เงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา หักลดหย่อนได้ 2 เท่า | รับทำเงินเดือน เงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา หักลดหย่อนได้ 2 เท่า | รับทำเงินเดือน

เงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา หักลดหย่อนได้ 2 เท่า

มาตรการทางภาษีที่เรียกว่า “เงินบริจาคหักลดหย่อนได้ 2 เท่า” ซึ่งการบริจาค ประเภทนี้ มีชื่อเรียกว่า “เงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา”

บริจาคอย่างไรจึงจะได้สิทธิลดหย่อน 2 เท่า

1.กรณีบุคคลธรรมดา ต้องบริจาคเป็น “เงินสด” เท่านั้น

2.กรณีบริจาคในนามบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิติบุคคล สามารถบริจาคได้ทั้ง “เงินสดและทรัพย์สิน” โดยทรัพย์สินที่บริจาคให้ต้องเป็นทรัพย์สิน “ใหม่” เท่านั้น

3.ต้องบริจาคให้แก่โรงเรียนหรือสถานศึกษาตามรายชื่อที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบเท่านั้น สามารถตรวจสอบสถาบันการศึกษาที่กรมสรรพากรรับรองได้ที่ http://www.rd.go.th/publish/28654.0.html 

4.มีหลักฐานจากโรงเรียนหรือสถานศึกษารับรองว่าคุณได้บริจาคจริง

วิธีการใช้สิทธิหักลดหย่อน 2 เท่าทำอย่างไร

1.กรณีบุคคลธรรมดา เมื่อคุณบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา 100 บาท คุณจะสามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนได้ 200 บาท แต่..เงินสนับสนุนการศึกษานี้เพดานการหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักลดหย่อนตามรายการปกติ และยังคงสามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคทั่วไป (วัด สาธารณกุศล) ได้เหมือนเดิม

2.กรณีเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือนิติบุคคล เมื่อบริจาคเงินหรือทรัพย์สินในนามนิติบุคคล สามารถนำเงินหรือมูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าวมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีได้ 2 เท่าของเงินหรือมูลค่าของทรัพย์สินที่บริจาค แต่..มีเพดานเช่นเดียวกันคือ หักได้ไม่เกิน 10% ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์เพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา ที่หักได้ตามปกติอยู่แล้ว

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.