เงินได้ตามมาตรา 40 (1) ไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่ายต้องนำส่ง ภงด.1 หรือไม่ | รับทำเงินเดือน เงินได้ตามมาตรา 40 (1) ไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่ายต้องนำส่ง ภงด.1 หรือไม่ | รับทำเงินเดือน

เงินได้ตามมาตรา 40 (1) ไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่ายต้องนำส่ง ภงด.1 หรือไม่

กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรายใดไม่มีภาษีต้องหักนำส่งไม่ต้องกรอกรายการของรายนั้นในแบบ ภ.ง.ด.1 แต่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.1ก สรุปทั้งปี โดยกรอก รายชื่อของพนักงานทุกคน แม้จะไม่ได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ก็ตาม (อันนี้เป็นคำตอบที่สรรพากรเคยตอบไว้)

แต่จะยื่นก็ได้นะครับ เพราะผมก็เคยยื่น ภงด.1 แบบไม่มียอดต้องเสียภาษีมาแล้วหลายครั้งแล้วเหมือนกัน เพราะด้านหลังแบบ ภงด.1 ดันมีข้อความแจ้งไว้ว่า “ให้ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ยื่นแบบ ภงด.1 แสดงรายการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย พร้อมกับนำเงินภาษีส่งต่อเจ้าพนักงานภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่าย ไม่ว่าจะหักภาษีไว้หรือไม่ก็ตาม

มีคนแนะนำไว้เหมือนกันว่า ให้คำนวณแบบมีภาษีหัก ณ ที่จ่ายไว้สัก 5 บาทก็ได้ เวลาไปยื่นจะได้มีเงินเสียภาษีบ้าง เพราะบางครั้งเจ้าหน้าที่อาจไม่รับก็ได้เนื่องจากไม่มียอดภาษีชำระ

ทุกวันนี้ถ้าไม่มีภาษีต้องเสีย ผมก็ไม่ได้ยื่นแบบนะครับ หรือถ้าบริษัทไหนยื่นแบบ ก็จะยื่นให้เฉพาะรายที่มีภาษีต้องเสียเท่านั้น อย่างเช่นพนักงานอาจจะมีสัก 50 คน แต่จะมีเสียภาษีสัก 10 คน ก็จะยื่นเฉพาะพนักงานที่มีภาษีต้องนำส่งเท่านั้น

Comments

  1. ตอบคุณรำไพ

    มาดูที่สรรพากรตอบไว้ก่อนนะครับ ทรัพยสินปกติจะตัดออกจากบัญชีไม่ได้ครับ ยกเว้นแต่มีการขายหรือชำรุดเสียหาย

    การตัดทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางบัญชีคงเหลือ 1 บาท ออกจากบัญชีทรัพย์สินถือเป็นการขาย ต้องรับรู้เป็นรายได้ตามราคาตลาดตามสภาพของทรัพย์สิน ณ วันที่ตัดทรัพย์สินออกจากบัญชี ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร

    การตัดบัญชีทรัพย์สิน กรณีที่ทรัพย์สินนั้นชำรุหรือเสียหายออกจากบัญชีต้องมี หลักฐานประกอบการลงบัญชีที่ชัดเจน ที่แสดงข้อมูลยืนยันถึงการชำรุดหรือเสีย หาย ซึ่งหากมีหลักฐานยืนยันได้ว่าชำรุดหรือเสียหาย ให้บันทึกตัดบัญชีสินทรัพย์ตามราคาทุนที่บันทึกบัญชีไว้รวมทั้งโอนบัญชีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ที่ชำรุด นั้นออกทั้งหมด ผลต่างที่เกิดขึ้นถือเป็นกำไร(ขาดทุน)จากการตัดบัญชีทรัพย์สิน

  2. ต้องการเคลียร์บัญชีทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนแล้ว(คือยังอยู่ในทะเบียนทรัพย์สินแต่ไม่มีตัวทรัพย์สินแล้ว) ออกจากบัญชี มีขั้นตอนอย่างไร และต้องใช้หลักฐานอะไรประกอบการลงบัญชี

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.