จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด | รับทำเงินเดือน จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด | รับทำเงินเดือน

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ขั้นตอนและวิธีการ

คำแนะนำการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด

จะจัดตั้งห้างหุ้นส่วนได้อย่างไร
การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนั้น เกิดจากการที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงที่จะทำการค้าร่วมกัน โดยมุ่งหวังที่จะแบ่งผลกำไรจากการดำเนินกิจการค้านั้น

การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนแบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ทำความตกลงระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนในเรื่องสำคัญ ๆ
ห้างหุ้นส่วนเป็นรูปแบบการประกอบกิจการค้าที่มีคนหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างประกอบการค้า ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนจึงควรทำความตกลงกันในเรื่องสำคัญ ๆ ดังต่อไปนี้ไว้ก่อนให้ชัดเจน

1. จำนวนเงินลงทุนหรือสิ่งที่ผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนจะนำมาลงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนสามารถลงทุนด้วยเงิน ทรัพย์สิน หรือแรงงานก็ได้ (ยกเว้นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดจะลงทุนด้วยแรงงานไม่ได้) แต่การลงทุนด้วยทรัพย์สินหรือแรงงาน ต้องตีราคาเป็นจำนวนเงินและกำหนดระยะเวลาชำระเงินหรือสิ่งที่ผู้เป็นหุ้นส่วนจะนำมาลงทุน ซึ่งควรชำระให้ครบก่อนการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
2. กำหนดขอบเขตหรือกรอบของกิจการค้าที่ห้างหุ้นส่วนจะประกอบกิจการ หรือที่เรียกว่า “วัตถุที่ประสงค์” ในปัจจุบันส่วนมากจะกำหนดวัตถุประสงค์ไว้หลาย ๆ กิจการ เพื่อความคล่องตัวในการเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนกิจการค้า จะได้ไม่ต้องเสียเวลา
ในการดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มหรือเปลี่ยนวัตถุที่ประสงค์ แต่การจดทะเบียนวัตถุที่ประสงค์ไว้
เป็นหลาย ๆ กิจการ นั้นอาจไม่เป็นผลดี เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารประกอบกิจการค้าที่ไม่เป็นไปตามแนวทางที่ตนถนัดและให้อำนาจกว้างขวางมากเกินไป *ดูหลักเกณฑ์การกำหนดวัตถุที่ประสงค์*
3. แต่งตั้งหุ้นส่วนผู้จัดการ (หุ้นส่วนผู้จัดการคือ ผู้ที่จะมีอำนาจกระทำการแทนห้างหุ้นส่วน ซึ่งต้องแต่งตั้งจากหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดเท่านั้น)
4. การแบ่งส่วนผลกำไรและขาดทุน
5. เรื่องอื่น ๆ เช่น หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาจัดตั้งห้างเดิม
สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ ข้อจำกัดในการใช้อำนาจของหุ้นส่วนผู้จัดการ และการตั้งผู้ชำระบัญชี เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 2 ขอตรวจสอบและจองชื่อห้างหุ้นส่วน
ในปัจจุบันมีการประกอบกิจการในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัดเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อมิให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับชื่อที่คล้ายหรือซ้ำกัน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงกำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนขึ้นใหม่ต้องขอตรวจและจองชื่อนิติบุคคลก่อนจะจดทะเบียนจัดตั้ง

ขั้นตอนที่ 3 จัดทำคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ
เมื่อผ่านการตรวจและตอบรับจากเจ้าหน้าที่ว่าชื่อที่จะจดทะเบียนไม่คล้ายหรือซ้ำกับชื่อของนิติบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว ผู้ขอจดทะเบียนต้องกรอกรายละเอียด (โดยวิธีการพิมพ์) ในแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามความเป็นจริงใน
แบบพิมพ์คำขอจดทะเบียน

ขั้นตอนที่ 4 การยื่นขอจดทะเบียน
การยื่นขอจดทะเบียนทำได้ 2 วิธี คือ

1. ยื่นคำขอจดทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบต่อนายทะเบียน กรณีนี้
หุ้นส่วนผู้จัดการจะไปยื่นขอจดทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทนก็ได้
2. ยื่นขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่ www.dbd.go.th เพื่อให้นายทะเบียนตรวจพิจารณาคำขอจดทะเบียนก่อน และเมื่อผ่านการตรวจและตอบรับว่าคำขอจดทะเบียนถูกต้องแล้ว ให้ผู้ขอจดทะเบียนสั่งพิมพ์ (print out) เอกสารคำขอจดทะเบียนดังกล่าวให้ผู้เป็นหุ้นส่วนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของห้าง หลังจากนั้นก็นำไปยื่นขอจดทะเบียน ซึ่งขั้นตอนนี้จะมีความรวดเร็วกว่ากรณีการยื่นขอจดทะเบียนตาม 1. มาก เนื่องจากนายทะเบียนจะตรวจเอกสารคำขอจดทะเบียนที่นำมายื่นนั้นว่ามีข้อความถูกต้องตรงกับที่ยื่นไว้ทางอินเทอร์เน็ตหรือไม่เท่านั้น

ข้อมูลที่ใช้
1. ชื่อของห้างหุ้นส่วน
2. วัตถุประสงค์ของห้าง
3. ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และ/หรือสาขา
4. ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ และสิ่งที่นำมาลงหุ้น
5. ชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ (ต้องเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด)
กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ผู้เป็นหุ้นส่วนสามารถเข้าเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้ทุกคน
6. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ (ถ้ามี)
7. ตราสำคัญของห้าง *ดูหลักเกณฑ์การกำหนดดวงตรา*

เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียน
ในการขอจดทะเบียนต้องเตรียมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
1. คำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (แบบ หส. 1)
2. รายการจดทะเบียน (แบบ หส.2) /ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ใช้เฉพาะหน้า 1 และ 3
3. วัตถุประสงค์ (แบบ ว.)
4. แบบ สสช. 1 จำนวน 1 ฉบับ
5. แบบจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่เกินกำหนด
6. สำเนาบัตรประจำตัวของหุ้นส่วนผู้จัดการที่ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน *ดูหลักเกณฑ์เรื่องบัตรประจำตัว*
7. สำเนาหลักฐานการรับชำระเงินลงหุ้นที่ห้างหุ้นส่วนได้ออกให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วน
8. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) *ดูหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน*
9. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและปิดอากรแสตมป์ด้วย)
10. กรณีมีคนต่างด้าวลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนตั้งแต่ร้อยละ 40 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน หรือมีคนต่างด้าวลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนต่ำกว่า ร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน แต่คนต่างด้าวเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนห้างหุ้นส่วน ให้ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนที่มีสัญชาติไทยส่งหลักฐานแสดงที่มาของเงินลงทุน ซึ่งปรากฏจำนวนเงินสอดคล้องกับจำนวนเงินที่นำมาลงทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคน ดังนี้
– สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร หรือสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน หรือ
– เอกสารที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรอง หรือแสดงฐานะทางการเงินของผู้ถือหุ้น หรือ
– สำเนาหลักฐานแสดงแหล่งที่มาของเงินที่นำมาลงทุน
คำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบสามารถขอและซื้อได้ที่หน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจทุกแห่ง หรือ Download ได้จาก www.dbd.go.th

อัตราค่าธรรมเนียม
1. การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนทุกจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท แห่งทุนที่กำหนดไว้ 100 บาท เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท ทั้งนี้ รวมกันไม่ให้ต่ำกว่า 1,000 บาท และไม่ให้เกิน 5,000 บาท
2. หนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท
3. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท
4. กรณีขอให้นายทะเบียนรับรองสำเนาเอกสารการจดทะเบียน หน้าละ 50 บาท
สถานที่จดทะเบียน
1. สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนได้ที่ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 9 ถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี หรือสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจทั้ง 7 แห่ง *ดูรายละเอียด*
2. สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่จังหวัดอื่น ยื่นจดทะเบียนได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่ห้างหุ้นส่วนมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่
3. ยื่นจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่ www.dbd.go.th

รูปภาพประกอบในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

Partnership

ข้อมูลอ้างอิง..กระทรวงพาณิชย์

Comments

 1. @Ben: ต้องจดถ้ารายได้ต่อปีเกิน 1.8 ล้านบาทครับ (อยู่ในบังคับของกฎหมาย)

 2. รบกวนถามหน่อยค่ะ….
  คือดิฉันพึ่งจดทะเบียนเปนห้างหุ้นส่วนแล้วจำเป็นไหมค่ะว่าจะต้องจด vat และถ้าจดไปแล้วจะมีผลอย่างไรบ้างค่ะ

 3. จดทะเบียนอะไรดีครับเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าท่าเป็นหจก.ต้องมีเงินในการลงทุนมากน้อยเท่าไรและก็สำคัญเปล่าครับเงินลงทุน…ขอบคุณครับ

 4. ตอบคุณ Prakit
  สามารถจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือกรณีทำคนเดียว ก็สามารถขอในนามบุคคลธรรมดา ได้ครับ

 5. ผมต้องการนำแรงงาน จากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาทำงานให้ถูกต้อง ตามกฏหมาย ผมต้องจดทะเบียนจัดตั้ง อย่างไร? เป็นห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท ครับ ทุนจด ควรจะเป็นเท่าไร ผมคนเดียว ขอจดได้ไหม? ขอคุณครับ

 6. ตอบคุณ Boyz

  1.กรณีมีผู้ร่วมก่อตั้งเพียง 2 คน สามารถจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดได้ครับ
  2.กรณีห้างหุ้นส่วน ต้องชำระเงินลงทุนเต็มจำนวนครับ ถ้าไม่ครบก็ต้องรับผิดชอบตามที่ชำระไม่ครบครับ
  3.สามารถหาโหลดได้จากในเว็บครับ

 7. รบกวนถามครับ คือผมจะทำธุรกิจค้าของเก่า จะไปประมูลลังกระดาษจากห้างพวกแมคโค โลตัส ผมอยากทราบว่า
  1. ผมควรจดทะเบียนนิติบุคคลแบบไหนดี (ผมเริ่มทำกับแฟนแค่ 2 คนน่ะครับ)
  2. ถ้าชำระทุนจดทะเบียนยังไม่ครบ จะมีปัญหาอะไรตามมามั๊ย
  3. ใบหลักฐานการชำระทุนจดทะเบียน หาโหลดจากในเวบมาใช้ได้หรือเปล่าครับ
  ขอบคุณล่วงหน้าครับ

 8. ตอบคุณ keatisak

  1.แนะนำให้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดครับ
  2.ทุนจดทะเบียนไม่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ก็ได้ครับ

 9. ผมกำลังจะเปิดร้านรับแลกเงินตราต่างประเทศ ต้องไปขออนุญาติจากแบ้งค์ชาติ เป็นบุคคลรับอนุญาติ
  1. ควรจะจดทะเบียนเป็นธุรกิจแบบไหนดี
  2. ทุ่นจดทะเบียนประมาณเท่าไหร่

  ขอบคุณครับที่ช่วยตอบ ผมถามแบบไม่รู้อะไรเลยจริงๆ

 10. ตอบคุณ kanison

  1.ถ้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้ว ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์ครับ
  2.ถ้ายังไม่มั่นใจไม่แนะนำให้จดครับ
  3.เงินลงทุนให้ดูว่าต้องใช้เท่าไหร่ก็จดเท่านั้นครับ
  4.จดทะเบียนได้ที่พาณิชย์จังหวัดครับ

 11. ตอบคุณ Bumbem

  1.ทุนจดทะเบียนไม่ได้กำหนดขั้นต่ำ-ขั้นสูงไว้ จะลงทุนเท่าไหร่ก็ได้ และทุนจดทะเบียนมีไว้เพื่อนำไปใช้จ่ายในกิจการครับ
  2.ไม่ได้กำหนดไว้
  3.ได้ครับ

 12. ผมต้องการรับเหมาช่วงจากบริษัทที่ประมูล ในการวางโครงข่ายโทรศัพท์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตในเขตประเทศไทย ซึ่งงานมีปริมาณมาก จำนวนค่าจ้างแต่ละครั้งมากพอสมควร ลักษณะงานเป็นการใช้แรงงานคนทำงานเดินสาย ติดตั้งเสาสัญญาณ ติดตั้งอุปกรณ์ ซ่อมแซม ตรวจสอบบำรุง ต่างๆ โดยใช้เฉพาะแรงงานเข้าไปดำเนินการ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆขึ้นอยู่กับผู้ประมูลได้ทั้งหมด ผู้ประมูลได้หรือจะจ้างช่วงต่ออยากให้ผมจดทะเบียน จึงอยากเรียนถามว่า
  1.กรณีนี้ เพื่อให้มีผลในการทำสัญญาจ้างและกามีผลต่อการชำระภาษี ผมต้องจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่
  2.ต้องจดทะเบียนประเภทใด
  3.กรณีนี้จะใช้เงินเท่าใด (การดำเนินการ ไม่มีค่าทุนอุปกรณ์ มีเฉพาะค่าแรงงานคนงานเท่านั้น)
  4.ต่างจังหวัดและไม่ได้อยู่ในตัวจังหวัด จดทะเบียนได้ที่ไหนได้ที่ไหนครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับ

 13. รบกวนอีกครั้งค่ะ
  1. เงินจดทะเบียนใช้เงินจดเท่าไหร่ค่ะ แล้วสามารถนำมาใช้จ่ายได้หรือไม่ค่ะ เงินที่จดไปอยู่ส่วนไหนค่ะ
  2. จดทะเบียนแล้วมีกำหนดหรือป่าวค่ะ ว่าต้องมีรายรับ – รายจ่ายเกิดขึ้นเลย หรือแล้วแต่เราค่ะ
  3. จดทะเบียนก่อนแล้วค่อยเริ่มธุรกิจได้หรือไม่ค่ะ มีระยะเวลาหรือไม่
  ขอบคุณค่ะ

 14. ตอบคุณ Bumbem

  1.ได้ครับ สำนักงานที่ตั้งไม่จำเป็นต้องเป็นที่บ้าน เป็นที่ไหนก็ได้ ปกติต้องจดทะเบียนในจังหวัดหรือพื้นที่ที่สำนักงานตั้งอยู่
  2.ต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของบ้าน

 15. ขอบคุณค่ะ ขอถามเพิ่มเติมค่ะ
  1. ถ้าทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัด สามารถจดทะเบียนใน กทม ได้หรือไม่ค่ะ
  2. กรณีบ้านเช่า ต้องมีเอกสารอะไรหรือป่าวค่ะในการขอจดทะเบียน

 16. ตอบคุณ Bumbem

  1.ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มครับ ถึงจะเปิดใบกำกับภาษีได้
  2.บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ กรณีเป็นบุคคลธรรมดาต้องยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ก่อนครับ

 17. รบกวนสอบถามผู้รู้หน่อยค่ะ.
  1. อยากทราบว่า จะซื้อสินค้าจากต่างประเทศมาขาย (ซื้อมาขายไป) ลูกค้าต้องใช้ vat ต้องจดทะเบียนไหมค่ะ
  2. ถ้าจดทะเบียน ควรจดทะเบียนแบบไหนค่ะ

 18. ได้รับเงินกู้ในวันนี้ในอัตราที่ต่ำ Apply Now สินเชื่อจะได้รับในอัตรา 3% ใช้
  ตอนนี้สามารถเพิ่มธุรกิจของคุณไปสูงมากขึ้น เราจะนำเสนอเงินกู้
  เพื่อธุรกิจและคนส่วนบุคคลถ้าคุณต้องการสินเชื่อที่จะเริ่มขึ้นธุรกิจ
  หรือเงินให้กู้ยืมแก่ชำระค่าจะติดต่อเราผ่านทาง (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) ในขณะนี้และ
  ได้รับเงินกู้จาก บริษัท ของเรา … ฉันทำให้ดีที่สุดบริการสินเชื่อ

 19. ตอบคุณ kronnika

  เหมือนกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดทั่วไป ไม่แตกต่างกัน ในวัตถุประสงค์ก็ให้เลือกงานบริการ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ให้เป็นกิจการขนส่งครับ

 20. สอบถามเรื่องจดทะเบียนหจก. ทรานสปอร์ต ต้องทำยังไงบ้างค่ะ

 21. ตอบคุณ ID

  ทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ก็ได้ครับ แนะนำให้ลงทุนโดยดูขนาดของธุรกิจที่ทำและจำนวนเงินที่ต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจ

  ทุนจดทะเบียนจ่ายให้กับบริษัท(ผ่านกรรมการ) เป็นเงินของบริษัทไว้ใช้จ่ายในกิจการครับ

 22. กรุณา ช่วยตอบหน่อยครับ

  อยากจะจดทะเบียน หจก ..
  ที่จะทำเกียวกับการออกแบเว็บไซต์ พวก IT ต่างนะครับ ทุนจดทะเบียนเท่าไรครับ
  และมีช่าวต่างชาติ ร่วมหุ้นด้วย1 คน แล้ว ทุนจดทะเบียนต้องจ่ายยังไง กับใคร

  ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการจดทะเบียนเท่าไร

 23. ตอบคุณ suriyun

  แนะนำว่าควรจดไม่น้อยกว่า 2.5 ล้านครับ

 24. ตอบคุณ nariporn

  ทุนจดทะเบียนคือ จำนวนเงินทุนของบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมาย และได้กำหนดไว้ในหนังสือบริคณฑ์สนธิของบริษัทโดยแยกออกเป็นหุ้นพร้อมทั้งระบุมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

  ทุนจดทะเบียนจะเป็นเท่าไหร่ก็ได้ แต่โดยปกติแล้วทุนจดทะเบียนควรเพียงพอต่อการดำเนินงานและการลงทุนในช่วงเริ่มตั้งกิจการ กรณีที่ทุนจดทะเบียนไม่เพียงพอ สามารถกู้ยืมเงินจากกรรมการ หรือแหล่งเงินกู้ได้

 25. คือว่าดิฉันกำลังจะเปิดโรงงานรีดแผ่นหลังคาเหล็กคะอยากทราบว่าดิฉันจะจดทุนเท่าไหร่ดีค่ะ ดิฉันจะต้องซื้อเครื่องรีดพร้อมทั้งชุดในราคาประมาณ2.5ล้านบาทค่ะ

 26. อยากทราบว่าการจดทุนคืออะไรคะ ถ้าสมมุดว่าจดทุน1ล้านบาท ถ้าซื้อเครื่องจักรมาในราคาสูงกว่า1ล้านบาทได้ไหม

 27. ตอบคุณ patima boonprakob

  แนะนำให้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ(ไม่จดทะเบียน) ก่อนก็ได้ ถ้ามั่นใจแล้วค่อยจดทะเบียนบริษัทก็ได้ครับ

  ส่วนภาษีหัก ณ ที่จ่าย กฎหมายให้ผู้จ่าย(บริษัท)หัก ณ ที่จ่าย ไว้ 1% ครับ เอาเป็นว่าใครจ่ายคนนั้นก็หักครับ จะกี่ทอดก็แล้วแต่

 28. ดิฉันกำลังจะเริ่มงานซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับการรับจ้างขนส่งสินค้า ดิฉันเองไม่มีรถขนส่งเป็นของตัวเอง มีรถขนส่งมาร่วมวิ่งงานด้วย โดยที่ทางดิฉันคิดเปอร์เซ็นต์จากรถขนส่งที่มาวิ่งงานในนามของดิฉัน 5% ดิฉันต้องจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนแบบไหนคะ และจะต้องเสียค่าภาษีแบบไหน เหมือนกับว่าทางดิฉันไปรับเหมามาจากทางผู้ประมูลได้อีกทอดหนึ่ง ทางผู้ประมูลได้จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายจากทางดิฉันใช่ไหมคะ และหักกี่เปอร์เซ็นต์ และทางดิฉันจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายกับรถขนส่งของดิฉันด้วยใช่ไหมคะ ต้องหักกี่เปอร์เซ็นต์
  ช่วยตอบให้ด้วยนะคะ เพราะดิฉันไม่มีความรู้เริ่องภาษีเลย และถ้าเราไปจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนมาแล้ว แต่ไม่มีงานเข้ามาเลย เพราะทางเราหารถวิ่งร่วมไม่ได้ จะต้องเสียภาษีไหมคะ
  ขอบคุณค่ะ
  ปติมา บุญประกอบ

 29. ตอบคุณ Peeraven

  ทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ก็ได้ครับ กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ ส่วนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการ สามารถถือเป็นรายจ่ายเพื่อคำนวณกำไรสุทธิได้ ค่าแรงก็สามารถนำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้เช่นกัน

 30. ต้องการจอดทะเบียนรับเหมาก่อสร้าง supplier ของบริษัทใหญ่ๆ จะต้องใช้ทุนจดทะเบียน หจก เท่าไหร่ครับ
  แล้วพวกภาษีจะต้องเสียภาษีแบบไหนครับ ส่วนมากจะใช้แรงงานเป็นส่วนมากนี่ถือเป็นค่าใช้จ่ายหรือป่าวครับ

 31. ตอบคุณ may

  ถูกต้องครับ จดห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องมีผู้ร่วมก่อตั้งอย่างน้อย 2 คนครับ

 32. ถ้าเราจด หจก ต้อง 2 คนขึ้นไปใช่ไหม ค๊ะ

 33. ตอบคุณ kung

  1.ทุนจดทะเบียนควรมีเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการครับ เช่น ธุรกิจบริการ ที่ปรึกษา หรือธุรกิจผลิตสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ
  2.ค่าธรรมเนียมทางกระทรวงพาณิชย์เรียกเก็บตามทุนจดทะเบียนครับ
  3.สำเนาบัตรประชาชน กับแผนที่ตั้งสำนักงาน ครับ
  4.ระยะเวลาในการจดทะเบียนประมาณ 1 สัปดาห์ครับ

 34. รบกวนสอบถามด้วยค่ะ

  กรณีที่ต้องการจกทะเบียนบริษัทประเภท ธุรกิจการค้า (TRADING BUSINESS) ธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์ในการเป็นคนกลางซื้อขายสินค้าประเภท เครื่องประดับ ส่งออกไปต่างประเทศ รบกวนสอบถามดังนี้

  1. สำหรับทุนจดทะเบียน ควรจะมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่ สำหรับธุรกิจประเภทนี้ เช่น 500,000 / 1,000,000 หรือต้องมากกว่านี้ ขึ้นอยู่กับอะไรค่ะ
  2. ทุนจดทะเบียนที่แตกต่างกันมีผลกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หรือไม่ และต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างไร
  3. เอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการจดทะเบียน
  4. ระยะเวลาที่ใช้ในการจดทะเบียน

  ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะที่ตอบข้อสงสัย

 35. ตอบคุณ Prathan

  จริงๆ แล้ว ความหมายก็ตามชื่อเลยครับ เพียงแต่ว่ากฎหมายอนุญาตให้ชำระบางส่วนได้ (ไม่น้อยกว่า 25%) ตัวอย่างเช่น

  ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ก็ต้องชำระให้ครบ 1 ล้าน ถ้าชำระ 25% ก็แสดงเป็น ทุนชำระแล้ว 250,000 บาท ส่วนที่ยังค้าง 750,000 บาท ถือว่าผู้ถือหุ้นยังค้างชำระค่าหุ้น จะบันทึกเป็นลูกหนี้ค่าหุ้นครับ (ยังไงก็ต้องชำระให้ครบครับ)

  ห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่สามารถชำระเงินลงทุนบางส่วนได้ ต้องชำระให้ครบครับ

 36. ผมมีคำถามขอสอบถามหน่อยครับ เพราะผมจะทำการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนอะครับ
  แต่ผมยังข้องใจอยู่ครับว่าทุนในการจดทะเบียนที่ผมเคยเห็นบางคนเค้าใช้ทุนในการจดทะเบียน
  1,000,000 บาทแบ่งออกเป็น 10,000 หุ้นๆละ 100 บาท แต่ในการชำระมีการจ่ายจริงอยู่ที่
  250,000 บาท ซึ่งตกหุ้นละ 25 บาท ผมเลยสงสัยว่าทุนในการจดทะเบียนกับที่จ่ายจริงในการจดทะเบียนแตกต่าง
  กันมั๊ย อย่างไรครับ

 37. ตอบคุณ Degree

  1.ไม่จำเป็นครับ
  2.ถ้าเป็นกิจการที่เกี่ยวโรงเรียน (ขอใบอนุญาติจากกระทรวงศึกษาธิการ) ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ แต่ถ้าไม่ใช่ก็เสียภาษีตามปกติครับ
  3.การประกอบธุรกิจสามารถทำในรูปแบบบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได้ครับ

 38. ผมมีความต้องการอยากปรึกษาเรื่องการจดทะเบียนครับ
  ผมจะทำธุรกิจเกี่ยวการการศึกษา คือแนะนำกาเรียนแบบครบวงจร ทั้งแต่วางแผนการเรียน ลงทะเบียน ส่งเอกสาร และติดตามการเรียน โดยผมใช้ระบบสมาชิก คือให้นักศึกษาชำระค่าเทอมแล้วบวดค่าเอกสารที่ผมต้องส่งให่เป็็นเทอมๆ ไป สิ่งที่ผมต้องการอยากถามคือ
  1. ผมจำเป็นต้องจดทะเบียนการค้าหรือไม่
  2. ต้องเสียภาษีไหม?
  3. ถ้าผมต้องการให้ถูกกฏหมาย ควรทำเช่นไรครับ
  ขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้านะครับ

 39. ผมเริ่มทำธุรกิจร้านขายเครื่องสำอาง และกำลังทำสินค้าเป็นตราของตัวเองเลยต้องการจะจด หจก. เพื่ออนาคตครับ เลยขอปรึกษาแนะนำด้วย
  ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับหากให้ที่นี่ดำเนินการให้ ผมสะดวกคุยทางโทร 080 5533775 ครับ ขอบคุณ

 40. ตอบคุณ patcha

  สามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มได้ครับ (ยื่นคำขอที่สรรพากรพื้นที่)

 41. อยากดำเนินการซื้อมาขายไป ต้องทำอย่างไรถึงจะออกใบกำกับภาษีที่มี Vat ได้ค่ะ

 42. ตอบคุณ Manoo

  1.ทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ก็ได้ครับ ไม่ได้มีการกำหนดขั้นต่ำ หรือขั้นสูงสุด ไว้
  2.-3. ต้องชำระเต็มจำนวนครับ

 43. สอบถามเรื่องทุนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
  1. ไม่ทราบว่าต้องมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่เท่าไร
  2. ทุนจดทะเบียนต้องชำระเต็มจำนวนหรือไม่
  3.ถ้าชำระไม่เต็มจำนวน ต้องชำระที่เท่าไร

 44. ตอบคุณ nut

  1.กรณีที่ทำเพื่อขายอยุ่แล้วถือเป็นซื้อมาขายไป เช่น ผลิตเสื้อผ้ามาขาย ถ้าใครมาจ้างให้ทำ ก็ถือเป็นซื้อมาขายไปครับ ยกเว้นว่ารับจ้างผลิตไม่ได้ขายเอง แบบนี้ถือเป็นจ้างทำของ
  2.ได้ครับ
  3.รายได้ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย ครับ
  4.ไม่ได้ครับ
  5.กรณีเป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องหัก เช่น คุณเอารถไปซ่อม ก็ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ถ้าเป็นบริษัท หจก.นำรถไปซ่อม แบบนี้ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

 45. ขอบคุณนะค่ะที่กรุณาให้คำตอบ แต่ดิฉันยังมีข้อสังสัยตามนี้เลยนะค่ะ
  1.งานที่รับมาเป็นงานสแตนเลสเรารับเป็นชิ้น แล้วมาจ้างปริ้นท์ลงแผ่นงานสแตนเลสนั้น แบบนี้คือซื้อมาขายไปหรือป่าว เพราะทางเราจะไม่มีสต็อกของค่ะ รับเท่าไรส่งเท่านั้นเลย
  2. ในการจดทะเบียนพาณิชย์ จะต้องมีสถานที่ประกอบการ แต่ทว่าที่อยู่ปัจจุบันมันเป็นพื้นที่เดียวกันกับบริษัทลูกค้า(สามีทำงานอยู่ในบริษัทฯ ไม่สามารถให้เค้ารู้ได้ค่ะ เพราะสามีแจ้งที่อยู่นี้ในใบสมัครงาน) ถ้าเราจะขอจดทะเบียนพาณิชย์โดยใช้บ้านตัวเองแต่อยู่คนละจังหวัดได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้มีทางแก้ไขมั้ยค่ะ
  3,ในจด vat นั้น คิดรายได้จากอะไร รายได้สุทธิหรือรายได้ก่อนหักภาษี
  แล้วถ้าจดทีหลังมีรายได้เกินที่จะต้องจด vat เราจะโดนย้อนหลังมั้ย (คาดว่าในปีหน้าจะมียอดขายประมาณการณ์ แสนกว่าบาทค่ะ)
  4.จดหจก.สามารถจดคนเดียวได้หรือเปล่า ถามพี่ที่รู้จักเด้าบอกว่าได้ แต่มาอ่านรายละเอียดแล้ว ต้อง 2 คนขี้นไปเลยไม่แน่ใจ
  5.แล้วในการจ่ายค่าจ้างทำของ เราต้องหักภาษี หัก ณ ที่จ่าย สำหรับคนที่เราจ้างทำของด้วยใช่มั้ยค่ะ แล้วเราต้องเอาไปส่งให้สรรพากรยังงัยค่ะทุกเดือนหรือสิ้นปีทีเดียว
  ตอนนี้นึกออกเท่านี้ก่อน รบกวนด้วยนะค่ะ พอดีเพิ่งจะได้รับงานและงานก็รับทำไปแล้วจะต้องไปจดทะเบียนเลยกลัวเรื่องสรรพากรเลยต้องคิดเยอะนะค่ะ
  ขอบพระคุณอย่างสูง
  nut

 46. ตอบคุณ nut

  1.บุคคลธรรมดา สามารถไปจดทะเบียนพาณิชย์ได้ครับ (ซื้อมาขายไป)
  2.ให้ดูสินค้าที่ขายครับ ขายให้ใคร หรือเค้าจ้างให้ทำอะไร
  3.เสียภาษีแบบบุคคลธรรมดา
  4.ได้ครับ

 47. อยากถามว่า
  ดิฉันเป็นคนรับงานจากบริษัทและมาจ้างsupplierทำอีกที
  1.ควรจะจดทะเบียนธุรกิจแบบไหนดี(พอดีลูกค้าต้องการทะเบียนพาณิชย์)
  2.แล้วธุรกิจที่ดิฉันจดนี้เค้าเรียกว่า รับจ้างทำของหรือนายหน้า
  3.ถ้าจดเป็นธุรกิจเจ้าของคนเดียว ต้องเสียภาษีแบบไหนบ้าง
  4.และถ้าจดเป็นหจก. แล้วยังไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่
  ขอบคุณค่ะ

 48. ขอบคุณมากค่ะ เนื้อหามีประโยชน์มากเลย

 49. เนื้อหาดีค่ะ ตอนนี้กำลังหาลู่ทางการจดทะเบียนอยู่ขอบคุณมากค่ะ

 50. ตอบคุณ pat

  ห้างหุ้นส่วนจำกัดเสียภาษีจากกำไรสุทธิ ถ้าขาดทุนก็ไม่ต้องเสียภาษี

 51. การเสียภาษีของ หจก.ที่เสี่ยภาษีน้อยที่สุด ต้องทำอย่างไร

 52. ดี มาก คร๊ –

 53. มีประโยชน์จังหู

 54. It’s very usefull and helpful

 55. เนื้อหาดีมาก

 56. เนื้อหาดีมากๆๆๆๆๆ

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.