บัตรภาษี คืออะไร | รับทำเงินเดือน บัตรภาษี คืออะไร | รับทำเงินเดือน

บัตรภาษี คืออะไร

หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินคาว่า “บัตรภาษี” มาก่อนว่าคืออะไร แต่อาจจะเป็นที่คุ้นเคยกับผู้ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ

บัตรภาษี นั้น เป็นเงินที่จ่ายชดเชยค่าภาษีอากรซึ่งมีอยู่ในต้นทุนการผลิตสินค้าส่งออกให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยซึ่งได้แก่

  1. ผู้ทำการส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือการขายสินค้าภายในประเทศให้แก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ และการขายสินค้าให้แก่องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานที่มีสิทธินำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยได้รับการยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร
  2. ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยจะต้องไม่ได้รับคืนหรือยกเว้นหรือลดหย่อนอากรตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ.2524

บัตรภาษีจึงเป็นการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อส่งเสริมการส่งออกรูปแบบหนึ่งที่เริ่มใช้มาตั้งแต่ พ.ศ.2514 ด้วยวิธีเครดิตภาษีแทนการจ่ายเป็นตัวเงินโดยออกเป็นบัตรภาษีเพื่อที่จะนำไปชำระค่าภาษีอากรที่ผู้นั้นจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือมีหน้าที่ต้องนำส่งตามประมวลรัษฎากรรวมทั้งภาษีเทศบาลและภาษีอากรอื่น

มาตรการชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกนี้เป็นมาตรการส่งเสริมการส่งออกมาตรการเดียวที่สามารถใช้สิทธิจากการใช้ปัจจัยการผลิตในประเทศ สามารถใช้สิทธิได้สะดวกและมีต้นทุนไม่สูงเมื่อเทียบกับมาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรอื่นๆ และทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากจะเป็นการขอใช้สิทธิในขั้นตอนการส่งออกและไม่มีข้อจากัดในสถานที่ตั้งโครงการและประเภทกิจการ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักรพ.ศ.2524 ได้บัญญัติให้กรมศุลกากรรับผิดชอบในการออกบัตรภาษีให้แก่ผู้ส่งออกสินค้าหรือที่ถือว่าเป็นการส่งออกสินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักร

เรียบเรียงโดย นางสาวศศิวิมล ถาวรพงศ์สถิตย์ นิติกร
สำนักกฎหมำย สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง กระทรวงการคลัง

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.