จดทะเบียนบริษัท | รับทำเงินเดือน จดทะเบียนบริษัท | รับทำเงินเดือน

จดทะเบียนบริษัท

สำนักงานบัญชี ขอเสนอบริการด้านจดทะเบียนบริษัท

1. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท / จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

 • ให้บริการจองชื่อนิติบุคคล
 • บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน
 • บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัท
 • ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท (ปัจจุบันยกเลิกแล้วให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลแทน)
 • ขอมีเลขที่บัญชีนายจ้างประกันสังคม (ขึ้นทะเบียนผ่านกระทรวงพาณิชย์)
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทางอินเทอร์เน็ต VAT (โดยกรมสรรพากรจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทาง e-mail และทางอินเทอร์เน็ตภายใน 15 วันนับจากวันที่ยื่นคำขอ)

2. เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนบริษัท / จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ร่วมก่อตั้งทุกคน (จดบริษัทต้องมีอย่างน้อย 3 คน จดห้างหุ้นส่วนต้องมีอย่างน้อย 2 คน)
 • – ข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ร่วมก่อตั้ง ได้แก่ อาชีพ เบอร์โทรศัพท์
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งกิจการ
 • แผนที่ตั้งกิจการ (ระบุสถานที่สำคัญใกล้เคียง)
 • วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง (ประกอบธุรกิจอะไร)
 • กำหนดรูปแบบตรายาง
 • ระบุว่าใครเป็นกรรมการ และกำหนดอำนาจกรรมการ
 • – เช่น ลงนามคนเดียว ลงนามร่วมกัน
 • ทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ ชำระเต็มจำนวน หรือชำระขั้นต่ำตามกฎหมาย (อย่างน้อย 25%)
 • ผู้ถือหุ้นแต่ละคน ลงทุนคนละเท่าไหร่
 • แบบแจ้งผลการจองชื่อ (ถ้ายังไม่มี ให้แจ้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มาอย่างละ 3 ชื่อ)

แบบสอบถามเพื่อเป็นข้อมูลในการจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

ปัญหาที่พบในการจดทะเบียนบริษัท / จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ได้แก่

1. บัตรประชาชนไม่ชัดเจน

 • ภาพถ่ายบนบัตรดำ มองเห็นหน้าไม่ชัด
 • วันออกบัตร วันหมดอายุบัตร อ่านไม่ออก ไม่รู้ว่าบัตรหมดอายุหรือยัง
 • ชื่อ ที่อยู่บนบัตร อ่านไม่ออก ไม่สามารถตรวจสอบชื่อและที่อยู่ได้
 • ถ่ายบัตรประชาชนมาด้านเดียว ด้านหลังบัตรไม่ถ่ายมา

2. ตรายางบริษัท

 • กรณีจดทะเบียนบริษัท ถ้าระบุชื่อบริษัท ต้องมีคำว่า บริษัท …. จำกัด (ห้ามย่อ) หรือ CO., LTD. ต่อท้าย (ภาษาอังกฤษย่อแบบนี้ได้)
 • กรณีจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ถ้าระบุชื่อห้างหุ้นส่วน ต้องมีคำว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ห้ามย่อ) หรือ LIMITED PARTNERSHIP (ห้ามย่อ)
 • ตรายางจะเป็นรูปภาพ หรือตัวย่อก็ได้ เช่น Kiatchai Accounting จะย่อเป็น KA ก็ได้
 • กรณีชื่อบริษัทเป็นตัวย่ออยู่แล้วจะไม่สามารถทำตรายางได้ เช่น KA Business จะใช้ตัวย่อ KA ไม่ได้แล้ว เพราะถือเป็นส่วนหนึ่งของชื่อไปแล้ว

3. ทุนจดทะเบียน

 • กฎหมายไม่ได้กำหนดจำนวนต่ำสุด หรือจำนวนสูงสุดไว้ ทุนจดทะเบียนจะเป็นเท่าไหร่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ เช่น เปิดโรงงาน แบบนี้ทุนจดทะเบียนก็ต้องมากหน่อย เนื่องจากต้องนำเงินไปลงทุนซื้อเครื่องจักร แต่ถ้าเป็นธุรกิจให้คำปรึกษา แบบนี้ทุนจดทะเบียนไม่จำเป็นต้องมาก จะจดที่ 10,000 บาท หรือ 100,000 บาท ก็ได้
 • ทุนจดทะเบียนสามารถชำระบางส่วนได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 25% กรณีชำระค่าหุ้นไม่ครบ ผู้ถือหุ้นยังคงติดเงินบริษัทอยู่ ถือเป็นลูกหนี้ค่าหุ้น

สอบถามบริการ / ขอคำปรึกษา ได้ที่

 • คุณเกียรติชัย Tel. 089-890-2929

email - kiatchai-hotmail

.
บทความที่ควรอ่านเพิ่มเติม