รับทำเงินเดือน (Payroll Outsourcing Service) | รับทำเงินเดือน รับทำเงินเดือน (Payroll Outsourcing Service) | รับทำเงินเดือน

รับทำเงินเดือน

รายละเอียดบริการรับทำเงินเดือน (Payroll Outsourcing Service)

 • คำนวณเงินเดือน-ค่าแรง ค่าล่วงเวลาวันธรรมดา วันหยุด เบี้ยขยัน โอที ค่ากะ ค่าพาหนะ ค่าครองชีพ ค่าตำแหน่ง ค่าสวัสดิการอื่นๆ โบนัส รายการหักต่างๆ คำนวณประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ถ้ามี) และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • จัดทำรายงานการจ่ายเงินเดือนประจำงวด พร้อมรายงานสรุปการจ่าย และใบสรุปค่าใช้จ่ายเพื่อส่งทำเช็ค ส่งธนาคาร, รายการเงินนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และประกันสังคม
 • จัดทำรายงานใบแจ้งเข้าบัญชีธนาคาร และแผ่น Disk ส่งธนาคาร หรือ ส่งขัอมูลเงินเดือนทางอินเตอร์เน็ต (เป็น Maker User โดยลูกค้าจะเป็นผู้อนุมัติรายการ Sign off อีกครั้ง)
 • จัดพิมพ์ PAY SLIP เงินเดือน (แบบมาตรฐาน) หรือ สามารถจัดส่ง PAY SLIP ผ่านระบบ e-Mail ได้
 • จัดทำรายงานส่งเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และแผ่น Disk ส่งกองทุนสำรองชีพ (ถ้ามี)
 • จัดทำรายงานส่งเงินสมทบประกันสังคม (สปส.1-01) หรือแผ่น Disk พร้อมส่งทำเช็ค ส่งประกันสังคม
 • จัดทำรายงานส่งประกันสังคมสำหรับพนักงานเข้าใหม่ สปส.1-03 หรือ สปส.1-03/1 และแบบแจ้งการลาออกของผู้ประกันตน สปส.6-09 (พนักงานลาออก)
 • จัดทำรายงานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1) นำส่งสรรพากร หรือแผ่น Disk ส่งสรรพากรทางอินเตอร์เน็ต
 • จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี หัก ที่จ่าย (50ทวิ) พร้อมยื่นแบบ ภงด.91
 • จัดทำรายงานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.1ก) พร้อมส่งสรรพากร
 • รายงานอื่นๆ ได้แก่
  • — จัดทำแบบแสดงค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20ก)
  • — ทะเบียนลูกจ้างตามประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
  • — แบบแจ้งบัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำปี (สท.4) (รายงานส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)
  • — ทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.6-07) ของกรมสรรพากร
  • — หนังสือแจ้งการปรับเงินเดือน / ใบรับรองเงินเดือน / ใบรับรองการผ่านงาน
  • — รายงานอื่นๆ ได้แก่ ทะเบียนประวัติพนักงานปัจจุบัน ประวัติการปรับเงินเดือน ฯลฯ
  • — รายงานพิเศษ (สามารถขอเพิ่มได้)
 • สำรองข้อมูลทุกงวดและทุกสิ้นเดือน (BACKUP)
 • ระบบจัดเก็บเอกสารแบบ PAPERLESS
 • จัดเก็บข้อมูลให้ตลอดอายุการใช้งาน (ขอข้อมูลย้อนหลังได้)

* อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 40 – 90 บาท/คน/ครั้ง (ขึ้นอยู่กับจำนวนพนักงานและบริการ)

ประสบการณ์การทำงานและความสามารถเพิ่มเิติม

 • มีประสบการณ์ในการจัดทำบัญชีเงินเดือนมานาน มากกว่า 15 ปี จัดทำบัญชีเงินเดือนให้ผู้บริหาร พนักงานรายเดือน พนักงานรายวัน จำนวนพนักงานที่เคยรับผิดชอบมากกว่า 800 คน
 • สามารถจัดทำข้อมูลส่งธนาคารได้ทุกธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นการ Upload ไฟล์ผ่านบริการ Internet Banking (ลูกค้าสามารถสร้าง User ประเภท Maker ให้เรา เพื่อให้เราเป็นผู้ Upload ไฟล์ส่งให้ โดยทางลูกค้าจะเป็นผู้อนุมัติ Sign Off เอง) ปัจจุบันเราทำส่งให้ ธนาคารกสิกรไทย (K-Cash Connect) ธนาคารกรุงไทย (BizPayment) ธนาคารไทยพาณิชย์
 • สามารถทำแผ่น Disk ส่งผ่าน Counter ธนาคาร ได้ทุกธนาคาร รวมถึงธนาคาร CITIBANK ปัจจุบันเราทำส่งให้ธนาคารกรุงเทพ (BBL Pack) ธนาคารกสิกรไทย (Kbank i-Cash) ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารซิตี้แบงค์
 • สามารถส่งข้อมูลให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้โดยตรงทั้งของ  AIA TISCO TMBAM หรือตามรูปแบบที่กองทุนกำหนด (สำหรับ TISCO สามารถจัดทำแผ่น Disk ตามโปรแกรม Zoom ได้)
 • สามารถส่งแบบ ภงด.1 / ภงด.1ก ผ่านบริการออนไลน์ของกรมสรรพากรได้ (E-FILLING)
 • สามารถส่งแบบ สปส.1-10 ผ่านบริการออนไลน์ของสำนักงานประกันสังคม หรือจัดทำแผ่นเพื่อยื่นผ่านประกันสังคมได้
 • มีระบบจัดส่ง SLIP เงินเดือนผ่านเมล์ (Send PaySlip by e-Mail) ในปัจจุบันนอกจากเราจะนำสลิปเงินเดือนไปส่งให้ที่สำนักงานลูกค้าแล้ว เรายังจัดส่งสลิปให้พนักงานผ่านไปรษณีย์ และจัดส่งให้ผ่านระบบ e-Mail ด้วย
 • สามารถพิมพ์รายงานและสลิปเงินเดือนเป็นภาษาอังกฤษได้ (เนื่องจากทางเรามีลูกค้าที่เป็นบริษัทมหาชน บริษัทต่างชาติ รวมถึงองค์กรต่างประเทศ) และสามารถปรับแต่งรายงานให้ได้ตามต้องการ
 • มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมเงินเดือนมาหลายตัว (รวมถึงเคยทำสูตรคำนวณภาษีและพิมพ์ Slip ใน Excel มาก่อน) บางครั้งก็ปรับสูตรการคำนวณใน Excel ให้ลูกค้า หรือ ปรับแต่งรายงานที่เกี่ยวข้องให้
 • Upgrade โปรแกรมเงินเดือนทุกปี
 • นอกจากการสำรองข้อมูลทุกงวดการจ่าย ทุกสิ้นเดือน เรายังนำระบบจัดเก็บเอกสารแบบ Paperless มาใช้ เพื่อความสะดวกคล่องตัวในการค้นหาเอกสาร
 • จัดเก็บข้อมูลให้ตลอดอายุการใช้งาน (เคยมีลูกค้าขอข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี เพื่อทำข้อมูลส่งกระทรวงพาณิชย์)

ที่นำมาลงไว้เป็นเพียงบางส่วน เนื่องจากเราทำงานด้านนี้มานาน มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ นอกจากนี้เรายังให้คำปรึกษาในการจัดทำเงินเดือน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณเกียรติชัย โทร.089-890-2929

ผู้เขียน : เกียรติชัย ธีรทรัพย์ทวี 
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 การนำไปใช้กรุณาอ้างอิงการเชื่อมโยง (LINK)