ใบลดหนี้ที่มีข้อความไม่ถูกต้องใช้ลดภาษีซื้อได้หรือไม่ | รับทำเงินเดือน ใบลดหนี้ที่มีข้อความไม่ถูกต้องใช้ลดภาษีซื้อได้หรือไม่ | รับทำเงินเดือน

ใบลดหนี้ที่มีข้อความไม่ถูกต้องใช้ลดภาษีซื้อได้หรือไม่

เกี่ยวกับเรื่องนี้ กรมสรรพากรได้มีหนังสือตอบข้อหารือเลขที่ กค 0706/พ./2067 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2549

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบลดหนี้เนื่องจากการคืนสินค้าตามข้อตกลงทางการค้า ดังนี้

ข้อหารือ :

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมประเภทผลิตอาหารสัตว์ การทำฟาร์มสัตว์เลี้ยงและการแปรรูปเนื้อสัตว์ให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัทฯ ได้ซื้อสินค้ากุ้งแปรรูปแช่แข็งจากบริษัทในเครือซึ่งประกอบด้วยบริษัท ก. จำกัด บริษัท ข. จำกัด และบริษัท ค. จำกัด โดยบริษัทฯ ซื้อสินค้าดังกล่าวเพื่อส่งออกไปขายยังต่างประเทศในนามบริษัทฯ และเนื่องจากการส่งออกสินค้ากุ้งแปรรูปแช่แข็งไปขายในต่างประเทศจะต้องมีเอกสารการรับรองสินค้า Certificate จากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศรับรอง ดังนั้น การซื้อขายสินค้าดังกล่าวระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทในเครือทั้งสาม ได้มีข้อตกลงตามสัญญาซื้อขายระหว่างกันกำหนดว่า หากภายหลังที่ซื้อขายสินค้าดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ไม่สามารถส่งสินค้าออกไปขายในต่างประเทศได้ เนื่องจากยังมิได้รับหนังสือรับรองสินค้าในนามบริษัทฯ บริษัทในเครือทั้งสามจะรับคืนสินค้าดังกล่าว และดำเนินการส่งออกสินค้าเอง เนื่องจากบริษัทในเครือทั้งสามมีเอกสารหนังสือรับรองในการส่งออกสินค้าไปขายในต่างประเทศ บริษัทฯ จึงขอทราบว่า

1. กรณีบริษัทฯ ซื้อสินค้ามาจากบริษัทในเครือทั้งสาม และได้คืนสินค้าให้แก่บริษัทในเครือทั้งสามตามข้อตกลงในสัญญาดังกล่าว บริษัทในเครือทั้งสามมีสิทธิออกใบลดหนี้ ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่

2. กรณีบริษัทในเครือทั้งสามมีสิทธิออกใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร แต่ได้ระบุถึงสาเหตุในการออกใบลดหนี้ผิดพลาด เป็นลดหนี้เนื่องจากสินค้าขาดจำนวนแทนที่จะเป็นการคืนสินค้าตามข้อตกลงทางการค้า การออกใบลดหนี้ดังกล่าวจะมีผลในทางภาษีอย่างไรหรือไม่

แนววินิจฉัย:

1. กรณีบริษัทในเครือทั้งสาม ได้รับสินค้าคืนจากบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้าเพื่อส่งออก เนื่องจากบริษัทฯ ผู้ซื้อสินค้าไม่สามารถส่งออกสินค้าได้ และได้คืนสินค้าให้แก่บริษัทในเครือทั้งสามตามข้อตกลงในการซื้อขายสินค้า การคืนสินค้าดังกล่าวจึงเป็นการคืนสินค้าตามข้อตกลงทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการจดทะเบียนด้วยกัน ซึ่งเป็นสาเหตุในการออกใบลดหนี้ได้ ตามมาตรา 82/10 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2(3) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 82) เรื่อง กำหนดเหตุอื่นตามมาตรา 82/10 (1) (2) (3) และ (4) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2542 ดังนั้น บริษัทในเครือทั้งสามจึงมีสิทธิออกใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร ได้

2. กรณีบริษัทในเครือทั้งสาม ได้ออกใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร โดยระบุสาเหตุในการออกใบลดหนี้ว่า "ลดหนี้เนื่องจากสินค้าขาดจำนวน" แต่สาเหตุในการออกใบลดหนี้ของบริษัทในเครือทั้งสาม เนื่องมาจากมีการคืนสินค้าตามข้อตกลงทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการจดทะเบียนด้วยกัน จึงเป็นกรณีที่บริษัทในเครือทั้งสามออกใบลดหนี้โดยมีรายการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญไม่ครบถ้วนตามมาตรา 86/10(5) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ใบลดหนี้ดังกล่าวยังคงเป็นใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งถือเป็นใบกำกับภาษีตามมาตรา 77/1(22) และมาตรา 86/10 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร และเนื่องจากบริษัทในเครือทั้งสาม ได้ออกใบลดหนี้โดยมีรายการที่เป็นสาระสำคัญไม่ครบถ้วนจึงต้องรับผิดทางอาญาตามมาตรา 90(12) แห่งประมวลรัษฎากร ต่อมาเมื่อบริษัทในเครือทั้งสามนำภาษีขายที่ลดลงตามใบลดหนี้ที่มีรายการไม่ครบถ้วนดังกล่าวมาหักออกจากภาษีขายในเดือนที่ออกใบลดหนี้ตามมาตรา 82/10 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร มีผลทำให้บริษัทฯ ผู้ซื้อสินค้ามีสิทธินำภาษีมูลค่าเพิ่มตามใบลดหนี้ดังกล่าวมาหักออกจากภาษีซื้อในเดือนที่ได้รับใบลดหนี้ ตามมาตรา 82/10 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร

เลขตู้ : 69/33971

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.