เงินบริจาคกับการหักลดหย่อนทางภาษี (จ่าย 1 ได้ 2) | รับทำเงินเดือน เงินบริจาคกับการหักลดหย่อนทางภาษี (จ่าย 1 ได้ 2) | รับทำเงินเดือน

เงินบริจาคกับการหักลดหย่อนทางภาษี (จ่าย 1 ได้ 2)

เงินบริจากเพื่อการศึกษาและเพื่อการกีฬา ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือที่เรียกว่าจ่าย 1 ได้ 2 หรือ จ่าย 1 ได้ 1.5 มาดูกันนะครับ

1. เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา

  • สำหรับบุคคลธรรมดา สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ 2 เท่าของที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน
  • สำหรับนิติบุคคล สามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่าของจำนวนเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่บริจาคไป ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิก่อนหักเงินบริจาคเพื่อการศึกษาและเพื่อการกีฬา

อ้างอิงตาม พรก.ประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 420 พ.ศ.2547

ตรวจสอบรายชื่อ สถานศึกษาที่สามารถนำมาหักลดหย่อนได้

2. เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการกีฬา

  • สำหรับบุคคลธรรมดา สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ 1.5 เท่าของที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 20 ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อน
  • สำหรับนิติบุคคล สามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ 1.5 เท่าของจำนวนเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่บริจาคไป ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิก่อนหักเงินบริจาคเพื่อการศึกษาและเพื่อการกีฬา
  • ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการกีฬา ต้องเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการ ดังต่อไปนี้

(1) จัดหาอุปกรณ์กีฬาสำหรับการฝึกซ้อมหรือการแข่งขันกีฬา

(2) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรด้านกีฬา

อ้างอิงตาม พรก.ประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 458 (พ.ศ.2549)

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.