จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกสารที่ต้องจัดเตรียม | รับทำเงินเดือน จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกสารที่ต้องจัดเตรียม | รับทำเงินเดือน

จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

จดทะเบียนบริษัทจำกัด จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด  เอกสาร/ข้อมูลที่ลูกค้าต้องจัดเตรียมให้ ได้แก่

 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ร่วมก่อตั้งทุกคน (บริษัทจำกัดต้องมีอย่างน้อย 3 คน ห้างหุ้นส่วนอย่างน้อย 2 คน)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งกิจการ
 3. แผนที่ตั้งกิจการ (ระบุสถานที่สำคัญใกล้เคียง)
 4. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง (ประกอบธุรกิจอะไร)
 5. กำหนดรูปแบบตรายาง
 6. ระบุว่าใครเป็นกรรมการ และกำหนดอำนาจกรรมการ เช่น ลงนามคนเดียว ลงนามร่วมกัน
 7. เงินลงหุ้นค่าหุ้น (แต่ละคนลงทุนคนละเท่าไหร่ ระบุจำนวนหุ้นที่ถือ หรือจำนวนเงินที่ลง)
 8. แบบแจ้งผลการจองชื่อ (ถ้ายังไม่มี ให้แจ้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มาอย่างละ 3 ชื่อ)

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีจดทางอินเตอร์เน็ตไม่ต้องเตรียมเอกสารให้)

 1. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการ
 2. รูปถ่ายสถานประกอบการ จำนวน 2 ใบ
 3. แผนที่ตั้งของกิจการ จำนวน 2 ใบ
 4. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
 5. สำเนาบัตรประชานและสำเนาทะเบียนของ-เจ้าบ้าน
 6. ประมาณการรายรับต่อเดือน

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.