แบบฟอร์มยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี 2553 | รับทำเงินเดือน แบบฟอร์มยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี 2553 | รับทำเงินเดือน

แบบฟอร์มยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี 2553

กำหนดยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจำปี 2553 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล

 
ปีภาษี 2553
ลำดับ
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด
1.
บอกกล่าวเรื่องการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 รอบฯ ปี 2553
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file บอกกล่าวเรื่องการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50
2.
ถึงเวลายื่นแบบ ภ.ง.ด.51 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2553 Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ถึงเวลายื่นแบบ ภ.ง.ด.51 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2553
3.
ภ.ง.ด. 50
รอบฯ ปี2553
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร  Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.50  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.50
4.
วิธีกรอกแบบ 
ภ.ง.ด.50 รอบฯ ปี2553
วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล รอบระยะเวลาบัญชีปี 2553 Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.50  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.50
5.
ภ.ง.ด. 51
รอบฯ ปี2553
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร  Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.51  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.51
6.
วิธีกรอกแบบ 
รอบฯ ปี2553
วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.51  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.51
7.
ภ.ง.ด. 52
รอบฯ ปี2553
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เฉพาะกิจการขนส่งผ่านประเทศต่างๆ ตามมาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากร  Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.52  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.52
8.
ภ.ง.ด. 54
รอบฯ ปี2553
แบบยื่นรายการนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจำหน่ายเงินกำไรตามมาตรา 70 และ 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.54  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ  ภ.ง.ด.54
9.
ภ.ง.ด. 55
รอบฯ ปี2553
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้มูลนิธิหรือสมาคม ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร  Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.55  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.55


Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.