ภาษีหักณ ที่จ่าย ค่าขนส่ง | รับทำเงินเดือน ภาษีหักณ ที่จ่าย ค่าขนส่ง | รับทำเงินเดือน

ภาษีหักณ ที่จ่าย ค่าขนส่ง

สรุป การจ่ายเงินได้ประเภทค่าขนส่ง (ที่ไม่ใช่การขนส่งสาธารณะ) ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 1 % สำหรับข้อกำหนดเป็นดังนี้

ปุจฉา มีหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายสำหรับค่าขนส่งที่ไม่ใช่ค่าโดยสารจากการ ขนส่งสาธารณะอย่างไร

วิสัชนา หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายสำหรับค่าขนส่งที่ไม่ใช่ค่าโดยสารจากการ ขนส่งสาธารณะมีดังนี้

1. ผู้จ่ายเงินได้ที่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้แก่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และนิติบุคคลอื่น ที่มิใช่รัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น

2. เงินได้พึงประเมินที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ได้แก่ เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8)  แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่เป็นค่าขนส่งที่ไม่ใช่ค่าโดยสารสำหรับการขนส่งสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็น การขนส่งในราชอาณาจักรอาณาจักร หรือการขนส่งระหว่างประเทศ อาทิเช่น

(ก) การประกอบกิจการขนส่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ โดยใช้รถยนต์บรรทุกในการขนส่งสินค้าจากบริษัทผู้ว่าจ้าง ณ โรงงานที่ผลิตหรือสถานที่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไปยังสถานที่ของลูกค้า ไม่ว่าบริษัทผู้ว่าจ้างหรือลูกค้าของบริษัทผู้ว่าจ้างเป็นผู้ดำเนินการขน สินค้าขึ้นและขนส่งสินค้าลงจากรถบรรทุกเองหรือไม่ก็ตาม

(ข) การรับจ้างจัดหารถบรรทุกมาขนสินค้าของผู้ว่าจ้าง ไปยังด่านศุลกากรจังหวัดที่ส่งสินค้า ออก และลำเลียงสินค้าจากโกดังพักสินค้าไปขึ้นเรือเล็กที่ผู้ซื้อสินค้าจัดหามา เพื่อรอนำสินค้าผ่านศุลกากร และส่งมอบให้ผู้ซื้อโดยผู้ซื้อจะจัดหาเรือใหญ่มาขนถ่ายสินค้าจากเรือเล็ก ขึ้นเรือใหญ่

(ค) การประกอบการรับขนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือ โดยขนสินค้าจากท่าเรือมาโกดัง และจากโกดัง ไปที่ท่าเรือโดยใช้สายพาน หรือวิธีใช้คนขน หรือใช้รถตัก ไม่ว่าผู้ให้บริการรับจ้างขนส่งดังกล่าว จะได้จดทะเบียนขนส่งหรือไม่ก็ตาม

(ง) การประกอบกิจการขนส่งโดยรถบรรทุก ไม่ว่าจะจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก หรือไม่ และไม่ว่าจะมีรถบรรทุกของตนเอง หรือว่าจ้างรถบรรทุกมาใช้ในการขนส่งสินค้าของลูกค้าเป็นครั้งคราว

(จ) การประกอบกิจการรับ-ส่งเอกสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งด้วยจักรยานยนต์ โดยคำสั่ง ของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีทั้งเรียกใช้ชั่วคราวและประจำเดือน

(ฉ) การขนส่งสมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์จากโรงพิมพ์ไปยังสำนักงานของผู้จัดส่งใน แต่ละภาค หรือเขตพื้นที่ตามที่กำหนดไว้ โดยคิดค่าขนส่งตามน้ำหนักของสมุดโทรศัพท์กรณีหนึ่ง และให้ทำการจัดส่ง สมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ จากโรงพิมพ์ไปให้แก่ผู้ใช้โทรศัพท์ตามบ้านหรือสำนักในภาค หรือเขตต่างๆ โดยคิดค่าจัดส่งตามจำนวนเล่มของสมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์

(ช) การประกอบกิจการขนส่งโดยรถยนต์โดยสารรับจ้างไม่ประจำทางกับกรมการขนส่ง ทางบก ได้ให้บริการขนส่งพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งทุกวันเว้นวันอาทิตย์ ตามวัน เวลา และเส้นทางที่ กำหนดกันไว้แน่นอน โดยคิดค่าจ้างเป็นรายเดือน

(ซ) การประกอบกิจการใช้รถยนต์ตู้วิ่งรับจ้างทั่วไปตามสถานที่ และเส้นทางที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาพนักงานขับรถให้ และคิดค่าบริการในแต่ละครั้งที่ว่าจ้าง และการประกอบกิจการใช้ รถยนต์ตู้รับส่งพนักงานของบริษัทผู้ว่าจ้าง โดยรถยนต์ตู้จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเป็นประจำ มีสถานที่รับส่ง ที่แน่นอน โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าบริการจากผู้ว่าจ้างเป็นรายเดือน

(ฌ)  การให้บริการโดยรถเครนยกตู้สินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

3. ผู้มีเงินได้ที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ผู้จ่ายเงินได้ที่จ่ายเงินได้ พึงประเมินให้แก่ผู้มีเงินได้ดังต่อไปนี้ คำนวณหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งในอัตราร้อยละ 1.0 ของยอดเงินได้

(1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่ บุคคลธรรมดา ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

(2) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิตินิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

(3) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศและประกอบกิจการในประเทศไทย

หมายเหตุ ข้อความในส่วนที่เป็นสีแดงเดิมทีผู้เขียนลงไว้เป็น 3% แต่ผมตรวจสอบและศึกษาดูแล้วเค้าน่าจะลงไว้ผิด ต้องเป็น 1%

อ่านคำถามคำตอบค่าขนส่งเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kiatchai.com/archives/1399

ที่มา..กรุงเทพธุรกิจ

Comments

 1. คุณพู่ says:

  สอบถามค่ะ อยากทราบว่า ถ้าบริษัทขายสินค้า และขนส่งด้วยโดยจ้างบริษัทในเครือเป็นผู้ ขนส่ง และมีหนังสือว่าจ้างกันถูกต้อง ถ้าจะให้ลูกค้าจ่ายเงินมาเป็นก้อนเดียวโดยรวมค่าขนส่งด้วย และสิ้นเดือน จะทำคืนเป็นค่าขนส่งให้บริษัทขนส่ง ไม่ทราบว่าถูกต้องตามหลักสรรพากรหรือเปล่าคะ และตามมาตราที่เท่าไรคะ

 2. ตอบคุณมิน

  ถ้ายื่นเสียภาษีถูกต้อง ก็ไม่มีภาษีย้อนหลังครับ (ไม่ได้จ่ายเงินเดือนในเดือน 11 ก็ถือว่าพนักงานไม่มีเงินได้ในเดือนนั้นครับ)

 3. แล้วอย่างนี้จะมีการเรียกเก็บภาษีย้อนหลังหรือไม่ค่ะ

 4. ตอบคุณมิน

  ไม่มีผลครับ จ่ายเงินเดือนเท่าไหร่ก็เป็นเงินได้เท่านั้น ใ้ห้ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) ให้เค้าตามจำนวนเงินได้ที่จ่ายจริง และภาษีที่หักไว้ (ถ้ามี)

 5. กรณีมีคนต่างด้าว(สัญชาติจีน)เป็นพนักงานและได้มีการจ่ายเงินภาษี ภ.ง.ด1 ตั้งแต่1-10 แต่เดือน 11 เค้ากลับบ้านเลยไม่ได้หักภาษีของเดือน 11 ไว้ก็เลยไม่ได้จ่ายของเดือน 11 พอเค้ากลับมาเดือน 12เราก็หักภาษีจ่ายเฉพาะเดือน 12 เท่านั้น ดั้งนั้นจะมีผลกับการจ่ายภ.ง.91 หรือไม่ (แต่เราจ่ายประกันสังคมเดือน 11ให้อยู่) ของปี 2553

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.