ถูกสุนัข หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด ..ใช้สิทธิประกันสังคมได้ | รับทำเงินเดือน ถูกสุนัข หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด ..ใช้สิทธิประกันสังคมได้ | รับทำเงินเดือน

ถูกสุนัข หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด ..ใช้สิทธิประกันสังคมได้

จากข่าวในหนังสือพิมพ์หลายฉบับขณะนี้ กรณีผู้ขายสุนัข ถูกสุนัขที่เลี้ยงไว้กัดแต่ไม่ได้ไปพบแพทย์ เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในทันที เพราะประมาทไม่คิดว่าจะติดเชื้อ จนกระทั่งอาการกำเริบติดเชื้อพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ ทำให้เสียชีวิตในเวลาต่อมานั้น
          จากเหตุการณ์ดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมมีความห่วงใยมิได้นิ่งนอนใจ จึงขอแนะนำผู้ประกันตนให้มีความระมัดระวังอย่าได้ประมาท หากถูกสุนัข หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่บ้านหรือสัตว์จรจัด ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาทันที ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า โดยใช้สิทธิประกันสังคมในกรณีประสบอันตรายได้
          ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษา พยาบาลในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หากผู้ประกันตนไม่สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯได้ ให้เข้ารับการรักษาโดยฉีดวัคซีนเข็มแรก ในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแล้วนำใบ เสร็จรับเงินที่สำรองจ่ายไปก่อน พร้อมใบรับรองแพทย์มาเบิกคืนได้ที่ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งที่สะดวก สำหรับการฉีดวัคซีนเข็มต่อไป ผู้ประกันตนจะต้องไปใช้สิทธิการรักษา ณ โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิเพราะไม่ใช่กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน
          โดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิด ขึ้นตามความจำเป็นไม่เกิน 72 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ประกันตนเข้ารับบริการทางการแพทย์ โดยไม่รวมระยะเวลาใน วันหยุดราชการและโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯจะต้องรับผิดชอบ การให้บริการ ทางการแพทย์ต่อจากโรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาพยาบาลนับตั้งแต่ เวลา ที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นก่อนการแจ้งฯ ซึ่งผู้ประกันตนสำรองจ่ายไปก่อน
          สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุให้ ดังนี้
          1. ถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐบาล สามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์ได้ เท่าที่จ่ายจริงพร้อมค่าห้องและค่าอาหารวันละไม่เกิน 700 บาท
          2. ถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชน จ่ายให้ ดังนี้
              – กรณีผู้ป่วยนอก  ค่ารักษาพยาบาลจะจ่ายให้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ครั้งละ 1,000 บาท และจ่ายเพิ่มตามรายการการรักษาที่กำหนด
              – กรณีผู้ป่วยใน  ค่ารักษาพยาบาลจะจ่ายให้วันละไม่เกิน 2,000 บาท ค่าห้องค่าอาหาร ไม่เกินวันละ 700 บาท แต่ถ้าเจ็บหนักต้องนอนในห้องไอซียูจ่ายให้ไม่เกินวันละ 4,500 บาท              พร้อมการเบิกรายการค่ารักษาอื่นๆ ได้ตามรายการที่สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนด
           ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขต พื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ หรือโทร 1506 ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดตั้งแต่เวลา 07.00 น. -19.00 น หรือติดต่อระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา..สำนักงานประกันสังคม

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.