คู่มือผู้ประกันตน | รับทำเงินเดือน คู่มือผู้ประกันตน | รับทำเงินเดือน

แผนผังแสดงการเกิดสิทธิและการได้สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม


กรณีเจ็บป่วย

 • ต้องจ่ายเงินสมทบ 3 เดือนภายใน 15 เดือน
 • มีสิทธิรักษาใน รพ.ตามบัตรฟรี

ยกเว้น ฉุกเฉิน/อุบัติเหตุ หากเข้ารักษา รพ.อื่นต้องสำรองจ่ายไปก่อน

กรณีทุพพลภาพ

 • ต้องจ่ายเงินสมทบ 3 เดือนภายใน 15 เดือน
 • ค่ารักษา 2,000 บาทต่อเดือน
 • เงินขาดรายได้ 5,070 รายเดือน ตลอดชีวิต

กรณีตาย

 • ต้องจ่ายเงินสมทบ 1 เดือนภายใน 6 เดือน
 • ค่าทำศพ 40,000 บาท
 • เงินสงเคราะห์กรณีตายตามระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ

กรณีคลอดบุตร

 • ต้องจ่ายเงินสมทบ 7 เดือน ภายใน 15 เดือน
 • ได้ค่าคลอด 12,000 บาท
 • เงินสงเคราะห์ การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร (หญิง)

กรณีสงเคราะห์บุตร

 • ต้องจ่ายเงินสมทบ 12เดือน ภายใน 36เดือน
 • ได้เงินสงเคราะห์บุตรคนละ350 บาท/เดือน
 • คราวละไม่เกิน 2 คน ตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ขวบ

กรณีชราภาพ

 • ต้องจ่ายเงินสมทบ 180 เดือน
 • อายุ 55 ปีบริบูรณ์
 • สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนรับเงินบำนาญชราภาพ
 • จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180เดือน หรือตายหรือเป็นผู้ทุพพลภาพรับเงินบำเหน็จชราภาพ

กรณีว่างงาน

 • ต้องจ่ายเงินสมทบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน
 • เลิกจ้างรับ 50 % ของค่าจ้าง 180 วัน
 • ลาออกรับ 30 % ของค่าจ้าง 90 วัน

หมายเหตุ

– ประโยชน์ทดแทนทุกกรณี
– ผู้ประกันตน/ทายาท/ผู้มีสิทธิ จะไม่ได้รับสิทธิ หากผู้ประกันตนจงใจหรือยินยอมให้เกิดอันตราย (ม.61 พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533)
– สิทธิประโยชน์อาจเปลี่ยนแปลงได้ (ส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น)