รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี รับทำบัญชีรายเดือน รายปี | รับทำเงินเดือน รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี รับทำบัญชีรายเดือน รายปี | รับทำเงินเดือน

รับทำบัญชี

รายละเอียดบริการรับทำบัญชี (Accounting Service)

1.บริการรับทำบัญชีรายเดือน ยื่นแบบและชำระภาษีที่สรรพากร ยื่นแบบประกันสังคม

 • จัดทำบัญชีและยื่นแบบเสียภาษีประจำเดือน ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ.40)
 • จัดทำบัญชีและยื่นแบบภาษีเงินได้จากเงินเดือนและค่าแรง หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
 • จัดทำบัญชีและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
 • จัดทำบัญชีและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษีขาย
 • จัดทำบัญชีและยื่นแบบประกันสังคม (สปส.1-10)

2.บริการรับทำบัญชีรายปี ยื่นแบบและนำส่งภาษีที่สรรพากร และยื่นแบบประกันสังคม

 • จัดทำบัญชีและยื่นแบบภาษีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)
 • จัดทำบัญชีและยื่นแบบภาษีเสียเงินได้นิติบุคคลทั้งปี (ภงด.50)
 • จัดทำบัญชีและยื่นแบบนำส่งงบการเงินที่กระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
 • จัดทำบัญชีและยื่นแบบภาษีเงินได้จากเงินเดือนและค่าแรงสรุปทั้งปี (ภงด.1ก)
 • จัดทำบัญชีและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเงินเดือนทั้งปี (ภงด.91)
 • จัดทำบัญชีและยื่นแบบประกันสังคม กท.20ก

3.บริการด้านการจัดทำบัญชี

 • บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ที่กรมสรรพากรรับรอง และจัดทำบัญชีให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดให้จัดทำ ได้แก่ สมุดเงินสด สมุดเงินฝากธนาคาร สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ-จ่าย สมุดรายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภท
 • จัดทำงบการเงินให้ทุกรอบ 6 เดือนและรายปี พร้อมจัดทำพร้อมรายละเอียดประกอบงบ ได้แก่ งบทดลอง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จัดทำบัญชีทรัพย์สิน จัดทำรายละเอียดบัญชีลูกหนี้และบัญชีเจ้าหนี้
 • จัดทำงบกำไรขาดทุนประจำเดือน (Draft)
 • จัดทำบัญชีเงินเดือน คำนวณเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยขยัน ค่าพาหนะ อื่นๆ
 • ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี

4.บริการอื่นๆ

 • ให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารบัญชีภาษีอากร เพื่อให้เสียภาษีถูกต้องและเหมาะสม
 • ให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องระบบบัญชี ระบบเอกสารเบื้องต้น เพื่อการจัดทำบัญชี
 • ให้คำปรึกษาปัญหาบัญชี ภาษีอากร ประกันสังคม อื่นๆ