แบบฟอร์มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2553 | รับทำเงินเดือน แบบฟอร์มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2553 | รับทำเงินเดือน

แบบฟอร์มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2553

แบบฟอร์มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด) สำหรับปีภาษี 2553 กำหนดยื่นแบบไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2554
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 
ปีภาษี 2553
ลำดับ
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด
1.
ภ.ง.ด. 90
ปีภาษี 2553
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90
ปีภาษี 2553 ( สำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป)
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.90 
2.
วิธีการกรอก
ภ.ง.ด. 90
ปีภาษี 2553
วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 ปีภาษี 2553 (สำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป) Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file คำแนะนำแบบ ภ.ง.ด.90 
3.
ภ.ง.ด. 91
ปีภาษี 2553
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91
ปีภาษี 2553 (สำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน)
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.91 
4.
วิธีการกรอก
ภ.ง.ด. 91
ปีภาษี 2553
วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91
ปีภาษี 2553 (สำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน)
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file คำแนะนำแบบ ภ.ง.ด.91 
5.
ใบแนบ
ภ.ง.ด. 90
ภ.ง.ด. 91
ปีภาษี 2553
ใบแนบแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2553
(กรณีคำนวณเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานเฉพาะที่เลือก เสียภาษีโดยไม่นำไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่น ๆ )
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบ 
6.
หักลดหย่อน
ภ.ง.ด. 90
ภ.ง.ด. 91
ปีภาษี 2553
การหักลดหย่อนเงินบริจาค และรายชื่อสถานพยาบาล สถานศึกษา และสถานสาธารณกุศล ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนเงินบริจาค ภ.ง.ด. 90/91 ปีภาษี 2553 Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file คำแนะนำแบบ ภ.ง.ด.90/91 
7.
ภ.ง.ด. 94
ปีภาษี 2553
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีสำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.94 
8.
วิธีกรอกแบบ
ภ.ง.ด. 94
ปีภาษี 2553
วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีสำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file คำแนะนำการกรอกแบบ ภ.ง.ด.94 

เอกสารประกอบการยื่นแบบ
ลำดับ
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด
1.
ใบแสดงสิทธิผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปที่ได้รับการยกเว้นเงินได้ฯ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ล.ย.01 
2.
ใบแสดงเงินได้ฯ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file 
3.
ใบแสดงเงินได้ฯ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file 
4.
ใบแสดงสิทธิผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปที่ได้รับการยกเว้นเงินได้ฯ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด. 94 Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ล.ย.01 

Comments

  1. โปรแกรมคำนวนภาษี ภงด 90 ไม่สามารถ ดาวน์โหลดได้ ไม่ทราบมีปัญหาอะไรหรือไม่ ช่วยแก้ไขให้ด้วยครับ อยากยื่นแบบภาษีแต่เนิ่นๆ

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.