ค่ารับรอง หลักเกณฑ์และตัวอย่างประกอบ

ค่ารับรอง กิจการสามารถนำค่ารับรองมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ โดยบันทึกรวมภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ค่ารับรองเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถขอคืนภาษีซื้อได้

ลองมาดูหลักเกณฑ์ค่ารับรองตามกฎกระทรวงมาตรา 143 กันนะครับ

 1. เป็นค่ารับรองตามธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจทั่วไป ต้องเป็นการรับรองบุคคลอื่น (ลูกค้า) ไม่ใช่พนักงานของบริษัท เว้นแต่พนักงานบริษัทต้องเข้าร่วมในการรับรองนั้น
 2. กรณีให้เป็นสิ่งของต้องไม่เกินคนละ 2,000 บาทในแต่ละคราวที่มีการรับรองหรือการบริการ (2,000 บาท/คน/ครั้ง)
 3. จำนวนเงินค่ารับรอง ให้นำมาหักเป็นรายจ่ายได้เท่ากับจำนวนที่จ่าย แต่รวมกันต้องไม่เกินร้อยละ 0.3 ของจำนวนเงินโดยคำนวณจาก
  – ยอดรายได้ทั้งปี หรือ ยอดขายที่ต้องนำมารวมคำนวณกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายใดในรอบระยะเวลาบัญชี
  – ทุนจดทะเบียนที่ได้รับชำระแล้วถึงวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
  โดยบริษัทสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ตัวเลขจากยอดใด ซึ่งแล้วแต่ว่าจำนวนใดจะมากกว่า แต่ทั้งนี้กฎหมายกำหนดให้หักได้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท
 4. ค่ารับรอง ต้องมีกรรมการ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้จัดการ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติหรือสั่งจ่ายค่ารับรอง หรือค่าบริการนั้นด้วย
 5. ต้องมีหลักฐานการจ่าย ใบเสร็จรับเงิน

นอกจากนี้ควรมีข้อมูลประกอบการเบิกค่ารับรองเพิ่มเติมคือ

 1. ต้องระบุบุคคลที่ได้รับการรับรองได้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อไว้ในใบเบิกจ่ายเงิน หรือใบสำคัญจ่าย
 2. ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าบุคคลที่ได้รับการรับรอง เกี่ยวข้องกับกิจการหรือเอื้อประโยชน์ต่อกิจการอย่างไร เช่น เป็นลูกค้า

ค่ารับรองที่ถือเป็นรายจ่ายได้ ตัวอย่างเช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ดูมหรสพ การกีฬา การให้กระเช้าของขวัญในเทศกาลปีใหม่กับลูกค้า เป็นต้น

ค่ารับรองที่ไม่สามารถบันทึกรายจ่ายได้ ตัวอย่างเช่น ซื้อบัตรการกุศล ค่าของขวัญและดอกไม้วันเกิด ค่าสมาชิกกอล์ฟ ค่าช่วยงานต่าง ๆ เช่น งานศพ งานแต่งงานให้ลูกค้า เป็นต้น ถือเป็นรายจ่ายส่วนตัว หรือการให้โดยเสน่หาเพื่อประโยชน์ทางสังคมของผู้มีอำนาจจ่ายเงิน

ค่ารับรองที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น จะถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม ซึ่งต้องบวกกลับตอนคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตอนสิ้นปี

ตัวอย่างที่สรรพากรตอบไว้นะครับ

เลขที่: : 404928

เรื่อง: : พาลูกค้าไปเล่นกอล์ฟถือเป็นค่ารับรอง

คำถาม: : บริษัทพาลูกค้าไปเล่นกอล์ฟจะถือเป็นค่ารับรองได้หรือไม่

คำตอบ: : ได้ แต่ไม่เกินคนละ 2,000 บาท เนื่องจากเป็นการรับรองลูกค้าอันจำเป็นตามประเพณีทางธุรกิจทั่วไป ไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(4) แห่งประมวลรัษฎากร และ กฎกระทรวง ฉบับที่ 143 (พ.ศ.2522)

เลขที่: : 401490

เรื่อง: : รายจ่ายต้องห้าม กรณีค่าซื้อบัตรการกุศล ค่าซื้อของขวัญวันเกิด และค่าช่วยงาน

คำถาม: : บริษัท มีรายจ่ายค่าซื้อบัตรการกุศล ค่าของขวัญและดอกไม้วันเกิด ค่าสมาชิกกอล์ฟ และค่าช่วยงานต่าง ๆ เช่น งานศพ งานแต่งงานให้ลูกค้า ซึ่งเป็นไปตามประเพณีนิยมในการดำเนินกิจการค้าขายโดยทั่วไปต้องมีค่าเลี้ยง ดู ค่ารับรองแขกในรูปต่าง ๆ รายจ่ายดังกล่าวถือเป็นรายจ่ายใ

คำตอบ: : รายจ่ายดังกล่าว ถือเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัวหรือการให้โดยเสน่หาเพื่อประโยชน์ ทางสังคมของผู้มีอำนาจจ่ายเงิน มิใช่รายจ่ายเพื่อหารายได้ในการดำเนินธุรกิจ จึงต้องห้ามมิให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ตามมาตรา 65 ตรี(3) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร (คำพิพากษาฎีกาที่ 7124/2545 และ 3661/2545)

เลขที่: : 405580

เรื่อง: : จ่ายช่วยค่าของรางวัลในการจัดกีฬาสีของบริษัทลูกค้า

คำถาม: : บริษัทได้จ่ายช่วยค่าของรางวัลในการจัดกีฬาสีของบริษัทลูกค้าจะถือเป็นค่าส่งเสริมการขายหรือค่ารับรองได้หรือไม่

คำตอบ: : ไม่ถือเป็นค่าส่งเสริมการขายและค่ารับรอง แต่เป็นการให้โดยเสน่หาต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(3) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งถ้าจะเป็นค่ารับรองต้องเข้าเงื่อนไข ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 143 (พ.ศ.2522)

เลขที่: : 408405

เรื่อง: : ซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้าเข้าลักษณะเป็นค่ารับรองถือเป็นรายจ่ายได้

คำถาม: : ซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้าถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

คำตอบ: : รายจ่ายค่ากระเช้าของขวัญที่ซื้อมาแจกหรือให้เป็นของขวัญแก่ลูกค้าเนื่องใน พิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี  เข้าลักษณะเป็นค่ารับรอง ดังนั้น จึงถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 143 (พ.ศ.2522) แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 222 (พ.ศ.2542)

อ้างอิง กฎกระทรวง ฉบับที่ 143 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง ใน บทความบัญชีและภาษี

Comments

 1. ตอบคุณเบญจมาศ
  สามารถบันทึกเป็นค่ารับรองได้ครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 2. สอบถามหน่อยค่ะ ว่า ค่าอาหารและค่าของฝาก สำหรับเลี้ยงวิทยากรที่มาอบรมหลักสูตรต่างๆให้พนักงานของบริษัทนั้น สามารถลงเป็นค่ารับรองได้หรือไม่คะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 3. ตอบคุณวาสนา

  วิธีคำนวณค่ารับรอง
  50 ล้าน x 80% x 0.3% หรือ 30 x 0.3% ดูว่าอันไหนได้มากกว่าก็ใช้อันนั้น
  แล้วไปเทียบกับค่ารับรองที่เกิดขึ้นจริง ถ้าไม่เกินก็ใช้ได้เลย ถ้าเกินก็ให้ใช้ผลคำนวณค่ารับรอง

  ตอบกลับตอบกลับ
 4. สอบถามค่ะ เรามีทุนจุดทะเบียน 50 ล้านบาทเรียกชำระค่าห้นแล้วร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน รายได้ 30 ล้าน ค่ารับรอง 150000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว คำนวณค่ารับรองอย่างไรค่ะ เราจะนำรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพิื่อเสียภาษีได้หรือไมค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 5. สวัสดีค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 6. ตอบคุณนุ๊ก

  สามารถเบิกคืนกรรมการได้ ไม่ถือเป็นรายได้บริษัทครับ

  ตอบกลับตอบกลับ
 7. ถ้าลูกค้าโอนเงินช่วยงานศพแม่ของกรรมการเข้าบัญชีบริษัทฯ จะถือเป็นรายได้ของบริษัทฯไหม หรือจะถอนเงินออกมาได้เลยไหมคะ ช่วยตอบให้ด้วยขอบคุณค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 8. บริษัทได้ซื้อรถยนต์นั่งมาเมื่อปี49 และครบสัญญาเช่าซื้้อ(hirperchas)เดือนกันยายน2554 นี้โดยเบื้องต้นได้สอบถามราคากับทางlising ได้ราคา ประมาณ 630,000 บาท ราคารถยนต์1,200,000 บาท ค่าเสื่อมราคาสะสม 1,199,999 บาทอยากทราบว่าจะบันทึกบัญชีอย่างไร แล้วทางภาษีจะต้องบวกกลับเท่าไรพร้อมวิธีการ

  ตอบกลับตอบกลับ
 9. ได้ครับ ขอให้เข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย

  ตอบกลับตอบกลับ
 10. มีการซื้อของขวัญปีใหม่ให้ลุกค้าแต่ไม่ได้เป็นกระเช้าจะลงเป็นค่ารับรองได้ไหมค่ะ

  ตอบกลับตอบกลับ
 11. ผมเองก็มีเว็บไซต์นะครับ
  ถ้าเป็นใบอนุญาตสำหรับเว็บไซต์ไม่มีนะครับรวมถึงเงินการันตีด้วย

  แต่อาจต้องมีการจดทะเบียนพาณิชย์อิเลคโทรนิกส์ สำหรับเว็บไซต์ที่มีการซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านเว็บ

  ตอบกลับตอบกลับ
 12. สวัสดีค่ะ คุณเกียรติชัย

  มินตรา มีเรื่องอยากรบกวนค่ะ ตอนนี้มีชื่อ website สำหรับกอล์ฟเป็นนายหน้าสำหรับ booking tee time ของสนามกอล์ฟ ในการที่เราจะทำเว๊บไซส์เราจำเป็นต้องมีใบอนุญาติ หรือมีเงินการันตีในบริษัทหรื่อเปล่าค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  มินตรา ภูเก็ต 081.539.3351

  ตอบกลับตอบกลับ

Speak Your Mind

*

Before you post, please prove you are sentient.

สามสิบสอง (เขียนตัวเลข)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.