จ่ายค่าภาษีและเบี้ยประกันชีวิตแทนกรรมการ | รับทำเงินเดือน จ่ายค่าภาษีและเบี้ยประกันชีวิตแทนกรรมการ | รับทำเงินเดือน

จ่ายค่าภาษีและเบี้ยประกันชีวิตแทนกรรมการ

เลขที่หนังสือ กค 0706/7251

วันที่ 28 มีนาคม 2549

เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินค่าภาษี และค่าเบี้ยประกันชีวิตแทนกรรมการ

ข้อกฎหมาย มาตรา 65 ตรี (3)(13) มาตรา 40() และมาตรา 48(1) แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อหารือ

บริษัท ก. จำกัด ได้มีมติที่ประชุมกำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินค่าภาษีเงินได้ และค่าเบี้ยประกันชีวิตแทนกรรมการทุกคนเป็นการทั่วไป บริษัทฯ จึงขอทราบว่า

1. บริษัทฯ มีสิทธินำค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้หรือไม่

2. ค่าภาษีและเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทฯ ออกแทนให้ ถือเป็นประโยชน์เพิ่มของกรรมการผู้จัดการที่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

3. กรณีบริษัทฯ เป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ บริษัทฯ ต้องนำค่าสินไหมทดแทนหรือเงินได้จากการประกันภัย มาถือเป็นรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีหรือไม่

4. กรณีตาม 1 ถึง 3 บริษัทฯ มีสิทธินำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้กับห้างหุ้นส่วนจำกัดได้หรือไม่ และการจ่ายค่าภาษีเงินได้ และค่าเบี้ยประกันชีวิตแทนกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ จะบันทึกบัญชีอย่างไร

แนววินิจฉัย

1. กรณีตาม 1 เงินค่าภาษีเงินได้ และค่าเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทฯ จ่ายแทนกรรมการตามมติที่ประชุมของบริษัทฯ ตามข้อเท็จจริงข้างต้น หากเป็นกรณีที่บริษัทฯ ต้องจ่ายให้กับกรรมการทุกคนเป็นการทั่วไปตามระเบียบของบริษัทฯ แล้ว รายจ่ายดังกล่าวไม่ใช่รายจ่ายที่มีลักษณะเป็นการส่วนตัวหรือการให้โดยเสน่หา ถือเป็นรายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ บริษัทฯ มีสิทธินำค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ออกให้นั้นมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี(3) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร

2. กรณีตาม 2 เงินค่าภาษีเงินได้ และค่าเบี้ยประกันชีวิตไม่ว่าบริษัทฯ จะเป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่บริษัทฯ จ่ายให้กับกรรมการหรือไม่ก็ตาม ตามข้อเท็จจริงข้างต้น เข้าลักษณะเป็นประโยชน์ใด ๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งกรรมการผู้จัดการต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตาม มาตรา 48(1) แห่งประมวลรัษฎากร

3. กรณีตาม 3 เงินค่าสินไหมทดแทนหรือเงินได้จากการประกันชีวิตที่บริษัทฯ เป็นผู้รับผลประโยชน์ บริษัทฯ ต้องนำไปรวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร

4. กรณีตาม 1 ถึง 3 ใช้บังคับกับห้างหุ้นส่วนจำกัดได้เช่นเดียวกัน ส่วนการบันทึกบัญชีของบริษัทฯ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

เลขตู้ 69/34455

ที่มา..http://www.rd.go.th/publish/32668.0.html

Comments

  1. ขอบคุณค่ะสำหรับข้อมูลที่ดีและมีประโยชน์

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.