังคมในเว็บไซค์ดูแล้ว หมดอายุเดือนธันวาคม 2553 แล้วกำหนดคลอดในเดือนกันยายน 2553 อยากทราบว่าจะเบิกค่าคลอดได้หรือไม่คะ แล้วต้องมีบัตรประกันสังคมด้วยใช่ไหมคะ ถึงจะเบิกได้
  รบกวนด้วยนะคะ

 253. ตอบคุณจอย

  เนื่องจากประกันสังคมจะถูกบังคับให้สมัครต้องเป็นลูกจ้างเท่านั้นครับ

  ผู้ประกันตน คือ ลูกจ้างที่เริ่มเข้าทำงาน อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีและไม่เกิน 60 ปี และอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ซึ่งทั้งนายจ้างและลูกจ้างจะต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคม ยกเว้น
  – ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายชั่วโมงของส่วนราชการ
  – ลูกจ้างของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ
  – ลูกจ้างของนายจ้างที่มีสำนักงานในประเทศ และไปประจำทำงานในต่างประเทศ
  – ครูหรือครูใหญ่ของโรงเรียนเอกชน
  – นักเรียน นักเรียนพยาบาล นิสิต นักศึกษา หรือแพทย์ฝึกหัดซึ่งเป็นลูกจ้างของโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือ โรงพยาบาล
  – ลูกจ้างของสภากาชาด
  – ลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ
  – ลูกจ้างของกิจการเพาะปลูก ประมง ป่าไม้ และเลี้ยงสัตว์ ที่มิได้ใช้ลูกจ้างตลอดปี และไม่มีงานลักษณะอื่นรวมอยู่ด้วย
  – ลูกจ้างของนายจ้างที่จ้างเป็นครั้งคราว หรือเป็นไปตามฤดูกาล
  – ลูกจ้างงานบ้านซึ่งไม่มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย
  – ลูกจ้างของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

 254. ตัวจอยเองเป็นครูโรงเรียนเอกชนซึ่งทางโรงเรียนไม่ทำประกันสังคมให้กับครู
  ถ้าทำประกันสังคมเอง สามารถทำได้ไหมค่ะ โดยได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลด้วย มีวิธีไดบ้างคะ ……ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ…

 255. อยากทำประกันสังคมให้พ่อกับแม่ อายุ 61 กับ 55 ปี สามารถทำได้หรือเปล่า มีวิธีไหนบ้างคะ

 256. ตอบคุณแอม

  ต้องจดใหม่ครับ ไม่สามารถโอนได้

 257. ต้องการสอบถามเกี่ยวกับ การโอนทะเบียนพาณิชย์ ของพ่อมาให้ลูก ต้องทำอย่างไรค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

 258. ตอบคุณมณี อุ๋ย

  ทั้งหมดสามารถยื่นเรื่่องไปพร้อมกันได้เลยครับ

 259. มณี อุ๋ยค่ะ says:

  ขอบคุณมาก ๆ ค่ะที่ช่วยตอบให้

  และเงินสังเคราะห์หยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่าย 90 น เราต้องไปทำเรื่องเองใช่มั้ยคะ และห่างจากการคลอดบุตรนานมั้ย กว่าจะไปทำ

  และหลังจากนั้นให้ยื่นขอรับเงินสังเคราะห์บุตรได้อีกเดือนละ 350 เราต้องเริ่มยื่นได้เมื่อไหร่คะ ห่างจากคลอดบุตรแล้วกี่เดือน

  เห็นที่บริษัท เค้าทำบัตรประกันสังคมใหม่ของปีหน้ามาให้พนักงานงานแล้ว
  แต่ไม่ได้ทำให้อุ๋ย อย่างนี้อุ๋ยต้องเริ่มไปทำบัตร ประกันตนเองได้เมื่อไหร่คะ

 260. ตอบคุณอุ๋ย

  บัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลจะมีอายุ 1 ปี เนื่องจากทุกปีเราสามารถเปลี่ยนโรงพยาบาลได้ ไม่เปลี่ยนก็ได้ โดยบัตรจะออกให้ใหม่ทุกปี (เหตุผลเพราะประกันสังคมเหมาจ่ายเงินให้กับโรงพยาบาลทีคุณเลือกเป็นรายปีเช่นกัน)

  การเบิกค่าคลอดบุตร ประกันสังคมเหมาจ่ายให้ 12,000 บาท
  เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่าย 90 วัน
  เงินเดือน (ไม่เกิน 15,000) x 50% x 90 วัน

  หลังจากนั้นให้ยื่นขอรับเงินสงเคราะห์บุตรได้อีกเดือนละ 350 บาท

  ถ้าคุณอุ๋ยลาออกจากงาน หากต้องการสมัครเป็นผู้กันตนต่อ (ถือเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39) ต้องสมัครภายใน 6 เดือนหลังจากสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง

 261. มณี อุ๋ยค่ะ says:

  บัตรประกันสังคมจะหมดสิ้นปีนี้นะคะ และพอดีจะคลอดลูกเดือนกันยายน อย่างนี้เบิกได้มั้ยค่ะ และเบิกอะไรได้บ้าง

  และปีหน้า ต้นปีเลยจะออกจากงาน และจะจ่ายเงินประกันสังคมเอง ควรต้องทำอย่างไรบ้างคะ ต้องไปแจ้งเมื่อไหร่ดี ถึงจะไม่เกินกำหนด ช่วยตอบให้หน่อยนะคะ

  บัตรอุ๋ย ออกวันที่ 1 ม.ค 52 หมดอายุ 31 ธ.ค 53

 262. ตอบคุณบัณฑิตา

  กรณีได้รับบัตรรับรองสิทธิแล้วก็สามารถใช้ได้เลยครับ

 263. กรณีแจ้งเปลี่ยน รพ.ต้องใช้ระยะเวลากี่วันถึงจะใช้สิทธิรักษาที่ รพ.ใหม่ได้ ถ้าระหว่างนั้นเกิดอุบัติเหตุจะสามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้หรือไม่ เบิกคืนได้รึเปล่า ในกรณีที่เข้า รพ.อื่นที่ไม่ใช่ที่เลือกไว้ใน สปส. (ส่งเงินสมทบเกิน 3 เดือนแล้ว)

 264. ตอบคุณ gipgiw

  นายจ้างจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้ สามารถขึ้นทะเบียนนายจ้างได้ ส่วนวันหลังถ้าเลิก ก็ไปแจ้งยกเลิกได้ครับ

 265. อยากทราบว่า พอดีเปิดร้านเสริมสวยค่ะ แล้วมีลูกจ้าง 1 คน แต่อยากทำประกันสังคมให้ลูกจ้าง จะต้องไปขึ้นทะเบียนนายจ้างหรือเปล่าคะ แล้วถ้ายื่นขึ้นทะเบียนนายจ้าง แล้วจะมีผลอะไรหรือเปล่าคะถ้าวันข้างหน้า ปิดกิจการ

 266. ตอบคุณจริยา

  กรณีเคยเป็นลูกจ้างตามประกันสังคมมาก่อนและลาออกจากงาน สามารถทำเรื่องขอเป็นผู้กันตนต่อได้ครับภายใน 6 เดือน

 267. ตอบคุณวรพณา

  เนื่องจากหน้าที่หักประกันสังคมเป็นหน้าที่ของนายจ้าง กฎหมายกำหนดให้นายจ้างหักประกันสังคม กรณีลูกจ้างถูกหักไว้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด สามารถทำเรื่องขอเงินคืนได้ โดยไปยื่นเรื่องขอคืนที่ประกันสังคม

 268. อยากทำประกันสังคมแต่ไม่รู้ข้อมูลและต้องการทำแบบที่ส่งเองไม่เกี่ยวกับบริษัทจะได้ไหมอยากไปหาหมอแต่ไม่ค่อยมีตังรักษาเครียดจัง

 269. คุณวรพณา says:

  ขอบคุณค่ะคุณเกียรติชัย
  มีเรื่องรบกวนอีกค่ะ
  1. พนักงานลาออก 8/5/53 จ่าย 8 วัน หักสปส. 5 %
  2. พนักงานไปเริ่มที่ใหม่ จ่าย 22 วัน หัก สปส. 5%
  ซึ่งแต่ละที่หัก 5 % หมด มันเกิน 750/ด. ประกันสังคมจะคืนเงินให้พนักงานบ้างมั้ยคะถ้าคืนตอนไหน

 270. ตอบคุณวรพณา

  เข้าใจว่านายจ้างจดทะเบียนแล้วคงหมายถึงจดทะเบียนบริษัท
  ปกติคุณวรพณาต้องไปจดทะเบียนนายจ้างที่ประกันสังคมก่อนครับ ซึ่งข้อกำหนดที่จะจดได้ต้องมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 รายขึ้นไป ถ้ายังไม่มีลูกจ้างก็ขึ้นทะเบียนนายจ้างไม่ได้ครับ (ยังไม่ต้องนำส่งแต่อย่างใด)

 271. คุณวรพณา says:

  อยากทราบว่า นายจ้างจดทะเบียนแล้ว ไม่มีลูกจ้าง นายจ้างต้องหักเงินสมทบเพื่อนำส่งสปส.ทุกๆเดือนมั้ยค่ะ

 272. ตอบคุณวัชรี

  สามารถหักได้เลย ปกติประกันสังคมให้เริ่มหักได้ตั้งแต่วันที่เริ่มงานครับ

 273. มีพนักงานเข้าใหม่ เมื่อ 1/5/2553 แต่เพิ่งนำส่งเลขที่บัญชีเงินเดือนนี้ เพิ่งทำจ่ายเงินค่าจ้างของเดือน 5 ให้วันที่ 2 เดือน 6 อย่างนี้จะสามารถหักประกันสังคมได้เลยมั้ยคะ คือยื่นเป็นผู้ประกันตน พร้อมส่งเงินสมทบน่ะค่ะ

 274. ตอบคุณชญาดา

  การขึ้นทะเบียนนายจ้างไม่มีค่าใช้จ่ายครับ แต่จะต้องจ่ายเงินให้กองทุนเงินทดแทนปีละครั้ง (ซึ่งสามารถเบิกเงินชดเชยอุบัติเหตุในงานได้ เก็บค่าธรรมเนียมไม่ถึง 1% ของค่าจ้างทั้งปี ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ)

  ส่วนเงินสมทบประกันสังคมหักจากลูกจ้าง 5% และนายจ้างต้องสมทบให้ลูกจ้างอีก 5% ของค่าจ้างครับ หักทุกเดือนที่จ่ายเงินค่าจ้างและต้องนำส่งทุกเดือน

 275. ตอบคุณฉัตรแก้ว

  น่าจะส่งเงินสมทบครบ 3 เดือน บัตรประกันสังคมจะเป็นบัตรแข็งออกให้ครั้งเดียวใช้ได้ตลอดไป (ไม่มีก็ได้ ปกติใช้บัตรประชาชนแทนได้) บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล จะใช้สิทธินี้ได้ต้องนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน

  ยังมีสิทธิอื่นๆ อีก เช่น กรณีว่างงานต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ฯลฯ

 276. อยากทราบว่าถ้าเราไปขึ้นทะเบียนนายจ้าง และต้องการทำประกันให้ลูกจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่ะ และเสียทุกเดือนหรือเปล่า และลูกจ้างต้องเสียอะไรบ้างค่ะ รบกวนด้วยนะค่ะ

 277. ฉัตรแก้ว says:

  สอบถาม ระยะเวลาในการรับบัตรประกันสังคมครับ ไม่ทราบว่าหลังจากยื่นเรืองขอทำบัตรประกันสังคมแล้ว ประมาณกี่วันถึงจะได้รับบัตรครับ
  รบกวนท่านผู้รู้ด้วยนะครับ

 278. ตอบคุณสุมาลี

  ระเบียบบริษัทโดยทั่วไปมักจะกำหนดไว้ว่าการลาออกต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ถ้ายื่นใบลาออกไปวันไหน เมื่อครบกำหนดก็สามารถออกได้เลยครับ ถือว่าได้ปฏิบัติถูกต้องแล้ว

 279. ตอบคุณมุก

  ต้องไปจดทะเบียนตามที่ตั้งกิจการ(ที่ตั้งสำนักงานใหญ่) ที่พาณิชย์จังหวัดชลบุรี ค่าจดทะเบียนทุนและออกเอกสาร 5,600 บาท ไม่รวมค่าอากร ตรายาง และคัดเอกสาร อีกประมาณ 1,000 บาท

 280. อยากทราบวิธีการ ยื่นจดทะเบียนบริษัทฯ พอดีจะไปเปิดบริษัทอยู่ที่ ศรีราชา ต้องไปยื่นที่ไหนคะ แล้วต้องทำอย่างไงบ้างคะ ค่าใช่จ่ายประมาณเท่าไร ต้องใช่เอกสาร อะไรบ้างค่ะ รบกวนผู้รู้กรุณาตอบด้วยค่ะ

 281. อยากทราบว่าลาออกจากงานหลายวันแล้วแต่นายจ้างถ่วงเวลาไม่ยอมเซ็นต์ใบลาออกให้เราจะทำอะไรได้บ้างคะ

 282. ตอบคุณอรอุมา

  ยื่นแบบนำส่งเงินสมทบตามปกติคือ สปส.1-10 พร้อมใบแนบ และต้องแจ้งพนักงานเข้าใหม่ 1-03 หรือ 1-03/1 ไม่งั้นเค้าจะคีย์ข้อมูลให้ไม่ได้

 283. ตอบคุณ sunanit

  ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีสงเคราะห์บุตร (สปส. 2-01) พร้อมแนบเอกสารสูติบัตร ทะเบียนสมรส บัตรประชาชน หน้าบัญชีเงินฝาก

  กรณีย้ายงาน นายจ้างต้องทำเรื่องแจ้งเข้าด้วยนะครับ ส่วนผู้ที่จะใช้สิทธิเบิกเงินสงเคราะห์บุตรได้ ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน

 284. พนักงานใหม่ประจำเดือนเราต้องใส่ไปในแบบยื่นประกันสังคมแต่ละเดือนหรือแยกแล้วค่อยใส่เดือนถัดไปค่ะ

 285. อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นแบบประกันสังคม ในกรณีที่ลาออกจากบริษัทเดิมแล้วต้องการขอประโยชน์การสงเคราะห์บุตรในบริษัทใหม่ต้องให้นายจ้างยื่นเอกสารอะไรบ้างค่ะ

 286. ตอบคุณ Sasaiphim

  กฎหมายกำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องไปขึ้นทะเบียนที่ประกันสังคม กรณีนี้ ถ้ามูลนิธิเป็นนายจ้างและคุณเป็นลูกจ้าง ก็จะอยู่ในข้อกำหนด

  สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ในการขึ้นทะเบียนประกันสังคมดูที่นี่ http://www.sso.go.th/wpr/category.jsp?lang=th&cat=169

 287. อยากทราบว่าถ้าเป็น มูลนิธิ จะสามารถทำประกันสังคมให้พนักงานได้ไมคะ
  แล้วต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการทำประกันสังคมให้กับพนักงาน

 288. ตอบคุณ ganjana

  นายจ้างต้องเป็นคนไปยื่นให้ครับ ไม่ใช่ลูกจ้าง

 289. เพิ่งทำงานค่ะอยากทราบว่าต้องทำไงก่อนค่ะต้องไปทำที่ศาลากลางหรือเปล่าต้องทำเรื่องเองหรอค่ะแล้ว สปส.1-03กับสปส.1-03/1 เอาจากไหนค่ะ ไม่รู้เรื่องนี้เลย ช่วยแจ้งทาง mail ได้ไหมค่ะ

 290. ขอบคุณมากค่ะ

 291. ตอบคุณลััดชา
  1.ได้ครับ การขึ้นทะเบียนนายจ้างสามารถขึ้นทะเบียนในแบบบุคคลธรรมดา
  2.ได้ครับ แต่ชาวต่างชาติ ต้องมีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

 292. สวัสดีค่ะ ตอนนี้ดิฉันกำลังจะเปิดสถาบันสอนภาษาอังกฤษ อยากรบกวนสอบถามว่า
  1.ถ้าต้องการจะทำประกันสังคมให้กับลูกจ้างจะทำได้ หรือ เปล่า ค่ะ
  2.แล้วในกรณีที่มีอาจารย์ชาวต่างชาติด้วย สามารถจะทำประกันสังคมได้หรือเปล่าค่ะ

 293. ตอบคุณ Sukanya

  สามารถขึ้นทะเบียนนายจ้างได้ครับ นายจ้างจะเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาก็ได้ ถ้ามีลูกจ้างตั้งแต่ 1 ขึ้นไป ต้องยื่นจดทะเบียนประกันสังคม

 294. สอบถามหน่อยค่ะ เพิ่งเข้ามาครั้งแรก เป็นกิจการ การ์เม้นท์ค่ะ (เปิดเย็บเสื้อผ้าทั้วไปค่ะ) จดทะเบียน หจก.ไว้ที่ กทม.ค่ะ แต่กิจการที่กทม.แย่มาก ๆ ค่ะกำลังจะปิดตัวในไม่ช้านี้ค่ะ แต่ได้ไปเปิดที่อุดรฯ ค่ะแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนอะไรเลย เพราะไม่ค่อยอยากจดคะ เพราะว่าปัญหาคือ มีค่าใช้จ่ายนุ่น นั่น นี่ อยู่เรื่อยไปค่ะ แล้วจะรบกวนอีกเรื่องค่ะว่า ต้องการให้คนงานมีประกันสังคม และถ้าไม่อยากจะทำงบส่งด้วยมีวิธีทำอย่างไรบ้างคะ เพราะที่อุดร มีคนทำงานอยู่ประมาณ 35 คนค่ะ

 295. ตอบคุณเวสสะ

  ให้ไปขอเอกสารการยื่นขอขึ้นทะเบียนที่สำนักงานประักันสังคม เค้าจะให้เอกสารมาชุดหนึ่ง (มีหลายใบ) กรอกเอกสารตามที่ได้รับมา พร้อมแนบหลักฐาน (เอกสารที่ต้องใช้จะถูกระบุในเอกสารยื่นขอขึ้นทะเบียน)

 296. สวัสดีครับ
  ก่อนอื่นต้องขอบคุณล่วงหน้าครับ…
  คือตอนนี้ทางบริษัทเพิ่งจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด และผมได้รับมอบเป็นผู้จัดการเรื่องการยื่นเอกสารต่างๆเกี่ยวกับประกันสังคมของพนักงาน แต่ต้องยอมรับครับว่าผมเองยังไม่ทราบขั้นตอนการดำเนินการเลย
  ยังงัยก็รบกวนด้วยนะครับ(ขอเป็นตั้งแต่การขอขึ้นทะเบียนนายจ้าง จนเบ็ดเสร็จขั้นตอนต่างๆครับ)
  ….ขอบคุณครับ

 297. อยากขอดูตัวอย่างเอกสารหนังสือขอคัดสำเนาและรับรองเอกสารสปส.1-10ค่ะ

 298. ขอบคุณ คร๊าบ แล้วจะมาทักทายบ่อยๆ นะครับ พี่เอ

 299. ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต้องเป็นผู้ยื่นเองครับ แต่ถ้าคุณยื่นแทนเค้าในนามลูกจ้างเอง ก็ได้ครับ

  เรื่องอุบัติเหตุในงาน ปกติประกันสังคมก็ไม่คุ้มครองอยู่แล้วนะครับ ต้องเบิกจากกองทุนเงินทดแทน แต่ถ้าเป็นอุบัติเหตุนอกงาน เจ็บป่วย(ที่ไม่เกี่ยวกับการทำงาน) ลาคลอด เป็นต้น ถึงจะเบิกจากประกันสังคมครับ

 300. ขอบคุณครับ
  -อีกคำถามนะครับพี่ ถ้านายจ้างจะยื่นให้ลูกจ้างเป็น ม.39 ได้หรือป่าวครับ ขั้นตอน รายละเอียดต้องทำไงบ้างครับ และถ้าลูกจ้างได้รับอุบัติเหตุจาการทำงานจะใช้สิทธิได้ไหมครับ ขอบพระคุณอีกครั้งครับ

 301. โดยปกติ ถ้าเป็นลูกจ้างและยังไม่ลาออก ก็ไม่ต้องแจ้งออก แต่ผมแนะนำว่า ไม่ควรจ้างเป็นพนักงานประจำ ควรจ้างเป็นแบบเป็น Subcontract จะดีกว่าหรือเปล่า

 302. สวัสดีคับ สอบถามเป็นความรู้นะครับ คือ ถ้าจะจ้างพนักงาน รายวัน โดยที่ไม่มีระยะเวลาที่แน่นอน และจะนำส่งประกันสังคม เช่น เดือนนี้มีงานก็จ้าง
  แต่เดือนหน้าไม่จ้างเพราะไม่มีงาน กรณีนี้ ต้องส่งรายชื่อให้ประกันสังคม อยู่แล้ว แต่เดือนที่ไม่มีงาน จะไม่นำส่งเพราะลูกจ้างไม่มีเงิน เดือน (อย่างนี้ต้องแจ้งเข้า แจ้งออกทุกเดือนหรือเปล่าครับ) ขอคำแนะนำครับ

 303. พัชรินทร์ says:

  แล้วในการขึ้นทะเบียนนายจ้างต้องมีบัญชีรายลูกจ้างส่งพร้อมกับแบบขึ้นทะเบียนด้วยไหมค่ะ รบกวนอีกครั้งน่ะค่ะขอบคุณค่ะ

 304. OK เข้าใจแล้ว ไม่ต้องกรอก ยื่นได้เลย เดี่ยวตอนขึ้นทะเบียนนายจ้าง เค้าจะออกเลขให้ครับ แล้วเค้าจะกรอกให้ เฉพาะครั้งแรกที่สมัครขึ้นทะเบียนนายจ้างไม่ต้องกรอก

 305. พัชรินทร์ says:

  เลขที่เดียวกับการยื่นแบบภพ.30หรือเปล่าค่ะ คือว่าจะขึ้นทะเบียนนายจ้างค่ะในหนังสือมอบอำนาจมีเลขที่บัญชีของสถานประกอบการด้วยกรอกไม่ถูกค่ะถ้าไปขึ้นทะเบียนนายจ้างเอาแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนส่งพร้อมกับทะเบียนนายจ้างหรือเปล่าค่ะ

 306. ไม่ใช่เลขที่บัญชีธนาคาร เป็นเลขที่ของบริษัท ที่ใช้ในการยื่นแบบครับ

 307. พัชรินทร์ says:

  อยากทราบว่าการขอข้อมูลในหนังสือมอบอำนาจ ที่ว่าเลขที่บัญชีสถานประกอบการหมายถึงเลขที่บัญชีของธนาคารของบริษัทหรือเปล่า และเลขที่บัญชีในแบบสปส1-03 เอมาจากไหนค่ะ ขอบคุณค่ะ

 308. แล้วเอกสารมีอะไรบ้างค่ะ…(คือพอดีอ่านข้างบนแล้วงงอะค่ะ)

 309. ไม่นานครับ ถ้าเอกสารพร้อม ประมาณครึ่งชั่วโมง สามารถรอรับเอกสารกลับได้

 310. พอดีอยู่เชียงใหม่ค่ะ..ไม่ทราบว่าใช้เวลาในการทำนานไหมค่ะหมายถึงไปทำเรื่องที่ศาลากลางอะค่ะ

 311. แบบรายชื่อพนักงาน ให้ระบุชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง วันที่เข้าทำงาน ครับ

 312. อยากทราบว่า

  เอกสารที่ใช้ในการยื่นขึ้นทะเบียน

  แบบรายชื่อพนักงาน ต้องประกอบด้วยอะไรบ้างคะ

  ด่วน!! มากคะ

  ขอบคุณคะ

 313. ทำได้ครับ แนะนำให้ไปที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ขอแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนายจ้าง เค้าจะให้เอกสารมาชุดหนึ่งครับ จะมี สปส.1-01, สปส.1-03, สปส.1-03/1, แบบนำส่ง, แบบรายชื่อลูกจ้าง และเอกสารประกอบที่ต้องใช้แนบ

 314. อร พรมีศรี says:

  เป็นร้านค้าเล็ก ๆ แต่ทำการจดทะเบียนร้านค้า มีลูกจ้าง 3 คน ถ้าต้องการจะทำประกันสังคมให้กับลูกจ้าง จะทำได้ไหม และเริมต้นอย่างไร อยู่ในเขตอ. ปากเกร็ด
  จังหวัดนนทบุรี ใครทราบช่วยแนะนำหน่อยนะคะ

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.