จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขั้นตอนและวิธีการ | รับทำเงินเดือน จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขั้นตอนและวิธีการ | รับทำเงินเดือน

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขั้นตอนและวิธีการ

วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

1.   แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

แบบคำขอที่ใช้ในการขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ แบบ ภ.พ.01 ซึ่งในเขตกรุงเทพมหานครขอรับได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา(เขต/อำเภอ) หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่ สำหรับในจังหวัดอื่นขอรับได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา(อำเภอ) ทุกแห่ง

2.   เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(1)   คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.01 จำนวน 3 ฉบับ

(2)   สำเนาทะเบียนบ้านหรือหลักฐานแสดงการอยู่อาศัยจริง พร้อมภาพถ่ายสำเนาดังกล่าว

(3)   บัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร พร้อมภาพถ่ายบัตรดังกล่าว

(4)   สัญญาเช่าอาคารอันเป็นที่ตั้งสถานประกอบการ (กรณีเช่า) หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานประกอบการ และหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ เช่น เป็นเจ้าบ้าน, สัญญาซื้อขาย, คำขอหมายเลขบ้าน, ใบโอนกรรมสิทธิ์, สัญญาเช่าช่วง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านอันเป็นที่ตั้งสถานประกอบการและภาพถ่ายเอกสารดังกล่าว

(5)   หนังสือจัดตั้งห้างหุ้นส่วน พร้อมภาพถ่ายหนังสือดังกล่าว (กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล)

(6)   หนังสือรับรองของนายทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ และใบทะเบียนพาณิชย์พร้อมภาพถ่ายหนังสือดังกล่าว (กรณีเป็นนิติบุคคล)

(7)   บัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมภาพถ่ายเอกสารดังกล่าว

(8)   แผนที่ซึ่งแสดงที่ตั้งของสถานประกอบการโดยสังเขป และภาพถ่ายสถานประกอบการจำนวน 2 ชุด

(9)   กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ 10 บาท บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมภาพถ่ายบัตรดัง กล่าว โดยผู้รับมอบอำนาจต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป

กำหนดเวลาจดทะเบียน

1.   ผู้ประกอบการต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อเริ่มประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ เว้นแต่กรณีที่ผู้ประกอบการมีแผนงานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้เตรียมการเพื่อประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและมีการดำเนินการเพื่อเตรียมประกอบกิจการอันเป็นเหตุให้ต้องมีการซื้อสินค้าหรือรับบริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น การก่อสร้างโรงงาน การสร้างอาคารสำนักงานหรือการติดตั้งเครื่องจักร ให้ผู้ประกอบการมีสิทธิยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ภายในกำหนด 6 เดือนก่อนวันเริ่มประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ

2.   ผู้ประกอบการที่มีรายรับเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษี-มูลค่าเพิ่มภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีมูลค่าของฐานภาษี (รายรับ) เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี

สถานที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.01 ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

1.  กรณีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่ที่ สถานประกอบการตั้งอยู่

2.   กรณีสถานประกอบการตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา(อำเภอ) ในเขตท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ และกรณีสถานประกอบการตั้งในท้องที่อำเภอ หรือกิ่งอำเภอตั้งใหม่ที่กรมสรรพากรมิได้จัดอัตรากำลังไว้ ให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา(อำเภอ) ที่เคยควบคุมพื้นที่เดิมของอำเภอหรือกิ่งอำเภอตั้งใหม่นั้น

กรณีสถานประกอบการหลายแห่ง ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ในท้องที่ที่สถานประกอบการอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่เพียงแห่งเดียว

3.   กรณีสถานประกอบการที่อยู่ในความดูแลของสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ให้ ยื่น ณ สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ หรือจะยื่นผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่สถานประกอบการตั้งอยู่ก็ได้

Comments

 1. รบกวนสอบถามค่ะ หากบริษัท อยากขอนุมัติใช้เครื่องบันทึกเงินสดอีก 1 เครื่องในสาขาเดียวกัน ต้องทำเอกสารอะไร และมีเอกสารประกอบอะไรไปยื่นสรรพากรบ้างค่ะ

 2. สอบถามในฐานะเราเป็นผู้รับมอบอำนาจให้ไปยื่นคะ กลัวเกิดเหตุการณ์ เอกสารไม่ครบหรือรายละเอียดผิดผลาด ช่วยแนะนำหน่อยคะ ไม่ค่อย เข้าใจเรื่องนี้ด้วย

 3. ตอบคุณพัชรินทร์

  ไม่แนะนำให้เช่ากับรายนี้นะครับ เพราะพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นเจ้าของบ้านที่แท้จริง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิให้เช่าครับ

  ปกติแล้วในสัญญาเช่าต้องแนบบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่าครับ แต่ผมเห็นส่วนใหญ่ที่เลี่ยงภาษีเค้ามักจะให้ไม่ให้มา

  แนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ให้หาที่ใหม่ จะได้ไม่มีปัญหาในภายหลัง แต่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องรับความเสี่ยงนี้ และลองยื่นจดทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตดูครับ

 4. พัชรินทร์ says:

  พอดีจะจด ภพ.01 ค่ะ แต่จดไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ของผู้ให่เช่าค่ะ ขออะไรผู้ให้เช่าบอกไม่มีสักอย่าง มีแต่สัญญาเช่า แถมทะเบียนบ้านที่ให้เช่าก็ไม่มีชื่อเจ้าบ้านด้วย จะทำอย่างไรดีคะ

 5. ตอบคุณ sasi

  1.กรณีที่รายรับยังไม่ถึง 1.8 ล้าน ยังไม่ต้องจดก็ได้ครับ ถ้ารายรับเกิน 1.8 ล้านในวันใด ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 30 วัน
  2.ไม่ต้องขอแล้วครับ ให้ใช้เลขทะเบียนบริษัท 13 หลัก ได้เลย (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสรรพากรยกเลิกไปตั้งแต่เดือน กพ.55 แล้ว)
  3.กฎหมายบังคับให้ยื่นงบครับ ถึงแม้จะไม่มีการซื้อขายก็ต้องยื่นครับ ส่วนรอบบัญชีงบการเงินจะเป็น 12 เดือน จะรอให้ครบ 12 เดือน แล้วค่อยยื่นก็ได้ เฉพาะรอบบัญชีแรก (ปีแรก) จะน้อยกว่า 12 เดือนก็ได้ เช่น จะปิดงบในช่วงสิ้นปีเลยก็ได้

 6. ขอคำปรึกษาเรื่องการจดทะเบียนvat และการขอมีเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีของนิติบุคคลค่ะ
  1. ดิฉันจดทะเบียนบริษัทเมื่อวันที่ 7/12/55 ต้องยื่นขอจดทะเบียนvat ภายในเมื่อไรคะ
  2. ต้องขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ภายในเมื่อไรคะ แล้ววันที่ 15 เดือนธ.คนี้ ต้องยื่นภาษีvat ด้วยเลยมั้ยคะ
  3. ต้องยื่นเสียภาษีนิติบุคคล ปี 2555 นี้ด้วยเลยมั้ยคะ (ถ้ายังไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้น)

 7. ตอบคุณ Took

  ให้ดูที่ความพร้อมดีกว่าครับ สามารถทำในแบบบุคคลธรรมดาก็ได้ หรือจะจดเป็นบริษัทก็ได้ครับ ทั้งนี้อยู่ที่บริษัทที่คุณติดต่อว่าเค้าต้องการแบบไหนด้วย

 8. รบกวนสอบถามนิดหนึ่งค่ะ ทำเกี่ยวกับรถยก รถสไลด์ รับจ้างขนส่งสินค้ารถยนต์อ่ะค่ะ ถ้าเราต้องการจะร่วมงานกับบริษัทประกัน บเราต้องจดการค้าในรูปแบบไหนคะ ปกติทำส่วนตัว มีบางบริษัทต้องให้เราจดการค้าก่อนถึงจะมาวิ่งรถร่วมได้ บางบริษัทไม่ต้อง หัก WIT 3% เราในนาม บุคคลธรรมดา ปกติทั่วไปเรายกให้กับลูกค้าทั่วไป เก็บเงินสด รบกวนขอคำแนะนำด้วยนะคะ หรือส่งข้อมูลมาให้ตาม email ก็ได้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

 9. ตอบคุณ ann

  ปกติแล้วเมื่อจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว จะยกเลิกไม่ได้ ยกเลิกได้แต่จะยุ่งยากครับ คือ ต้องยื่นเรื่องไปให้อธิบดีกรมสรรพากรอนุมัติ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบก่อนว่า รายได้ไม่ถึงจริงหรือไม่ (รายได้ต้องไม่ถึงเกณฑ์อย่างน้อย 2 ปี)

 10. ที่ร้านเป็นธุรกิจโรงพิมพ์ ปีนี้ทำรายได้ เกิน1.8 สรรพกรมาแจ้งให้จดภาษีมูลเพิ่ม แต่ถ้าปีต่อไปรายได้ ไม่ถึง 1 ล้านเราต้องทำอย่างไรบ้างคะ ต้องยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเปล่าคะ

 11. ตอบคุณตั้ม

  สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ครับ ส่วนเรื่องจด VAT ก็สามารถจดได้เช่นกันครับ เอกสารก็มีสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียน หนังสือยืนยอมให้ใช้สถานที่ ภาพถ่ายที่ตั้งสำนักงาน ถ้าทุกอย่างพร้อมวันไหนไปจดก็ได้วันนั้นครับ กรณีลงทะเบียนจด VAT ทางอินเตอร์เน็ต จะใช้เวลาประมาณไม่เกิน 15 วัน

  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หักเมื่อจ่ายเงินครับ เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ผู้จ่ายเงินได้(บางประเภท) ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่ง

 12. ปรึกษานิดนึงนะครับ
  พอดีผมสนใจที่จะติดต่องานกับบริษัท หรือโรงงาน แต่ยังไม่อยากเปิดเป็นบริษัท ตั้งใจว่าจะจดแค่ทะเบียนพาณิชย์เท่านั้น จึงอยากถามครับ ว่า ถ้ายังงี้ผมต้องจด Vat ได้มั๊ย ถ้าได้ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างครับ แล้วระยะเวลาในการจดประมาณเท่าไหร่

  ช่วยอธิบายเพิ่มเติมระหว่าง ภาษีหักณ ที่จ่ายด้วยครับ ว่าเป็นยังงัย จะหักเมื่อไหร่

 13. ตอบคุณวิภาวรรณ

  ผมยกตัวอย่างโรงงาน กรณีที่สร้างอาคารเพิ่ม หรือ เช่าโกดังเพิ่ม ก็ไม่ได้จดสาขา ยกเว้นว่ามีกรณีบิล VAT ที่ต้องใช้ที่อยู่หลังที่ 2 ก็ควรไปจดเป็นสาขา

  ถ้าดูตามข้อกำหนดของสรรพากร กรณีมีพนักงานนั่งทำงานอยู่ แล้วใช้เป็นที่ทำงานประจำ แบบนี้ต้องจดเป็นสาขาครับ

 14. วิภาวรรณ says:

  อยากทราบว่าถ้าหากบริษัทมีการใช้อาคาร 2 หลังเป็นออฟฟิศ แต่อาคารทั้ง 2 หลังไม่อยู่ติดกัน คือห่างกันประมาณ 3 หลังคาเรือน แบบนี้บริษัทจะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเิพิ่มโดยระบุที่ตัั้งของสถานประกอบการ โดยใช้อาคารทั้ง 2 หลังเลยได้หรือไม่คะ ? หรือว่าต้องใช้ได้แค่หลังใดหลังหนึ่งในการจด และถ้าหากว่าเราเลือกใช้อาคารหลังใดหลังหนึ่งในการจด แต่ยังคงมีการใช้อาคารทั้ง 2 หลังเป็นออฟฟิศเหมือนเดิม จะมีปันหาเวลาเจ้าหน้าที่สรรพากรมาตรวจรึเปล่าคะ หรือว่าต้องจดอันนึงเป็นสำนักงานใหญ่ แล้วอีกอันหนึ่งเป็นสาขาไป

 15. ตอบคุณ aunna

  1.สินค้านำเข้าส่วนใหญ่ก็มักจะไม่มี VAT ครับ แต่เมื่อผ่านพิธีการนำเข้า ทางศุลกากรจะเรียกเก็บ VAT ครับ

  2.ส่วนบิลที่ได้รับมา ถ้าระบุชื่อที่อยู่บริษัท ก็ไม่น่ามีปัญหาครับ

 16. ถามหน่อยนะคะ
  1.เพิ่งไปเปิกบริษัทมาวงเงิน 1,000,000 บ. ต่อปี แล้วได้ทำกาจด vat ไปน่ะค่ะ
  แต่สินค้าที่สั่งเป็นสินค้าที่ซื้อจากร้านในจีนที่ไม่มี Vat ที่ไม่มี vat เพราะเราใช้เงินหยวนซื้อโดยตรง โดยบิลที่ิิออกเป็นบิลเงินสดธรรมดา นะคะ

  2.สรรพากรจะคิดว่าเราเลี่ยงภาษีหรือเปล่าคะ เพราะเราดันไปจด vat `แล้วน่ะค่ะ
  เพราะบิลที่เราได้เป็นบิลเงินสดจริงๆ น่ะค่ะ

  ตอนนี้เลยกลุ้มใจว่าจะแก้ปัญหายังไงน่ะค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

 17. ตอบคุณกล้วยทอด

  ถ้าผู้ซื้อที่ขอคืนไม่ได้ คงไม่มีใครอยากได้ แต่ถ้าเป็นบริษัทที่เค้าขอคืน VAT ได้ จำนวนเท่าไหร่ ก็รับได้ครับ ไม่มีปัญหา

 18. กล้วยทอด says:

  รบกวนด้วยฮะ
  ตั้งแต่เปิดร้านขายของมา พึ่งจะต้องเริ่มจดvat อยากจะทราบความคิดเห็นว่า มูลค่าvatอย่างน้อยที่สุดที่เค้าจะยอมรับได้ ควรอยู่ที่เท่าไหร่คับ
  ปล.ร้านโชห่วยธรรมดาๆทั่วไปคับ
  ขอบคุณมากครับ

 19. ตอบคุณณัฐ

  1.ได้ครับ จะใช้ชื่อคุณเอง หรือจะเปิดในนามชื่อร้านก็ได้ ตอนจด VAT จะมีช่องให้กรอก 2 ช่องคือ ชื่อผู้ประกอบการ กับ ชื่อสถานประกอบการ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อเดียวกัน

  ตอนเปิดใบกำกับภาษีจะใช้ ชื่อผู้ประกอบการตามที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือชื่อสถานประกอบการ หรือชื่อการค้าของสถานประกอบการตามที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้ อ้างอิง ป.86/2542 ข้อ 4 (2)

  2.เมื่อจด VAT แล้ว ต่อไปต้องเปิดใบกำกับภาษีทุกครั้ง ถึงลูกค้าไม่ขอก็ต้องเปิดครับ ไม่เปิดไม่ได้มีความผิด สินค้าที่เหลือไม่มีผลครับ

 20. รบกวนสอบถามด้วยครับ
  1.การจด VAT ถ้าเดิมผมมีชื่อ ร้านABC ขายของจะจดVAT ในชื่อ ABC ได้หรือไม่ครับเพราะผมจดแต่ทะเบียนพาณิชย์ คือไม่ได้เปิดบริษัท
  2.ผมขายสินค้ามานานแล้ว แต่ลูกค้าอย่างได้VAT ก็เลยจะจด แล้วสินค้าที่เหลืออยู่ผมสามารถทำอะไรได้บ้างครับ ขอบคุณมากครับ

 21. ตอบคุณกิจ

  1.การจัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป http://www.rd.go.th/publish/7046.0.html
  2.เป็นการให้คำแนะนำมากกว่า ไม่ก็ลองใช้โปรแกรมพิมพ์ใบกำกับภาษี (ฟรีแวร์) ก็ได้ หรือจะพิมพ์ด้วย word, excel ก็ได้ครับ

 22. รบกวนถามเพิ่มเติมครับ
  1.ใบกำกับภาษีมีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างครับ(ถ้าออกแบบเอง)
  2.ถ้าจ้างสำนักงานบัญชี จะรวมไปถึงการออกแบบใบกำกับภาษีหรือไม่ครับ

  ขอบคุณครับ

 23. ตอบคุณกิจ

  ผมอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจคำถามนะครับ
  1.เราสามารถออกแบบเองได้ ลองดูใบกำกับภาษีที่จากการซื้อของ แต่ละที่หน้าตาใบกำกับภาษีจะไม่เหมือนกัน ยกเว้นว่า ใช้โปรแกรมเดียวกันก็จะอาจจะดูเหมือนกัน

  2.สามารถจัดทำเองได้ หรือจะจ้างสำนักงานบัญชีทำให้ก็ได้ครับ ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนเอกสารและรายได้

 24. 1.การจดภาษีมูลค่าเพิ่ม vat7% เมื่อเราลงทะเบียนได้แล้ว เอกสารที่นำมาใช้กับลูกค้า(คือการเรียกเพิ่ม7%กับลูกค้า)ตัวบิลที่ใช้เก็บลูกค้า ตัวบริษัทหรือกรมภาษีอาการเป็นคนออกแบบครับ
  2.เมื่อลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเราสามารถว่าจ้างให้มีบริษัทดูแลเรื่องเอกสารต่างๆที่กราสรรพากรได้ไหมครับ ถ้าได้รายจ่ายต่อ 1 เดือนเท่าไหร่ครับ

 25. ตอบคุณศุภศักดิ์

  1.กิจการที่ได้รับยกเว้น Vat จะขอคืน Vat ไม่ได้ครับ แต่ถ้าสามารถนำ Vat ที่จ่ายไปมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้

  2.กรณีซื้อรถบรรทุกก่อนจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะขอคืน Vat ไม่ได้ครับ ที่ถูกต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนซื้อรถบรรทุกถึงจะขอคืน Vat ได้

  ถ้ายื่นแบบไปแล้วจะแก้ไขไม่ได้ ต้องยื่นแบบเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงรายการ ซึ่งจะต้องคำนวณเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่ม

 26. ศุภศักดิ์ says:

  รบกวนสอบถามเพื่อไปแก้ปัญหาคับ
  1.กรณีที่ผู้ประกอบการได้รับยกเว้น vat และไม่ได้จด vat แต่ได้จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการที่ได้จด vat ไป จะขอคืน vat ที่ได้จ่ายไปได้หรือไม่ อย่างไรคับ และถ้าไม่ได้นำไปทำอะไรได้บ้างคับ

  2. บริษัท ก ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจาก รายรับไม่เกิน 1.8 m และได้ซื้อรถบรรทุก 4 ล้อ จำนวน 2 คัน มูลค่าสินค้าคันละ 93 บาท ภาษ๊มูลค่าเพิ่ม 7 บาท รวมเป็นเงินที่ได้จ่ายไป 200 บาท (ถ้าจบแค่นี้ บริษัท ก จะขอคืนภาษีที่ได้จ่ายไปได้ไหมคับ ขอคำแนะนำด้วยคับ) และถ้าเรื่องเหมือนเดิมเลย แต่ในวันถัดมาได้ไปขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และในเดือนถัดมาได้ยื่น ภ.พ. ๓๐ โดยนำเงินจ่ายไปมาลงในภาษีซื้อ 14 บาท รายจ่าย 186 บาท และในเดือนนั้นไม่มีการขายหรือให้บริการใดๆเลย (ถ้าจบแค่ตรงนี้ มีความผิดอะไรหรือไม่อย่างไรคับ และหากผิดต้องเสียเงินเท่าไหร มีทางแก้อย่างไรบ้างคับ) ขอบคุณมากคับ

  ขอความกรุณาด้วย หากไม่เป็นการรบกวนตอบทาง email ก็ได้นะคับ

 27. ตอบคุณวรรณ

  จด VAT ไว้ที่ไหนก็ต้องใช้ที่อยู่ตามนั้นครับ (ตามที่จดไว้) คุณวรรณสามารถจดสาขาที่กรุงเทพได้ ซึ่งจะทำให้เปิดใบกำกับ โดยใช้ที่อยู่ของสาขาได้

  เนื่องจากการจด VAT ต้องมีหนังสือยินยอมการใช้สถานที่จากเจ้าบ้านด้วย ถ้าเจ้าบ้านไม่ยอม ก็จดไม่ได้ครับ

  การยื่น VAT ให้แยกยื่นครับ การยื่นรวมต้องทำเรื่องของยื่นรวมกับสำนักงานใหญ่ ก่อน เมื่อได้รับอนุมัติแล้วถึงจะสามารถยื่นรวมกันได้

 28. รบกวนสอบถามเรื่อง จดสาขาคะ ดิฉันจดทะเบียนร้านค้าแล้วที่ อุดร ยื่นจดVATที่อุดร แล้วตอนนี้ก็ยื่นผ่านเน็ต อยูคะ แต่มีปัญา คือว่าที่อยู่ที่ออกใบกำกับ คือที่อุดร แต่ดิฉัน มาขายที่กรุงเทพ ใช้วิธียื่นภพ.30 ผ่านเน็ต มาเกือบปีแล้ว ลูกค้าเจ้าหนึ่งบอกว่าเราทำไม่ถูก เราต้องจดสาขาที่กรุงเทพด้วย ไม่งั้นออกใบกำกับที่กรุงเทพไม่ได้ ดิฉัน ขอคำแนะคะ ถ้ายื่นจดสาขา ที่กรุงเทพ ดิฉันเช่าบ้านอยู่เจ้าของไม่อนุญาติ ไห้จด /การจดสาขา ต้องมีเอกสารไร บ้างคะ โดยยื่นภพ.30 รวมกับที่ อุดร
  สามารถทำได้ไหม

 29. ตอบคุณบี

  ผมเอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟัง เคยทำมาก่อน ลองไปติดต่อสอบถามที่สรรพากรพื้นที่ก็ได้ครับ

 30. ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะ แต่รบกวนถามเพิ่มเติมค่ะว่า อย่างนี้หมายความว่าภาษีซื้อที่เกิดขึ้นที่สนญ.ไม่สามารถนำไปหักกลบกับภาษีขายของสาขาที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนแรกซึ่งต้องแยกยื่นเหรอคะ อย่างนี้มีวิธีไหนที่จะนำภาษีซื้อไปใช้ได้มั๊ยคะ หรือถ้าเราออกใบกำกับภาษีขายในนามสนญ.สามารถทำได้มั๊ยคะ (หลักเกณฑ์การจดสาขาต้องอ่านประมวลรัษฎากร มาตราไหนคะ จะได้ไปหาอ่านเพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมค่ะ)

  ขอบคุณค่ะ

 31. ตอบคุณบี

  จดทะเบียนสาขาได้ครับ ในช่วงแรกต้องแยกยื่น ไม่สามารถยื่นรวมกันได้ พอเกิน 6 เดือนให้ทำเรื่องขอยื่นรวมกับสำนักงานใหญ่ แล้วรอจนกว่าสรรพากรแจ้งอนุมัติ

  ผู้ประกอบกิจการค้าปลีกสามารถยื่นคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภาษีอย่างย่อต่ออธิบดีกรมสรรพากร โดยยื่นแบบคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภาษี ตามประมวลรัษฎากร (แบบ ภ.พ.06) จะต้องแนบเอกสารและรายการดังต่อไปนี้
  1. คุณสมบัติโดยย่อของเครื่องบันทึกการเก็บเงิน
  2. รายละเอียดรุ่น ยี่ห้อ หมายเลขประจำเครื่อง (Serial Number) และจำนวนเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่ขออนุมัติ
  3. แผนผังแสดงตำแหน่งการวางเครื่องบันทึกการเก็บเงิน
  4. ในกรณีที่มีการต่อเชื่อมเครื่องบันทึกการเก็บเงินเข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นให้แสดงแผนผังระบบการต่อเชื่อมดังกล่าวด้วย
  5. ตัวอย่างใบกำกับภาษีอย่างย่อ และตัวอย่างรายงานการขายสินค้าหรือการให้บริการประจำวันที่ออกด้วยเครื่องบันทึกการเก็บเงิน ทั้งนี้ ตามข้อ 2 ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 46)

 32. ถามเกี่ยวกับการจดสาขาหน่อยค่ะ คือกำลังจะทำกิจการซื้อมาขายไปค่ะ ตอนนี้จด vat ของสนญ.ไปแล้ว กำลังจะเปิดร้านเพื่อขายสินค้าในต้นปีหน้า ยังไม่มีรายการขายเกิดขึ้น จึงยังไม่ได้จด vat ของสาขา ทีนี้อยากจะรบกวนถามหลักเกณฑ์ในการจด vat สาขาค่ะ ว่าต้องทำอย่างไร คือต้องการจะยื่น vat รวมระหว่างสาขาและสำนักงานใหญ่ เพราะภาษีซื้อจะเกิดที่สนญ. ส่วนภาษีขายจะเกิดที่สาขา ก็เลยกังวลว่าถ้าทำไม่ถูกต้องจะ claim vat ไม่ได้ค่ะ

  แล้วก็ถามอีกเรื่องค่ะ ว่าที่ร้านมีการใช้ cash register เพื่อออกเป็นใบกำกับภาษีอย่างย่อ ต้องดำเนินการจด vat อย่างไรบ้างคะ

  ขอบคุณค่ะ

 33. ตอบคุณหญิง

  กรณียังไม่ได้จดทะเบียนสาขา ก็ไม่้ต้องยื่นของสาขาครับ
  แต่ถ้ามีการจดทะเบียนสาขาเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องยื่นที่สาขาด้วย เว้นแต่ได้ทำเรื่องยื่นแบบรวมกับสำนักงานใหญ่ไว้แล้ว ก็ให้ยื่นแบบรวมกับสำนักงานใหญ่ได้

 34. กรณีมีสาขาอยู่ต่างจังหวัด และสำนักงานใหญ่อยู่กรุงเทพฯ เมื่อมีรายการที่ต้องส่ง ภพ.30 กิจการได้ดำเนินส่ง ณ ที่สำนักงานใหญ่ ตั้งแต่เดือนแรกที่มีรายได้ เนื่องจากการจัดการเกี่ยวกับการจดทะเบียนสาขายังไม่เรียบร้อย ไม่ทราบว่ามีความผิดหรือไม่คะ

  ขอบคุณคะ

 35. ตอบคุณกล้วยไข่

  สามีภรรยา รับงานประเภทเดียวกันได้ครับ แต่เวลายื่นเสียภาษีต้องถือว่า เงินได้ของภรรยาถือเป็นเงินได้ของสามี และหากรายได้รวมของสามีเกิน 1.8 ล้านบาท ก็อยู่ในบังคับต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มครับ

 36. กล้วยไข่ says:

  กรณีเป็นสามีภรรยาที่จดทะเบียนตามกฏหมายรับงานประเภทเดียวกันได้หรือไม่คะแล้วหากรายได้รวมกันเกิน 1.8 ล้านบาท ต้องทำอย่างไรบ้างคะ

 37. ตอบคุณ Natalee

  ตอบแยกเป็นประเด็นดังนี้
  – เรื่อง vat ถ้าต้องการยกเลิกต้องไปทำเรื่องยกเลิกที่สรรพากรเท่านั้น เมื่อไม่ยกเลิกก็ต้องถือว่าเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนอยู่ ยังต้องยื่น ภพ.30 ทุกเดือน ถ้าไม่ยื่นก็จะมีค่าปรับ
  – เงินได้จากการทำงานวิทยุต้องดูว่าเป็นเงินได้ของใคร เงินได้จากการกิจการปั้มน้ำมันหลอดก็ต้องดูว่าเป็นเงินได้ของใคร ถ้าคุณใช้ชื่อคุณจด vat เงินได้จากการทำงานวิทยุก็ต้องมี vat ด้วยครับ

 38. ได้รับโอนกิจการขายน้ำมัน (ปั้มหลอด)มาจากลุง ซึ่งจด vat ต่อมาเมื่อ 2 ปีก่อนแจ้งยกเลิก (ปิดร้านไม่ได้ขาย) จนท.แนะนำให้ยื่นแบบเปล่า 6 เดือนก่อน หรือ ไม่ต้องยื่นเป็นเวลา 6 เดือน ระบบจะคัดชื่ออก และจะได้รับหนังสือให้ไปทำเรื่องยกเลิกได้ ต่อมาเกือบปี มีหนังสือเรียกไปเสียค่าปรับ 6,000 โดยสมุห์ฯแจ้งว่า คำแนะนำไม่ถูกต้องทั้งหมด
  ต่อมาได้มาทำงานเกี่ยวกับวิทยุ วันนี้มีหนังสือเรียกไปเสียค่าปรับอีก 50,000 บาท โดยแจ้งว่า เป็นค่า vat ที่เกิดจากอาชีพใหม่ + ค่าปรับ อยากทราบว่า กรณีที่ของเก่ายังยกเลิกไม่ได้ พอมาทำอาชีพใหม่ ก็ต้องนับเป็นรายได้แบบมี vat ด้วยหรือคะ…

 39. ตอบคุณ Pravit

  ควรจดครับ ถ้าสรรพากรไปตรวจแล้วไม่จดสาขาอาจจะโดนค่าปรับ
  อีกอย่างถ้าคุณ Pravit ต้องการขอคืน VAT ค่าไฟฟ้าก็ต้องจดสาขา โรงงานที่ผมเคยทำงาน มีการสร้างโรงงานเพิ่มด้านข้าง โรงงานเดิมเป็นเลขที่ 50 โรงงานที่สร้างเพิ่มเป็นเลขที่ 50/1 ยังต้องไปจดสาขาเลยไม่อย่างนั้นจะขอคืน VAT ค่าไฟฟ้าของเลขที่ 50/1 ไม่ได้

 40. กรณีที่บริษัทฯมีสำนักงานใหญ่และจด vat แล้ว แต่โรงงานตั้งอยู่ต่างจังหวัดและมีการใช้บริการไฟฟ้า ซึ่งทางการไฟฟ้าได้ออกใบเสร็จตามที่ตั้งของโรงงาน กรณีดังกล่าวบริษัทต้องจดทะเบียนสาขาเพิ่มหรือไม่ครับ

 41. ตอบคุณ palana

  ภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับบุคคลธรรมดาให้ยื่น แบบ ภงด.3 แต่ถ้าหักจากนิติบุคคล (หจก. บจก.) ถึงจะยื่น ภงด.53

 42. เรื่องการหักภาษีณที่จ่ายค่าจ้างทำ บริษัทจ้างบุคคลธรรมดาซ่อมอุปกรณ์การทำงาน และได้รับเอกสารใบกำกับภาษีเต็มรูปที่ถูกต้อง โดยชื่อร้านเป็นชื่อบุคคลธรรมดา จะต้องยื่นแบบหักณที่จ่าย ใน ภงด.3หรือ ภงด.53 ค่ะ

 43. ตอบคุณรัชนีภรณ์

  ปกติเราจะเป็นคนกรอกชื่อที่อยู่ลงในแบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.01) เค้าน่าจะพิมพ์ไปตามนั้น กรณีนี้คงต้องทำเรื่องขอแก้ไขที่อยู่ครับ

 44. รัชณีภรณ์ says:

  ในกรณีที่ จดทะเบียนบริษัทฯ แล้ว ทางกรมสรรพากร ออกชื่อ-ที่อยู่ บริษัท ฯ ในหนังสอืรับรองและ ภ.พ.20 ไม่ตรงกัน แต่ที่ถูกต้อง คือในหนังสือรับรองบริษัทฯ อย่างนี้จะมีปัญหาอะไรไหมคะ ต้องแก้ไขอย่างไรคะ

 45. ตอบคุณ Tipa

  สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ครับ จะขึ้นทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาก็ได้

 46. อยากสอบถามเกี่ยวกับการจด vat และขอคืนคะ เนื่องจาก เปิดเต้นทรถ
  มือสอง และ จดทะเบียนพาณิชย์ มาได้สักระยะหนึ่ง แต่ก็ยังไม่เคย เสียภาษี ตอนนี้ ปัญหามีอยูที่ว่า เวลาไปประมูลซื้อรถ สู้ราคาที่อื่นไม่ได้เนื่องจากรถที่ประมูลได้เขาต้องบวก vat แต่เราไม่ได้ทำ จึงไปขอคืนไม่ได้เวลาขาย ทำให้ไม่มีรถขายเพราะซื้อรถสู้ราคาไม่ได้ ขอ ความกรุณาช่วยชี้แจงให้ทราบเป็นเบื้องต้นด้วยคะ

 47. ตอบคุณ pui

  ถ้าคุณ pui ไม่ได้เป็นกรรมการ ซึ่งประกันสังคมมักจะมองว่าเป็นนายจ้าง ก็สามารถทำได้ครับ ยื่นปกติ ก็คือเมื่อมีลูกจ้างเข้าใหม่ให้ยื่นแบบ สปส.1-03 หรือ สปส.1-03/1

 48. การยื่นประกันสังคมขอเป็นผู้ประกันตน

  กรณี่เราป็นหุ้นส่วนในบริษัททำได้ไม๊

  ถ้าได้ต้องทำอย่างไรบ้างใช้เอกสารอะไรบ้างคะ

 49. ตอบคุณขนมเบื้อง

  ผู้ประกอบการที่มีรายรับเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษี-มูลค่าเพิ่มภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีมูลค่าของฐานภาษี (รายรับ) เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี

  คงต้องจดทะเบียนย้อนหลังและจ่ายค่าปรับ และยื่นแบบ ภพ.30 นับจากวันที่รายได้เกิน ซึ่งก็จะมีค่าปรับอาญา เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

 50. ขนมเบื้อง says:

  ถ้าบุคคลธรรมดา มีรายได้ประเภทที่ 2 และ 8 ในปี 52 เกิน 1.8 ล้านค่ะ ไม่ได้ไปจด vat ไม่ได้หลีกเลี่ยง แต่ไม่ทราบค่ะ

  แต่พอสิ้นปี 52 ก็ไม่ได้ทำกิจการดังกล่าวแล้ว และปี 53 ไม่มีได้ทำงานใด ๆ คือไม่มีรายได้เลย

  ถ้าจะจด vat ก็ต้องไปจดย้อนหลังใช่หรือเปล่าคะ
  และต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มอีก?

  และถ้าไม่ไปจด vat จะมีความผิดอะไรบ้างคะ เพราะถึงจดไป ก็ต้องจดเลิกอยู่ดี เพราะไม่ได้ทำแล้วอะ

 51. ตอบ Mr.บอย

  สามารถจดนามบุคคลได้ครับ

 52. น้องชายเขารับ job เป็น programmer มีคนมาว่าจ้างให้เขียนโปรแกรมและต้องการใบกำกับภาษีด้วย ควรทำอย่างไรครับ (ส่วนงานประจำเป็นเจ้าหน้าที่ในบริษัทครับ)

 53. ตอบ Mr.บอย

  กิจการที่จะจดทะเบียนพาณิชย์ได้ ต้องประกอบกิจการซื้อมา-ขายไป ถึงจะจดได้ ถ้าเป็นงานบริการเค้าไม่รับจด งานจดทะเบียนพาณิชย์สามารถจดได้ตามที่ตั้งสำนักงานใหญ่ครับ ตั้งดูว่าสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ไหน

 54. พอดีไม่ค่อยรู้เรื่องการจดทะเบียนพาณิชย์เท่าไหร่ครับ
  คือ…น้องชายภูมิลำเนาอยู่สงขลา ไปทำงานประจำที่ กทม.
  และเขารับ job พิเศษ ซึ่งต้องออกใบกำกับภาษีด้วยควรทำอย่างไรดีครับ
  ขอบคุณมากครับ

 55. รบกวนสอบถามหน่อยครับ

 56. ตอบคุณนลิน

  การยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทางอินเตอร์เน็ต ปกติจะใช้ได้ภายในไม่เกิน 15 วันทำการ ทางสรรพากรจะมี Mail แจ้งกลับมา หรือโทรติดต่อกลับมาครับ

 57. ถ้ายื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ทางเน็ต) จะสามารถใช้ได้ทันทีหรือเปล่าค่ะ

 58. ตอบคุณพันธ์วิภา

  1. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถจดในนามบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล (หจก,บริษัท) ก็ได้ เมื่อจดแล้ว ไม่สามารถโอนเปลี่ยนชื่อกันได้ครับ
  2. ต้องยื่นงบเปล่า (อย่างน้อยก็มีการบันทึกเงินลงทุน ทุนจดทะเบียน ค่าใช้เบื้องต้นอื่นๆ)

 59. พันธ์วิภา says:

  1. ถ้ายังไม่ได้จดทะเบียนบริษัท และจะไปจด Vat ก่อน จะต้องจด Vat เป็นชื่อบุคคล หรือป่าวค่ะ และถ้าต่อไปไปจดทะเบียนบริษัทต้องดำเนินการเปลี่ยนชื่อจด Vat อีกหรือป่าวค่ะ
  2. หากเปิดบริษัทแล้ว หากเริ่มแรกมีแต่รายจ่าย ไม่มีรายได้ จะทำบัญชียังไงค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 60. 1.ไม่ถูกครับ ปกติเงินได้ประเภทอื่น นอกจากเงินเดือนให้ถือเป็นเงินได้ของสามีครับ (ตามกฎหมาย)
  2.น่าจะใช้ยอดเงินตาม Taxable Income

 61. ต่อจากความข้างต้น ขอรบกวน 2 คำตอบครับ
  1.เรื่องลดหย่อนประกันชิวิตภรรยา เมื่อนำเงินได้ ภงด3 ของภรรยา 8200 มากรอกในเงินได้พึงประเมินหน้า 8 ยื่น ภงด90 แบบภรรยามีเงินได้รวมยื่นภาษี โปรแกรมจะเพิ่มการลดหย่อนประกันฯของภรรยาให้เป็น 18200 ผมกรอกถูกต้องหรือไม่ครับ
  2.เงินกองทุนสำรองเลียงชีพ หลังทำงานได้เพียง 1.75 ปี บริษัทฯยกเลิกสวสดิการนี้ ปิดกองทุนและจ่ายเงินกอนสะสมคืนพนักงาน ต้องนำมารวมคิดเป็นรายได้ 40(1) ร่วมกับเงินเดือนหรือไม่ครับ ถ้าต้องในใบใบแจ้งมี 2 ยอด ใช้ตัวเลขไหนครับ ระหว่าง assessable incom หรือ taxable incom

 62. เงินได้อื่นๆของภรรยายกเว้นเงินเดือน ให้ถือเป็นเงินได้ของสามี ยังไงก็ต้องเอาเงินได้ของภรรยามารวม ส่วนเบี้ยประกันกรณีภรรยาไม่มีเงินได้จะหักได้เพียง 10,000 บาท

 63. คำนวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามีมีรายได้และลดหย่อนหลายรายการสูงเต็มเพดาน ส่วนภรรยามีลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตสูง 7 หมื่นกว่ารายการเดียว บังเอิญตรวจพบว่าทั้งปี ภรรยามีรายได้ส่ง ภงด3 เงินได้เพียง 8200 บาท
  อยากทราบว่าควรคิดแบบใดจึงได้คืนมาก และเบี้ยประกันชีวิตของภรรยานำมาลดหย่อนสูงสุดเท่าไร และรายได้ภรรยาเพียงเท่านี้ต้องนำมารวมคำนวนภาษีกับสามีหรือไม่

 64. รบกวนสอบถามหน่อยนะคะ
  ว่าข้อบกพร่องของภาษีมูลค่าเพิ่มมีอะไรบ้าง และก็จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขยังไง

 65. ถ้าทางสรรพากรออกใบรับให้แล้ว (กรณีไปยื่นด้วยตนเอง) สามารถเปิดใบกำกับภาษีได้เลยครับ

 66. ถ้าจดทะเบียนที่ใช้vatแล้ว จะสามารถใช้ได้ทันทีเลยมั้ยครับ

 67. วันนี้ผมไปคุยกับสรรพกรมาอีกที เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าเรื่องเอกสารมันยากนัก ก็จดทางเนตสิ แล้วภายใน 15 วันหลังจากวันยื่นจดทางเนต เค้าจะส่งเจ้าหน้าที่มาดูสถานที่ของเราว่าเราอยู่จริงประกอบกิจการจริงหรือ ไม่ โดยเค้าบอกว่าถ้ายื่นจดทางเนตจะไม่ขอเอกสารอะไรเลย คือผมก็ถามเหตุผลไป เค้าก็บอกว่าความจริงแล้วเค้าแค่ต้องการทราบว่ากิจการเราตั้งอยู่ที่ไหน มีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ เวลาจะไปตรวจสอบติดตามจะได้หาเจอ ถ้ายื่นแบบปกติเค้าจะต้องขอเอกสารเยอะหน่อยเพราะในการอนุมัติเค้าไม่ได้มา ตรวจสอบสถานที่จริงหรือมาตรวจก็จะเป็นการตรวจหลังจากอนุมัติไปแล้ว แต่ถ้าวิธีแบบยื่นทางเนตเค้าจะต้องมาตรวจสอบสถานที่จริงให้เห็นแน่ชัดเค้า ถึงจะอนุมัติ ผมก็เลยพอจะพบทางสว่างแล้วครับ คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหา ถ้าสรุปได้ความยังไงจะมาเล่าให้ฟังอีกทีครับ

 68. ขอบคุณครับคุณเกียรติชัย ผมจะลองไปคุยดูวันนี้่ว่าได้มั้ย แล้วจะมาเล่าบทสรุปให้ฟังครับ ว่าแต่คุณเกียรติชัย ตื่นแต่เช้าจังครับ

 69. เรื่องให้บริษัทเช่าต่อจากคุณเป็นไปได้ครับ แต่ที่ถูกต้องบริษัทควรเป็นผู้เช่าเองไม่ควรเช่าช่วงต่อ

  ส่วนเรื่องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยใช้สัญญาเช่า
  กรณีเจ้าของอาคารเป็นบุคคลธรรมดาให้แนบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่า

  กรณีเจ้าของอาคารเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองนิติบุคคล สำเนาประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมผู้มีอำนาจลงนามของผู้ให้เช่า

 70. รบกวนสอบถามเพิ่มเิติมครับ

  คือเดิมทีห้องนี้ผมก็เช่าอยู่อาศัยอยู่แล้วครับ และก็มีสัญญาการเช่าห้องกับเจ้าของห้องครับ กรณีนี้ผมจะถือว่าผมมีกรรมสิทธิ์ในห้องนี้มั้ยครับ

  -แล้วตอนนี้ผมไปจดทะเบียนบริษัทโดยผมเป็นกรรมการ ผมจะสามารถให้บริษัทผมมาเช่าห้องต่อจากผมได้มั้ยครับ และผมก็บอกว่าผมอนุญาตให้บริษัทของผมมาทำกิจการในห้องนี้ได้ และบริษัทผมก็จะไปจด Vat แล้วก็บอกว่าได้รับอนุญาตจากคนที่มีกรรมสิทธิ์ในห้องให้ประกอบกิจการได้แล้ว อย่างนี้จะได้มั้ยครับ

  คือปัญหาของผมอยู่ตอนนี้อยู่ที่ว่าผมไปจดบริษัทมาโดยไม่ได้บอกเจ้าของห้องเพราะไม่คิดว่าต้องบอก และตอนจดบริษัทเค้าก็ไม่ได้ถาม พอมาเจอกรณีขอจด vat เค้าดันถาม และเจ้าของห้องเองก็ท่าทางจะไม่ให้ทำเพราะเค้ากลัวว่าจะต้องเสียภาษีเพิ่มและก็กลัวโน้นนี่นั่นที่จะอาจจะมีปัญหามาถึงเค้า
  ผมควรทำไงดีครับ ไม่อยากย้ายห้อง

 71. – จดได้ครับ
  – เป็นข้อกำหนดของสรรพากร ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของสถานที่ ถ้าเค้าไม่ยอมก็จดไม่ได้ครับ

 72. คือผมเพิ่งจะไปจดทะเบียน บริษัทจำกัดมาเมือวานครับ และจำเป็นจะต้องจด Vat เพราะลูกค้าที่ผมจะขายสินค้าให้ เค้าต้องการให้ออกใบกำกับภาษีครับ คือผมมีเรื่องสอบถามครับ
  – ผมใช้ห้องเช่าที่เป็นคอนโดแบบห้องเดี่ยว มีทั้งโต๊ะทำงานและเตียงนอนอยู่ด้วยกัน จะสามารถขอจด Vat ได้มั้ยครับ
  – ห้องที่ผมเช่ามีสัญญาเช่าครับ แต่จะไปเอาสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของเจ้าของห้องที่ให้ผมเช่ามาได้ยังไงครับ และถ้าเค้าไม่ให้ผมจะจด Vat ได้มั้ยครับ คือผมไม่ได้แจ้งเจ้าของห้องน่ะครับว่าจะใช้ห้องทำเป็นออฟฟิต คือกิจการผมไม่ได้ต้องใช้พื่นที่มากมายก็สามารถทำธุรกิจได้ครับ
  รบกวนช่วยให้ความเห็นด้วยครับ
  ขอบคุณครับ

 73. ยังไม่เคยได้ยินว่าต้องออกหนังสือรับรองว่าไม่ได้จด VAT ปัจจุบันเว็บสรรพากรสามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ประกอบจด VAT จริงหรือไม่ โดยเข้าไปที่ http://www.rd.go.th/publish/313.0.html

 74. แมริรัตน์ says:

  คืออยากทราบว่า ในกรณีที่ หจก. ของเราไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแต่บริษัทที่เรารับงานต้องการให้เราออกใบรับรองว่าเราไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เราต้องเขียนยังไงค่ะ. ขอบคุณค่ะ

 75. จดได้ครับ ให้ถ่ายรูปไป 2 ใบ ใบหนึ่งถ่ายให้เห็น บ้านเลขที่และป้ายชื่อของหจก. อีกใบหนึ่งถ่ายให้เห็นภาพรวมของอาคารที่ตั้ง หจก.

 76. พัชรินทร์ says:

  กรณีจดทะเบียน หจก. เสร็จเรียบร้อยแล้ว มา 2 เดือน แต่ยังไม่ได้รับงานหรือมีรายได้เข้าค่ะ ตอนนี้ต้องการจัดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อใช้ในการยื่นสอบราคาต่างๆ ของราชการ สงสัยว่าถ้าเราใช้บ้านที่อาศัยอยู่เป็นที่ตั้ง ซึ่งไม่ได้มีลักษณะเป็นออฟฟิศ คือ มีป้ายชื่อ หจก. แต่ไม่ได้ตั้งเป็นสำนักงานที่มีโต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ จะขอจดได้หรือเปล่าคะ เพราะเห็นว่าจะต้องถ่ายภาพไปประกอบการจดทะเบียนด้วย

 77. ตอบคุณพิม
  – วันเริ่มประกอบกิจการในทางภาษีมูลค่าเพิ่มที่สรรพากรระบุไว้คือ วันเริ่มประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ
  – ที่ถามมาว่าถ้าสร้างโรงงานใช้เวลา 1 ปี จด VAT ได้หรือไม่ จดได้ครับ ผมเห็นบางที่ใช้เวลาเกินกว่า 1 ปีก็มี ถ้าไปดูในข้อกำหนดจะเขียนไว้ว่า “เว้นแต่จะมีสัญญา หรือหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า จะดำเนินการก่อสร้างโรงงานหรืออาคารสำนักงานหรือติดตั้งเครื่องจักร หรือมีการกระทำในลักษณะทำนองเดียวกัน ให้มีสิทธิยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ภายในเวลาที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการก่อสร้างโรงงานหรืออาคารสำนักงานหรือติดตั้งเครื่องจักร” อ้างอิง http://www.rd.go.th/publish/3392.0.html

 78. ถามเรื่องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะ
  กรณีเปิดบริษัทใหม่ กำลังสร้างโรงงาน จึงยังไม่มีรายได้ แต่ต้องการจดทะเบียน vat ที่บอกว่า “มีสิทธิจด ภายใน 6 เดือนก่อนวันเริ่มประกอบกิจการขายสินค้าหรือบริการ ” วันก่อนเริ่มประกอบกิจการนี้หมายถึงวันเริ่มต้นมีรายได้ใช่หรือไม่คะ ดังนั้น ถ้าต้องก่อสร้างโรงงานกว่าจะเสร็จ 1 ปี ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าก่อสร้าง 6 เดือนแรก ก็ไม่มีทางขอ vat คืนหรือคะ

 79. ตอบคุณพิมพ์วิไล เนื่องจากอ่านคำถามแล้วไม่เข้าใจนะครับ แต่ผมจะอธิบายในเรื่องของการจดทะเบียนพาณิชย์และการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้นะครับ

  การจดทะเบียนพาณิชย์ปกติจะจดให้เฉพาะธุรกิจซื้อมา-ขายไป ธุรกิจบริการอย่างรับเหมาก่อสร้าง ไม่รับจดครับ แต่ถ้าเป็นการซื้อมาขายไปวัสดุก่อสร้าง สามารถจดได้ครับ

  การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการจดทะเบียนพาณิชย์ เป็นคนละเรื่องกันครับ ผู้ขอจดจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้จะเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปหรือธุรกิจบริการก็สามารถจดได้ครับ

  การจดทะเบียนทั้ง 2 เรื่องนี้ จะจดที่ภูมิลำเนาของผู้ขอ หรือจะจดตามที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ (ที่ตั้งร้าน) ก็ได้ แต่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของสถานที่ก่อนครับ

 80. ถ้าเราจะจดทะเบียนพาณิชย์ในการรับเหมาก่อสร้างโดยมี VAT ด้วย
  คือว่าตอนนี้ไปจดทะเบียนมาแล้วโดยที่ไม่ทราบว่าผิดหรือถูก
  ขั้นตอนคือ
  1. จด vat 7% ก่อนที่จะไปจดทะเบียนรับเหมาก่อสร้าง แต่จด vat 7% สามารถจดได้ที่สำนักงานสรรพากรประจำอำเภอได้ค่ะ ใช้ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
  2. พอจะมาเข้าร่วมประมูลงานกับส่วนราชการก้อไม่ได้เพราะว่าไม่มี
  ใบจดทะเบียนพาณิชย์ เป็นอันว่าขาดคุณสมบัติ
  3. ณ จังหวัดที่จด vat 7% เขาไม่รับจดทะเบียนรับเหมาก่อสร้างแล้ว
  4. แต่ก้อสามารถไปจดทะเบียนพาณิชย์รับเหมาก่อสร้างได้ แต่คนละจังหวัด
  โดยในใบทะเบียนพาณิชย์ที่ตั้งของสำนักงานใหญ๋จะอยู่อีกจังหวัด
  5. ส่วนราชการ หัก ณ ที่จ่ายใช้ที่อยู่ตามบัตรประชาชนยื่นซึ่งไม่ตรงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่
  6.แล้วอย่างนี้จะมีปัญหาอย่างไรบ้างค่ะ และวิธีแก้ไขมีไหมค่ะ มีความผิดไหมถ้าสรรพากรตรวจเจอ

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.