ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีให้เช่าพื้นที่วางตู้ ATM | รับทำเงินเดือน ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีให้เช่าพื้นที่วางตู้ ATM | รับทำเงินเดือน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีให้เช่าพื้นที่วางตู้ ATM

การให้เช่าพื้นที่วางตู้ ATM โดยได้รับค่าเช่าเป็นรายเดือน ไม่ถือว่าเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปกติค่าเช่าจะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่สรรพากรถือว่าเป็นการให้บริการทางธุรกิจหรือวิชาชีพ จึงต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการค่าเช่าด้วย

เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./3173

วันที่ : 3 พฤษภาคม 2554

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้เช่าที่ดินเพื่อติดตั้งเครื่องรับฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)

ข้อกฎหมาย
: มาตรา 77/1(10) มาตรา 77/2(1) มาตรา 82/3 มาตรา 78/1 มาตรา 82/4 และมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อหารือ
สัญญา เช่าฯ ตกลงให้ธนาคาร ก. เช่าพื้นที่ เนื้อที่ ๖.๐๐ ตารางเมตร ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของการไฟฟ้าฯ เพื่อใช้เป็นที่ติดตั้งเครื่องรับฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) โดยมีอัตราค่าเช่า ๖,๐๐๐ บาทต่อเดือน ระยะเวลาการเช่า ๓ ปี เป็นเงินค่าเช่าทั้งสิ้น ๒๑๖,๐๐๐ บาท
จึงขอทราบว่า สัญญาให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์ จึงได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา ๘๑(๑)(ต) แห่งประมวลรัษฎากร

แนววินิจฉัย
กรณีการ ไฟฟ้าฯ ทำสัญญาให้ธนาคารฯ เช่าพื้นที่เพื่อใช้ติดตั้งเครื่อง ATM หากการไฟฟ้าฯ ไม่มีการส่งมอบการครอบครองพื้นที่ให้แก่ธนาคารฯ โดยเด็ดขาด และธนาคารฯ ไม่มีสิทธิหวงกันพื้นที่ที่เช่าได้ การไฟฟ้าฯ ยังคงเป็นผู้ควบคุมดูแลบริเวณที่เช่าตลอดจนอำนวยความสะดวกให้กับธนาคารฯ โดยกรณีดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพตามมาตรา ๗๗/๑(๑๐) แห่งประมวลรัษฎากร การไฟฟ้าฯ ต้องนำค่าบริการที่ได้รับไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา ๗๗/๒(๑) และมาตรา ๘๒/๓ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตามมาตรา ๗๘/๑ แห่งประมวลรัษฎากร โดยการไฟฟ้าฯ ต้องออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้รับบริการ และเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้รับบริการ เมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น ตามมาตรา ๘๒/๔ และมาตรา ๘๖ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขตู้  : 73/37718

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.