การนัดประชุมผู้ถือหุ้นและลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์มีอะไรบ้าง | รับทำเงินเดือน การนัดประชุมผู้ถือหุ้นและลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์มีอะไรบ้าง | รับทำเงินเดือน

การนัดประชุมผู้ถือหุ้นและลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์มีอะไรบ้าง

การแก้ไขกฏหมายหุ้นส่วนบริษัทฯ ซึ่งมีผลต่อทุกกิจการ (เริ่มใช้ 1 ก.ค. 2551)
สรุปสิ่งสำคัญที่บริษัทฯ ที่ต้องลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (ต้องกระทำตั้งแต่ 1 ก.ค. 2551 )
การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น (มาตรา 1175)
(ข้อสังเกตุ หากมีการเปลี่ยนแปลง ดังต่อไปนี้ต้องออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการ)
   
บริษัท
1.การเปลี่ยนแปลงกรรมการหรืออำนาจกรรมการ
เช่น ลาออก ตาย ล้มละลาย ไร้ความสามารถ
ประชุมสามัญประจำปี
ไม่ต้องลงก็ได้ ต้องลงพิมพ์โฆษณา 1 คราว
ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ ก่อน
วันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
2.การเพิ่มทุน (มติพิเศษ) ไม่ต้องลงก็ได้ ต้องลงพิมพ์โฆษณา 1 คราว
ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ ก่อน
วันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
3.การแก้ไขชื่อและตราสำคัญบริษัทฯ (มติพิเศษ) ไม่ต้องลงก็ได้ ต้องลงพิมพ์โฆษณา 1 คราว
ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ ก่อน
วันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
4.การแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัทฯ (มติพิเศษ) ไม่ต้องลงก็ได้ ต้องลงพิมพ์โฆษณา 1 คราว
ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ ก่อน
วันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
5.การแก้ไขที่ตั้งสำนักงานใหญ่เฉพาะข้ามจังหวัด (มติพิเศษ) ไม่ต้องลงก็ได้ ต้องลงพิมพ์โฆษณา 1 คราว
ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ ก่อน
วันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
6.การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท (มติพิเศษ) ไม่ต้องลงก็ได้ ต้องลงพิมพ์โฆษณา 1 คราว
ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ ก่อน
วันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
7.การลดทุน (มติพิเศษ) มี 2 ขั้น ที่ต้องลงโฆษณา
ขั้นที่ 1 จะมีการประชุมมติพิเศษออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

ขั้นที่ 2 หลังจากจดทะเบียนมติพิเศษแล้ว ทำหนังสือแจ้งเจ้าหนี้

ไม่ต้องลงก็ได้

โฆษณาหนังสือพิมพ์ 7 ครั้ง

ต้องลงพิมพ์โฆษณา 1 คราว
ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ ก่อน
วันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ(เฉพาะขั้นที่ 1)

ลงเมื่อไร ก็ได้ เพราะต้องนับวัน ถ้าปล่อยค้างไว้ 1 ปี มติยกเลิกตามกฏหมาย

8.แก้ไขเพิ่มดวงตราสำคัญ
(จะประชุมหรือไม่ก็ได้)
ไม่ต้องลงก็ได้ (ถ้าประชุม)ลงพิมพ์โฆษณา 1
คราวในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่
ก่อน วันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
9.การควบบริษัท (มติพิเศษ)
มี 2 ขั้น ที่ต้องลงโฆษณา
ขั้นที่ 1 ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

ขั้นที่ 2 หลังจากจดทะเบียนพิเศษให้ควบบริษัท ทำหนังสือแจ้งเจ้าหนี้

ไม่ต้องลงก็ได้

โฆษณาหนังสือพิมพ์ 7 ครั้ง

ต้องลงพิมพ์โฆษณา 1 คราวใน
ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ ก่อน
วันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ(เฉพาะขั้นที่ 1)

10.เลิกบริษัท
มี 2 ขั้น ที่ต้องลงโฆษณา
ขั้นที่ 1 ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น (ช่วงขอจดทะเบียนเลิก)

ขั้นที่ 2 เมื่อจดทะเบียนเลิกเสร็จ

ไม่ต้องลงก็ได้

โฆษณาหนังสือพิมพ์ 2 ครั้ง

ต้องลงพิมพ์โฆษณา 1 คราวใน
ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ ก่อน
วันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

ประกาศโฆษณาเลิกในหนังสือพิมพ์ท้องที่ อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 14 วันนับจากวันที่เลิก

11.การชำระบัญชี
ออกหนังสือนัดประชุมเพื่อยืนยันตัวผู้ชำระบัญชีและอนุมัติงบการเงิน ณ วันเลิก

ออกหนังสือนัดประชุมเพื่อพิจารณาการชำระบัญชี

ไม่ต้องลงก็ได้

ไม่ต้องลงก็ได้

ต้องลงพิมพ์โฆษณา 1 คราวใน
ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ ก่อน
วันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

ต้องลงพิมพ์โฆษณา 1 คราวใน
ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ ก่อน
วันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

การแจ้งการจ่ายเงินปันผล (มาตรา 1204) ไม่ต้องลงก็ได้ ในกรณีมีหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ
ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องที่อย่างน้อย 1 คราวด้วย
ห้างหุ้นส่วน
1.การแปลงสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทฯ จำกัด (เพิ่มส่วนที่12 ในหมวด4 มาตรา 1246/1-1246/7)

2.เลิกห้างหุ้นส่วน
เมื่อจดทะเบียนเลิกเสร็จ

ไม่ต้องลงก็ได้

โฆษณาหนังสือพิมพ์ 2 ครั้ง

ต้องโฆษณาหนังสือพิมพ์ 1 คราว

ประกาศโฆษณาเลิกใน
หนังสือพิมพ์ท้องที่ อย่างน้อย 1 ครั้ง
ภายใน 14 วันนับจากวันที่เลิก

ตัวอย่าง บริษัท ก. ต้องการประชุมสามัญประจำปี วันที่ 29 เมษายน 2552 ดังนั้นบริษัทฯ ก จะต้องลงประกาศ ออกหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ท้องที่ 1 คราว ในระหว่างวันที่ 4 – 21 เมษายน 2552 โดยจะลง ก่อน หรือหลัง จากช่วงนี้ไม่ได้ (ลงก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 24 วัน)

ตัวอย่าง บริษัท ก. มีมติพิเศษ การแก้ไขชื่อและตราสำคัญของบริษัท โดยจะประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ 30 มกราคม 2552 ดังนั้น บริษัท ก. ต้องลงประกาศออกหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ท้องที่ 1 คราว ในระหว่างวันที่ 18 – 31 ธันวาคม 2551 และ1 – 15 มกราคม 2552 (ลงก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน แต่ไม่เกิน 42 วัน) การนับวัน รวมหมด ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดราชการ หรือ วันเสาร์ อาทิตย์

สรุป พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด
ที่ไม่โฆษณาหนังสือพิมพ์

1 การประชุมผู้ถือหุ้น,การแจ้งการจ่ายเงินปันผล,การเลิกห้างหุ้นส่วนและบริษัทฯ มาตรา ๑๗* บริษัทจำกัดใด ไม่ลงพิมพ์ โฆษณาคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ ไม่ส่ง คำบอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้น หรือไม่ระบุสถานที่ วัน เวลา และสภาพแห่งกิจการที่จะได้ประชุม ปรึกษากันในคำบอกกล่าวตามมาตรา ๑๑๗๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้อง ระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
2 การลดทุน มาตรา ๒๒* บริษัทจำกัดใดไม่โฆษณา หรือไม่มีหนังสือบอกกล่าวความประสงค์จะลด ทุนตามมาตรา ๑๒๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือจัดการลดทุน โดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๒๖ วรรคสาม แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ต้อง ระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
3 การควบบริษัท มาตรา ๒๔* บริษัทจำกัดใด ไม่โฆษณา หรือไม่ส่งคำบอกกล่าวให้ทราบรายการที่ประ สงค์จะควบบริษัทเข้ากันตามมาตรา ๑๒๔๐ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ หรือจัดการควบบริษัทเข้าด้วยกันโดย ฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๔๐ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้อง ระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
4 การแปลสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทฯ จำกัด มาตรา ๓๑/๑ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัดใดไม่โฆษณาหรือไม่มีหนังสือ บอกกล่าวความประสงค์จะแปรสภาพตาม มาตรา ๑๒๔๖/๑ (๒) หรือจัดการแปรสภาพ โดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๔๖/๑ วรรคสอง แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้อง ระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.