ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน

ตารางค่าธรรมเนียม

ใบสำคัญ การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง
และการขอหนังสือรับรอง ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด

บาท

1.การออกใบสำคัญหรือใบแทนใบสำคัญ

1.1 การขอใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจำกัด

ฉบับละ

100.-

1.2 การขอใบสำคัญหรือใบแทนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน บริษัทมหาชนจำกัด

ฉบับละ

200.-

2. การตรวจเอกสาร

2.1 การตรวจคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบของห้างหุ้นส่วน

รายละ

50.-

หรือบริษัทจำกัด

2.2 การตรวจเอกสารของแต่ละบริษัท (บริษัทมหาชนจำกัด)

ครั้งละ

50.-

2.3 การตรวจงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

รายละ

50.-

3. การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง

หน้าละ

50.-

4. การขอหนังสือรับรองข้อความในทะเบียน

รายการละ

40.-

5. การถ่ายข้อมูลที่ได้จัดทำจากระบบคอมพิวเตอร์

ค่าบริการ

ครั้งละ

1,000

ค่าบันทึกข้อมูลซึ่งมีความยาวของระเบียนไม่เกินสองร้อยอักขระ

ระเบียนละ

0.10

กรณีระเบียนมีความยาวมากกว่าสองร้อยอักขระ คิดทุกจำนวน

สองร้อยอักขระ ให้คิดเป็นหนึ่งระเบียน

ระเบียนละ

0.10

เศษของสองร้อยอักขระ ให้คิดเป็นหนึ่งระเบียน

หมายเหตุ ระเบียน หมายความว่า หน่วยงานของรายการข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งแสดงออกในรูปของอักขระในแต่ละบรรดา

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

บาท

1. จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

1.1 ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนรวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท

1,000.-

1.2 ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนรวมกันทุก 100,000 บาท ที่กำหนดไว้

100.-

(เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)

1.3 ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนรวมกันตั้งแต่ 5,000,000 บาท

5,000.-

2. จดทะเบียนควบห้างหุ้นส่วน

2,000.-

3. จดทะเบียนแก้ไขชื่อห้างหุ้นส่วน

400.-

4. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

400.-

5. จดทะเบียนแก้ไขที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ และ/หรือสำนักงานสาขา

400.-

6. จดทะเบียนหุ้นส่วนเข้าใหม่

คนละ

300.-

7. จดทะเบียนหุ้นส่วนออก

คนละ

300.-

8. จดทะเบียนแก้ไขทุน

8.1 จดทะเบียนลดทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน

คนละ

300.-

8.2 จดทะเบียนเพิ่มทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน

คิดตามทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนที่เพิ่มขึ้นรวมกันทุก 100,000 บาท

100.-

(เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)

เพิ่มทุนตั้งแต่ 5,000,000 บาท

5,000.-

9. จดทะเบียนเปลี่ยนสิ่งที่นำมาลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วน

คนละ

300.-

10. จดทะเบียนเปลี่ยนจำพวกหุ้นส่วน

คนละ

300.-

11. จดทะเบียนแก้ไขหุ้นส่วนผู้จัดการ

400.-

12. จดทะเบียนข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ

400.-

13. จดทะเบียนแก้ไขตรา

400.-

14. จดทะเบียนรายการอื่น ๆ ซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ

400.-

15. จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน

400.-

16. จดทะเบียนเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี

400.-

17. จดทะเบียนแก้ไขอำนาจผู้ชำระบัญชี

400.-

18. จดทะเบียนแก้ไขสำนักงานชำระบัญชี

400.-

19. จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

400.-

หมายเหตุ กรณีเพิ่มผู้เป็นหุ้นส่วน ให้คิดค่าธรรมเนียมตามจำนวนผู้เป็นหุ้นส่วนที่เพิ่ม โดยไม่ต้องคำนึงถึงจำนวนทุน

จดทะเบียนบริษัทจำกัด

บาท

1. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

1.1 ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท

500.-

1.2 ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่กำหนดไว้

50.-

(เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)

1.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท

25,000.-

2. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัท

2.1 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทุกข้อ(นอกจากการเพิ่มทุน)

400.-

2.2 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อเพิ่มทุน

(1) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มไม่เกิน 1,000,000 บาท

500.-

(2) ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่เพิ่มขึ้น

50.-

(เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)

(3) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มตั้งแต่ 50,000,000 บาท

25,000.-

3. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

3.1 ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท

5,000.-

3.2 ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่กำหนดไว้

500.-

(เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)

3.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป

250,000.-

4. จดทะเบียนควบบริษัทจำกัด

5,000.-

5. จดทะเบียนการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด

5.1 ทุนจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท

5,000.-

5.2 ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่กำหนดไว้

500.-

(เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)

5.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป

250,000.-

6. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมบริษัท

6.1 จดทะเบียนมติพิเศษ (เพิ่มทุน/ลดทุน/ควบบริษัท)

400.-

6.2 จดทะเบียนเพิ่มทุน

คิดตามทุนที่เพิ่มทุก 100,000 บาท

500.-

(เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)

เพิ่มทุนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป

250,000.-

6.3 จดทะเบียนลดทุน

400.-

6.4 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทุกข้อ

400.-

6.5 จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับทุกข้อ

400.-

6.6 จดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่ คนละ

400.-

6.7 จดทะเบียนกรรมการออก (ไม่กำหนดจำนวนคน)

400.-

6.8 จดทะเบียนแก้ไขอำนาจกรรมการ

400.-

6.9 จดทะเบียนแก้ไขสำนักงานแห่งใหญ่ และ/หรือสำนักงานสาขา

400.-

6.10 จดทะเบียนแก้ไขดวงตรา

400.-

6.11 จดทะเบียนรายการอื่น ๆ ซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ

400.-

7. จดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชี

400.-

8. จดทะเบียนเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี

400.-

9. จดทะเบียนแก้ไขอำนาจผู้ชำระบัญชี

400.-

10. จดทะเบียนแก้ไขสำนักงานผู้ชำระบัญชี

400.-

11. จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

400.-

จดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด

บาท

1. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

1.1 ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท

1,000.-

1.2 ทุนจดทะเบียนทุก 1,000,000 บาท ที่กำหนดไว้

1,000.-

(เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท)

1.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป

50,000.-

2. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัท

2.1 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทุกข้อก่อนจัดตั้งบริษัท

500.-

(นอกจากการเพิ่มทุน)

2.2 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อเพิ่มทุน

(1) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มไม่เกิน 1,000,000 บาท

1,000.-

(2) ทุนจดทะเบียนทุก 1,000,000 บาท ที่เพิ่มขึ้น

1,000.-

(เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท)

(3) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป

50,000.-

3. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด

3.1 ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท

1,000.-

3.2 ทุนจดทะเบียนทุก 1,000,000 บาท ที่กำหนดไว้

1,000.-

(เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท)

3.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 250,000,000 บาท ขึ้นไป

250,000.-

4. จดทะเบียนแปรสภาพบริษัท

4.1 ทุนจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท

1,000.-

4.2 ทุนจดทะเบียนทุก 1,000,000 บาท ที่กำหนดไว้

1,000.-

(เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท)

4.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป

50,000.-

5. จดทะเบียนควบบริษัท

10,000.-

6. จดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท

6.1 ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มไม่เกิน 1,000,000 บาท

1,000.-

6.2 ทุนจดทะเบียนทุก 1,000,000 บาท ที่เพิ่มขึ้น

1,000.-

(เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท)

6.3 ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มตั้งแต่ 250,000,000 บาท

250,000.-

7. จดทะเบียนลดทุนบริษัท

500.-

8. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทนอกจากกรณีเพิ่มทุน

500.-

9. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

500.-

10. จดทะเบียนตั้งกรรมการเข้าใหม่ คนละ

500.-

11. จดทะเบียนกรรมการออก (ไม่กำหนดจำนวนคน)

500.-

12. จดทะเบียนเลิกบริษัท

500.-

13 จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

500.-

14. จดทะเบียนเรื่องอื่น ๆ เรื่องละ

500.-

เรื่องที่เกี่ยวข้อง ใน Company

Speak Your Mind

*

Before you post, please prove you are sentient.

สี่สิบเจ็ด (เขียนตัวเลข)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.