ประเด็นถามตอบเกี่ยวกับงานจดทะเบียนพาณิชย์ | รับทำเงินเดือน ประเด็นถามตอบเกี่ยวกับงานจดทะเบียนพาณิชย์ | รับทำเงินเดือน

ประเด็นถามตอบเกี่ยวกับงานจดทะเบียนพาณิชย์

เพื่อทำความเข้าใจกับเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ ธุรกิจแบบไหนจดทะเบียนพาณิชย์ได้ แบบไหนจดไม่ได้ ปัญหาที่พบในการจดทะเบียนพาณิชย์ โดยนำประเด็นสำคัญๆ ที่พบบ่อยๆ มาอธิบายถามตอบไว้

ที่ คำถาม คำตอบ
1. กรณีจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตัวเจ้าของ ต้องทำอย่างไรบ้าง และใช้หลักฐานอะไรบ้าง และกรณีเจ้าของทะเบียนพาณิชย์เดิมตาย หากจะจดเปลี่ยนแปลงตัวเจ้าของต้องทำอย่างไร

 

กรณีการเปลี่ยนตัวผู้ประกอบพาณิชยกิจ ไม่ว่าจะเป็นการโอนกิจการให้แก่กัน หรือได้รับมรดก ไม่สามารถดำเนินการโดยการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการได้ เนื่องจากเป็นกิจการเฉพาะตัวบุคคลซึ่งบุคคลผู้รับโอนก็ ไม่อาจนับช่วงเวลาที่ผู้โอนได้ดำเนินกิจการมาก่อนได้ ในกรณีเช่นนี้ จึงต้องดำเนินการ ดังนี้

1. ผู้โอนหรือทายาท ยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ระบุเหตุผลที่เลิกในแบบ ทพ. ข้อ 14 ว่า โดยเหตุโอนพาณิชยกิจให้กับนาย……….ผู้รับโอน

2. ผู้รับโอน ยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ให้กรอกข้อความข้อ 9 รับโอนพาณิชยกิจนี้จาก ให้ระบุชื่อผู้ให้โอนและที่อยู่ สาเหตุที่โอนให้ระบุ เลิกประกอบพาณิชยกิจ

ทั้งสองกรณี ให้ดำเนินการในวันเดียวกัน โดยให้ออกเลขคำขอจดเลิกพาณิชยกิจ และดำเนินการรับจดทะเบียนเลิกให้แล้วเสร็จก่อน จากนั้นจึงออกเลขคำขอจดทะเบียนตั้งใหม่อีกคำขอหนึ่งและดำเนินการตามขึ้นตอน

กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้อง ไม่สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเอง เช่น ตาย วิกลจริต สาบสูญ ให้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย เช่น สามีภรรยา บิดา มารดา หรือ บุตคก็ยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกแทนได้ โดยลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนเลิก พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน เช่น ใบมรณบัตร คำสั่งศาล หรือ หนังสือยืนยันชี้แจงทายาทว่าเป็นทายาทโดยธรรมของผู้ถึงแก่กรรม โดยไม่มีทายาทผู้หนึ่งผู้ใดยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอตั้งเป็นผู้จัดการมรดก

2 ประกอบกิจการรับซัก อบรีด จดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่ ถ้าจดไม่ได้ แต่พนักงานเจ้าหน้าที่ของ อบต.รับจดทะเบียนไปแล้วจะทำอย่างไร การรับซัก อบ รีด ไม่สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ เนื่องจาก ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 11 เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ไม่ได้กำหนดให้ เป็นพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียน

หาก อบต.รับจดทะเบียนพาณิชย์ไปแล้ว ขอให้แจ้งผู้ประกอบพาณิชยกิจมาจดทะเบียนเลิก

3 ถ้าใบทะเบียนทะเบียนพาณิชย์หาย แล้วต้องการยกเลิกต้องทำอย่างไร ต้องแจ้งความหายก่อนหรือไม่ แล้วต้องออกใบแทนให้ก่อนยกเลิกหรือไม่ 1. ให้นายทะเบียนพาณิชย์ต้องดำเนินการสืบค้นแฟ้มทะเบียนหรือต้นขั้วใบทะเบียนพาณิชย์ เพื่อเป็นหลักฐานว่าได้จดทะเบียนพาณิชย์ไว้ และบันทึกถ้อยคำของผู้ประกอบพาณิชย์ในคำร้องไว้เป็นหลักฐาน และไม่ต้องแนบใบแจ้งความ แต่ให้นายทะเบียนบันทึกถ้อยคำไว้ในคำร้องไว้เป็นหลักฐาน เนื่องจากนายทะเบียนพาณิชย์เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถรับแจ้งกรณีใบทะเบียนพาณิชย์หายได้

2. ดำเนินการพิจารณาจดทะเบียนเลิก โดยไม่ต้องออกใบแทน

4 กรณีจดทะเบียนพาณิชย์ผิดประเภท คือ ไม่ใช่พาณิชยกิจตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 11 จะดำเนินการอย่างไร เช่น ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สักแล้วขาย ผลิตวงบ่อ เสาซีเมนต์ แล้วขาย มีในรายการรหัสธุรกิจ แต่ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 11 ไม่มี

 

การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สักแล้วขาย การผลิตวงบ่อ เสาซีเมนต์แล้วขาย ถือว่าเป็นพาณิชยกิจตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 11 ข้อ 4 (4) การประกอบหัตถกรรมหรือการอุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียว หรือหลายอย่างก็ตาม และขายสินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป จึงสามารถรับจดทะเบียนพาณิชย์ได้

สำหรับกรณีได้จดทะเบียนพาณิชย์ไปแล้ว ต่อมาทราบว่าเป็นพาณิชยกิจที่ไม่สามารถรับจดทะเบียนได้ ขอให้แจ้งผู้ประกอบพาณิชยกิจ ให้มาจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ เพื่อตัดข้อความนั้นออก หรือ จดทะเบียนเลิก แล้วแต่กรณี

5 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับจ้างทั่วไป สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่ เพราะของเก่าที่รับถ่ายโอนมา สามารถจดได้ แต่ได้ปรึกษากับจังหวัดแล้ว บอกว่าไม่สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ จะทำอย่างไร ถ้ามีผู้มาขอจด และจะทำอย่างไรกับของเก่าที่รับจดทะเบียนพาณิชย์ไปแล้ว ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับจ้างทั่วไป ไม่สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ เนื่องจาก ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 11 เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ไม่ได้กำหนดให้ การรับเหมาก่อสร้าง รับจ้างทั่วไป เป็นพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียน จึงยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน

กรณีที่รับจดทะเบียนไปแล้ว ขอให้ติดต่อผู้ประกอบพาณิชยกิจมาจดทะเบียนเลิก

6 การจดทะเบียนพาณิชย์ ประเภทพาณิชยกิจที่ขอจดเป็นการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิดและขายวัสดุก่อสร้าง อบต.จะรับจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่ เฉพาะการขายวัสดุก่อสร้างสามารถรับจดทะเบียนพาณิชย์ได้ แต่การรับเหมาก่อสร้างเป็นการรับจ้างทำของไม่สามารถรับจดทะเบียนพาณิชย์ได้ เนื่องจาก ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 11 ไม่ได้กำหนดให้ต้องจดทะเบียน และจะจดทะเบียนในลักษณะเป็นพาณิชยกิจพ่วง คือ ขายสัสดุก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้างไม่ได้
7 ผู้ประกอบธุรกิจการค้าที่อยู่ในข่ายต้องจดทะเบียนพาณิชย์ แต่ไม่มาจดทะเบียนพาณิชย์ จะดำเนินการอย่างไร เช่น ร้านขายของชำเล็ก ๆ

 

ผู้ประกอบพาณิชยกิจมีหน้าที่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ หากไม่ยื่นคำขอจดทะเบียนภายในกำหนดเวลา ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาืท และปรับอีกไม่เกินวันละ 100 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติตามกฎหมาย
8 ใบร้านค้าลิขสิทธิ์ ที่ได้รับจาก อบจ. ต้องนำไปใช้ประกอบอะไรหรือให้ใคร – ใบร้านค้าลิขสิทธิ์ จะออกให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์ที่มีพาณิชยกิจตามข้อ 5 (1) การขายหรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง คู่กับแบบ พค. 0403 ใบทะเบียนพาณิชย์

– สามารถขอเบิกโดยตรงได้ที่ สำนักงานป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญากรมทรัพย์สินทางปัญญา

เลขที่ 44/100 ถนน นนทบุรี 1 ต. บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี 11000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 4701

9 เลขคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องเรียงจาก จัดตั้งใหม่ เปลี่ยนแปลง เลิก เรียงเลขคำขอตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลังต่อไปเรื่อยๆ ใช่หรือไม่ ใช่ เลขคำขอให้รันตามการจดทะเบียนก่อนหน้านี้ เช่น คำขอตั้งเป็น 1902454000001 ถ้ามีคำขอเลิกก็ใช้เลขคำขอ เป็น 1902454000002 เป็นลำดับต่อไปเรื่อย ๆ เมื่อถึงสิ้นเดือน ให้ทำการคัดแยกรายละเอียดคำขอแต่ละประเภทกรอกในตารางรายงานประจำเดือน ตั้งใหม่ เปลี่ยนแปลง และเลิก
10 โรงสีข้าวขนาดเล็ก ที่มีอยู่ตามหมู่บ้าน ต้องบังคับให้จดทะเบียนพาณิชย์ทุกโรงหรือไม่ หากจดจะเป็นการเพิ่มภาระภาษีหรือไม่ เพราะเจ้าของกิจการต้องชำระภาษีป้ายที่เกิดจากากรจดทะเบียน 200 บาท ภาษีโรงเรือน 250 บาท ค่าใบอนุญาตกิจการอันตราย 50 บาท ภาษีเงินได้ของสรรพากร 600 บาท แต่รายรับเกิดจากการบริการสีข้าววันละ 100-200 บาท การทำโรงสีข้าว เป็นพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 11 ข้อ 4 (1)
11 จดทะเบียนพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว จะบังคับให้ผู้ประกอบการขึ้นป้ายร้านหรือไม่ ถ้าไม่ขึ้นป้ายจะดำเนินการอย่างไร ผู้ประกอบพาณิชยกิจ เมื่อจดทะเบียนพาณิชย์แล้ว มีหน้าที่ต้องแสดงใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ ณ สำนักงานในที่เปิดเผย และต้องจัดให้มีป้ายชื่อไว้ที่หน้าสำนักงานใหญ่และสาขาให้เขียนเป็นอักษรไทยอ่านได้ง่ายและชัดเจน จะมีอักษรต่างประเทศไว้ด้วยก็ได้ หากผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่ปฏิบัติตามที่กล่าวมาข้างต้น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 20 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติตามกฎหมาย
12 ถ้าเปิดร้านขายของชำ จำหน่ายอาหาร จำหน่ายเหล้า บุหรี่ด้วย จะกรอกรหัสธุรกิจอย่างไร (กิจการเดียวแต่ครอบคลุมหลายรหัสธุรกิจ) – การขายของชำ รหัสธุรกิจ คือ 52114

– การขายอาหาร รหัสธุรกิจ คือ 55202

– การขายเหล้า รหัสธุรกิจ คือ 52205

– การขายบุหรี่ รหัสธุรกิจ คือ 52206

กรณีจดทะเบียนเพียงร้านค้าเดียว แต่มีชนิดแห่งพาณิชยกิจหลายประเภท ในคำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) ข้อ 3 ต้องกรอกทีละรายการ เนื่องจากมีรหัสธุรกิจไม่เหมือนกัน แต่ในรายงานประจำเดือนที่ต้องรายงานภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ให้กรอกรหัสธุรกิจเพียง 1 อย่าง โดยเลือกพาณิชยกิจที่เป็นรายได้หลัก ๆ

13 การขอเปลี่ยนแปลงเจ้าของกิจการ (บุคคลธรรมดา) เลขทะเบียนพาณิชย์จะใช้เลขเดิม หรือแก้ใหม่เป็นเลขบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการใหม่ ให้ดูแนวคำตอบจากข้อที่ 1
14 การขอจดทะเบียนชนิดแห่งพาณิชยกิจตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 11 ข้อ 5 (8) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต ต้องออกใบทะเบียนพาณิชย์สีแดง หรือไม่ และหากมีพาณิชยกิจ จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ด้วย ต้องจดแยกหรือไม่ กรณีนี้ ไม่ต้องออกใบทะเบียนพาณิชย์สีแดง (เดิมใบทะเบียนพาณิชย์สีแดง จะออกให้แก่ผู้ประกอบพาณิชยกิจ จำพวก การขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเคยมีบันทึกที่ พณ 0812.01/172 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 ชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานทะเบียนพาณิชย์ กำหนดให้ใช้แบบ พค. 0403 แบบลายน้ำสีม่วงทุกพาณิชยกิจ

15 การขอจดทะเบียนพาณิชย์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 11 ข้อ 5 (9) การให้บริการฟังเพลง และร้องเพลงโดยคาราโอเกะ (แต่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มาเป็นคาราโอเกะ) ต้องออกใบทะเบียนสีแดง หรือไม่ และหากผู้ประกอบพาณิชยกิจ ขายอาหาร สุรา เบียร์ ด้วย จะต้องจดแยกหรือไม่ หากประกอบกิจการร้านอาหาร และมีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียง1 เครื่องไว้ให้บริการแขกสับเปลี่ยนกันขึ้นไปร้องเพลง สามารถระบุชนิดพาณิชยกิจ เป็น “จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มพ่วงกับ การให้บริการฟังเพลง และร้องเพลงโดยคาราโอเกะ” ได้ แต่หากร้านอาหารแห่งนั้น มีการแบ่งแยกเป็นห้องย่อย ๆ เอกเทศ และแต่ละห้องมีเครื่องคาราโอเกะไว้บริการ กรณีเช่นนี้ต้องระบุชนิดแห่งพาณิชยกิจ เป็น “จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม การให้บริการฟังเพลง และร้องเพลงโดยคาราโอเกะ”
16 ขอจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญ จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้าง จะสามารถรับจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่ เพราะรับเหมาก่อสร้างเป็นบริการใช่หรือไม่ ให้ดูแนวคำตอบจากข้อ 6
17 การโอนแฟ้มทะเบียนพาณิชย์ ต้องออกใบทะเบียนพาณิชย์ที่ขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหม่ เรีบบร้อยไปพร้อมกันหรือไม่ กรณีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการที่ตั้งสำนักงานใหญ่ โดยย้ายไปอยู่ในท้องที่อื่นนอกเขตอำนาจ ให้นายทะเบียน

1) ดำเนินการตรวจพิจารณารับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ รวมทั้งออกใบทะเบียนพาณิชย์ฉบับใหม่ให้กับผู้ขอจดทะเบียน

2) รวมรวบคำขอจดทะเบียนและแฟ้มทะเบียนรายดังกล่าวไปยังเทศบาล/อบต.ที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้นย้ายไป

3) สำหรับเทศบาล/อบต. ที่ได้รับโอนแฟ้มทะเบียน เมื่อได้รับแฟ้มทะเบียนแล้ว ให้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ประกอบพาณิชยกิจตามที่ตั้งใหม่ ว่าหากผู้ประกอบพาณิชยกิจจะยื่นจดทะเบียนหรือขอตรวจหรือคัดสำเนาเอกสารก็ให้ติดต่อที่เทศบาล/อบต.ที่รับโอนแฟ้ม

18 วิสาหกิจชุมชน มายื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์สามารถจดให้ได้หรือไม่ วิสาหกิจชุม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ที่ได้จดทะเบียนกับสำนักงานเกษตรจังหวัด หากมีการประกอบพาณิชยกิจตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 11 มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ด้วย
19 ห้างหุ้นส่วนสามัญ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีความแตกต่างกันอย่างไร อบต.สามารถรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดได้หรือไม่

 

ลักษณะของห้างหุ้นส่วน คือ การที่มีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ตกลงใจที่จะเข้าร่วมลงทุนเพื่อกระทำกิจการร่วมกันด้วยประสงค์จะแบ่งปันกำไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ทำนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แบ่งห้างหุ้นส่วนออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. ห้างหุ้นส่วนสามัญ
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด

 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ ห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งมีผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกเดียว โดยผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้สินทั้งปวงของห้างหุ้นส่วนไม่จำกัดจำนวน ห้างหุ้นส่วนสามัญ จะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ ดังนั้นห้างหุ้นส่วนสามัญจึงแยกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิได้จดทะเบียน ซึ่งไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
2. ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ซึ่งมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายและมีชื่อเรียกโดยเฉพาะว่า “ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล”
โครงสร้างห้างหุ้นส่วนสามัญ
1. มีผู้เป็นหุ้นส่วนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
2. มีผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกเดียว คือ หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบ โดยผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันในบรรดาหนี้สินทั้งปวง ของห้างหุ้นส่วนไม่จำกัดจำนวน
3. ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนเข้าเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้
4. จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่ก็ได้ ถ้าจดทะเบียนเรียกว่า “ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล”
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คือ ห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งมีผู้เป็นหุ้นส่วน 2 จำพวก ดังนี้คือ
1. หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด ได้แก่ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคน ซึ่งรับผิดจำกัดเพียงจำนวนเงินที่ตนรับว่าจะลงทุนในห้างหุ้นส่วนเท่านั้น
2. หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด ได้แก่ หุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งรับผิดในบรรดาหนี้สินทั้งปวงของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวน
โครงสร้างห้างหุ้นส่วนจำกัด
1. มีผู้เป็นหุ้นส่วนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนมี 2 จำพวก คือ
2.1 หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบ รับผิดเฉพาะจำนวนเงินที่รับว่าจะลงหุ้นในห้างหุ้นส่วน
2.2 หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด รับผิดชอบในบรรดาหนี้ของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวน
3. ผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดเท่านั้นเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
4. ต้องจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

– เทศบาล/อบต. สามารถรับจดทะเบียนพาณิชย์ประเภท ห้างหุ้นส่วนสามัญ (ไม่มีสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย) เท่านั้น หากผู้ประกอบการต้องการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (มีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย) และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จะต้องมาจดทะเบียนที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพียงแห่งเดียว

20 ตามปกติการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน อบต. และเทศบาล ไม่ได้สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ให้ได้ ใช่หรือไม่ ให้ดูแนวคำตอบจากข้อ 19
21 กรณีที่มีผู้ประกอบพาณิชยกิจมาขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ จะออกเลขทะเบียนพาณิชย์ให้อย่างไร -ได้มีหนังสือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลำปาง ด่วน ที่ พณ 0812/ลป/1775 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2553 จัดส่งเลขทะเบียนพาณิชย์สำหรับผู้ประกอบพาณิชยกิจที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือนิติบุคคลที่มิได้จดทะเบียนนในประเทศ ปี พ.ศ. 2554 ไปยังเทศบาล/อบต.ทุกแห่งแล้ว

– หรือสามารถ ดาวน์โหลดเลขทะเบียนพาณิชย์สำหรับผู้ประกอบพาณิชย์เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือห้างหุ้นส่วนสามัญหรือนิติบุคคลที่มิได้จดทะเบียนในประเทศไทย ได้จาก Banner ถ่ายโอนงานทะเบียนพาณิชย์จากเว็บไซต์ www.dbd.go.th ก็ได้

22 ใบทะเบียนพาณิชย์เดิม พิมพ์ชื่อเจ้าของกิจการผิด แต่ได้ตรวจดูคำขอจดทะเบียนพาณิชย์เดิมแล้ว ข้อมูลถูกต้องทุกอย่าง จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร และต้องเก็บค่าธรรมเนียมหรือไม่ แล้วการรายงานข้อมูลประจำเดือน ต้องทำอย่างไร กรณีที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจ กรอกชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจใน แบบ ทพ. ถูกต้องแล้ว แต่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้พิมพ์ชื่อในแบบ พค.0403 ผิด สามารถแก้ไขโดยให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ยื่นคำร้อง โดยให้ชี้แจงเหตุผล และให้ออกใบทะเบียนพาณิชย์ใบใหม่ และนำใบทะเบียนพาณิชย์ใบเดิมที่พิมพ์ชื่อผิดแนบกับคำร้องด้วย โดยยกเว้นไม่ต้องเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง และไม่ต้องกรอกในแบบรายงานจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) ประจำเดือน
23 กรณีที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจ มายื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงรายการ เช่น ชื่อตัว ชื่อสกุล คำนำหน้านาม ซึ่งไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม จะต้องนำข้อมูลมากรอกตารางรายงานจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงในรายงานประจำเดือนด้วยหรือไม่ ไม่ต้องกรอกในข้อมูลในแบบรายงานจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) ประจำเดือน
24 อบจ. จะทำโปรแกรมออนไลน์ เพื่อให้ อปท. บันทึกข้อมูลหรือไม่ เมื่อมีการจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ เปลี่ยนแปลง เลิก โดยที่สามารถดึงข้อมูลเป็นรายงานออกมาได้เลยหรือไม่ ขณะนี้ยังไม่มีการออกแบบระบบเพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ เปลี่ยนแปลง และเลิก เป็นระบบออนไลน์

 

25 ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ขายต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ตั้งอยู่บริเวณสวนข้างทาง ไม่มีเลขที่บ้าน ไฟฟ้าที่ใช้ก็ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าตามการเกษตร จะใช้เลขที่ตั้งสำนักงาน อย่างไร กรณีนี้ หากมีการสร้างเรือนเพาะชำและขายเป็นประจำ สามารถมาจดทะเบียนพาณิชย์ได้ และวาดแผนที่ และระบุสถานที่ใกล้เคียงให้ชัดเจน
26 เอกสารที่ อบจ. ถ่ายโอนให้ ทะเบียนประวัติร้านค้าบางแห่งมีเอกสารไม่ครบ มีแค่สำเนาบัตรประชาชน กับสำเนาทะเบียนบ้าน จะมีผลอะไรหรือไม่ (เช่น ไม่มีสัญญาเช่าหรือ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่) – ตามแนวทางปฏิบัติเดิมก่อนโอนงานจดทะเบียนพาณิชย์ให้เทศบาล/อบต. เอกสารที่ใช้แนบประกอบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ) ใช้เฉพาะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

– ต่อมากรมฯพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการับโอนภารกิจงานจดทะเบียนพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) ได้กำหนดเอกสารแนบแบบ คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) เพิ่มเติมจำนวนหลายรายการ (สามารถดูรายละเอียดเอกสารที่ต้องแนบแนบคำขอแต่ละรายการได้จากไฟล์ Powerpoint ประกอบการประชุมชี้แจงวันที่ 9 พ.ค. 2554 จัด ณ อบจ. ลำปาง) ดังนั้น เมื่อเทศบาล/อบต. พิจารณาคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ จึงต้องให้แนบเอกสารไปตามนั้น

Comments

 1. ตอบคุณส้มจีน
  ตอนไปจดทะเบียน สามารถให้เจ้าหน้าที่่ค้นหาและตรวจสอบให้ได้ครับ ถ้าไม่มีให้เลือกก็ลงเป็นอื่นๆ ได้

 2. ขายวัสดุการเกษตร และวัสดุงานบ้านงานครัว แต่ไม่มีรายการพาณิชกิจให้เลือก
  เราต้องเลือกรายการใดคะ เลขพาริชกิจเท่าไร

 3. กิจการเปิดมาแล้ว 20 ปี
  หากโอนกิจการให้ลูกสาว เมื่อลูกสาวเป็นผู้รับโอน ทะเบียนพาณิชย์จะเริ่มจดนับเป็นจำนวน 1 วัน หรือ 20ปี คะ ??

 4. ตอบคุณปณิดา

  เมื่อก่อนการจดทะเบียนพาณิชย์จดที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบันได้โอนย้ายไปให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วครับ ซึ่งก็หมายถึงเทศบาล หรือตำบลที่สำนักงานตั้งอยู่

 5. วิสาหกิจชุมชน ที่มีการประกอบกิจการทางพาณิชย์ จำเป็นต้องไปจดทะเบียนพาณิชย์ที่ใดค่ะ
  ได้โทรไปสอบถามทาง สนงพัฒนาธุรกิจ แล้ว แต่เค้าบอกว่าจดให้ไม่ได้ เนื่องจากมีการจดทะเบียนพาณิชย์แค่ 2 ประเภทคือ 1.บริษัท / หจก.
  2. บุคคลธรรมดา จึงได้สอบถามไปทางสรรพกรพื้นที่ ได้รับแจ้งว่าสามารถจดขอทะเบียนการค้า ได้ที่เทศบาล หรือตำบลที่มีที่ตั้ง

  ไม่ทราบว่าตกลงต้องดำเนินการอย่างไรค่ะ พอจะทราบหรือไม่ เนื่องจากว่าต้องใช้ทะเบียนการค้าในการจดทะเบียนขอขายเมล็ดพันธุ์พืชด้วย

  ขอบคุณค่ะ

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.