ความรู้เรื่อง ภงด 51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี

สรุป ภงด.51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ปีแรกที่ตั้งบริษัทไม่ต้องยื่นแบบ เนื่องจากส่วนใหญ่แล้วรอบบัญชีไม่เต็ม 12 เดือน เช่น เปิดบริษัทวันที่ 10 กพ. ถ้าปิดงบวันที่ 31 ธค. ก็ไม่ต้องยื่นแบบ ภงด.51 หรือถึงแม้ว่าจะปิดงบในวันที่ 31 มค.ของปีถัดไป รอบบัญชีก็ไม่เต็ม 12 เดือนอยู่ดี เว้นแต่ว่าจะปิดงบในวันที่ 9 กพ.ของปีถัดไป ซึ่งจะทำให้รอบบัญชีครบ 12 เดือนพอดี อย่างนี้ก็ต้องยื่นเสียภาษี ภงด.51 กลางปีด้วย

บริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิถูก กำหนดให้ต้องยื่นแบบแสดงรายการ 2 ครั้งต่อรอบระยะเวลาบัญชี คือ
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ : ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีตามแบบ ภ.ง.ด.51 ภายใน 2 เดือน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี และภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำรอบระยะเวลาบัญชี ตามแบบ ภ.ง.ด.50 ที่ต้องยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้ภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี สำหรับการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ได้เริ่มมีขึ้นตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี 2523 เป็นต้นมา โดยในช่วงต้นกำหนดให้เสียจากประมาณการกำไรสุทธิแต่เพียงอย่างเดียว ต่อมาได้มีการกำหนดให้เสียจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงในครึ่งแรกของรอบระยะ เวลาบัญชี จึงขอนำประเด็นหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีมาเป็นประเด็นปุจฉา -วิสัชนา ดังนี้
ปุจฉา ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี
วิสัชนา ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ได้แก่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก ฐานกำไรสุทธิเท่านั้น ประกอบด้วย
1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยเพียงแห่งเดียว หรือเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยในรูปของสาขา โดยกิจการที่กระทำนั้นมิใช่กิจการขนส่งระหว่างประเทศ
3. กิจการที่ดำเนินเป็นทางค้าหรือหากำไรโดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ หรือนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยเพียงแห่งเดียว หรือเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยในรูปของสาขา โดยกิจการที่กระทำนั้นมิใช่กิจการขนส่งระหว่างประเทศ
4. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ หรือกิจการที่ดำเนินเป็นทางค้าหรือหากำไรโดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ หรือนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีลูกจ้าง ผู้ทำการแทน หรือผู้ทำการติดต่อในการประกอบกิจการในประเทศไทย ซึ่งเป็นเหตุให้ได้รับเงินได้หรือผลกำไรในประเทศไทย โดยกิจการที่กระทำนั้นมิใช่กิจการขนส่งระหว่างประเทศ
5. กิจการร่วมค้า ได้แก่ กิจการที่ดำเนินร่วมกันเป็นทางค้าหรือหากำไรระหว่างบริษัทกับบริษัท บริษัทกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บริษัทและหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น
อนึ่ง สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงิน ได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลาตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด ในช่วงเวลาที่ได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยังคงมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ตามปกติ เช่นเดียวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลง ทุน เพราะการได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน เป็นแต่เพียงการได้รับสิทธิประโยชน์ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เท่านั้น สำหรับหน้าที่ต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องจัดทำโดยทั่วไป ก็ยังคงต้องดำเนินการ อาทิเช่น การยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก ฐานอื่น เช่น บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศที่ประกอบกิจการสายการบินหรือสาย การเดินเรือ ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการประกอบกิจการขนส่งระหว่างประเทศไม่มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51
ปุจฉา รอบระยะเวลาบัญชีในกรณีใดบ้างที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.51
วิสัชนา รอบระยะเวลาบัญชีที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ได้แก่
1. รอบระยะเวลาบัญชีที่มีกำหนดเวลา 12 เดือน ประกอบด้วย รอบระยะเวลาบัญชีแรกเฉพาะกรณีที่มีกำหนดเวลา 12 เดือน รอบระยะเวลาบัญชีที่ดำเนินกิจการมาเป็นปกติ และรอบระยะเวลาสุดท้ายเฉพาะกรณีที่มีกำหนดเวลา 12 เดือน
2. รอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร ให้เปลี่ยนแปลงวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งมีกำหนดเวลาเกินกว่า 6 เดือน
ปุจฉา รอบระยะเวลาบัญชีในกรณีใดบ้างที่ไม่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.51
วิสัชนา กรณีดังต่อไปนี้ ไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี
1. กรณีรอบระยะเวลาบัญชีปีแรกที่มีกำหนดเวลาไม่ถึง 12 เดือน
2. กรณีรอบระยะเวลาบัญชีปีสุดท้ายมีกำหนดเวลาไม่ถึง 12 เดือน
3. สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร ให้เปลี่ยนแปลงวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี โดยรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวมีกำหนดเวลาไม่เกิน 6 เดือน
ปุจฉา การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีมีกี่วิธีอะไรบ้าง
วิสัชนา ในปัจจุบันการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ
1. การเสียจากประมาณการกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ ที่ได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ได้กระทำ และจะได้กระทำในรอบระยะเวลาบัญชี สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทั่วไป
2. การเสียจากกำไรสุทธิที่ได้จากกิจการ หรือเนื่องจากกิจการในช่วงเวลา 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ หรือเครดิตฟองซิเอร์ และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดให้มีผู้สอบทานงบการเงินสำหรับรอบ ระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี ทั้งนี้ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 26 พ.ย. 34 เป็นต้นมา

ที่มา..www.bangkokbiznews.com

ไขปัญหาภาษี: สุเทพ พงษ์พิทักษ์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง ใน บทความบัญชีและภาษี

Comments

 1. @จอย: ต้องยื่นแบบ ภงด.50 ที่สรรพากร และยื่นงบประจำปีที่พาณิชย์จังหวัด โดยยื่นปีละครั้งครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 2. @อ้อม: ต้องยื่นครับ ถึงแม้จะขาดทุนก็ต้องยื่นแบบ ภงด.51

  ตอบกลับตอบกลับ
 3. บริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับนายหน้าตัวแทนขนส่งสินค้า รอบบัญชี ก.ค.-มิ.ย.เดือน ก.พ. 56 ต้องยื่น ภงด.51 แต่บริษัทมีผลขาดทุนคาดว่าจนถึงสิ้นรอบบัญชี เวลากรอกแบบ ภงด.51 ต้องกรอกรายละเอียดผลขาดทุนไหมค่ะ หรือยื่นเป็น ศูนย์

  ตอบกลับตอบกลับ
 4. เรื่องมีอยู่ว่า จดทะเบียน หจก. ตั้งแต่ 28 สิงหาคม 2552 จนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ประกอบกิจการเลย ทำให้ยังไม่มีรายได้และค่าใช้จ่าย พนักงานก็ไม่มี ต้องยืนแบบภาษีอะไรบ้างค่ะ และจะโดนปรับมั้ยค่ะ เพราะจดทะเบียนไว้แจ่ยังไม่ได้ทำอะไรเลย รบกวนตอบด้วยค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 5. ตอบคุณ ann

  ค่าใช้จ่ายที่แจ้งมาไม่เสียภาษี ปกติเป็นค่าใช้จ่ายที่นำมาหักรายได้ การเสียภาษีจะเสียจากกำไรสุทธิครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 6. อยากทราบว่าวิธีเสียค่าใช้จ่าย ยาม โทรศัพท์ ค่านำ พนักงาน ค่าไฟ ต้องเสียค่าภาษีกี่เปอร์เซ็น

  ตอบกลับตอบกลับ
 7. ตอบคุณ porn

  ยื่น ภงด.51 ไปตามปกติ ถ้าประมาณแล้วผลขาดทุน ก็ไม่ต้องเสียภาษีครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 8. บริษัทมีผลขาดทุน คาดว่าถึงสิ้นปีก็ยังขาดทุน วิธียื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 จัดทำรายการ อย่างไรค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 9. ถ้าเราประมาณการว่ามีกำไร

  เราต้องจ่ายภาษีนิติบุคคลตอนกลางปีเ้ลยหรือเปล่าค๊ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 10. ถ้าเราประมาณการกำไรสุทธิน้อยไป เราต้องโดนปรับ

  แล้วถ้าเราประมาณการว่ามีกำไร

  แต่พอสิ้นปีขาดทุนละคะ

  เราจะเสียค่าปรับ หรือ ค่าใช้จ่ายอะไรหรือไม่

  เพราะบริษัท ฯ ไม่ค่อยมียอดขายค่ะช่วงนี้เนื่องจากเศรษฐกินไม่ดี (เราจำหน่ายเครื่องจักร หนะคะ)

  ตอบกลับตอบกลับ
 11. ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ แต่ถ้าไม่มาก ก็ไม่น่าส่งผลกระทบกับประมาณการ (ถ้าไม่ได้ปล่อยกู้หรือฝากเงินจำนวนมากแบบธนาคารหรือบริษัทแม่บางแห่ง)

  ตอบกลับตอบกลับ
 12. บริษัท มีแค่รายได้ดอกเบี้ย แต่จะมีคชจเยอะมากค่ะ ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ไหมค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 13. บริษัทเป็น สำนักงานผู้แทน ไม่มีรายได้ค่ะ มีแต่คชจ อย่างเดียว ยังงี้จะประมาณการยังงัยค่ะ จากขาดทุนสุทธิเหรอค่ะ แล้วการประมาณการต้องประมาณทั้งปี แล้วมาหารครึ่งใช่ไหมค่ะ ยังงงอยู่ค่ะ เห็นเพื่อนบอกประมาณของยอด 6 เดือนหลัง ใช่หรือป่าวค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 14. ตอบคุณ chanathip

  ต้องเป็นกึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิ(ทั้งปี) และไม่ต้องมีเอกสารแนบใดๆ ทั้งสิ้นครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 15. แล้ววิธีคำนวณ ต้องเป็น แบบกึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิ หรือ กำไรสุทธิจริงของรอบระยะเวลาบัญชีหกเดือนแรก แล้วต้องมีเอกสารอะไรแนบกับ ภงด.51 ไหมค่ะ เช่น พวกงบการเงินนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 16. ตอบคุณ chanathip

  ต้องยื่นครับ
  แบบ ภงด.51 เป็นเพียงประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อประเมินภาษีที่ต้องชำระกลางปี

  ตอบกลับตอบกลับ
 17. บริษัทเป็น สำนักงานผู้แทน นะค่ะ สิ้นสุดรอบบัญชีทุก 30 ก.ย. แต่บริษัท ไม่มีรายได้ มีแต่ ค่าใช้จ่ายนะคะ จำเป็นยื่น ภงด51 ไหมค่ะ และ ถ้ายื่น ต้อง ยื่นต้องแนบเอกสารใดๆ เพิ่มเติมอีกไหมค่ะ กรอกตัวเลขไม่ถูกเลยคะ มีแต่คชจ.

  ตอบกลับตอบกลับ
 18. ตอบคุณแจ๋ว
  ถ้าจด VAT ก็ต้องยืืน ภพ.30 ทุกเดือน ถ้ามีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ก็ต้องนำส่งภาษีนะครับ ได้แก่ ภงด.1,3,53

  ตอบกลับตอบกลับ
 19. ่คุณแจ๋ว says:

  เพิ่งเปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตอนเดือนตุลาคม 52 อยากทราบจะต้องเสียภาษีอะไรบ้าง ทุกเดือนจะต้องไปเสียภาษี 7% แล้ว

  ตอบกลับตอบกลับ
 20. ตอบคุณอ้อม
  ประเมินตามข้อเท็จจริงครับ ถ้าคิดว่าไม่มีรายได้หรือค่าใช้จ่าย ก็ไม่ต้องประเมินยอดลงไป แต่ถ้าปรากฎว่าในตอนสิ้นปี ประเมินกำไรสุทธิขาดไปเกินกว่าร้อยละ 25 โดยไม่มีเหตุอันควร จะมีเบี้ยปรับเงินเพิ่มนะครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 21. คุณอ้อม says:

  ตั้งบริษัทมา 2 ปี ไม่มีการเคลื่อนไหวของทั้งรายรับและรายจ่ายเลยนอกจากจ่ายค่าประเมิน รายปี
  ไม่ทราบว่าจะกรอกตัวเลขใน ภ.ง.ด. 51 อย่างไรค่ะ
  รบกวนด้วยค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 22. thank you

  ตอบกลับตอบกลับ

Speak Your Mind

*

Before you post, please prove you are sentient.

เก้าสิบสี่ (เขียนตัวเลข)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.