จ่ายค่าน้ำมันรถให้พนักงาน | รับทำเงินเดือน จ่ายค่าน้ำมันรถให้พนักงาน | รับทำเงินเดือน

จ่ายค่าน้ำมันรถให้พนักงาน

กรณีบริษัทฯ จ่ายค่าน้ำมันรถให้กับพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งได้ใช้รถยนต์ส่วนตัวไปใน กิจธุระของบริษัทฯ โดยจ่ายให้เป็นการเหมาล่ำซำในอัตรากิโลเมตรละ 5 บาท จึงเกิดปัญหาว่า พนักงานจะต้องนำเงินได้จำนวนนี้ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ และต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง

เกี่ยวกับเรื่องนี้ กรมสรรพากรได้มีแนววินิจฉัยดังนี้

การที่บริษัทฯ จ่ายเงินค่าน้ำมันรถให้กับพนักงาน หากจะได้รับยกเว้นตามมาตรา 42(1) แห่งประมวลรัษฎากร ก็ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้คือ ต้องมีหลักฐานการใช้รถและพิสูจน์จนเป็นที่เชื่อถือแก่การตรวจสอบไต่สวนของเจ้าพนักงานประเมิน กล่าวคือ

1. ต้องจ่ายไปโดยสุจริตตามความจำเป็นเฉพาะในการที่ต้องปฏิบัติการตามหน้าที่ของตนเท่านั้น และได้จ่ายไปทั้งหมดเพื่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่นั้นด้วย และ

2. บริษัทฯ ต้องมีระเบียบอนุญาตให้มีการเบิกจ่ายค่าน้ำมันรถได้

3. ต้องมีหนังสืออนุญาตพร้อมทั้งการบันทึกอนุญาตให้เดินทางไปติดต่องานจากที่ไหนถึงไหน ระยะทางเท่าใด ชื่อเจ้าของรถ หมายเลขทะเบียนรถ

4. ต้องมีใบเสร็จรับเงินค่าน้ำมันรถที่มีการระบุชื่อเจ้าของรถ หมายเลขทะเบียนรถ

เงินค่าน้ำมันรถที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้พนักงานส่วนที่นอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายให้เป็นการเหมาล่ำซำในอัตรากิโลเมตรละ 5 บาท จึงเข้าลักษณะเป็นประโยชน์อย่างอื่นที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร จึงต้องนำเงินจำนวนนี้ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย

การได้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าน้ำมันตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว แม้จะมีข้อยุ่งยากอยู่บ้าง แต่ก็อยู่ในวิสัยที่จะพึงกระทำ และอาจปรับใช้เพื่อการควบคุมภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไปด้วยในตัว

มาดูแนวคำวินิจฉัยดังกล่าวเป็นไปตามหนังสือกรมสรรพากรเลขที่ กค 0811(กม.02)/1681 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2543

เลขที่หนังสือ  : กค 0811(กม.02)/1681

วันที่  : 6 พฤศจิกายน 2543

เรื่อง  : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีประโยชน์ที่พนักงานบริษัทได้รับเป็นค่าน้ำมันรถ

ข้อกฎหมาย  : มาตรา 42(1)

ข้อหารือ :

บริษัทฯ จ่ายค่าน้ำมันรถให้กับพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งได้ใช้รถยนต์ส่วนตัวไปใน กิจธุระของบริษัทฯ โดยจ่ายให้ในอัตรากิโลเมตรละ 5 บาท บริษัทฯ จึงหารือว่า พนักงานจะต้องนำ เงินได้จำนวนนี้ ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ และมีข้อกำหนดให้ต้องมี หลักฐานอะไรบ้าง

แนววินิจฉัย

(1) การที่บริษัทฯ จ่ายเงินค่าน้ำมันรถให้กับพนักงาน หากจะได้รับยกเว้นตามมาตรา 42(1) แห่งประมวลรัษฎากร ก็ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้คือ ต้องมีหลักฐานการใช้รถและพิสูจน์จน
เป็นที่เชื่อถือแก่การตรวจสอบไต่สวนของเจ้าพนักงานประเมิน กล่าวคือต้องจ่ายไปโดยสุจริตตามความจำเป็นเฉพาะในการที่ต้องปฏิบัติการตามหน้าที่ของตนเท่านั้น และได้จ่ายไปทั้งหมดเพื่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่นั้นด้วย และบริษัทฯ ต้องมีระเบียบอนุญาตให้มีการเบิกจ่ายค่าน้ำมันรถได้ มีหนังสืออนุญาตพร้อมทั้งการบันทึกอนุญาตให้เดินทางไปติดต่องานจากที่ไหนถึงไหน ระยะทางเท่าใด ชื่อเจ้าของรถ หมายเลขทะเบียนรถ ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำมันรถที่มีการระบุชื่อเจ้าของรถ หมายเลขทะเบียนรถ

(2) เงินค่าน้ำมันรถที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้พนักงานส่วนที่นอกเหนือจากข้อ (1) เข้าลักษณะเป็นประโยชน์อย่างอื่นที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร จึงต้องนำเงินจำนวนนี้ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย

เลขตู้  : 63/29940

Comments

  1. วัลลิกา says:

    รบกวนสอบถามเกี่ยวกับค่าน้ำมันรถ กรณีเป็นรถประจำแหน่งในระดับผู้จัดการฝ่ายค่ะ
    ในกรณีนำรถไปใช้เพื่อกิจการ ค่าน้ำมันรถสามารถเบิกจ่ายบริษัทได้หรือไม่ และมีวิธีคำนวนอย่างไร
    ขอบคุณค่ะ

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.