กรมสรรพากรชี้แจงการเรียกเก็บภาษีกรณีผู้ที่ได้รับรางวัลจากการชิงโชค | รับทำเงินเดือน กรมสรรพากรชี้แจงการเรียกเก็บภาษีกรณีผู้ที่ได้รับรางวัลจากการชิงโชค | รับทำเงินเดือน

กรมสรรพากรชี้แจงการเรียกเก็บภาษีกรณีผู้ที่ได้รับรางวัลจากการชิงโชค

ตามที่สื่อมวลชนได้ลงข่าวกรณีผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเงินสด 1 ล้านบาท พร้อมรถยนต์ 1 คัน จากการประกวดตั้งชื่อหมีแพนด้า เมื่อเดือนสิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา และทางสรรพากรพื้นที่สกลนคร ได้มี หนังสือแจ้งให้ไปชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพร้อมเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม จากการที่ไม่ได้ยื่นแบบชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด นั้น

นางจิตรมณี สุวรรณพูล รองอธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเงินสด หรือของรางวัลจากการประกวด แข่งขัน หรือชิงโชค นั้น รางวัลที่ได้รับถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้โชคดีมีหน้าที่ต้องนำมูลค่าของรางวัลที่ได้รับไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ด้วยแบบฯ ภ.ง.ด.90 รวมกับเงินได้ประเภทอื่น ๆ (ถ้ามี) ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป และในกรณีที่ผู้โชคดีเป็นผู้เยาว์ ก็เป็นหน้าที่ของผู้แทนโดยชอบธรรม ได้แก่ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ต้องทำหน้าที่ยื่นแบบและชำระภาษีแทน แม้ในขณะที่รับรางวัลนั้นได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้วจำนวนหนึ่ง แต่ผู้รับรางวัลยังคงมีหน้าที่ยื่นแบบฯ ภายในเวลาที่กำหนด ถ้าคำนวณภาษีแล้ว พบว่าภาษีที่ต้องชำระน้อยกว่าที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ก็มีสิทธ์ิได้รับภาษีคืน แต่ถ้าคำนวณแล้วมากกว่าก็ต้องชำระภาษีเพิ่มเติมให้ครบถ้วน”

รองอธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเตือนในท้ายที่สุดว่า “กรณีที่เป็นข่าวในขณะนี้นับเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้มีเงินได้ทุกประเภท เมื่อท่านมีเงินได้เกิดขึ้นแล้ว ต้องยื่นแบบภายในเวลาที่กำหนด การถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ก็เป็นการชำระภาษีล่วงหน้าเพียงบางส่วนเท่านั้น ไม่ได้ทำให้การชำระภาษีเสร็จสิ้น ครบถ้วนแต่อย่างใด เพราะท่านยังคงมีหน้าที่ยื่นแบบเสียภาษีประจำปี และที่สำคัญการไม่ยื่นแบบภายในเวลาที่กำหนดนอกจากต้องชำระภาษีและเงินเพิ่มตามกฎหมายแล้ว ยังต้องเสียค่าปรับกรณีไม่ยื่นแบบฯ ภายในเวลาที่กำหนดด้วย”

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.