จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน เอกสารที่ต้องจัดเตรียม | รับทำเงินเดือน จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน เอกสารที่ต้องจัดเตรียม | รับทำเงินเดือน

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกสารที่ต้องจัดเตรียมให้ ได้แก่

 1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วน
 2. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง (ประกอบธุรกิจอะไร)
 3. รูปแบบตรายาง
 4. อำนาจของผู้เป็นหุ้นส่วน (ผู้มีอำนาจอนุมัติ)
 5. เงินลงหุ้น (หุ้นส่วนลงเงินคนละเท่าไหร่)
 6. แบบแจ้งผลการจองชื่อ (ถ้ายังไม่มี ให้แจ้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มาอย่างละ 3 ชื่อ)

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีจดทางอินเตอร์เน็ตไม่ต้องเตรียมเอกสารให้)

 1. แบบ ภพ.01 และ ภพ.01.1
 2. รูปถ่ายสถานประกอบการ จำนวน 2 ใบ
 3. แผนที่ตั้งของกิจการ จำนวน 2 ใบ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 5. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากร 30 บาท)
 6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 7. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (เจ้าบ้าน)
 8. สำเนาบัตรประชานและสำเนาทะเบียนของผู้เป็นเจ้าบ้าน
 9. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนของหุ้นส่วนผู้จัดการ
 10. สำเนาหนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.