สรุปค่าลดหย่อน-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ผมนำตารางค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่อัพเดทล่าสุดแล้วสำหรับปี 2551 โดยตารางที่เห็น Capture มาจากโปรแกรมคิดเงินเดือน ที่สำนักงานบัญชีของผม รับทำเงินเดือน (Payroll Outsource Service) และลงตารางอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาท

Update-Personal-Tax- 2551

NewPersonalTax_2551

อัตราภาษีเดิมก่อนยกเว้น 150,000 บาทจะเป็นดังนี้

เงินได้สุทธิ ช่วงเงินได้แต่ละขั้น อัตราภาษี ภาษีแต่ละขั้น   ภาษีสะสม
1-100,000    100,000      5%      5,000        5,000
100,001-150,000    50,000     10%      5,000       10,000
150,001-500,000    350,000     10%     35,000       45,000
500,001-1,000,000    500,000     20%   100,000     145,000
1,000,0001-4,000,000    3,000,000     30%   900,000   1,045,000
4,000,0001 ขึ้นไป       37%    

มาดูรายการที่ได้รับการยกเว้น

ตาราง ข รายการเงินได้ที่ได้รับการยกเว้น

1.เงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บริษัท) ไม่เกินร้อยละ 15% ของเงินได้พึงประเมิน โดยยอดเงินที่หักลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ในตาราง ข.ข้อ 1 นี้ลงไว้ 490,000 บาท ส่วนอีก 10,000 บาท อยู่ที่ตาราง ค.ข้อ 7 (ที่โปรแกรมต้องแยกไว้ เป็นไปตามแบบ ภงด.91)

2.เงินสะสม กบข. (กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สูงสุดหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 500,000 บาท

3.เงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน คือ เงินได้ที่อำนวจการ ผู้บริหาร ครูหรือบุคคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเอกชน จ่ายเป็นเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาท

4 ผู้มีเงินได้อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ในส่วนที่ไม่เกิน 190,000 บาท

5. คู่สมรสของผู้มีเงินได้อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปก็ได้รับการยกเว้นเงินได้เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 190,000 บาท

6.เงินชดเชยที่ได้รับตามกฎหมายแรงงาน คือเงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานรวมทั้งเงินที่ชดเชยตามกฎหมายแรงงาน เฉพาะส่วนที่ไม่เกินค่าจ้าง หรือเงินค่าเดือนค่าจ้างของการทำงาน 300 วันสุดท้าย แต่ไม่เกิน 300,000 บาท ทั้งนี้ต้องมีระยะเวลาในการทำงาน 5 ปีขึ้นไป

ตาราง ค รายการหักค่าลดหย่อน

1.ผู้มีเงินได้หักค่าลดหย่อนได้ ปีละ 30,000 บาท

2.คู่สมรสของผู้มีเงินได้ (มีทะเบียนสมรส) และไม่มีเงินได้ (ไม่ทำงาน) หักลดหย่อนได้ปีละ 30,000 บาท

3.บุตของผู้มีเงินได้ กรณียังไม่เข้าเรียน หักลดหย่อนได้คนละ 15,000 บาท กรณีเข้าเรียนแล้วหักลดหย่อยได้คนละ 17,000 บาท การหักค่าลดหย่อนบุตรหักได้ไม่เกิน 3 คน

4.บิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรส ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถนำมาหักลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาท (บิดามารดา ต้องไม่มีเงินได้ในปีนั้นเกิน 15,000 บาท)

5.เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา คือเงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักรตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท

6.เบี้ยประกันชีวิต ผู้มีเงินได้สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับเบี้ยประกันของคู่สมรส ถ้าคู่สมรสไม่มีเงินได้ สามารถนำมาหักได้เพียง 10,000 บาท

7.เงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 10,000 บาท ถ้ามีมากกว่านี้ให้นำไปกรอกที่ตาราง ข.ข้อ 1

8.ค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF ผู้มีเงินได้สามารถซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ เฉพาะส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน โดยเมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ กองทุน กบช.แล้วจะสามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน 500,000 บาท

9.หุ้นระยะยาว LTF คือ ผู้มีเงินได้สามารถซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้น LTF และสมารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ จำนวนเงินสูงสุดที่หักลดหย่อนไม่เกิน 500,000 บาท

10.ค่าซื้ออาคาร/ดอกเบี้ยกู้ยืม คือ จำนวนเงินดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยที่ผู้มีเงินได้ ได้ชำระให้สถาบันการเงินในปีนั้น โดยผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานดอกเบี้ยที่ชำระและต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านที่กู้ยืมนั้น สามารถนำมาหักลดหย่อยได้ ไม่เกิน 100,000 บาท

ในปี 2551 นี้ มีการปรับเพิ่มค่าลดหย่อนหลายรายการ ซึ่งผมได้ update ข้อมูลให้ล่าสุดแล้ว ไว้ถ้ามีตัวไหนเปลี่ยนแปลงจะเข้ามา update ให้ใหม่นะครับ

วันที่โพสบทความ : 26/09/2551

สนใจบริการรับทำเงินเดือน (Payroll Outsourcing) ติดต่อได้นะครับ คิดราคาไม่แพง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง ใน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

Comments

 1. อยากทราบภาษีเรื่องเกีษณงาน ครบอายุ 60 ปี

  ตอบกลับตอบกลับ
 2. การเกีษญงานอายุ 60 ปี เงินเดือนประมาณ 70000 บาท ต้องเสียภาษีประมาญเท่าไร???

  ตอบกลับตอบกลับ
 3. รับปรึกษาเรื่องการวางแผนภาษีอย่างถูกกฎหมายฟรี!!! คะ
  โทร 0854441101

  ตอบกลับตอบกลับ
 4. นางสาวประธิดา มูลเหลา says:

  ต้องการตัวอย่างการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย 40(1)
  ที่เป็นฐานอัตราภาษี ที่ update แล้ว ณ ปัจจุบันค่ะ รบกวนส่งตัวอย่างตามเมลล์ข้างบนนี้เลยค่ะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ เนื่องจากทำงานเกี่ยวกับภาษีและตอนที่เรียนมามันนานแล้ว ฐานภาษีก็เปลี่ยนแล้วค่ะ ขอรบกวนส่งตัวอย่างด้วยนะค่ะ รบกวนผู้รู้ที่ค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 5. ถูกต้องครับ กฎหมายยกเว้นเงินได้สำหรับผู้สูงอายุเพิ่มเติมให้อีก 190,000 บาท

  ตอบกลับตอบกลับ
 6. อยากสอบถามนิดนะครับ
  – คุณพ่ออายุ66ปี มีบำนาญครับประมาณ4 แสนกว่าๆครับ อยากทราบว่า
  จากข้างบน

  ข้อ4. ผู้มีเงินได้อายุ 65 ปีขึ้นไปได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ในส่วนที่ไม่เกิน 190,000 บาท

  อ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจครับหมายถึงนำมาหักเป็นค่าลดหย่อนได้ 190,000 บาทเลยใช่ไหม?ครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 7. เกียรติชัย says:

  การหักลดหย่อยเงินสมทบประกันสังคมหักได้ไม่เกิน 9,000 บาท การที่คุณคีย์ยอดเงินประกันสังคมของภรรยาได้เพียง 1,800 บาท เนื่องจากโปรแกรมไม่อนุญาตให้หักประกันสังคมเกินจากอัตรา 5% ของเงินได้ครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 8. การลดหย่อนประกันสังคม มีกำหนดไว้ไม่เกินเท่าไรไหมครับ ของผม9000บาท ของภรรยาจ่ายจริง3600บาท แต่ในช่องของกรมสรรพากรลงได้แค่1800บาทเองครับ ทำยังไงดีครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 9. สวัสดีค่ะ ขอบคุณความรู้ใน website นี้นะคะ
  รบกวนปรึกษาค่ะว่า
  ดิฉันทำการยื่นภาษีทาง net ให้แฟน
  จะมีดอกเบี้ยที่เกิน 100000 บาท
  ซึ่งแฟนเป็นคนยื่นกู้เรื่องบ้านคนเดียว
  แต่ในระบบอนุญาตให้พิมพ์แค่ 50000
  เป็นเพราะเหตุใดคะ

  ตัวดิฉันมีรายได้ แยกยื่นภาษีค่ะ
  เกี่ยวหรือเปล่า ที่ทางกรมสรรพากร
  หาร 2 สำหรับคู่สมรส (แต่ชื่อแฟนเป็นคนกู้คนเดียว)

  รบกวนปรึกษาด้วยค่ะ
  ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

  ตอบกลับตอบกลับ

Speak Your Mind

*

Before you post, please prove you are sentient.

สี่สิบเจ็ด (เขียนตัวเลข)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.