จดจัดตั้งบริษัท | รับทำเงินเดือน จดจัดตั้งบริษัท | รับทำเงินเดือน

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท รับจดทะเบียนบริษัท และห้างหุ้นส่วน

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (บริการจองชื่อนิติบุคคล บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัท ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และขึ้นทะเบียนประกันสังคม)

จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า จดทะเบียนคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ

จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ, เปลี่ยนที่ตั้งสำนักงาน, เพิ่มทุน / ลดทุน อื่นๆ

จดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชี ของห้างหุ้นส่วนและบริษัท

ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของคณะบุคคล หรือนิติบุคคล

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมทั้งจดเปลี่ยนแปลงภาษีต่างๆ ต่อกรมสรรพากร ได้แก่ แจ้งย้ายเข้า-ออก, ย้ายที่อยู่, แจ้งเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจ ฯลฯ

ขึ้นทะเบียนประกันสังคม : นายจ้าง, ลูกจ้าง, แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ต่อสำนักงานประกันสังคม

บริการขอหนังสือรับรอง จากกระทรวงพาณิชย์

นอกจากนี้เรายังให้บริการรับทำบัญชี รับทำเงินเดือน ยื่นแบบเสียภาษี และยื่นแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม