การหักลดหย่อนค่าซ่อมบ้านและค่าซ่อมรถที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม | รับทำเงินเดือน การหักลดหย่อนค่าซ่อมบ้านและค่าซ่อมรถที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม | รับทำเงินเดือน

การหักลดหย่อนค่าซ่อมบ้านและค่าซ่อมรถที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม

คำชี้แจง

การหักลดหย่อนค่าซ่อมบ้านและค่าซ่อมรถที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555
เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือ
และฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กรณีการหักลดหย่อนค่าซ่อมบ้านและค่าซ่อมรถ และขณะนี้ร่างกฎหมาย
ตามมาตรการภาษีดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรมสรรพากรจึงขอชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการภาษีดังกล่าว ดังนี้

กรณีค่าซ่อมบ้าน
๑. ยกเว้นเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ที่
ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่เป็นอาคาร หรือที่อยู่ในเขตอาคาร หรือห้องชุดในอาคารชุด หรือทรัพย์สินที่มี
การประกอบติดตั้งติดกับตัวอาคารหรือในเขตอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุด แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน
100,000 บาท
ตัวอย่างเช่น
     (๑) ค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร เช่น ค่าสี
ทาบ้าน ห้องชุดในอาคารชุด หรือตึกแถว ค่ากระเบื้อง ค่าฝ้าเพดาน ค่าหลังคา ค่าอิฐ ค่าปูน ที่ใช้ในการซ่อมแซม
และค่าแรงในการซ่อมแซม
     (๒) ค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่มีการประกอบติดตั้งติดกับ
ตัวอาคารหรือห้องชุด เช่น ค่าซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ built-in
     (๓) ค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่มีการประกอบติดตั้งติดอยู่ใน
เขตอาคาร เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมรั้ว ประตูรั้ว กำแพง โรงรถ สระว่ายน้ำ บ่อเลี้ยงปลา รวมทั้งค่าแรง
๒. การยกเว้นภาษีตาม ๑. ให้คำ นวณหักเสมือนเป็นค่าลดหย่อน โดยกรอกในแบบ
ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ในส่วนของ “รายการลดหย่อนและยกเว้นหลังหักค่าใช้จ่าย” ใน “ข้อ ๑๒. อื่นๆ”
๓. ต้องเป็นการซ่อมแซมทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และอยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ที่เกิด
อุทกภัย
๔. กรณีผู้มีเงินได้จ่ายค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่ได้รับความ
เสียหายจากเหตุอุทกภัยจำนวนหนึ่งแห่ง หรือเกินกว่าหนึ่งแห่ง ให้ได้รับสิทธิหักลดหย่อนภาษีสำหรับค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สินนั้นทุกแห่งตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันแล้วไม่เกิน 100,000 บาท
๕. เอกสารหลักฐาน
     (๑) ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานที่แสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือห้องชุดใน
อาคารชุดที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย หรือหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้เช่าอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุดที่ได้รับ
ความเสียหายจากเหตุอุทกภัย หรือหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุดที่ได้รับ
ความเสียหายจากเหตุอุทกภัยนั้นเป็นที่อยู่อาศัยหรือใช้ประกอบกิจการหรือใช้ประโยชน์อื่น
     (๒) ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานเอกสารการจ่ายเงินค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ซ่อมแซมทรัพย์สินที่แสดงตัวผู้รับเงินและผู้จ่ายเงิน วัน เดือน ปี ที่จ่าย รายการที่จ่าย จำนวนเงินที่จ่าย และลายมือชื่อ
ของผู้รับเงิน
๖. ผู้มีเงินได้ต้องใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในปีที่ได้จ่ายค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ซ่อมแซม โดยให้ใช้สิทธิได้ในปีภาษี 2554 และปีภาษี 2555 และหากผู้มีเงินได้จ่ายเงินค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สินดังกล่าว ทั้งสองปีภาษี ให้ได้รับลดหย่อนภาษีตามที่ได้จ่ายจริงในแต่ละปีภาษี
แต่รวมกันสองปีภาษีแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท

กรณีค่าซ่อมรถ
๑. ยกเว้นเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถที่ได้รับความ
เสียหายจากน้ำท่วม แต่รวมกันทั้งหมดแล้ว ไม่เกิน 30,000 บาท
ตัวอย่างเช่น ค่าซ่อมแซมสีรถ เบาะรถ ล้อรถ ระบบแอร์ในรถ หรืออุปกรณ์ที่ติดกับตัวรถซึ่ง
เสียหายจากการถูกน้ำท่วม
๒. การยกเว้นภาษีตาม ๑. ให้คำ นวณหักเสมือนเป็นค่าลดหย่อน โดยกรอกในแบบ
ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ในส่วนของ “รายการลดหย่อนและยกเว้นหลังหักค่าใช้จ่าย” ใน “ข้อ ๑๒. อื่นๆ”
๓. ต้องเป็นการซ่อมแซมรถที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นเจ้าของรถต้องอยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการ
ประกาศให้เป็นพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย
๔. กรณีผู้มีเงินได้จ่ายค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถที่ได้รับความเสียหาย
จากเหตุอุทกภัย จำนวนหนึ่งคันหรือเกินกว่าหนึ่งคัน ให้ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับค่าซ่อมแซมรถทุกคันตาม
จำนวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันแล้วไม่เกิน 30,000 บาท
๕. เอกสารหลักฐาน
     (๑) ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานที่แสดงความเป็นเจ้าของรถหรือหลักฐานแสดงการ
เช่าซื้อรถ ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและมีการจ่ายค่าซ่อมแซมรถนั้น
     (๒) ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานเอกสารการจ่ายเงินค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ซ่อมแซมรถที่แสดงตัวผู้รับเงินและผู้จ่ายเงิน วัน เดือน ปี ที่จ่าย รายการที่จ่าย จำนวนเงินที่จ่าย และลายมือชื่อของ
ผู้รับเงิน
๖. ผู้มีเงินได้ต้องใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในปีที่ได้จ่ายค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ซ่อมแซมรถ โดยให้ใช้สิทธิได้ในปีภาษี 2554 และปีภาษี 2555 และหากผู้มีเงินได้จ่ายเงินค่าซ่อมแซมหรือ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถดังกล่าวทั้งสองปีภาษี ให้ได้รับลดหย่อนภาษีตามที่ได้จ่ายจริงในแต่ละปีภาษี
แต่รวมกันสองปีภาษีแล้วต้องไม่เกิน 30,000 บาท
——————————————-

Comments

  1. ตอบคุณ Porn

    ไม่ได้ครับ แต่ถ้ายื่นภาษีร่วมกัน ก็จะนำมาหักได้ครับ

  2. ค่าซ่อมรถ ถ้าชื่อเป็นของ สามี แต่ภรรยานำไปหักลดหย่อนได้มั้ย ช่วยตอบที

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.