กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท เรื่องการประกาศหนังสือพิมพ์ กรณีประชุมผู้ถือหุ้น | รับทำเงินเดือน กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท เรื่องการประกาศหนังสือพิมพ์ กรณีประชุมผู้ถือหุ้น | รับทำเงินเดือน

กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท เรื่องการประกาศหนังสือพิมพ์ กรณีประชุมผู้ถือหุ้น

สรุปสิ่งสำคัญที่บริษัทฯ ที่ต้องลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2551 )

การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น (มาตรา 1175) การเปลี่ยนแปลง ดังต่อไปนี้ต้องออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการ ….กรณีเป็นบริษัทจำกัด

หัวข้อ
เดิม
ใหม่
1.การเปลี่ยนแปลงกรรมการหรืออำนาจกรรมการ เช่น ลาออก ตาย ล้มละลาย ไร้ความสามารถประชุมสามัญประจำปี ไม่ต้องลงก็ได้ ต้องลงพิมพ์โฆษณา 1 คราว ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
2.การเพิ่มทุน (มติพิเศษ) ไม่ต้องลงก็ได้ ต้องลงพิมพ์โฆษณา 1 คราว ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
3.การแก้ไขชื่อและตราสำคัญบริษัทฯ (มติพิเศษ) ไม่ต้องลงก็ได้ ต้องลงพิมพ์โฆษณา 1 คราว ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
4.การแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัทฯ (มติพิเศษ) ไม่ต้องลงก็ได้ ต้องลงพิมพ์โฆษณา 1 คราว ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
5.การแก้ไขที่ตั้งสำนักงานใหญ่เฉพาะข้ามจังหวัด (มติพิเศษ) ไม่ต้องลงก็ได้ ต้องลงพิมพ์โฆษณา 1 คราว ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
6.การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท (มติพิเศษ) ไม่ต้องลงก็ได้ ต้องลงพิมพ์โฆษณา 1 คราว ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
7.การลดทุน (มติพิเศษ) มี 2 ขั้น ที่ต้องลงโฆษณา
ขั้นที่ 1 ะมีการประชุมมติพิเศษออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นขั้นที่ 2 หลังจากจดทะเบียนมติพิเศษแล้ว ทำหนังสือแจ้งเจ้าหนี้
ไม่ต้องลงก็ได้โฆษณาหนังสือพิมพ์ 7 ครั้ง ต้องลงพิมพ์โฆษณา 1 คราว ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

ลงเมื่อไร ก็ได้ เพราะต้องนับวัน ถ้าปล่อยค้างไว้ 1 ปี มติยกเลิกตามกฏหมาย

8.แก้ไขเพิ่มดวงตราสำคัญ
(จะประชุมหรือไม่ก็ได้)
ไม่ต้องลงก็ได้ (ถ้าประชุม)ลงพิมพ์โฆษณา 1 คราวในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ ก่อน วันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ใน ข้อบังคับ
9.การควบบริษัท (มติพิเศษ) มี 2 ขั้น ที่ต้องลงโฆษณา
ขั้นที่ 1 ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นขั้นที่ 2 หลังจากจดทะเบียนพิเศษให้ควบบริษัท ทำหนังสือแจ้งเจ้าหนี้
ไม่ต้องลงก็ได้โฆษณาหนังสือพิมพ์ 7 ครั้ง ต้องลงพิมพ์โฆษณา 1 คราวในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ (เฉพาะขั้นที่ 1)
10.เลิกบริษัท มี 2 ขั้น ที่ต้องลงโฆษณา
ขั้นที่ 1 ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น (ช่วงขอจดทะเบียนเลิก)ขั้นที่ 2 เมื่อจดทะเบียนเลิกเสร็จ
ไม่ต้องลงก็ได้โฆษณาหนังสือพิมพ์ 2 ครั้ง ต้องลงพิมพ์โฆษณา 1 คราวในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วันประกาศโฆษณาเลิกในหนังสือพิมพ์ท้องที่ อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 14 วันนับจากวันที่เลิก
11.การชำระบัญชี
ออกหนังสือนัดประชุมเพื่อยืนยันตัวผู้ชำระบัญชีและอนุมัติงบการเงิน ณ วันเลิกออกหนังสือนัดประชุมเพื่อพิจารณาการชำระบัญชี
ไม่ต้องลงก็ได้ไม่ต้องลงก็ได้ ต้องลงพิมพ์โฆษณา 1 คราวในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ ก่อน วันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ใน ข้อบังคับต้องลงพิมพ์โฆษณา 1 คราวในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ ก่อน วันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ใน ข้อบังคับ
12.การแจ้งการจ่ายเงินปันผล (มาตรา 1204) ไม่ต้องลงก็ได้ ในกรณีมีหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ
ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องที่อย่างน้อย 1 คราวด้วย

….กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด

หัวข้อ
เดิม
ใหม่
1.การแปลงสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทฯ จำกัด (เพิ่มส่วนที่12 ในหมวด4 มาตรา 1246/1-1246/7) ไม่ต้องลงก็ได้ ต้องโฆษณาหนังสือพิมพ์ 1 คราว
2.เลิกห้างหุ้นส่วน เมื่อจดทะเบียนเลิกเสร็จ โฆษณาหนังสือพิมพ์ 2 ครั้ง ประกาศโฆษณาเลิกใน หนังสือพิมพ์ท้องที่ อย่างน้อย 1 ครั้ง
ภายใน 14 วันนับจากวันที่เลิก

ตัวอย่าง บริษัท ก. ต้องการประชุมสามัญประจำปี วันที่ 29 เมษายน 2552 ดังนั้นบริษัทฯ ก จะต้องลงประกาศ ออกหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในหนังสือพิมพ์ท้องที่ 1 คราว ในระหว่างวันที่ 4 – 21 เมษายน 2552 โดยจะลงก่อน หรือหลัง จากช่วงนี้ไม่ได้ (ลงก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 24 วัน)

ตัวอย่าง บริษัท ก. มีมติพิเศษ การแก้ไขชื่อและตราสำคัญของบริษัท โดยจะประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ 30 มกราคม 2552
ดังนั้น บริษัท ก. ต้องลงประกาศออกหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ท้องที่ 1 คราว ในระหว่างวันที่ 18 – 31
ธันวาคม 2551 และ1 – 15 มกราคม 2552 (ลงก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน แต่ไม่เกิน 42 วัน) การนับวัน รวมหมด ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดราชการ หรือ วันเสาร์ อาทิตย์

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.